รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
Phra Kiao Colored.svg

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก โดยคณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน จากมหาวิทยาลัยนั้น มีบุคคลสำคัญในด้านต่าง ๆ ของประเทศ ในทุกสาขาอาชีพ ทั้งในด้านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ข้าราชการ วงการกีฬา วงการสื่อสารมวลชน นักแสดง นักร้อง เป็นต้น ซึ่งมีรายพระนามและรายนาม ดังนี้

คณะครุศาสตร์แก้ไข

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [1]
กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อดีตประธานเครือข่ายสุจริตไทย
ดร. สุนีย์ สอนตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ขวัญข้าว เศวตวิมล สาขาดนตรีศึกษา ดีเจ พิธีกร
พลตรี ดร. ขัตติยะ สวัสดิผล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุหงา โปซิว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จักรพงศ์ สิริริน สาขาศิลปศึกษา มือเบสวงพาราด็อกซ์
ดร. จรวยพร ธรณินทร์ สาขาพลศึกษา กรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา อดีตกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สาขาพลศึกษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,วุฒิสภาไทย ชุดที่ 7,วุฒิสภาไทย ชุดที่ 8, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 , สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557
ธนชัย อุชชิน สาขาศิลปศึกษา (ป๊อด โมเดิร์นด๊อก) นักร้องนำวงโมเดิร์นด็อก
ธนพร แวกประยูร สาขาดนตรีศึกษา นักร้อง
หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ผู้รับบทเป็นสมเด็จพระสุริโยไทย ในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไท เจ้าของบริษัท LIDEE DESIGN GROUP
ประภาศรี สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล 2540 ดารา นักแสดง
ภัทร ฉัตรบริรักษ์ 2552 นักแสดงสังกัดช่อง 3 / สาขาปฐมวัย ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1
รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง อดีตนายกสภาพยาบาล รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ศิริพิชยา วิสิฐไวทยากุล สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา นักแสดง สังกัด Exact
รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร. ศุภชัย ศรีหล้า สาขาประชากรศึกษา รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา อดีตอุปนายกราชบัณฑิตยสถาน คนที่ 1 กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย จันทร์เรือง อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ดร. สุวัตร สิทธิหล่อ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สุนิดา สกุลรัตนะ อดีตผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการการท่าเรือกรุงเทพ [2]
สุรางค์ เปรมปรีดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7 สี)
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร สาขาดนตรีศึกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด [22]
ดร. อภิวัฒน์ วัฒนางกูร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล จำกัด
อรพรรณ วัชรพล ผู้บริหาร บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร สาขาศิลปศึกษา นักแสดง
อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา สาขาศิลปศึกษา นักร้องนำวงพาราด็อกซ์
อดิสรณ์ พึ่งยา พลศึกษา ผู้ประกาศข่าวกีฬา และคอลัมนิสต์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต บุ๊คส์ จำกัด
ศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลก ด้านการวิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย นาควงษ์ อดีตภาคีราชบัณฑิตยสถาน สำนักศิลปกรรม สาขาดุริยางคกรรม อดีตหัวหน้าภาควิชาศิลปนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อดีตกรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสมาคมข้าราชการอาวุโส สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมศ. [3]
ฉัตรดาว สิทธิผล 2554 นักแสดงช่อง 7

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย [4]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี อดีตนายกสมาคมศิลปกรรมไทย อดีตประธานชมรมแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง ประธานบริหาร สมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่งเอเชีย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ธนู แสวงศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อธิบดีกรมการศาสนา นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย อดีตหัวหน้าภาควิชาวิจัยการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมธีวิจัยสถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปทีป เมธาคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรรมการสภาวิทยาลัยวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ศาสตราจารย์พิเศษ[5] ดร. ธำรง บัวศรี อธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สาขาศึกษาศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ จิตระดับ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี ราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา [6]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันรามจิตติ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ นายกสมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์แก้ไข

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา อดีตนายกทันตแพทยสภา อดีตนายกสมาคมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภริยานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมระดับปริญญาโท ของมูลนิธิ แถบ นีละนิธิ
ทันตแพทย์หญิง สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล รางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2555 ทันตแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม รพ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี [7]
ทันตแพทย์ ณัฐพงศ์ ชินโสภณทรัพย์ วีเจช่องแชนแนลวีไทยแลนด์ (Channel [V] Thailand)
ทันตแพทย์ ประโยชน์ เพ็ญสุต อดีตรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน อดีตผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (โควิด-19)

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์พิเศษ ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์ กอบกาญจน์ ทองประสม หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร. พสุธา ธัญญะกิจไพศาล President of IADR-Southeast Asia (SEA) Division
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิชุดา คงสง รางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2552 ทันตแพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมช่องปาก บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคนแรกคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนะ มธุราสัย อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [8]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ โสภี ชาติสุทธิพันธุ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์อ๊อด กฤดากร อดีตนายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ เชื้อโชติ หังสสูต อดีตหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ผู้ให้กำเนิดการศึกษาศัลยศาตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์ กรรมการอำนวยการและกรรมการวิชาการของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย รางวัลทันตแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ทันตแพทยสภา
ศาสตราจารย์พิเศษ ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล อดีตกรรมการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย อดีตประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็กราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. จีรศักดิ์ นพคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ทพ.นพ. สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย อดีตรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการอำนวยการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์ ดร. สมพร สวัสดิสรรพ์ คณะอนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตรศึกษา องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร. มรกต เปี่ยมใจ หัวหน้าภาคทันตกรรมประดิษฐ์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วินัย ศิริจิตร อดีตหัวหน้าภาคทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จินตกร คูวัฒนสุชาติ อดีตหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2530 Past-President of APDSA หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวางแผน อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร อดีตผู้ช่วยอธิการ

