รายชื่อบุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก โดยคณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน จากมหาวิทยาลัยนั้น มีบุคคลสำคัญในด้านต่าง ๆ ของประเทศ ในทุกสาขาอาชีพ ทั้งในด้านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ข้าราชการ วงการกีฬา วงการสื่อสารมวลชน นักแสดง นักร้อง เป็นต้น ซึ่งมีรายพระนามและรายนาม ดังนี้

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [1]
ขวัญข้าว เศวตวิมล สาขาดนตรีศึกษา ดีเจ พิธีกร
พลตรี ดร. ขัตติยะ สวัสดิผล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
จักรพงศ์ สิริริน สาขาศิลปศึกษา มือเบสวงพาราด็อกซ์
ดร. จรวยพร ธรณินทร์ สาขาพลศึกษา กรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ธนาภรณ์ จิตต์จำรึก นักแสดงช่อง 7
ธนชัย อุชชิน สาขาศิลปศึกษา (ป๊อด โมเดิร์นด๊อก) นักร้องนำวงโมเดิร์นด็อก
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
ปิยะ ศาสตรวาหา สาขาศิลปศึกษา นักแสดง นักร้อง
ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ สาขาศิลปศึกษา นักแสดง ผู้จัดละคร ผู้กำกับละคร
ธนพร แวกประยูร สาขาดนตรีศึกษา นักร้อง
ธนาภา แซ่เล้า สาขาพลศึกษา นักกีฬาเทควันโด ประจำ สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
ธีรเทพ วิโนทัย นักฟุตบอลทีมชาติไทย [2]
หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี ผู้รับบทเป็นสมเด็จพระสุริโยไทย ในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไท เจ้าของบริษัท LIDEE DESIGN GROUP
ประภาศรี สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร
ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล 2540 ดารา นักแสดง
ชนัญญา ตั้งบุญจิตร นักร้อง นักแสดง
ฉัตรดาว สิทธิผล สาขาจิตวิทยาการปรึกษาแนะแนว เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2554 นักแสดง
ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
ภัทร ฉัตรบริรักษ์ สาขาปฐมวัย เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2552 นักแสดงสังกัดช่อง 3
รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [3]
รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง นายกสภาพยาบาล รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ศิริพิชยา วิสิฐไวทยากุล สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาแนะแนว เกียรตินิยมอันดับ 1 นักแสดง สังกัด Exact
รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร. ศุภชัย ศรีหล้า สาขาประชากรศึกษา รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีตเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สุรางค์ เปรมปรีดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7 สี)
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร สาขาดนตรีศึกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
อรทัย ฐานะจาโร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
อรพรรณ พานทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีพลัส​ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร สาขาศิลปศึกษา นักแสดง
อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา สาขาศิลปศึกษา นักแสดง นักร้องนำวงพาราด็อกซ์
อดิสรณ์ พึ่งยา พลศึกษา ผู้ประกาศข่าวกีฬา และคอลัมนิสต์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต บุ๊คส์ จำกัด

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ [4]
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย [5]
อาจารย์ ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ทันตแพทย์ กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภริยานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมระดับปริญญาโท ของมูลนิธิ แถบ นีละนิธิ
ทันตแพทย์​ ประโยชน์​ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน​ รองประธาน​กรรมการ​ มูลนิธิ​ธงฟ้าช่วยคนยาก รองอธิบดี​กรมทรัพย์สินทางปัญญา​
ทันตแพทย์หญิง​ ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26
ทันตแพทย์หญิง ดร. สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล รางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2555 ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
ต้นตะวัน ตันติเวชกุล นักแสดง, นักร้อง, พิธีกรช่อง ยูทูบ:TONTAWAN (23 พ.ย. 2019)​

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์พิเศษ ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จินตกร คูวัฒนสุชาติ หัวหน้าภาคจุลชีววิทยา คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนะ มธุราสัย ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
คริส โปตระนันทน์ หัวหน้าพรรคเส้นด้ายและประธานมูลนิธิเส้นด้าย
พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
จรณชัย ศัลยพงษ์ กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย , ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศาสตราจารย์พิเศษ จุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ดร. เจริญ คันธวงศ์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด อัยการสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ชนิสาร์ บังคมเนตร รองอันดับ 2 มิสทีน ไทยแลนด์ 2007
ชาญชัย กายสิทธิ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่างรัฐธรรมนูญ
ณรงค์เลิศ สุรพล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พรรคกิจสังคม
เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
นันทนัช ศิรธรานนท์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ลูกสะใภ้ วิษณุ เครืองาม บุตรีเจตน์ ศิรธรานนท์
นันทศักดิ์ พูลสุข อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง 1 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง [6]
บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
บุญส่ง น้อยโสภณ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย) ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์ ภาค 7
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คณะกรรมการความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้านกฎหมาย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและอุปนายกราชบัณฑิตยสถานคนที่ 1 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. ประยูร กาญจนดุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯคนแรก พ.ศ. 2515 ปลัดกระทรวงการคลัง
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประสิทธิ์ จุลละเกศ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสหภาพรัฐสภา
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม
ปัณฑพล ประสารราชกิจ (โอม ค็อกเทล) นักร้อง, นักแต่งเพลง, โปรดิวเซอร์, อาจารย์พิเศษด้านนิติศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งค่ายเพลงยีนแล็บ
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557, กรรมการกฤษฎีกา, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ประธานวุฒิสภา
ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล
พิเชฐ พัฒนโชติ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่
ยรรยง พวงราช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพาณิชย์ ในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 คณะกรรมการ ป.ป.ช.
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เลขาธิการสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
สดศรี สัตยธรรม รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)ด้านกิจการ พรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ
ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล (แอมป์ เดอะ สตาร์ 7) นักร้อง
สุธรรม แสงประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ นักการเมือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานชมรมคนออมเงิน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัด (มหาชน)
ดร. สุนัย จุลพงศธร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พีรชยา พิณเมืองงาม นักร้องและนักแสดง ปัจจุบันเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสง
อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล นายแบบและนักแสดงชาวไทยสังกัด ช่อง 8
อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม) นักร้อง ผู้ริเริ่มโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"
เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
อโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา และประธานศาลฎีกา คนที่ 49