คณะนิติศาสตร์แก้ไข

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
เกริก วณิกกุล ประธานคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่5 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์
กุศล แย้มสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน
กรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร อดีตอธิบดีกรมสรรสามิต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
กอบชัย จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ประธานคณะกรรมการภาษี สภาหอการค้าไทย กรรมการสภาหอการค้าไทย กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด อดีตรองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
จรณชัย ศัลยพงษ์ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ, อดีตผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ อดีตเลขาธิการประธานศาลฎีกา อดีตรักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม [23]
ศาสตราจารย์พิเศษ จุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อดีตอัยการสูงสุด ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทการบินไทย รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัทปตท.
ดร. เจริญ คันธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด อดีตอัยการสูงสุด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีภาษีอากร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคกลาง อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชลอ คชรัตน์ อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า กรรมการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ อดีตประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ชนิสาร์ บังคมเนตร รองอันดับ 2 มิสทีน ไทยแลนด์ 2007
ชาญชัย กายสิทธิ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 กรรมการศูนย์รักษาความสงบ
ศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร ปัจจุสานนท์ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ด้านนิติศาสตร์[9]
ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมการการอุดมศึกษา กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ ดร. ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองกลาง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ถาวร พานิชพันธ์ รองอัยการสูงสุด ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 40/2558
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตร่างรัฐธรรมนูญ
รองศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติกร อดีตคณบดีและผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ อดีตกรรมการธนาคารนครหลวงไทย
ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) อดีตรองอธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค [10]
ณรงค์ เลิศกิตศิริ ประธานกรรรมการบริหารบริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการบริษัทเท็กส์ไทล์แกลเลอรี่ จำกัด
ดร. ญาดา กาศยปนันทน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย [11]
ศาสตราจารย์พิเศษ ธานิศ เกศวพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รองประธานศาลฏีกา
ธีรรัฐ อร่ามทวีทอง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อดีตอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น อดีตตุลาการหัวคณะศาลปกครองชั้นต้น
นันทศักดิ์ พูลสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการชั้น 7) อดีตอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีปกครอง [12]
นรชิต สิงหเสนี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ,อดีตเอกอัครราชทูตไทยผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ศาสตราจารย์ ดร. ประยูร กาญจนดุล อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯคนแรก พ.ศ. 2515 อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
อาจารย์ ปริญญา​ ดีผดุง ผู้พิพากษา​อาวุโส​ในศาลฎีกา​ อาจารย์พิเศษ​ คณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​
ประวิทย์ เอื้อนิรันดร์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อดีตตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น อดีตอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ประสิทธิ์ จุลละเกศ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฏร อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตวุฒิสมาชิก อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา อดีตผู้พิพากษา อดีตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสหภาพรัฐสภา
ประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการและรองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายบริหาร การบินกรุงเทพ จำกัด กรรมการบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)กรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (มหาชน)
ปิยะพันธ์ จัมปาสุต อดีตประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อดีตประธานกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม
รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองคณบดีวิจัยและบริการสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ มูลศิลป์ รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557, กรรมการกฤษฎีกา, อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน, อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา, ประธานวุฒิสภา
ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล
พิเชฐ พัฒนโชติ อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 อดีตสมาชิกวุฒิสภา
ยรรยง พวงราช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพาณิชย์ ในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
บุญส่ง น้อยโสภณ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย) อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์ ภาค 7
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คณะกรรมการความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตที่ปรึกษาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้านกฎหมาย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและอุปนายกราชบัณฑิตยสถานคนที่ 1 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด อดีตตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง อดีตตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร อดีตประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่
ศาสตราจารย์ พันตำรวจตรี ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานอนุกรรมาธิการ (กมธ.) จัดทำกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อดีตรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
พันตำรวจเอก ยุทธบูล ดิสสะมาน อดีตเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์ รองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [13]
วัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
อาจารย์ วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ประเทศไทย) อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค1 คณะกรรมการ ป.ป.ช. [24]
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอนุญาโตตุลาการคนแรก
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เลขาธิการสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
สดศรี สัตยธรรม อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)ด้านกิจการ พรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ
โสภณ บุญกูล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อดีตตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น อดีตอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล (แอมป์ เดอะ สตาร์ 7) นักร้อง
ศาสตราจารย์พิเศษ สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษา สบ.10 ที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบ กรรมการและประธานฝ่ายหาทุนในคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุวิชา นาควัชระ เนติบัณฑิตไทย (เกียรตินิยม) อธิบดีผู้พิพากษา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
สุธรรม แสงประทุม อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ นักการเมือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ [25]
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานชมรมคนออมเงิน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัด (มหาชน)
ดร. สุนัย จุลพงศธร อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ศาสตราจารย์พิเศษ อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คนที่สองพ.ศ. 2516-2518 อดีตประธานรัฐสภาประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม) นักร้อง ผู้ริเริ่มโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" [14]
อิทธิเดช แก้วหลวง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 6 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อดีตกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์พิเศษ จำรัส เขมะจารุ อดีตองคมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา อดีตประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10
ศาสตราจารย์พิเศษ โชค จารุจินดา อดีตรองประธานศาลฎีกา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
ศาสตราจารย์พิเศษ[15] คนึง ฦาไชย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์ [16]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล อดีตเลขาธิการรัฐสภา อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ศาสตราจารย์พิเศษ บัญญัติ สุชีวะ อดีตประธานศาลฎีกา อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ศาสตราจารย์พิเศษ เริงธรรม ลัดพลี อดีตอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ บุญโญภาส กรรมการคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ศาสตราจารย์พิเศษ สัญชัย สัจจวานิช อดีตรองประธานศาลฎีกา อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์พิเศษ ปรีชา พานิชวงศ์ อดีตรองประธานศาลฎีกา อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
ศาสตราจารย์ สำเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา อดีตกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุนทร เสถียรไทย อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศาสตราจารย์พิเศษ สุชาติ ไตรประสิทธิ์ อดีตอัยการสูงสุด
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ อดีตอัยการสูงสุด [17]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. หยุด แสงอุทัย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อดีตราชบัณฑิตสาขานิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ศาสตราจารย์ ดร. ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งประจำคณะนิติศาสตร์,ผู้เขียนตำรา นิติกรรม-สัญญา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี [26]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ อดีตอัยการสูงสุด อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา [18]
ศาสตราจารย์ วิทิต มันตราภรณ์ ศาตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์การสหประชาชาติคนแรกของไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตประธานศาลฎีกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล ไชยพร กรรมการในคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว [19]

คณะนิเทศศาสตร์แก้ไข

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กริช ทอมมัส การภาพยนตร์/2522 กรรมการผู้จัดการ แกรมมี่โกลด์ , รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุกิจเพลง บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ 2552 (กิ๊ฟ) นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2553
กรกันต์ สุทธิโกเศศ ภาพยนตร์และภาพนิ่ง เกียรตินิยมอันดับ 2 /2550 (อาร์ม) นักแสดง นักร้องชื่อดัง ผู้ประกาศข่าว ช่อง เวิร์คพอยท์
กวิตา จินดาวัฒน์ สื่อสารการแสดง/2553 (เพลง) นักแสดงช่อง 7
กฤษดา นวลมี การจัดการสื่อสาร เกียรตินิยมอันดับ 1 /2546 (กฤษ) ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7
กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ วาทวิทยา/2531 ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมบ้านพุฒมณฑา ครูสอนวิชาภาษาไทยประจำโรงเรียนกวดวิชาพินนาเคิล อดีตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ แอนเดอร์สัน วาทวิทยา/2534 (นีน่า) ผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง 3
คมกฤษ ตรีวิมล การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ การจัดการการสื่อสาร(อินเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ2/2549 (ยิปซี) นักแสดง, นักร้อง
ดร. แคทลีน มาลีนนท์ โฆษณา/2531 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยโซล่าร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
จันทรา ชัยนาม การประชาสัมพันธ์/2511 อดีตนักหนังสือพิมพ์ นักแสดง นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม พ.ศ. 2521 นักจัดรายการวิทยุ ปัจจุบันเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์
จิระ มะลิกุล การภาพยนตร์/2522 ผู้กำกับหนัง และผู้บริหารบริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จันทรา ชัยนาม นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุอิสระ
ฉายนันทน์ มโนมัยสันติภาพ นักแสดง วีเจ
ชลิตา เฟื่องอารมย์ การโฆษณา/2537 (แนน) ดารา นักแสดง พิธีกร
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล การภาพยนตร์/2542 ผู้กำกับภาพยนตร์

[27]