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์พิเศษ จำรัส เขมะจารุ องคมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10
ศาสตราจารย์พิเศษ[7] คนึง ฦาไชย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์ [8]
ศาสตราจารย์พิเศษ บัญญัติ สุชีวะ ประธานศาลฎีกา ปลัดกระทรวงยุติธรรม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล ไชยพร กรรมการจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ศาสตราจารย์ ประยูร กาญจนดุล อธิบดีกรมการค้าภายใน ปลัดกระทรวงเศรษฐการ
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานศาลฎีกา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ อัยการสูงสุด [9]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. หยุด แสงอุทัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชบัณฑิตสาขานิติศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี|
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ อัยการสูงสุด ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา [10]
ศาสตราจารย์ วิทิต มันตราภรณ์ ศาตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนองค์การสหประชาชาติคนแรกของไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานศาลฎีกา
ศาสตราจารย์พิเศษ อุกฤษ มงคลนาวิน คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คนที่สองพ.ศ. 2516-2518 ประธานรัฐสภาประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล สมาชิกภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา กรรมการอิสระธนาคารกรุงศรีอยุธยา คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กริช ทอมมัส การภาพยนตร์/2522 กรรมการผู้จัดการ แกรมมี่โกลด์ , รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุกิจเพลง บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
กรกันต์ สุทธิโกเศศ ภาพยนตร์และภาพนิ่ง เกียรตินิยมอันดับ 2 /2550 (อาร์ม) นักแสดง นักร้องชื่อดัง ผู้ประกาศข่าว ช่อง เวิร์คพอยท์
กวิตา จินดาวัฒน์ การจัดการการสื่อสาร / 2553 (เพลง) นักแสดง
กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ วาทวิทยา/2531 ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมบ้านพุฒมณฑา ครูสอนวิชาภาษาไทยประจำโรงเรียนกวดวิชาพินนาเคิล อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ แอนเดอร์สัน วาทวิทยา/2534 (นีน่า) ผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง 3
คมกฤษ ตรีวิมล การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ การจัดการการสื่อสาร / 2549 (ยิปซี) นักแสดง, นักร้อง
จันทรา ชัยนาม การประชาสัมพันธ์/2511 นักหนังสือพิมพ์ นักแสดง นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม พ.ศ. 2521 นักจัดรายการวิทยุ ปัจจุบันเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์
จิระ มะลิกุล การภาพยนตร์/2522 ผู้กำกับหนัง และผู้บริหารบริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จันทรา ชัยนาม นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุอิสระ
ฉายนันทน์ มโนมัยสันติภาพ นักแสดง วีเจ
ชนม์ทิดา อัศวเหม การจัดการการสื่อสาร เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2556 ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ
ชลิตา เฟื่องอารมย์ การโฆษณา/2537 (แนน) ดารา นักแสดง พิธีกร
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล การภาพยนตร์/2542 ผู้กำกับภาพยนตร์
ทรงยศ สุขมากอนันต์ การภาพยนตร์/2540 ผู้กำกับภาพยนตร์บริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่และScript Writer
ฉันทวิชช์ ธนะเสวี การภาพยนตร์/2544 (เต๋อ)นักแสดงละครโทรทัศน์ นักแสดงภาพยนตร์ พิธีกร นักเขียนบทภาพยนตร์ บริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ วารสารสนเทศ/2546 (ซี) พิธีกร ดีเจวิทยุ และคอลัมนิสต์
ฐิติมา สุตสุนทร การประชาสัมพันธ์/2522 (แหวน) นักร้อง สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
โดม สุขวงศ์ รองประธานมูลนิธิหนังไทย ผู้อำนวยการ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ฟองสนาน จามรจันทร์ การประชาสัมพันธ์/2517 นักจัดรายการวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สังกัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ทรงยศ สุขมากอนันต์ การภาพยนตร์/2536 นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ การโฆษณา/2541 (แอฟ) นักแสดงช่อง 3
ธีรัตถ์ รัตนเสวี การประชาสัมพันธ์/2531 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสถานีโทรทัศน์ บรรณาธิการบริหาร ไทยพีบีเอส
ธิติมา ประทุมทิพย์ การสื่อสารมวลชน/2539 (แอน) นักร้อง
ณภศศิ สุรวรรณ วารสารสนเทศ/2553 (มายด์) Miss U-Tip 2008, พิธีกร Bang Channel, นักแสดงในเครือ Gmm Grammy
ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา การสื่อสารมวลชน/2526 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)
นิธิวัฒน์ ธราธร การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
นิรมล เมธีสุวกุล วารสารสนเทศ/2522 ผู้บริหาร ป่าใหญ่ครีเอชั่น เจ้าของรายการ ทุ่งแสงตะวัน
บุญยอด สุขถิ่นไทย การสื่อสารมวลชน/2528 ผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้จัดรายการวิทยุfm9225.net และผู้ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554
บุศนันท์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ครีม) นักแบดมินตันทีมชาติไทย
บรรจง ปิสัญธนะกูล การภาพยนตร์/2539 ผู้กำกับภาพยนตร์บริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ประภัทร์ ศรลัมพ์ 2510 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
บัวบูชา ปุณณนันท์ การสื่อสารมวลชน (หลักสูตรนานาชาติ)/2557 (บัว) ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD พิธีกร
ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ การโฆษณา/2551 (เม) นักร้อง นักแสดง จากเวที เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปีที่ 4
ปวีณ์นุช แพ่งนคร การภาพยนตร์/2543 (ปุ้กกี้) ดารา นักแสดง พิธีกร วีเจ
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ การประชาสัมพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ2/2543 (โอปอล์) ดารา นักแสดง พิธีกร นักจัดรายการวิทยุ
ปิยณี เทียมอัมพร การสื่อสารมวลชน/2541 ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3
ทวินันท์ คงคราญ เลขานุการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
พงศ์นรินทร์ อุลิศ วารสารสนเทศ/2532 กรรมการผู้จัดการใหญ คลื่น แคท เรดิโอ
พัชรศรี เบญจมาศ การสื่อสารมวลชน/2536 (กะละแมร์) พิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวไทย
พันธุ์เลิศ ใบหยก การสื่อสารมวลชน/2515 กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูมิภวัน บริษัทด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอาคารใบหยก และอาคารใบหยก 2 รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย ผู้ก่อตั้งพรรครักษ์สันติ
พุทธชาด พงศ์สุชาติ วาทวิทยา/2537 (ตุ่ย) นักแสดงและพิธีกร สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม การสื่อสารมวลชน/2511 ประธานกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
พัฒนะชัย อดิเรก (แจ็คเกอรีน) ผู้สื่อข่าวบันเทิง พิธีกร และนักแสดง สังกัด ไทยรัฐทีวี (2561-ปัจจุบัน) THV (2541-2561)
แพร สารสิน หลักสูตรนานาชาติ Online Manager บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บุตรี พรวุฒิ สารสิน
ภัทรวี ศรีสันติสุข การภาพยนตร์/2552 นักร้องสังกัด ไวท์มิวสิค ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ยงยุทธ ทองกองทุน การประชาสัมพันธ์/2528 ผู้กำกับหนัง และผู้บริหารบริษัท GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ยุทธนา บุญอ้อม การสื่อสารมวลชน/2529 (ป๋าเต็ด) กรรมการผู้จัดการบริษัทคลิคเรดิโอ บรรณาธิการบริหาร และผู้ก่อตั้งนิตยสารดีดีที ผู้จัดรายการวิทยุ คลิคเรดิโอ ผู้บริหารค่าย สนามหลวงการดนตรี ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
รัชวิน วงศ์วิริยะ การสื่อสารการแสดง/2545 (ก้อย) นักร้อง ดีเจชาวไทย นักแสดง รางวัลสุพรรณหงส์ สาขาผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ริสา หงษ์หิรัญ รองมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 2531
วิชชพัชร์ โกจิ๋ว การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
วิทยา ทองอยู่ยง การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
วรรษพร วัฒนากุล การสื่อสารการแสดง เกียรตินิยมอันดับ 1 /2549 (เอี๊ยม) รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2010 / นักแสดงสังกัด ช่อง 7 เอชดี
ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา การภาพยนตร์/2536 ผู้ประกาศข่าว
สุทธิชัย หยุ่น 2510 ประธานกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าดีเด่นคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลศรีบูรพา รางวัล ASEAN Award for Communications บรรณาธิการอำนวยการ เครือเนชั่น รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวไทย
สู่ขวัญ บูลกุล การสื่อสารมวลชน/2534 (ขวัญ) พิธีกรข่าว,ผู้ประกาศข่าว,นักแสดง
สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร
สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา การสื่อสารมวลชน/2520 (ฉอด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด
สิริยากร พุกกะเวส การโฆษณา/2534 (อุ้ม) นักแสดง รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2542รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2545 นักเขียน นักแปล พิธีกร เจ้าของรายการบ้านอุ้ม
สุภิญญา กลางณรงค์ การสื่อสารมวลชน/2533 รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เสริมคุณ คุณาวงศ์ การภาพยนตร์/2522 กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)
สวรรยา แก้วมีชัย การภาพยนตร์/2542 (มิ้น) นักร้องอาชีพ ศิลปินในสังกัด อาร์เอส และ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์ 2510 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ปวีณ ภูริจิตปัญญา การภาพยนตร์/2539 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
เมษ ธราธร การภาพยนตร์/2544 (เมษ) ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จารุณี บุญเสก การภาพยนตร์/2540 (แมว) ดารา นักแสดงตลกภาพยนตร์
ธีมะ กาญจนไพริน สื่อสารการแสดง/2544 (จั๊ด) ผู้ประกาศข่าวช่องวัน 31
สาธิดา ปิ่นสินชัย การจัดการการสื่อสาร/2552 (เอม) นักร้อง นักแสดง พิธีกร ดีเจ
สุทัตตา อุดมศิลป์ การจัดการการสื่อสารเกียรตินิยมอันดับ2 /2558 (ปันปัน) นักแสดง นักธุรกิจ
คณาธิป สุนทรรักษ์ สื่อสารการแสดง/2547 (ลูกกอล์ฟ) ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ พิธีกร นักแสดง GTH ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ธัญชนก กู๊ด การจัดการสื่อสาร เกียรตินิยมอันดับ 1/2557 (แพทริเซีย) นักแสดง ช่อง 3 เอชดี
รณิดา เตชสิทธิ์ การจัดการสื่อสาร /2557 (พรีม) นักแสดง ช่อง 3 เอชดี
ภัทร เอกแสงกุล การภาพยนตร์/ 2556 (เฟย) นักแสดง พิธีกร ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ธัญญา รัตนมาลากุล สื่อสารการแสดง/2549 (ลูกเกตุ) นักแสดง ในเครือโพลีพลัส
อภิชญา พานิชตระกูล สื่อสารการแสดง/2555 (ดรีม) นักแสดง ยูทูบเบอร์ช่อง Goynattydream
นันทนัท ฐกัดกุล สื่อสารการแสดง เกียรตินิยมอันดับ 1 /2555 (นัตตี้) นักแสดง ครูสอนการแสดง นักเขียนบท ยูทูบเบอร์ช่อง Goynattydream
อรัชพร โภคินภากร การประชาสัมพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2555 (ก้อย) นักแสดง นักเขียนบท ยูทูบเบอร์ช่อง Goynattydream
อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม การภาพยนตร์/2536 ผู้กำกับภาพยนตร์ GTH ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ไอยวริญท์ โอสถานนท์ การจัดการการสื่อสาร/2548 (ชาม) มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส 2006 และ ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์ส
อรุโณชา ภาณุพันธุ์ 2518 (หน่อง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
อเล็กซ์ เรนเดลล์ การจัดการการสื่อสาร/2551 นักแสดง เจ้าของโครงการ EEC
อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ วารสารสนเทศ/2522 โฆษกคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วิโอเลต วอเทียร์ ภาพยนตร์และภาพนิ่ง/ 2555 (วี) นักร้อง นักแสดง
ชิษณุชา ตันติเมธ การจัดการการสื่อสาร/2560 (มิว) นักร้อง - ศิษย์ปัจจุบัน
พาริส อินทรโกมาลย์สุต การจัดการการสื่อสาร/2562 (ไอซ์) นักร้อง นักแสดง - ศิษย์ปัจจุบัน
ลภัส งามเชวง การจัดการการสื่อสาร/2559 (เติร์ด) นักร้องสังกัด 4 Nologue
ลลินา ชูเอ็ทท์ การจัดการการสื่อสาร เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2561 (ลีน่า) นักแสดง ช่อง 3 เอชดี
ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์ การจัดการการสื่อสาร / 2561 (นาน่า) นักแสดง
สรัลชนา อภิสมัยมงคล การจัดการการสื่อสาร / 2561 (อ้าย) นักร้อง นักแสดง สังกัด GMMTV
เวอาห์ แสงเงิน การจัดการการสื่อสาร (จอส) นักแสดง สังกัด GMMTV
รวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน การจัดการการสื่อสาร เกียรตินิยมอันดับ 1 (พรีน) นักร้อง นักแสดง 8 คนสุดท้าย เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 12
สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ การจัดการการสื่อสาร / 2555 (แบมบี้) 8 คนสุดท้ายเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 9
ภาลฎา ฐิตะวชิระ ปริญญาโท / 2565 (สมายด์) 8 คนสุดท้ายเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 8 นักร้อง นักแสดง
ชุติมา ทีปะนาถ ปริญญาโท / 2556 (ต่าย) นักแสดง เจ้าของธุรกิจ
พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า) นักร้อง, นักแสดงละครเวที, นักพากย์เสียง, นักจัดรายการวิทยุ
อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ (แอ้ม) นักแต่งเพลง / โปรดิวเซอร์
เจนจิรา ศรีสอาด นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย
บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (ครีม)นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 2553 (ปอป้อ)นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
ตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ (นุ่น)ผู้ประกาศข่าวช่อง MONO29
เสียงซอ เลิศรัตนชัย การประชาสัมพันธ์ เอกโฆษณา/ 2557 นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย
ลักษิกา วัฒนาโกศัย การจัดการการสื่อสาร / 2564 ยูทูบเบอร์ช่อง Mejimill
เมธาวี ชลวิไล การจัดการการสื่อสาร / 2566 ยูทูบเบอร์ช่อง Nonny.com
พิชญา อุทารธรรม เชฟประจำร้าน โพทง และกรรมการรายการ ท็อปเชฟไทยแลนด์