ทรงยศ สุขมากอนันต์ การภาพยนตร์/2540 ผู้กำกับภาพยนตร์บริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่และScript Writer
ฉันทวิชช์ ธนะเสวี การภาพยนตร์/2544 (เต๋อ)นักแสดงละครโทรทัศน์ นักแสดงภาพยนตร์ พิธีกร นักเขียนบทภาพยนตร์ บริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ วารสารสนเทศ/2546 (ซี) พิธีกร ดีเจวิทยุ และคอลัมนิสต์
ฐิติมา สุตสุนทร การประชาสัมพันธ์/2522 (แหวน) นักร้อง สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
โดม สุขวงศ์ รองประธานมูลนิธิหนังไทย อดีตผู้อำนวยการ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ณภศศิ สุรวรรณ การสื่อสารมวลชน/2552 (มายด์) นักแสดง , พิธีกร
ฟองสนาน จามรจันทร์ การประชาสัมพันธ์/2517 นักจัดรายการวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สังกัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ทรงยศ สุขมากอนันต์ การภาพยนตร์/2536 นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย [28]
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ การโฆษณา/2541 (แอฟ) นักแสดง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ธีรัตถ์ รัตนเสวี การประชาสัมพันธ์/2531 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสถานีโทรทัศน์ อดีตบรรณาธิการบริหาร ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
ธิติมา ประทุมทิพย์ การสื่อสารมวลชน/2539 (แอน) นักร้อง
ณภศศิ สุรวรรณ วารสารสนเทศ/2553 (มายด์) Miss U-Tip 2008, พิธีกร Bang Channel, นักแสดงในเครือ Gmm Grammy
ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา การสื่อสารมวลชน/2526 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)
นิธิวัฒน์ ธราธร การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
นิรมล เมธีสุวกุล วารสารสนเทศ/2522 ผู้บริหาร ป่าใหญ่ครีเอชั่น เจ้าของรายการ ทุ่งแสงตะวัน
บุญยอด สุขถิ่นไทย การสื่อสารมวลชน/2528 อดีตผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้จัดรายการวิทยุfm9225.net และผู้ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554
บรรจง ปิสัญธนะกูล การภาพยนตร์/2539 ผู้กำกับภาพยนตร์บริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ประภัทร์ ศรลัมพ์ 2510 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3
ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ วารสารสนเทศ/2523 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ประวีณมัย บ่ายคล้อย การสื่อสารมวลชน/2538 ผู้ประกาศข่าว ไอทีวี ทีวีไทย และ ช่อง 3
ปราโมช รัฐวินิจ การสื่อสารมวลชน/2511 อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ การโฆษณา/2551 (เม) นักร้อง นักแสดง จากเวที เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่ 4
ปวีณ์นุช แพ่งนคร การภาพยนตร์/2543 (ปุ้กกี้) ดารา นักแสดง พิธีกร วีเจ
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ การประชาสัมพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ2/2543 (โอปอล์) ดารา นักแสดง พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ
ปิยณี เทียมอัมพร การสื่อสารมวลชน/2541 ผู้ประกาศข่าว ไอทีวี และ ช่อง 3
ทวินันท์ คงคราญ เลขานุการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พงศ์นรินทร์ อุลิศ วารสารสนเทศ/2532 กรรมการผู้จัดการใหญ คลื่น แคท เรดิโอ
พัชรศรี เบญจมาศ การสื่อสารมวลชน/2536 (กาละแมร์) ผู้ประกาศข่าว ไทยทีวีสีช่อง 3 [29]
พันธุ์เลิศ ใบหยก การสื่อสารมวลชน/2515 กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูมิภวัน บริษัทด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของตึกใบหยก 1 และตึกใบหยก 2 อดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย ผู้ก่อตั้งพรรครักษ์สันติ
พุทธชาด พงศ์สุชาติ วาทวิทยา/2537 (ตุ่ย) นักแสดงและพิธีกร สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม การสื่อสารมวลชน/2511 ประธานกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ภัทรวี ศรีสันติสุข การภาพยนตร์/2552 นักร้องสังกัด ไวท์มิวสิค ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ยงยุทธ ทองกองทุน การประชาสัมพันธ์/2528 ผู้กำกับหนัง และผู้บริหารบริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ยุทธนา บุญอ้อม การสื่อสารมวลชน/2529 (ป๋าเต็ด) กรรมการผู้จัดการบริษัทคลิคเรดิโอ บรรณาธิการบริหาร และผู้ก่อตั้งนิตยสารดีดีที อดีตผู้จัดรายการวิทยุ คลิคเรดิโอ ผู้บริหารค่าย สนามหลวงการดนตรี ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
รองศาสตราจารย์ ดร. ระวีวรรณ ประกอบผล การสื่อสารมวลชน/2511 อาจารย์ประจำสถาบันกันตนา อดีตหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย นักเขียนและนักวาดภาพ
รัชวิน วงศ์วิริยะ การสื่อสารการแสดง/2545 (ก้อย) นักร้อง ดีเจชาวไทย นักแสดง รางัวลสุพรรณหงส์ สาขาผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ริสา หงษ์หิรัญ รองมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 2531
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงวิฏราธร จิรประวัติ การโฆษณา/2525 นายกสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วิชชพัชร์ โกจิ๋ว การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
วันชัย วงศ์มีชัย วารสารสนเทศ/2522 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์แนวหน้า
หม่อมหลวงวราภา ชุมพล การจัดการการสื่อสาร/2548 นักกีฬาลีลาศ ทีมชาติ รางวัลชนะเลิศระดับชาติ 4 ปีซ้อน ที่ 3 กีฬาลีลาศชิงแชมป์แห่งเอเชีย
วิทยา ทองอยู่ยง การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
วรรษพร วัฒนากุล การสื่อสารการแสดง เกียรตินิยมอันดับ 1 /2549 (เอี๊ยม) รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2010 / นักแสดงสังกัด ช่อง 7
ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา การภาพยนตร์/2536 ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3
รองศาสตราจารย์ นายกองเอก ดร. สนธิ เตชานันท์ การประชาสัมพันธ์/2511 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและจังหวัดกระบี่ อดีตผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพ อดีตผู้รักษาการแทนผอ.วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สุทธิชัย หยุ่น 2510 ประธานกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าดีเด่นคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลศรีบูรพา รางวัล ASEAN Award for Communications บรรณาธิการอำนวยการ เครือเนชั่น รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น [20]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธีร์ รัตนนาคินทร์ การสื่อสารมวลชน/2512 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการบริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)
สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ การประชาสัมพันธ์/2512 คอลัมนิสต์ชื่อดัง เจ้าของและบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดมหกรรมการเงินมันนี่ เอกซ์โป
สู่ขวัญ บูลกุล การสื่อสารมวลชน/2534 (ขวัญ) พิธีกรข่าว,ผู้ประกาศข่าว,นักแสดง
สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา การสื่อสารมวลชน/2520 (ฉอด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
สายัณห์ จันทรวิภาสวงศ์ การสื่อสารมวลชน/2513 เจ้าของและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนท คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (อีบีซีไอ) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สิริยากร พุกกะเวส การโฆษณา/2534 (อุ้ม) นักแสดง รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2542รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2545 นักเขียน นักแปล พิธีกร เจ้าของรายการบ้านอุ้ม
สุภิญญา กลางณรงค์ การสื่อสารมวลชน/2533 รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เสริมคุณ คุณาวงศ์ การภาพยนตร์/2522 กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)
สวรรยา แก้วมีชัย การภาพยนตร์/2542 (มิ้น) นักร้องอาชีพ อดีตศิลปินในสังกัด อาร์เอส และ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์ 2510 อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
หฤหรรษ์ แอร์รี่ นพวรรณ การจัดการสื่อสาร/2548 ช่างภาพชาวไทยที่มีชื่อเสียงมาจากการถ่ายภาพผู้ชายในนิตยสารที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ปวีณ ภูริจิตปัญญา การภาพยนตร์/2539 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
เมษ ธราธร การภาพยนตร์/2544 (เมษ) ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ปิยะชาติ ทองอ่วม การภาพยนตร์/2543 (เติ้ล) ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จารุณี บุญเสก การภาพยนตร์/2540 (แมว) ดารา นักแสดงตลกภาพยนตร์
ธีมะ กาญจนไพริน สื่อสารการแสดง/2544 (จั๊ด) พิธีกร ยักแสดง GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
สาธิดา ปิ่นสินชัย การจัดการการสื่อสาร/2552 (เอม) นักร้อง นักแสดง พิธีกร ดีเจ
สุทัตตา อุดมศิลป์ การจัดการการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับ2 /2558 (ปันปัน) นักแสดง พิธีกร GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
คณาธิป สุนทรรักษ์ สื่อสารการแสดง/2547 (ลูกกอล์ฟ) ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ พิธีกร นักแสดง GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ธัญชนก กู๊ด การจัดการสื่อสาร เกียรตินิยมอันดับ 1 /2557 (แพทริเซีย) นักแสดงนางเอกดาวรุ่งช่อง 3
พัฒนะชัย อดิเรก ประชาสัมพันธ์/2539 (แจ๊กเกอรีน) พิธีกรฝีปากกล้าชื่อดังทีวีพูล
ภัทร เอกแสงกุล การภาพยนตร์/2553 (เฟย) นักแสดง พิธีกร ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
รสสุคนธ์ กองเกตุ สื่อสารการแสดง/2539 (ครูเงาะ) คุณครูสอนการแสดง นักแสดง พิธีกร ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ธัญญา รัตนมาลากุล สื่อสารการแสดง/2549 (ลูกเกตุ) นักแสดง ในเครือโพลิพลัส
ปาจรีย์ ณ นคร สื่อสารมวลชน/2533 (พุดเดิ้ล) นักแสดง พิธีกร ในเครือ ช่อง 3
ปาณิชดา แสงสุวรรณ สื่อสารมวลชน/2561 (แจมมี่) นักแสดงช่อง 7 เอชดี
อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ไอยวริญท์ โอสถานนท์ การจัดการการสื่อสาร/2548 (ชาม) มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส 2006 และ ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์ส
อรุโณชา ภาณุพันธุ์ 2518 (หน่อง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
อ่อนอุษา ลำเลียงพล การประชาสัมพันธ์/2516 กรรมการผู้จัดการบริษัทลีโอเบอร์เนทท์ นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย.
อเล็กซ์ เรนเดลล์ การจัดการการสื่อสาร/2551 นักแสดง
อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ วารสารสนเทศ/2522 โฆษกคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วิโอเลต วอเทียร์ (วี) นักร้อง นักแสดง
ชิษณุชา ตันติเมธ หลักสูตรนานาชาติ (มิว) นักร้อง - ศิษย์ปัจจุบัน
พาริส อินทรโกมาลย์สุต หลักสูตรนานาชาติ (ไอซ์) นักร้อง นักแสดง - ศิษย์ปัจจุบัน
ลภัส งามเชวง (เติร์ด) นักร้อง - ศิษย์ปัจจุบัน
ลลินา ชูเอ็ทท์ (ลีน่า) นักแสดงช่อง 3 - ศิษย์ปัจจุบัน

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. จุมพล รอดคำดี การสื่อสารมวลชน/2509 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [21]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ชอุ่ม ประเสริฐสกุล การประชาสัมพันธ์/2508 อาจารย์ นายยรรยง โอฬาระชินซึ่ง นายยรรยง โอฬาระชินได้รับรางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภาพถ่ายศิลปะ เมื่อปี พ.ศ. 2550
ศาสตราจารย์ เมตตา วิวัฒนานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการ บจม. อสมท. อดีตรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะนิเทศฯ จุฬาฯ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552-2553
รองศาสตราจารย์ ดร. พนา ทองมีอาคม การสื่อสารมวลชน/2511 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กรรมการคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ กรรมการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส) อดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะทำงานปฏิรูปสื่อ รัฐบาล นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ [22]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพล ชลวิไล นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม สาขานาฏกรรม อดีตคณบดีคณะนิเทศฯ จุฬาฯ ผอ.ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่น จุฬาฯ
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ คณะกรรมการตัดสินรางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม” ประธานกรรมการ รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ประเภทการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ [23]
รองศาสตราจารย์ ดร. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 2514 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแก้ไข