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. จุมพล รอดคำดี การสื่อสารมวลชน/2509 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [11]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ชอุ่ม ประเสริฐสกุล การประชาสัมพันธ์/2508 รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี พ.ศ. 2507
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ คณะกรรมการตัดสินรางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม” ประธานกรรมการ รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ประเภทการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ [12]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กฤตยา ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด
กันต์ กันตถาวร นักแสดง พิธีกรสังกัด เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
กัญจนา ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณหญิง ดร. จารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล (มาร์ช) นักแสดง
ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์​ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท​ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล​ จำกัด (มหาชน)​[13] กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท​ จำกัด (มหาชน)​
คุณ เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ประธานมูลนิธิจักรคำขจรศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์ฝึกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)
ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์ นักร้องสาวจากวงเฟย์ ฟาง แก้ว
ดร. เนตรปรียา ชุมไชโย ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดารุณี กฤตบุญญาลัย รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศาตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พชร จิราธิวัฒน์ ธุรกิจระหว่างประเทศ / 2554 กรรมการ บริษัท ร็อคส์พีซี จำกัด
พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
พันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด อธิบดีกรมธนารักษ์ รองปลักระทรวงการคลัง
บดี จุณณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
บุษกร ตันติภนา การตลาด เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2550 (เอ้ก) นักแสดง สังกัด Exact ,พิธีกรรายการ สตรอเบอร์รี่ชีสเค้ก
ประยูร จินดาศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี​ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์
พลอย จินดาโชติ 2544 (พลอย) นักแสดง
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร. วีระ ปิตรชาติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)​ และผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วศิน อัศวนฤนาท ธุรกิจระหว่างประเทศ พิธีกรทางช่องทรู มิวสิค, นักแสดง, ดีเจคลื่น 98.5 CLICK FM และสมาชิกวง ROOF TOP
ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล นักการเมือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ประธานกรรมการบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ดร. สรรเสริญ สมะลาภา รองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน ประจำสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ร้านภูฟ้า
สุคนธ์ กาญจนาลัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณหญิง ดร. สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านผู้หญิง อรุณ กิติยากร ณ อยุธยา ภริยาของหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดร. อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อำนวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ พนักงาน บริษัท ซิตี้มอลล์ กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง Sectional Marketing Manager สมาชิกพรรคไทยสร้างไทยบุตรีสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ธนัท ต้นอนุชิตติกุล (ภาคภาษาอังกฤษ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การ์ตูนคลับ มีเดีย

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ บัญชี ที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร กรรมการในคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [14]
ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน การตลาด รองประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ไอบีเอฟ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ธานินทร์ กรัยวิเชียร[15] นายกรัฐมนตรี องคมนตรี
ศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ บัญชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณบดีคนแรก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้บุกเบิกวิชาการบัญชีในประเทศไทย [16]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ สถิติ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวาณี สุรเสียงสังข์ สถิติ กรรมการบริหารสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย อดีตเลขาธิการสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ตันละมัย บัญชี ประธานกรรมการโรงพยาบาลนนทเวช ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสวนดุสิต [17]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
นายแพทย์ คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ 2550 นายแบบ นักแสดง นักการเมือง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยชน โลว์เจริญกูล หัวหน้าสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศาสตราจารย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 ผู้อำนวยการ WHO Collaborating Center for Research on Rabies Pathogenesis and Prevention ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ นายกสมาคมอัลตราซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566-2569 หัวหน้าสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแพทย์ สุกิจ อัถโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง 3 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นิกร ดุสิตสิน นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประกิต วาทีสาธกกิจ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ประมวล วีรุตมเสน ผู้สร้างผลงานเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทย
แพทย์หญิง พรรณประภา ยงค์ตระกูล 2549 ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) นางสาวไทย ปี 2551
นายแพทย์ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายแพทย์ ระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่
ศาสตราจารย์ ยง ภู่วรวรรณ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กลุ่ม : วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ รางวัลมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย
ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ท่านผู้หญิง แพทย์หญิง ศรีจิตรา บุนนาค หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [18]
ศาสตราภิชาน นายแพทย์ สำลี เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แพทย์เกียรติยศแพทยสภา ศาสตราภิชาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิตสาขาวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งภาคพื้นเอเชีย
นายแพทย์ สมิทธิ์ อารยะสกุล แพทย์โรคผิวหนัง ในโรงพยาบาลพระมงกุฎ พิธีกร
แพทย์หญิง นรีกุล เกตุประภากร แพทย์ นักแสดง
แพทย์หญิง พักตร์พิไล ทวีสิน แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) แพทย์ผู้ชำนาญการเวชศาสตร์ชะลอวัย และความงามด้านผิวพรรณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์,ภริยา นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขาธิการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์ กัมมันต์ พันธุมจินดา อายุรศาสตร์ คณะกรรมการแพทยสภาระหว่างพ.ศ. 2556-พ.ศ. 2558 ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย [19]
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประมวล วีรุตมเสน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ผู้สร้างผลงานเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทย
ศาสตราจารย์ เฉลิม พรมมาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทย์ประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรรมการในคณะกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ นิติเวชศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ศาสตราจารย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ศาสตราจารย์ ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สาขาวิชาอายุรแพทย์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ สมชาย เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ผอ.โรงพยาบาลจุฬาฯ ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ศาสตราจารย์ อภิวัฒน์ มุทิรางกูร กายวิภาคศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย เมธีวิจัยอาวุโส สกว.อาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ [20]
ศาสตราจารย์ อดิศร ภัทราดูลย์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โทพีดิกส์แห่งประเทศไทย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
เภสัชกรหญิง กรกมล ชัยวัฒนเมธิน 2546 นักร้องสังกัดวงละอองฟอง ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปวีณ์มล จำกัด
เภสัชกรหญิง ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล นักร้องและพิธีกร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปราโมทย์ ธีรพงษ์ กรรมการมูลนิธิวิมงคลพรต หัวหน้าภาคเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [21]
เภสัชกร ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ 2546 (บอย) นักแสดงและนายแบบ
เภสัชกรหญิง ภัทริน ลาภกิตติกุล ดีเจ /วีเจ พิธีกร ช่องแชนแนลวีไทยแลนด์ ดรัมเมเยอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชกร  วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร
เภสัชกร สรจักร ศิริบริรักษ์ เภสัชกร นักเขียน

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เภสัชศาสตร์ อาจารย์วิชาภาษาละติน [22]
ศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก สุชาดา สุขหร่อง รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ อวย เกตุสิงห์ คณบดีและอาจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
เภสัชกร ดร. ตั้ว ลพานุกรม เภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรก หัวหน้าแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐมนตรีและคณะกรรมการราษฎร