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กฤตยา ล่ำซำ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด
กัญจนา ศิลปอาชา อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กอบศักดิ์ ดวงดี อดีตกรรมการบริหารธนาคารนครหลวงไทย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาตอดีตเจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่ออาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์
คุณหญิง ดร. จารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร [30]
ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้างสรรพสินค้า สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่
ดวงใจ คอนดี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัด อดีตผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล (มาร์ช) นักแสดง
คุณ เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ประธานมูลนิธิจักรคำขจรศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์ฝึกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)
จันทิมา สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัด ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง
งามนิตย์ สมบัติพิบูลย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี บริษัทการบินไทยจำกัด อดีตประธานกรรมการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด
เมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน อดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ปริศนา ประหารข้าศึก ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร ปตท. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ธนะชัย สันติชัยกูล รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ นักร้องสาวจากวงเฟย์ ฟาง แก้ว
พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ดร. เนตรปรียา ชุมไชโย อดีตผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ศาตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย อดีตที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด เลขานุการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
ศาสตราจารย์พิเศษ มัลลิกา บุนนาค คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร. เมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง อดีตประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ อดีตรองปลักระทรวงการคลัง
กัปตัน พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ บัญชี คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตรองอธิการบดีด้านการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
บดี จุณณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
บุษกร ตันติภนา การตลาด เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2550 (เอ้ก) นักแสดง สังกัด Exact ,อดีตพิธีกรรายการ สตรอเบอร์รี่ชีสเค้ก
ประยูร จินดาศิลป์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นกแอร์ อดีตผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พลอย จินดาโชติ 2544 (พลอย) นักแสดง
รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (มหาชน) หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2549
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จำกัด
เลอศักดิ์ จุลเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กรรมการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
พลโทหญิง สำอางค์ ทองปาน ประธานคณะกรรมการ บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด
สรสิทธิ์ สุนทรเกศ อดีตรองผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านบริหาร อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สุทัตตา ปางวิรุฬห์รักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท ทีเอพี
สาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประธานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย [24]
ทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านบริหาร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
วรุธ สุวกร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)
วิชิต แสงทองสถิตย์ อดีตรักษาการกรรมการ​ บริษัท หลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัดกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
วิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการเหรัญญิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [31]
วิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
วศิน อัศวนฤนาท พิธีกรทางช่องทรู มิวสิค, นักแสดง, ดีเจคลื่น 98.5 CLICK FM และสมาชิกวง ROOF TOP
ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล นักการเมือง อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
วรพิศ รัตนากร อดีตผู้อำนวยการกองภาษีอากร ฝ่ายบัญชี สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง [32]
ศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [25][26]
ดร. สรรเสริญ สมะลาภา อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน ประจำสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
สันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[27]
ดร. สันติ กีระนันท์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ดร. สมพร เทพสิทธา สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 ภาคีราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สาขาเศรษฐศาสตร์ รองปลัดกระทรวงเศรษฐการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
สุกัญญา สุวัฒนวงศ์ รองผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
เสาวณี สุวรรณชีพ คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สุวรรณ ดำเนินทอง กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด นายกสมาคม สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
สามารถ บูรณวัฒนาโชค ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายกำกับสถาบันการเงิน อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและรักษาการผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อผู้อยู่อาศัย กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ร้านภูฟ้า
สุคนธ์ กาญจนาลัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
สุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ ห้างสรรพสินค้าบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
คุณหญิง ดร. สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข [33]
หิรัญญา สุจินัย กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการธนาคารธนชาต อดีตรองประธานกรรมการธนาคารนครหลวงไทย กรรมการเอ็มบีเค เซ็นเตอร์และกรรมการแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ศรัณย์ทร ชุติมา รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพิเศษ ธนาคารไทยพาณิชย์ อดีตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจพิเศษธนาคารไทยพาณิชย์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์
อโนทัย เตชะมนตรีกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ จากัด กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด
อนันต์ สิริแสงทักษิณ รองอธิบดีกรมสรรพากร ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นิปปอนแพ็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) อดีตคณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ พาณิชยศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการเดินเรือระหว่างประเทศ กรมเจ้าท่าและผู้ทรงคุณวุฒิ กรมเจ้าท่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ บัญชี กรรมการในคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [28]
ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน การตลาด รองประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ไอบีเอฟ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ ชลิตา รุนสำราญ บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2529
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ธานินทร์ กรัยวิเชียร[29] อดีตนายกรัฐมนตรี องคมนตรี
ศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ บัญชี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณบดีคนแรก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้บุกเบิกวิชาการบัญชีในประเทศไทย [30]
ศาสตราจารย์พิเศษ วิกรม เมาลานนท์ พาณิชยศาสตร์ อดีตกรรมการสภา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตประธานศาลฎีกา
รองศาสตราจารย์ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีคนที่สอง กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ที่ปรึกษาในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ สถิติ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย พาณิชยศาสตร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด กรรมการสภามหาวิทยาลัยโยนก
ศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ตันละมัย บัญชี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด อาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ประจำปี 2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[31]

คณะแพทยศาสตร์แก้ไข

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ กิจประมุข ตันตยาภรณ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อดีตคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กัปตัน นายแพทย์ กรพรหม แสงอร่าม นักบินที่1 B777 และ นักบินเทสไฟล์ท การบินไทย อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านสร้าง
นายแพทย์ คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ 2550 (เอ้ก) นายแบบ นักแสดง
ศาสตราจารย์ จรัญ มหาทุมะรัตน์ รางวัลมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย, บุคคลดีเด่นแห่งชาติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล [34]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จิตร สิทธีอมร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ อดีตคณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ชวลิต อ่องจริต รางวัลมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย
นายแพทย์ ชาตรี ดวงเนตร ที่ปรึกษาประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยชน โลว์เจริญกูล อดีตหัวหน้าสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ณรงค์ รอดวรรณะ ศาสตราจารย์คลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย อดีตนายกฯ สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย President, Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia
ศาสตราจารย์พิเศษ ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ ผู้บุกเบิกก่อตั้ง "หน่วยแพทยศาสตรศึกษา" "โครงการส่งเสริมการศึกษาแพทยศาสตร์สำหรับชาวชนบท""โครงการแพทย์แนวใหม่" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์ ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์ 2517 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ เทอดชัย ชีวะเกตุ เลขามูลนิธิขาเทียมฯ รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี 2551 หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด คนแรกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ธงชัย ประภัสสราทร อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [32]
ศาสตราจารย์พิเศษ ธีระ รามสูต ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลนวมินทร์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคติดต่อ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ
ศาสตราจารย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 อดีตผู้อำนวยการ WHO Collaborating Center for Research on Rabies Pathogenesis and Prevention ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร แพทย์โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรรมการสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
นาวาอากาศตรี แพทย์หญิง นลินี ไพบูลย์ กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด อดีตนายกสมาคมการขายตรงไทย
ศาสตราจารย์ นิจศรี ชาญณรงคื กรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2562-2564 บุตรีจรัส สุวรรณเวลา
ศาสตราจารย์ นงพงา ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
แพทย์หญิง นวลนภา สันติไชยกุล ผู้อำนวยการบริหารคลินิก Yasashii อาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสาขากรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์คลินิก (พิเศษ) บุญเชียร ปานเสถียรกุล อดีตคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์ ประกิต เทียนบุญ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นแห่งชาติ
พลเรือตรี นายแพทย์ ดร. ปิโยรส ปรียานนท์ รองผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นายแพทย์ ประภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อดีตรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต [35]
นายแพทย์ สุกิจ อัถโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง 3 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นิกร ดุสิตสิน นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย [36]
บุญยงค์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน รางวัลมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย
พลอากาศเอก ประกอบ บุรพรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประกิต วาทีสาธกกิจ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ [37]
ศาสตราจารย์ ประพนธ์ ปิยะรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พลอากาศโท ประพัตรา ตัณฑ์ไพโรจน์ อดีตคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย อดีตคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประพันธ์ ภานุภาค นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ประมวล วีรุตมเสน ผู้สร้างผลงานเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประสิทธิ์ ฟูตระกูล ราชบัณฑิต ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
พรรณประภา ยงค์ตระกูล 2549 นางสาวไทย ปี 2551
ศาสตราจารย์กิตติคุณ มาคุ้มครอง โปษยะจินดา รางวัลนักนิวเคลียร์ดีเด่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พลอากาศโท นายแพทย์ มานพ จิตต์จรัส นายกสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน อดีตประธานกรรมการวิทยาการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์ ยง ภู่วรวรรณ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ รางวัลมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย
ศาสตราจารย์ วันชาติ ศุภจัตุรัส นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย นายกแพทยสมาคมโลก
วิชัย อัศวภาคย์ รางวัลแพทย์ดีเด่น พ.ศ. 2553 แพทย์ชนบทดีเด่น พ.ศ2549 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูผาม่าน
ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
ศาสตราจารย์ วิจิตร บุณยะโหตระ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลก
รองศาสตราจารย์ วิชัย โปษยะจินดา ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิศิษฏ์ สิตปรีชา นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์ วีระ กสานติกุล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ท่านผู้หญิง แพทย์หญิง ศรีจิตรา บุนนาค อดีตหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [33]
สุรพล โลห์สิริวัฒน์ อดีตกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 3 รองเลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ แพทย์ดีเด่น พ.ศ. 2557
ศาตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. สมศักดิ์ วรคามิน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อดีตนายกแพทยสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ศาสตราจารย์ สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ เลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สำรวย ช่วงโชติ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ศาสตราภิชาน นายแพทย์ สำลี เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แพทย์เกียรติยศแพทยสภา ศาสตราภิชาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [34]
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) อดีตเเจ้ากรมแพทย์ทหารบก อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ สิน อนุราษฎร์ กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
นายแพทย์ สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม อดีตที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายแพทย์ สุจริต ศรีประพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์พิเศษ สุจินต์ อึ้งถาวร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งภาคพื้นเอเชีย และผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ อติเรก ณ ถลาง อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ คุณหญิง อัมพร สุคนธมาน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติท่านแรก
นายแพทย์ ดร. มโน เลาหวณิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
นายแพทย์ สมิทธิ์ อารยะสกุล แพทย์โรคผิวหนัง ในโรงพยาบาลพระมงกุฎ พิธีกร

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อดีตหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม President, South East Asian Region Associations of Medical Education (SEARAME) แพทย์สตรีตัวอย่าง พ.ศ. 2554
ศาสตราจารย์ กัมมันต์ พันธุมจินดา อายุรศาสตร์ คณะกรรมการแพทยสภาระหว่างพ.ศ. 2556-พ.ศ. 2558 อดีตประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย [35]
ศาสตราจารย์ กอบชัย พรหมินทะโรจน์ จักษุแพทย์ อดีตหัวหน้าภาควิชาจักษุแพทย์ นายกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยคนแรก
ศาสตราจารย์ เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม อารยุรศาสตร์ นายกสมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ชัยเวช นุชประยูร อายุรศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
รองศาสตราจารย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อายุรศาสตร์ กรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2562-2564
ศาสตราจารย์ สุปราณี นิรุตติศาสน์ วิสัญญี หัวหน้าหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ศาสตราจารย์ จิระพันธ์ กรึงไกร ชีวเคมี กรรมการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2535
ศาสตราจารย์ ธันวา ตันสถิตย์ กายวิภาคศาสตร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ประวิตร อัศวานนท์ ตจวิทยา เลขาธิการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ประมวล วีรุตมเสน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ผู้สร้างผลงานเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทย
ศาสตราจารย์ วสี ตุลวรรธนะ จักษุวิทยา ประธานฝ่ายวิจัย คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย อดีตเลขานุการมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค รังสีวิทยา นักนิวเคลียร์เกียรติคุณสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ คณะอนุกรรมการสมาคมโรคไต รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยม Jonas Bergstrom Award ประจำปี 2553
ศาสตราจารย์ ดร. บังอร ชมเดช กุมารเวช นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิขาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ พยาธิวิทยา ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย อดีตหัวหน้าภาคพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ชีวเคมี กรรมการกลางสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ อายุรกรรมประสาท กรรมการคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย กรรมการพิจารณาทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards)
ศาสตราจารย์ รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ กุมารเวช กรรมการบริหารสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ นิติเวชศาสตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ศาสตราจารย์ สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ วิสัญญีวิทยา ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย รอง ผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ เสก อักษรานุเคราะห์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู อดีตประธานราชวิทยาลัย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ เสาวรส ภทรภักดิ์ โสต ศอ นาสิก เลขาธิการราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ สมบัติ ตรีประเสริฐสุข อายุรศาสตร์ กรรมการสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย
ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิลักษณ์ ปทุมราช สรีรวิทยา นายกสมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทย ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
ศาสตราจารย์ สุเทพ กลชาญวิทย์ ทางเดินอาหาร เลขาธิการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อดีตผอ.โรงพยาบาลจุฬาฯ อดีตผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ศาสตราจารย์ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร กายวิภาคศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย เมธีวิจัยอาวุโส สกว.อาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ [36]
ศาสตราจารย์ อรุณ โรจนสกุล ศัลยศาสตร์ กรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย แพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554 ของสมาคมศัลยแพทย์นานาชาติ
ศาสตราจารย์ อุทิศ ดีสมโชค อายุรศาสตร์โรคข้อ ที่ปรึกษาสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย รองประธานมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์ อารี ตนาวลี ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รองประธานฝ่ายวิชาการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โทพีดิกส์แห่งประเทศไทย ประธานชมรมศัลยแพทย์ข้อสะโพกและข้อเข่าแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ อดิศร ภัทราดูลย์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โทพีดิกส์แห่งประเทศไทย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [37]
ศาสตราจารย์ อภิชัย คงพัฒนะโยธิน กุมารเวชศาสตร์ แพทย์โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กรรมการมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

คณะเภสัชศาสตร์แก้ไข

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
เภสัชกรหญิง กรกมล ชัยวัฒนเมธิน 2546 นักร้องสังกัดวงละอองฟอง ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปวีณ์มล จำกัด
เภสัชกรหญิง ช้องมาศ นิติศฤงคาริน นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มวิชาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรประภา ทับทิม รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เภสัชกรหญิง เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) เลขาธิการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
เภสัชกรหญิง ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล นักร้องและพิธีกร
เภสัชกรหญิง ลดาวัลย์ กิตติพัฒน์วงศ์ รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปราโมทย์ ธีรพงษ์ กรรมการมูลนิธิวิมงคลพรต หัวหน้าภาคเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [38]
เภสัชกร ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ 2546 (บอย) นักแสดงและนายแบบ
เภสัชกร ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)ประธาน คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาเภสัชกรรม อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เภสัชกรหญิง ภัทริน ลาภกิตติกุล ดีเจ /วีเจ พิธีกร ช่องแชนแนลวีไทยแลนด์ ดรัมเมเยอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชกร  วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยาอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวรอดีตกรรมการคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ อดีตคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยาอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและอดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด ประธานคณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยอม สุขเอนกนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อดีตกรรมการสมาคมเภสัชชุมชน (ประเทศไทย)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุณี เลิศสินอุดม ประธานกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรั้ง สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ประธานสาขาเภสัชกรรมคลินิกชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพดี ศิริสินสุข คณะกรรมกาารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อรัญญา มโนสร้อย อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกร สรจักร ศิริบริรักษ์ เภสัชกร นักเขียน

หมายเหตุ

  1. ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ สำเร็จการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2512 - 2515 ซึ่งขณะนั้นคณะได้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นคนละคณะกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เภสัชศาสตร์ อาจารย์วิชาภาษาละติน [39]
ศาสตราจารย์ อวย เกตุสิงห์ คณบดีและอาจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์ จำลอง สุวคนธ์ อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศาสตราจารย์พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ บุญเจือ ธรณินทร์ อดีตนายกสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกร วิเชียร จีรวงส์ อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตราชบัณบัณฑิต
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร วันชัย ดีเอกนามกูล อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ มล.เภสัชกร ประนต ชุมแสง หัวหน้าภาควิชาอาหารเคมีคนแรก กรรมการผู้แทนราชสกุลฯในคณะกรรมการมูลนิธิรัชกาลที่2 ประธานคณะกรรมการอำนวยงานเพื่อเตรียมการจัดประชุมสมัชชาเภสัชกรรม 100 ปีที่จัดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกร ไพรินทร์ เพชรคล้าย อุปนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ประธานสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ ประพฤติ ธีรคุปต์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
เภสัชกร ดร. ตั้ว ลพานุกรม เภสัชศาสตร์ อดีตเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรก หัวหน้าแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีและคณะกรรมการราษฎร
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. พันโท สามารถ อังศุสิงห์ อดีตนายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อดีตอุปนายกสหพันธ์เภสัชกรรมแห่งเอเชีย กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเภสัชเคมี
ศาสตราจารย์ นาวาเอก พิสิทธิ์ สุทธิอารมณ์ ร.น. อดีตหัวหน้ากองเภสัชกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำลี ใจดี ประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
ศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท อุทัย แสงอรุณ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมป์ กรรมการวิทยาการสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ศาสตราภิชาน ภาวิช ทองโรจน์ อดีตประธานสภา เภสัชกรรมแห่งประเทศไทย, อดีตนายกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สาขาเภสัชศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์แก้ไข