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ กระมล ทองธรรมชาติ 2496 อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี [23]
ศาสตราจารย์ เกษม สุวรรณกุล 2491 อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย, สมาชิกวุฒิสภา, อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [24]
เกริกไกร จีระแพทย์ 2504 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
กษิต ภิรมย์ IR อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและอาหารไทยตำรับชาววัง และกรรมการรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์
ดร. โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จิราวรรณ จงสุทธนามณี วัฒนศิริธร สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 10
จักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกองใหญ่ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงยุติธรรมและปลัดกระทรวงแรงงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ชุติมา บุณยประภัศร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน
ดร. ชูวงศ์ ฉายะบุตร ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชนกนันท์ รวมทรัพย์ โฆษกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองไทย
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช แผนกนิติศาสตร์ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย,สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ รัฐศาสตร์ 2518 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
นายกองเอก ฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นายกองโท ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ คณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
บุญช่วย ศรีสารคาม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น​และจังหวัดจันทบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. บุญสนอง บุณโยทยาน เลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ประทุมพร วัชรเสถียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ศาสตราจารย์ ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ศาสตราจารย์ประจำสถาบันเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต
ประวิช รัตนเพียร นักการเมือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)
ปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ดอน ปรมัตถ์วินัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด นายกสมาคม ไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
วสุ แสงสิงแก้ว รัฐศาสตร์การทูต/2528 นักร้อง, พิธีกร,นักแสดง, ผู้ช่วยอำนวยการกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นายกองเอก วิบูลย์ สงวนพงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน กรรมการในศูนย์รักษาความสงบแห่งชาติ
วิทยา คุณปลื้ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้สืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครลำพูน
พงศ์โพยม วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด
พิศาล มูลศาสตรสาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย 2511 ประธานสภานิติบัณฑิตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้พิพากษาศาลฎีกา
พรปวีณ์ นีระสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ / 2553 นักร้องสาวจากวงเฟย์ ฟาง แก้ว
รองศาตราจารย์ พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์ กรรมการบรรณาธิการจัดทำนามานุกรมศาสนาสากล ราชบัณฑิตยสถาน
แพทองธาร ชินวัตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / 2549 กรรมการมูลนิธิไทยคม และประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย​ บุตรสาวนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
พลากร สุวรรณรัฐ IR องคมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พรรณิการ์ วานิช ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25โฆษกพรรคอนาคตใหม่
พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
นายกองใหญ่ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ยุวรัตน์ กมลเวชช ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557, อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม คณะประชาชนปลดแอก
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร. ธารทอง ทองสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19 และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการธรรมาภิบาลบริษัทท่าอากาศยานไทย ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรรมการข้าราชการตำรวจ
เมทนี บุรณศิริ นักแสดง, พิธีกร
ดร. สุพจน์ ไข่มุกด์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน [25]
นายกองเอก สุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรจิตร ยนต์ตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24
พลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช นายกสมาคมตำรวจ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[26] ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทบางจากปิโตรเลียม
เอนก นาวิกมูล ผู้ก่อตั้งและกรรมการบ้านพิพิธภัณฑ์ รางวัลสารคดีเกียรติยศครั้งที่ 1 จากสารคดี (นิตยสาร)
อนุสรี ทับสุวรรณ กงสุล ณ สถานกงสุลใหญ่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [27]
นายกองใหญ่ อารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน
อนุตตมา อมรวิวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / 2560 นักแสดง

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ [28]
ศาสตราจารย์ กนก วงษ์ตระหง่าน รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช แผนกนิติศาสตร์ นายกรัฐมนตรี [29]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุจิต บุญบงการ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย, คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, สมาชิก สนช., ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [30]
ศาสตราจารย์ ดร. จรัส สุวรรณมาลา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์ ไชยพร นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 15 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[31]ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล คณะรัฐศาสตร์ [32]ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อนุสรณ์ ลิ่มมณี คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กรรมการในคณะกรรมกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประเทศไทย)