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ กระมล ทองธรรมชาติ 2496 อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี [40]
ศาสตราจารย์ เกษม สุวรรณกุล 2491 อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย, อดีตสมาชิกวุฒิสภา, อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [41]
เกริกไกร จีระแพทย์ 2504 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
กษิต ภิรมย์ IR อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กษิติ กมลนาวิน IR ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ อดีตเลขาธิการและรองเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[42]
นายกองเอก ชวน ศิรินันท์พร อดีตอธิบดีกรมการปกครอง กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายกองเอก ชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและอาหารไทยตำรับชาววัง และกรรมการรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์
ดร. โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จีระนันท์ กิจประสาน นักร้องค่าย RS Promotion
จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
พรรณี แก่นสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
จรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
นายกองใหญ่ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตปลัดกระทรวงแรงงาน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร
ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช แผนกนิติศาสตร์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตสมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ชลิต ลิมปนะเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อุปนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ อดีตคณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ รัฐศาสตร์ 2518 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
นายกองเอก ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
นิรันดร์ ธีรนาทสิน ประธานกรรมการสรรหา บริษัทท่าอากาศยานไทย รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย อดีตผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดร. ธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดร. ภัทรียา สุมะโน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้านวิชาการ สื่อมวลชนสตรีดีเด่น พ.ศ. 2550 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา [43]
บุญช่วย ศรีสารคาม อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่นและจันทบุรี อดีตประธานกรรมการตรวจสอบบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
บุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ดามพ์ สุคนทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
อนุสรี ทับสุวรรณ อดีตกงสุล ณ สถานกงสุลใหญ่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [44]
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด นายกสมาคม ไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
วิมล คิดชอบ IR อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศ อดีตรองอธิบดีและอดีตอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ดร. วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) อดีตเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วสุ แสงสิงแก้ว IR นักร้อง, พิธีกร,นักแสดง, ผู้ช่วยอำนวยการกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นายกองเอก วิบูลย์ สงวนพงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กรรมการในศูนย์รักษาความสงบแห่งชาติ
วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และประธานสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี
พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้สืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครลำพูน
พงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด
นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม IR กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ วัฒนสิงหะ อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองหัวหน้าพรรครักษ์สันติ
นิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557, อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกองเอก ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวักลพบุรี อดีตผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธานินทร์ ผะเอม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรรมการท่าอากาศยานไทย
รองศาสตราจารย์ ประทุมพร วัชรเสถียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
รองศาสตราจารย์ ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ รองศาสตราจารย์ประจำสถาบันเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต
นายกองเอก ประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประวิช รัตนเพียร นักการเมือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)
ปรีชา วัชราภัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 กรรมการกฤษฎีกา อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
นายกองเอก ประชา เตรัตน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตรองปลัด กระทรวงมหาดไทยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย
พรปวีณ์ นีระสิงห์ นักร้องสาวจากวงเฟย์ ฟาง แก้ว
แพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม และบุตรสาวคนสุดท้องของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร. พิชิต ลิขิตสมบูรณ์ การปกครอง อดีตกรรมการ ธนาคารกรุงไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ตระกูลวรานนท์ สภาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์​ กรรมการบริหารพรรคชาติไทยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการธรรมาภิบาลบริษัทท่าอากาศยานไทย อดีตประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรรมการข้าราชการตำรวจ
ดร. พีรพล ไตรทศาวิทย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมที่ดิน อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง [45]
พลากร สุวรรณรัฐ IR องคมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมทนี บุรณศิริ นักแสดง, พิธีกร [46]
ดร. สุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน [47]
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สีมา สีมานันท์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 5 อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นายกองเอก สุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายกองเอก สามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ,อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายกสมาคมตำรวจ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นายกองเอก ศิริพงษ์ ห่านตระกูล อดีตอธิบดีกรมการปกครอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย) อดีตผู้ว่าจังหวัดปทุมธานี และ ปราจีนบุรี
ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ปริญญาโท IR อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[48] ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทบางจากปิโตรเลียม
ศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายกสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน
เอนก นาวิกมูล ผู้ก่อตั้งและกรรมการบ้านพิพิธภัณฑ์ รางวัลสารคดีเกียรติยศครั้งที่ 1 จากสารคดี (นิตยสาร)
นายกองใหญ่ อารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมที่ดิน
อนุตตมา อมรวิวัฒน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
พรรณิการ์ วานิช อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อดีตอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ [49]
ศาสตราจารย์ กนก วงษ์ตระหง่าน รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช แผนกนิติศาสตร์ อดีตนายกรัฐมนตรี [50]
ศาสตราจารย์พิเศษ ประพนธ์ ศาตะมาน ผู้พิพากษาศาลฎีกา กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. พิพัฒน์ โปษะยานนท์ อดีตอธิบดีกรมสรรพาสามิต
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุจิต บุญบงการ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว อดีตประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย, คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, สมาชิก สนช., ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [51]
ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อดีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ อดีตกรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัล TTF Award สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2551
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร คณะกรรมการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต [52]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศาสตราจารย์พิเศษ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการที่ปรึกษาราชบพิธสมาคม
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คนที่ 15 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. จุลนี เทียนไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสภาการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์ ดร. นิติ ภวัครพันธุ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิวารสารมานุษยวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[53]ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล คณะรัฐศาสตร์ [54]ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คอลัมนิสต์ นักเขียน เผด็จการวิทยา
ดร. วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ อดีตผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในด้านการเมือง (ได้รับการโปรดเกล้า ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557)

คณะวิทยาศาสตร์แก้ไข

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา เคมี / 2488 ราชบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [55]
ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน ฟิสิกส์ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนายกสมาคมนักประชากรไทย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ดร. กัลยา โสภณพนิช ฟิสิกส์ / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนในประเทศไทย [56]
กอปร กฤตยากีรณ ฟิสิกส์ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลบริษัท บ้านปู จำกัด อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตกรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนาวาอากาศตรี กำจร มนุญปิจุร.น. เคมี / 2485 ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น [57]
ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) อดีตกรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
จิระนันท์ พิตรปรีชา แผนกเตรียมเภสัช นักเขียนรางวัลซีไรต์
จันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย)ผู้อำนวยการส่วนไทยนิทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ สถิติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ดร. ถาวร วัชราภัย เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / 2494 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพฤกษศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ [58]
ดร. ปริญญา ศิริสารการ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เจ้าของโรงต้มเกลือสินเธาว์ อำเภอโนนไทย
ดร. พิจิตต รัตตกุล ชีววิทยา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [59]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพบูลย์ นัยเนตร สัตววิทยา / 2501 ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานของกุ้ง กั้ง ปู ในประเทศไทย เช่น ปูเจ้าฟ้า, ปูราชินี, กุ้งเจ้าฟ้า [60]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ เคมีเทคนิค อดีตนักวิจัย องค์การอวกาศ NASA สหรัฐอเมริกา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อริยชน จำกัด
รองศาตราจารย์ ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อดีตรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิรุฬห์ สายคณิต ฟิสิกส์ / 2504 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, เมธีวิจัยอาวุโส สกว. [61]
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไมตรี สุทธจิตต์ เคมี/ 2505 ผู้ทรงคุณวุฒิ และ อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มช. อดีตนายกสมาคมพิษวิทยา อดีตประธานสหพันธ์มังสวิรัติเอเชีย อดีตรองประธานมูลนิธิเทียนฝอ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มช.
ศาสตราจารย์ ดร. มนุวดี หังสพฤกษ์ เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / 2498 ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ [62]
ศาสตราจารย์ ดร. มณีวรรณ กมลพัฒนะ เคมี / ราชบัณฑิต สาขาสมุทรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ [63]
ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ ชีววิทยา อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [64]
ศาสตราจารย์ ดร. เทพ เชียงทอง เคมี / 2497 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช พ.ศ. 2528 [65]
ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ธรณีวิทยา / 2524 ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553 [66]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล ฟิสิกส์ / 2484 ราชบัณฑิต, นักดาราศาสตร์, ผู้อำนวยการธรรมสถานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [67]
ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เคมี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปรีชา เอกคุณากูล เคมีวิศวกรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโรบินสันจำกัด
ศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง สัตววิทยา / 2502 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีววิทยา (สัตววิทยา), นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ [68]
ศาสตราจารย์ ดร. สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ จุลชีววิทยา อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมชัย ลีเชวงวงศ์ เคมีวิศวกรรม กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชัย อัครทิวา เคมีเทคนิค อดีตรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ เคมีเทคนิค / 2507 ราชบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์, เมธีวิจัยอาวุโส สกว. [69]
ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข เคมี / 2482 ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [70]
ศาสตราจารย์[71]ดร. สนอง เอกสิทธิ์ เคมี / นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2551 [72]
ศาสตราจารย์คลินิก สุจิตรา นิมมานนิตย์ เตรียมแพทย์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ปี พ.ศ. 2539 [73]
ศาสตราจารย์ ดร. สุดา เกียรติกำจรวงศ์ เคมี / 2509 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช พ.ศ. 2545 [74]
รองศาสตราจารย์ สุภาพ ภู่ประเสริฐ ฟิสิกส์ / 2494 คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ [75]
สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ผู้บริหาร นามมีบุ๊คส์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ วัสดุศาสตร์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ ทั่วไป / ราชบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ [76]
อนนต์ สิริแสงทักษิณ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท. กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เคมีวิศวกรรม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด รางวัล Corporate Social Responsibility Award ประธานกรรมการบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เคมีวิศวกรรม อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ดร. อัญชลี ทัศนาขจร เคมี / 2521 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา พ.ศ. 2553, นักเทคโนโลยีดีเด่น พ.ศ. 2546 [77]
ศาสตราจารย์ดร. ประสาท สืบค้า ฟิสิกส์ (วท.ม.) ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2532 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.) อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2545 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [78][79]
พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ชีวเคมี (วท.ม.) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ สาขาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) สมาชิกวงBNK48 (นิสิต)