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา เคมี / 2488 ราชบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [33]
ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน ฟิสิกส์ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมนักประชากรไทย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
คุณหญิง ดร. กัลยา โสภณพนิช ฟิสิกส์ / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนในประเทศไทย [34]
กอปร กฤตยากีรณ ฟิสิกส์ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลบริษัท บ้านปู จำกัด อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนาวาตรี กำจร มนุญปิจุร.น. เคมี / 2485 ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น [35]
จิระนันท์ พิตรปรีชา แผนกเตรียมเภสัช นักเขียนรางวัลซีไรต์
พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ฟิสิกส์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
ศาสตราจารย์ดร. ถาวร วัชราภัย เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / 2494 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพฤกษศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ [36]
ดร. พิจิตต รัตตกุล ชีววิทยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [37]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพบูลย์ นัยเนตร สัตววิทยา / 2501 ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานของกุ้ง กั้ง ปู ในประเทศไทย เช่น ปูเจ้าฟ้า, ปูราชินี, กุ้งเจ้าฟ้า [38]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิรุฬห์ สายคณิต ฟิสิกส์ / 2504 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, เมธีวิจัยอาวุโส สกว. [39]
ศาสตราจารย์ ดร. มนุวดี หังสพฤกษ์ เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / 2498 ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ [40]
ศาสตราจารย์ ดร. มณีวรรณ กมลพัฒนะ เคมี / ราชบัณฑิต สาขาสมุทรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ [41]
ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ ชีววิทยา ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [42]
ศาสตราจารย์ ดร. เทพ เชียงทอง เคมี / 2497 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช พ.ศ. 2528 [43]
ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ธรณีวิทยา / 2524 ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553 [44]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล ฟิสิกส์ / 2484 ราชบัณฑิต, นักดาราศาสตร์, ผู้อำนวยการธรรมสถานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [45]
ศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง สัตววิทยา / 2502 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีววิทยา (สัตววิทยา), นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ [46]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ เคมีเทคนิค / 2507 ราชบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์, เมธีวิจัยอาวุโส สกว. [47]
ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข เคมี / 2482 ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [48]
ศาสตราจารย์[49]ดร. สนอง เอกสิทธิ์ เคมี / นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2551 [50]
ศาสตราจารย์คลินิก สุจิตรา นิมมานนิตย์ เตรียมแพทย์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ปี พ.ศ. 2539
ศาสตราจารย์ ดร. สุดา เกียรติกำจรวงศ์ เคมี / 2509 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช พ.ศ. 2545 [51]
รองศาสตราจารย์ สุภาพ ภู่ประเสริฐ ฟิสิกส์ / 2494 คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ [52]
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ วัสดุศาสตร์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ ทั่วไป / ราชบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ [53]
ศาสตราจารย์ดร. อัญชลี ทัศนาขจร เคมี / 2521 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา พ.ศ. 2553, นักเทคโนโลยีดีเด่น พ.ศ. 2546 [54]
ศาสตราจารย์ดร. ประสาท สืบค้า ฟิสิกส์ (วท.ม.) ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2532 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วท.บ.) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2545 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [55]
นนทัช ธนวัฒน์ยรรยง สาขา นักแสดง, นายแบบ และพิธีกร
พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ชีวเคมี (วท.ม.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ สาขาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) อดีตสมาชิกวงบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต (BNK48) รุ่นที่ 1 (เคยศึกษา)
พิชญาภา นาถา เทคโนโลยีทางอาหาร / 2561 อดีตสมาชิกวงบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต (BNK48) รุ่นที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา
ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เคมี/2515 กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประธานกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ
ชัชชญา ส่งเจริญ เคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) นักร้องวง 3.2.1 แอร์โฮสเตส
อรการ จิวะเกียรติ ผู้ประกาศข่าว
รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม 2513 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
พันเอก(พิเศษ) จอมพลเรือ นายกองเอก นายแพทย์ ดร. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชีววิทยา อาจารย์สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและวิชามารดาทารกสงเคราะห์ และพระราชทานเงินทุนบำรุงการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และแผนกแพทยศาสตร์ [56]
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล ราชบัณฑิต, อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [57]
ศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ เคมี ราชบัณฑิต, อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [58]
ศาสตราจารย์ ดร. คลุ้ม วัชโรบล ชีววิทยา ราชบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิทยาศาสตร์, [59]
ศาสตราจารย์ ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ เคมี รางวัล CST High Impact Chemist Award 2019 สาขาเคมีอินทรีย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ทศพร วงศ์รัตน์ สัตววิทยา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2537 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา [60]
ศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ เคมี รางวัลจุลมงกุฎ เกียรติภูมิวิทยา ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น [61]
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประเสริฐ ณ นคร คณิตศาสตร์ นายกราชบัณฑิตยสถาน [62]
ศาสตราจารย์ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต วิทยาศาสตร์ทางทะเล ราชบัณฑิต, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา [63]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ฟิสิกส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [64]
ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว เคมี กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย [65]
ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ชีววิทยา President of UNITAS MALACOLOGICA [66]
รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. พัฒนี อุดมกะวานิช คณิตศาสตร์ นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ วัสดุศาสตร์ นายกสมาคมเซรามิกส์ไทย
ศาสตราจารย์ ดร. หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ พฤกศาสตร์ กรรมการตรวจอ่านและพิจารณาบทความวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ตันฑุลานิ เคมี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.พ.ศ. 2550
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ เคมี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557
ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ธรณีวิทยา ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ธรณีวิทยา/สมุทรศาสตร์) สำนักวิทยาศาสตร์ หัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจิต วัฒนสินธุ์ คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ ประธานคณะกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล [67]
ศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล พฤกษศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
เรือเอก สิทธิชัย สุวรประทีป นักกรีฑาทีมชาติไทย วิ่งระยะสั้น100/200/4*100 ปี2541-2553
ธิติมา มานิตพร นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์การกีฬา
วุฒิชัย ทาทอง นักฟุตบอลทีมชาติไทย
ชัยพล พูพาร์ต 2551 นักแสดง
อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล 2549 นักแสดง,พิธีกร
ปิยะชาติ ถามะพันธ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย
ธีรเดช เมธาวรายุทธ นักแสดง
โชติกา วงศ์วิลาศ (ปริญญาโท) นันทนาการการท่องเที่ยว นักแสดง
ชนาธิป ซ้อนขำ (โค้ชเล็ก)นักเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกฤดูร้อน 2012
อรเณศ ดีคาบาเลส นักแสดง
เรืออากาศโทหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย / 2559 (เทนนิส)นักเทควันโดเจ้าของเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อน 2 สมัย เอเชี่ยนเกมส์ 2 สมัย และ ซีเกมส์ 4 สมัย นายทหารกีฬาสโมสรและกิจกรรมพิเศษ แผนกกีฬาสโมสรและกิจกรรมพิเศษกองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กวี ตันจรารักษ์ นักร้อง นักแสดง
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี สมาชิกวุฒิสภา
จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี สมาชิกวุฒิสภา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เจน นำชัยศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26 รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 10
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
เจ้า ไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อุตสาหการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23
ธีรพล นพรัมภา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพ ปลัดเมืองพัทยา กรรมการ ท่าอากาศยานไทย
ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ศาตราจารย์จารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผอ.สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์ ผู้ประกาศข่าว นักแสดง พิธีกร
บัญชา ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
บุญคลี ปลั่งศิริ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย วิศวกรแหล่งน้ำ บริษัท เซ้าท์อิ๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คณบดี คณะ Computer & Engineering Management (CEM)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม รางวัล Asian Corporate Director Recognition Awards 2011 รางวัล SAA Awards 2011 ประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทปิโตรเคมี ทีพีไอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประแสง มงคลศิริ กรรมการอำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
ดร. พสุ โลหารชุน กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์​ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นและแก๊สธรรมชาติปตท. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่
ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ทวี ไกรคุปต์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร Governing Board Member ที่ The Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership กรรมการ ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กรรมการ ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม นักแสดง, พิธีกร และนายแบบไทย
ฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิโรคตับ
วิบูลย์ คูหิรัญ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิสภา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง
ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​และโฆษกพรรคก้าวไกล
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
วิเศษ จูภิบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
วีระ สุสังกรกาญจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
ดร. วัชระ พรรณเชษฐ์ เครื่องกล ผู้แทนการค้าไทย และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ท่านผู้หญิง ดร. สุธาวัลย์ เสถียรไทย ไฟฟ้า นักวิชาการอิสระ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ สิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
อนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ดร. อาชว์ เตาลานนท์ อุตสาหการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อุปนายกคนที่ 2 สภาวิศวกร
รศ.ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อารักษ์ ชลธาร์นนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยคม (บริษัท)
อายุทธ์ จิรชัยประวิตร คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล โยธา นักแสดง, พิธีกรช่อง youtube:Fernynop และนางแบบไทย
ศุภมาส อิศรภักดี อุตสาหการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. การุญ จันทรางศุ กรรมการสภาวิศวกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ โคทม อารียา ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการองค์กรกลางกรรมการการเลือกตั้ง ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [68]

[69]

รองศาตราจารย์ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[70]
ศาสตราจารย์ ชัย มุกตพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์​ เพียรมนกุล กรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) กรรมการ การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดิเรก ลาวัณย์ศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ชำนาญการสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน
ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ สลับ ลดาวัลย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [71]
ศาสตราจารย์ บุญรอด บิณฑสันต์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้ว่าการการประปานครหลวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกวุฒิสภา
ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2546 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549 สาขาวิศวกรรมเคมี เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2540, 2544 และ 2547 สาขาวิศวกรรมเคมี กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการสภาวิศวกร
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2566[72][73][74]
ศาสตราจารย์ ดร. อัครวัชร เล่นวารี กรรมการในคณะกรรมการสมาคมเหล็กโครงสร้างไทย
ศาสตราจารย์ ดร. อรุณ สรเทศน์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขานุการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการของ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
มิณฑิตา วัฒนกุล (มิ้นท์ เอเอฟ 3) นักร้อง
ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง
พิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ธรัญญ่า มโนลีหกุล หลักสูตรนานาชาติ (ผ้าแพร เอเอฟ 7) นักร้อง
รณชัย ถมยาปริวัฒน์ นักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงชาวไทย เคยเป็นนักร้องนำวงคีรีบูน
ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์ ผู้นำเชียร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ นักแสดง นักร้อง (ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2)
ร้อยตำรวจเอก ดร. ธนรัช จงสุทธนามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บุตรรัตนา จงสุทธานามณี
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร, รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
ปวริศา เพ็ญชาติ นักแสดง, พิธีกร
ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ (ปริญญาโท) (ป้อง) นักแสดง
รณเดช วงศาโรจน์ (ปริญญาโท) (แหนม) นักร้อง
อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์
เต็มฟ้า กฤษณายุธ หลักสูตรนานาชาติ / 2556 นักร้อง นักแสดง Founder / CEO บริษัท เทียน่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Tiana Corporation Co., Ltd)

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์กิตติคุณดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. โกวิทย์ โปษยานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพากร และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประธานกรรมาธิการ การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาการพัฒนา กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาและกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง[75] กรรมการสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
พันตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง)/๒๕๔๘ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
เกียรติศักดิ์ อุดมนาค ดุริยางคศิลป์ตะวันตก/2531 ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการบริษัท ลักษ์ (666) จำกัด , นักแสดง , พิธีกร
กุลกรณ์พัชร์ เมอร์นาร์ด สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกขับร้องคลาสสิค / เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2549 นักแสดงละครเวที
กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกขับร้องคลาสสิค / เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2555 นักร้องยุวชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย KPN JUNIOR AWARD ปี 2004 ประเภทเพลงไทยสากล
คลาวเดีย จักรพันธุ์ นักแสดง
นิชา ปาลวัฒน์วิไชย นักแสดง
วิทิตนันท์ โรจนพานิช ทัศนศิลป์/2529 (หนึ่ง)คนไทยคนแรกที่ปีนยอดเขาเอเวอเรสต์สำเร็จ
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกขับร้องคลาสสิค / เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2552 (ดาต้า) นักแสดง, นักร้องหญิงชาวไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิมดาว พานิชสมัย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกขับร้องคลาสสิค / เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2552 (มัดหมี่) นักแสดง, นักร้องหญิงชาวไทย
ณัฐชา วิทยากาศ นักแสดง
นาคร ศิลาชัย นฤมิตรศิลป์ (เปิ้ล) นักแสดง พิธีกร
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ (อร) นางสาวไทย พ.ศ. 2535
ภคมน บุณยะภูติ (ลูกโป่ง) นักร้อง รองชนะเลิศอันดับ 4 ของรายการ True Academy Fantasia Season 4
จิตตาภา แจ่มปฐม สาขาวิชานาฏศิลป์ตะวันตก / เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2546 (จ๊ะ) นักแสดงหญิงช่อง 3
อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (กีฟ) นักแสดงหญิงช่อง 7 , นางแบบหญิงชาวไทย
อินทิรา แดงจำรูญ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย / เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2537 (ตุ๊กตา) นักแสดง, นักจัดรายการวิทยุหญิงชาวไทย
วรันธร เปานิล สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกขับร้องคลาสสิค / เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2555 (อิ๊งค์) นักแสดง, นักร้องหญิงชาวไทย
อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักแสดง, นายแบบชายชาวไทย
ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกเปียโน / เกียรตินิยมอันดับ 1 / 2555 (แก้ว) อดีตสมาชิกวงบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต (BNK48) รุ่นที่ 1 ครูสอนเปียโน
ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง สาขาวิชานิทรรศการศิลป์ (ออกแบบ) นักแสดง
เอกพงศ์ เชิดธรรม (เอก) มือกลองวง Crescendo
ญาณิศา ธีราธร สาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก / 2559 นักแสดง, นางแบบหญิงชาวไทย สังกัด ช่อง 7HD
ผศ. วรพล กาญจน์วีระโยธิน ดุริยางศิลป์ตะวันตก/2527 (วอ) นักฟลูตมือหนึ่งของไทย วง Royal Bangkok Symphony Orchestra อาจารย์ประจำ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร
ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เซน นันทวิญญู ทัศนศิลป์/2528 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนสตูดิโอ จำกัด
ภาวิดา มอริจจิ สาขาดุริยางคศิลปดนตรีตะวันตก ด้านขับร้องเพลงคลาสสิก (ซิลวี่) นักร้อง, The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี 7