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชีววิทยา อาจารย์สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและวิชามารดาทารกสงเคราะห์ และพระราชทานเงินทุนบำรุงการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และแผนกแพทยศาสตร์ [80]
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล ราชบัณฑิต, อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [81]
ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ เนียมมณี คณิตศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร. หม่อมราชวงศ์พุฒิพงศ์ วรวุฒิ ชีววิทยา อดีตหัวหน้าภาคชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2527 สาขาสรีรวิทยาการสืบพันธุ์
ศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ชูวงษ์ รางวัลงานวิจัยระดับปริญญาเอกจาก Japan Society for the Promotion of Sciences ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (JSPS - NRCT) รางวัลTRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Awards 2009
ศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ อารีย์ หัวหน้าทีมผู้แทนประเทศไทยเคมีโอลิมปิก พ.ศ. 2554
ศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ เคมีเทคนิค ที่ปรึกษาสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตหัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค
ศาสตราจารย์พิเศษ พลเรือตรี บุญพบ บุญญาภิสันท์ ผู้อำนวยการองค์การทอผ้า รองเจ้ากรมฝ่ายวิชาการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร รักษาการผู้อำนวยการองค์การแก้ว
ศาสตราจารย์ ดร. สุดา เกียรติกำจรวงศ์ เทคโนโลยีภาพถ่ายฯ ที่ปรึกษาสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อดีตหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาคีราชบัณฑิตยสถานสาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ เคมี ราชบัณฑิต, อดีตอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [82]
ศาสตราจารย์ ดร. คลุ้ม วัชโรบล ชีววิทยา ราชบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิทยาศาสตร์, [83]
ศาสตราจารย์ ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ เคมี รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการวิชาการการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 [84]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ทศพร วงศ์รัตน์ สัตววิทยา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2537 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา [85]
ศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ คณิตศาสตร์ กรรมการสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ พันธุศาสตร์ กรรมการบริหารสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช เคมี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ
ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ เคมี รางวัลจุลมงกุฎ เกียรติภูมิวิทยา ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น [86]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประเสริฐ ณ นคร คณิตศาสตร์ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน [87]
ศาสตราจารย์ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต วิทยาศาสตร์ทางทะเล ราชบัณฑิต, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา [88]
ศาสตราจารย์ ดร. ประณัฐ โพธิยะราช วัสดุศาสตร์ หัวหน้าภาควัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ฟิสิกส์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [89]
ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว เคมี กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย [90]
ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ชีววิทยา President of UNITAS MALACOLOGICA [91]
ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ ราชบัณฑิต และประธานสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. รางวัลศาสตราภิชาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ เคมี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.พ.ศ. 2550 [92]
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ เคมี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 [93]
ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ธรณีวิทยา ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ธรณีวิทยา/สมุทรศาสตร์) สำนักวิทยาศาสตร์ หัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [94]
ศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ทัศนาจร รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการอื่นในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจิต วัฒนสินธุ์ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ ประธานคณะกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล [95]

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาแก้ไข

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
สุวรัตน์ การกรณ์ รองMiss Thailand Universe 2006
เรือเอก สิทธิชัย สุวรประทีป อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย วิ่งระยะสั้น100/200/4*100 ปี2541-2553
อัชรัฐ ยงทวี เลขานุการปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วุฒิชัย ทาทอง นักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชุดซีเกมส์และปรีโอลิมปิค
ชัยพล พูพาร์ต 2551 นักแสดง
อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล 2549 นักแสดง,พิธีกร
ปิยะชาติ ถามะพันธ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย นักฟุตบอลสโมสรเมืองทองฯ ยูไนเต็ด
ธีรเดช เมธาวรายุทธ นักแสดง
โชติกา วงศ์วิลาศ นักแสดง
ชนาธิป ซ้อนขำ นักเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกฤดูร้อน 2012
พิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ 2554 นักแสดง

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กาญจนกิจ อดีตรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2546
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดร. จุฑา ติงศภัทิย์ อดีตเซ็นเตอร์ฮาล์ฟของทีมชาติไทย นักพากย์กีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร์แก้ไข

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กวี ตันจรารักษ์ นักร้อง นักแสดง
เกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกร อดีตนายกสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย อดีตอุปนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอีอีซี[96]
ไกรวุฒิ เกียรติโกมล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี อุตสาหการ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและสร้างธรรมาภิบาล และอนุกรรมธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน วุฒิสภา
กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา [38]
รองศาสตราจารย์ ครรชิต มาลัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ราชบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อดีตคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ครรชิต บุนะจินดา อดีตกรรมการบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท อดีตกรรมการตรวจสอบบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด กรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด และ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด อดีตผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ เมอริล ลินซ์ ภัทร จำกัด
ศาสตราจารย์ จงรักษ์ ผลประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
จักก์ชัย พานิชพัฒน์ ไฟฟ้า กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เครื่องกล อดีตรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด อดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด นายกสมาคมก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนตร์ไทย
จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [39]
ดร. จุลพงศ์ จุลละเกศ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อดีตกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อดีตที่ปรึกษาและกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง อดีตประธานชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
เจน นำชัยศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร
ชัยวัฒน์ สุรวิชัย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคน คนเดือนตุลา 13 ขบถรัฐธรรมนูญ ใน เหตุการณ์ 14 ตุลา
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
พลอากาศเอก ชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ราชบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์[97] นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2544 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ [98]
ดร. โชคชัย อักษรนันท์ เคมีวิศวกรรม ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด
เจ้า ไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เชาวลิต เอกบุตร กรรมการอิสระและกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน
ชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ กรรมการสภาวิศวกร อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำชัย หล่อวัฒนตระกูล ไฟฟ้า ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อดีตรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [99]
ดร. ณัฐพล​ รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม​กรรมการในคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส​โคโรนา​ 2019​ (โควิด-19) ​
รองศาสตราจารย์ ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ไทยธนาคาร , อดีตผู้บริหาร ธนาคารทหารไทยประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ดำรงค์ ชลวิจารณ์ ผู้ว่าการการประปานครหลวงคนแรก อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการ
เทวัญ วิชิตะกุล กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์
ธีรพล นพรัมภา อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพ อดีตปลัดเมืองพัทยา กรรมการ ท่าอากาศยานไทย
ธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี อดีตเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ศาตราจารย์จารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผอ.สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย [100]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ธานินทร์ อังสุวรังษี กรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการบริษัทแมคไทย จำกัด
นินนาท ไชยธีรภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการ โตโยต้า ประเทศไทย อดีตกรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย อดีตคณบดี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ อดีตพิธีกรรายการเจาะใจ
บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์ ผู้ประกาศข่าว นักแสดง พิธีกร
บัญชา ล่ำซำ อดีตกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
บุญคลี ปลั่งศิริ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปกรณ์ บริมาสพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประธานกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง อดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อดีตกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
อาจารย์ ดร. ประศาสน์ จันทราทิพย์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรรมการสภาวิศวกร
ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ปูนซิเมนต์ไทย
ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย อดีตวิศวกรแหล่งน้ำ บริษัท เซ้าท์อิ๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด อดีตเลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อดีตคณบดี คณะ Computer & Engineering Management (CEM)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อดีตนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม รางวัล Asian Corporate Director Recognition Awards 2011 รางวัล SAA Awards 2011 ประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ดร. ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทปิโตรเคมี ทีพีไอ
กัปตัน วินัย ปราชญาพร กัปตันการบินไทย นายกสมาคมนักบินไทย
ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทย
ดร. ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการธนาคารทหารไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ลือชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ อิเล็กทรอนิกส์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ เครื่องกล หัวหน้าภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ไฟฟ้า อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารและกรรมการธนาคารกรุงไทย
พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อดีตผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง
ดร. พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม [40]
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติปตท. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ดร. พานิช พงศ์พิโรดม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อดีตกรรมการบริษัทปตท. เคมิคอล
ไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
พารณ อิศรเสานา ณ อยุธยา อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
มงคล กิมสูนจันทร์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดร. ไมตรี ศรีนราวัฒน์ อดีตกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (มหาชน)
ยุกต์ ส่งไพศาล นาโน นักแสดงค่าย เอ็กแซ็กท์
ฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิโรคตับ [41]
วโรรส โรจนะ คอมพิวเตอร์ 2544 ผู้ร่วมก่อตั้งและเว็บมาสเตอร์ Dek-D.com เว็บไซต์สำหรับวัยรุ่นไทย บริษัท Dek-D Interactive Co.,Ltd. [42]
วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย วิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อดีตวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง
วิชา เศรษฐบุตร อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ [43]
วิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ อดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดีตอธิบดีกรมศุลกากร อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง อดีตประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อดีตประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
วิเศษ จูภิบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) [44]
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
วีระ สุสังกรกาญจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
วีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท. เคมิคอล กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
วิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากปิโตรเลียม ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
ศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรม และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ศาสตราจารย์ วิชัย ศังขจันทรานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ดร. วัชระ พรรณเชษฐ์ เครื่องกล อดีตผู้แทนการค้าไทย และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อดีตโฆษกกระทรวงพลังงาน อดีตผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและการยอมรับสาธารณะ สำนักพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตทจำกัด
ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม นักแสดง, พิธีกร และนายแบบไทย
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล [101]
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ดร. สมจินต์ ศรไพศาล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย อดีตอนุญาโตตุลาการ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ไฟฟ้ากำลัง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
สมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย
สิริพร ไศละสุต อดีตอธิบดี กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กรรมการอิสระบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
สุเมธ ตันธุวนิตย์ ไฟฟ้า อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการสภา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ท่านผู้หญิง ดร. สุธาวัลย์ เสถียรไทย ไฟฟ้า นักวิชาการอิสระ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สมยศ รุจิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด
สันติ สมบูรณ์วิบูลย์ อดีตรองผู้ว่าการประปานครหลวง
สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ สิทธิชัย โภไคยอุดม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร [45]
สุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ อธิบดีคนแรกของกรมทางหลวงชนบท อดีตปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ดร. สิริลักขณ์ จันทรางศุ ราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี ศุภราทิตย์ อดีตวิศวกรอาวุโส ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
โสภณ สุภาพงษ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร บุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ในปี 2539 และได้รับรางวัล แมกไซไซ (Ramon Magsaysay Award) สาขางานบริการสาธารณะประจำปี 2541
ดร. ศรีสุข จันทรางศุ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ แห่งใหม่
ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง อดีตผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัศมี รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
อนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด (มหาชน)ประธานกรรมการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)กรรมการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ดร. อาชว์ เตาลานนท์ วิศวอุตสาหการ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอดีตอุปนายกคนที่ 2 สภาวิศวกร
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
อิทธิ​ พงศ์อุสรา กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์​
อดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
อารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยคม (บริษัท)
อัญชลี ชวนิชย์ อุตสาหการ ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอดีตผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมฯ กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด(มหาชน)
อายุทธ์ จิรชัยประวิตร คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อรุณ ชัยเสรี อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ วิศวกรรมโยธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [102]

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. การุญ จันทรางศุ กรรมการสภาวิศวกร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร. เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. กอบบุญ หล่อทองคำ นายกสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ โคทม อารียา ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตกรรมการองค์กรกลาง อดีตประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [103]

[104]

รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต วัฒนวิเชียร อดีตกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
รองศาตราจารย์ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[105]
ศาสตราจารย์ ชัย มุกตพันธุ์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตอธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ชำนาญการสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย อดีตประธานกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน
ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ สอนวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ [106]
ศาสตราจารย์ บุญรอด บิณฑสันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ อดีตผู้ว่าการประปานครหลวง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย อดีตกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตสมาชิกวุฒิสภา
ศาสตราจารย์ ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชัย โสวรรณวณิชกุล คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
ศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย สถิตย์มั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. มาโนช โลหเตปานนท์ กรรมการในคณะกรรมการสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ พิเศษ ปัตตะพงศ์ กรรมการในคณะกรรมการควบคุมประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ชุดแรก
ศาสตราจารย์ ดร. ธัญวัฒน์ โพธิศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ วิชัย ศังขจันทรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วินิต ช่อวิเชียร รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2518 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรรมการสภาวิศวกร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี สำนักวิทยาศาสตร์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2008 ผู้ตรวจการสภาวิศวกร
ศาสตราจารย์ ดร. วาทิต เบญจพลกุล รางวัลชมเชย ประเภทฮาร์ดแวร์ การประกวดผลงานวิจัย ICT Award 2010 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำบี 2549
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2546 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549 สาขาวิศวกรรมเคมี เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2540, 2544 และ 2547 สาขาวิศวกรรมเคมี กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอดีตกรรมการสภาวิศวกร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ ชุติมา อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ธงชัย พรรณสวัสดิ์ รางวัลเมธีอาวุโส พ.ศ. 2538 กรรมการสภาวิศวกร
คุณหญิง ทองทิพ รัตนะรัต[107] ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล ที่ปรึกษาบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รองศาสตราจารย์ นเรศร์ จันทน์ขาว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
ศาสตราจารย์ สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง อนุกรรมการคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์ เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตรองเลขาธิการพรรคนำไทย ผู้ออกแบบประดิษฐ์ชิ้นส่วนขาและระบบลงจอดของยานอวกาศไวกิ้ง ที่องค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกา ส่งไปลงบนดาวอังคารได้เป็นผลสำเร็จ [108]

คณะเศรษฐศาสตร์แก้ไข

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กงกฤช หิรัญกิจ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการโรงเรียนการจัดการและการท่องเที่ยวนานาชาติ ประธานกรรมการโรงแรมสีมาธานี
กฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงกลั่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัลไทย จำกัด (มหาชน)
ถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตเลขานุการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ดร. ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้บริหารส่วน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ชลิตา สาลีรัฐวิภาค ผู้ถือหุ้นโรงแรมดุสิตธานีธิดาพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตประธานกรรมการของ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย อดีตประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล โฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก (2538) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รองประธานกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น กรรมการและเลขานุการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
วิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ ไทยแอร์เอเชีย กรรมการผู้ทรงวุฒิด้านการเงิน ใน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ท่าอากาศยานไทย อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ท่าอากาศยานไทย
นฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
มิณฑิตา วัฒนกุล (มิ้นท์ เอเอฟ 3) นักร้อง
พิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกนะทรวงพลังงาน
ทรงพร โกมลสุรเดช ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คนแรก
ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการอิสระ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) กรรมการในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ธรัญญ่า มโนลีหกุล (ผ้าแพร เอเอฟ 7) นักร้อง
บรรยงค์ พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รณชัย ถมยาปริวัฒน์ นักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงชาวไทย อดีตเคยเป็นนักร้องนำวงคีรีบูน
ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์ ผู้นำเชียร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ นักแสดง นักร้อง (ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2)
สุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการบริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) อดีตประธานกรรมการทีโอที รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด [109]
ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประธานกรรมการธนาคารออมสิน อดีตอธิบดีกรมศุลกากร กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
รองศาสตราจารย์ สุกัญญา ตันธนวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีต กรรมการบริษัท จี สตีล
สุวิทย์ มาไพศาลสิน อดีตกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วรพันธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ กระทรวงพาณิชย์
วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หยกพร ตันติเศวตรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยงธนาคารไทยพาณิชย์ อดีตรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินธนาคารไทยพาณิชย์ [110]
รองศาสตราจารย์ ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตลาดทุนและตราสารหนี้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร, รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
อมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์
ปวริศา เพ็ญชาติ นักแสดง, พิธีกร
ธนพล ศิริธนชัย รองผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
อรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ (ป้อง) นักแสดง
รณเดช วงศาโรจน์ (แหนม) นักร้อง

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์กิตติคุณดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. โกวิทย์ โปษยานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพากร และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลัยพร อมรวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ อดีตกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ กรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ คณะเศรษฐศาสตร์ อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร. แล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ อดีตประธานกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาการพัฒนา กรรมกา