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[76] ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย [77]
อาจารย์ ดุษฎี พนมยงค์ 2527-2533 ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู หัวหน้าภาควิชาขับร้อง มหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์
ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร รางวัลศิลปาธร พ.ศ. 2551 สาขาดนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยชุดใหม่ กรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา [78] [79]
ศาสตราจารย์ ดร. วีรชาติ เปรมานนท์ รางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รางวัลบทเพลงดีเด่นจากสมาคมนักประพันธ์เพลงแห่งอาเซียน [80]
ศาสตราจารย์ ดร. ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ด้านการแสดงเปียโนคนแรกของประเทศไทย “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” สาขาศิลปกรรมศาสตร์ จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี 2562
รองศาสตราจารย์ ดร. นรอรรถ จันทร์กล่ำ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา รางวัลศิลปาธร พ.ศ. 2561
ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
กุลธิดา เย็นประเสริฐ 2540 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี2000
เกรียงไกร อมาตยกุล นักแสดง พิธีกร ผู้กำกับ
เกียรติ กิจเจริญ ภูมิสถาปัตยกรรม 2524 นักแสดง พิธีกร
เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ สถาปัตยกรรม 2525 นักร้อง สมาชิกกลุ่มดนตรีเฉลียง
ขวัญสรวง อติโพธิ รางวัลสถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการสถาบันสร้างบ้าน แปงเมือง มูลนิธิการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาสังคม
เขริกา โชติวิจิตร (จินนี่) นักร้องค่าย กามิกาเซ่
คมสัน นันทจิต นักเขียน นักแสดง พิธีกร
จรัสพงษ์ สุรัสวดี นักแสดง พิธีกร นักพูด
คุณหญิง จรัสศรี ทีปิรัช ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอำนวยการสำนักองค์ประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก อธิบดีกรมการผังเมือง
ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย พิธีกรรายการบ้านเลขที่ 5 และที่นี่ประเทศไทย
ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
ณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโนชาวไทยคนแรกที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น Steinway Artist
ณฐพร เตมีรักษ์ สถาปัตยกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 / 2550 (แต้ว) นักแสดงช่อง 3
ดลชัย บุณยะรัตเวช ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทแบรนด์ซเคพ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ 2501 ผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) พ.ศ. 2549
รองศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา ปทุมานนท์ สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552 นายทะเบียนประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ออกแบบอุตสาหกรรม 2542 (แก๊ป) ดารานักแสดง
นิติพงษ์ ห่อนาค สถาปัตยกรรม 2521 นักแต่งเพลง
นิธิ สถาปิตานนท์ สถาปัตยกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ประจำปี พ.ศ. 2544 นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ เลขาธิการสภาสถาปนิก ผู้ก่อตั้งบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด หรือ A49
ดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมมาธิการสมาคมสถาปนิกสยาม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
มติ ตั้งพานิช ราชบัณฑิตด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายพัฒนา กรรมการตรวจสอบบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
หม่อมราชวงศ์ มิตรารุณ เกษมศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ประจำปีพ.ศ. 2530 สถาปนิกงานสถาปัตยกรรมไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสภาสถาปนิกรางวัล สถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมและดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการผังเมือง สำนักคณะกรรมการผังเมือง
ประภาส ชลศรานนท์ สถาปัตยกรรม 2521 นักคิด นักเขียน ผู้ร่วมก่อตั้ง บมจ.เวิร์คพอยท์ฯ
ปัญญา นิรันดร์กุล พิธีกรชื่อดัง ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดัง
ปวิณ สุวรรณชีพ นักดนตรี สมาชิกวงโมเดิร์นด็อก
เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี อาจารย์สถาปัตยกรรมไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) พ.ศ. 2553
พิชัย วาศนาส่ง 2488 พิธีกรและนักข่าว ช่อง 4 บางขุนพรหม
พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ สถาปัตยกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2 / 2541 (อาร์ม) พิธีกร ดารานักแสดง
พิมพิศา จิราธิวัฒน์ สถาปัตยกรรม / 2553 (แพร) นักธุรกิจ เจ้าของแบรนด์ Girlsnation
รองศาสตราจารย์ ยุพยง เหมะศิลปิน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภากร ธนศรีวนิชชัย (ตุลย์) นักแสดง
ภาณุ จิระคุณ (ป็อปปี้) นักร้องวงเค-โอติก ค่ายกามิกาเซ่
ภิญโญ รู้ธรรม นักแสดง พิธีกร
รองศาสตราจารย์ ภิญโญ สุวรรณคีรี อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมไทย) จุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์) พ.ศ. 2537
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ อาจารย์ สถาปนิก นักเขียน พิธีกรรายการ "หมอบ้าน" นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคีราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสถาน
รตาพร ทิพย์มนตรี 2552 (เบสท์) สถาปนิก นักร้องวงชิลลี่ ไวท์ ช็อค ค่ายกามิกาเซ่
วรรณพร พรประภา ภูมิสถาปนิก และสถาปนิกเจ้าของสำนักงานออกแบบ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท PLA (บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด)
วัชรบูล ลี้สุวรรณ ภูมิสถาปัตยกรรม 2541 (โน้ต) นักแสดง
วัชระ แวววุฒินันท์ 2521 นักเขียน (นามปากกา "ปินดา โพสยะ") กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอส แอล จำกัด
วัชระ ปานเอี่ยม สถาปัตยกรรม 2521 นักแสดง นักร้อง สมาชิกกลุ่มดนตรีเฉลียง
วาทิน ปิ่นเฉลียว นักเขียน นักเขียนการ์ตูน
วาสนา วีระชาติพลี สถาปัตยกรรม นักจัดรายการวิทยุ
วินทร์ เลียววาริณ สถาปัตยกรรม 2518 นักประพันธ์รางวัลซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
วีระ โรจน์พจนรัตน์ สถาปัตยกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง สถาปัตยกรรม 2521 (ตั้ว) นักแสดง
ศิรินทร์ ปรีดียานนท์ การออกแบบและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) / 2554 (ชิปปี้) นักแสดงช่อง 3 (เคยศึกษา)
พิมประภา ตั้งประภาพร การออกแบบและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) / 2553 (พิม) นักร้อง นักแสดง เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า
ศาสตราจารย์ พลเรือตรี สมภพ ภิรมย์ร.น. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อธิบดีกรมศิลปากร นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ราชบัณฑิต
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ การออกแบบอุตสาหกรรม 2539 นักเขียน (นามปากกา "นิ้วกลม") คอลัมนิสต์ ครีเอทีฟโฆษณา
สัญญา คุณากร สถาปัตยกรรม 2525 นักแสดง พิธีกร
ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม [81]
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ออกแบบอุตสาหกรรม 2544 (แสตมป์) นักร้อง,นักดนตรี,นักแต่งเพลง
อลิสสา ซิม สถาปัตยกรรมไทย 2547 (กุ๊กไก่ เอเอฟ 2) นักร้อง
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ สถาปัตยกรรม นักแสดง ผู้กำกับ
อรรถชัย อนันตเมฆ ภูมิสถาปัตยกรรม ข้าราชการการเมืองประจำสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์ อนันต์ กรุแก้ว อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานายกสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อรุณ ภาวิไล 2524 นักแสดง พิธีกร ผู้กำกับ
สาริน รณเกียรติ International Program in Desigh and Architecture (INDA) นักแสดงสังกัดช่อง 3
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิตยสภา

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
อาจารย์ นารถ โพธิประสาท ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาแห่งแรกของประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิรัส พัชรเศวต หัวหน้าภาคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้อำนวยการ บริษัท สถาปนิกตะวันออก จำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร. นวณัฐ โอศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาตราจารย์ จามรี อาระยานิมิตสกุล กรรมการ สภาสถาปนิกไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สำนักศิลปกรรม ศิลปินแห่งชาจิ สาขาทัศนศิลป์ (ภูมิสถาปัตยกรรม) ประจำปี 2549
ศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัท แอฟริคัส จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธี อนันต์สุขสมศรี นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์และการวางแผนเชิงภูมิภาค [82]
รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ รัตกสิกร ผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [83][84]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ดร. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประวัติศาสตร์ 2516 ผู้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ, ผู้รับรางวัลอินทิรา คานธี, รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ [85]
ศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 2483 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [85]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล 2497 ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาภาษาไทย [85]
ขวัญกวินท์ เกิดลาภผล สารนิเทศศึกษา นักแสดงสังกัด ช่อง 7HD
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ 2499 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร [85]
จิตร ภูมิศักดิ์ 2493 กวี นักเขียน นักประวัติศาสตร์ [86]
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ 2475 องคมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [85]
ศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพร สิริกาญจน ปรัชญา ราชบัณฑิต
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี ผู้ก่อตั้งบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2479 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, ผู้ได้รับรางวัลนราธิป [85]
ชมัยภร บางคมบาง 2511 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557
ญาณี จงวิสุทธิ์ 2523 นักแสดง พิธีกร
ณัฐภัสสร สิมะเสถียร ภาษาญี่ปุ่น เกียรตินิยมอันดับ1/2550 (ดาว) ดีเจ พิธีกร นักร้อง นักแสดง นักพากย์
ณัฏฐ์ กลิ่นมาลี ภาษาสเปนเกียรตินิยมอันดับ 2 / 2550 เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา Farose Academy และยูทูบเบอร์ช่อง Farose
เทียน อัชกุล 2477 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย [85]
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ภาษาจีน 2545 ผู้กำกับภาพยนตร์, นักเขียนบทภาพยนตร์
นาเดีย โสณกุล ศิลปการละคร นักแสดง
นิติ ชัยชิตาทร ภาษาบาลี-สันสกฤต (ป๋อมแป๋ม) พิธีกร, นักแสดง, ครีเอทีฟ
ศาสตราจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิจัยรางวัลนักวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลฟูกูโอกะ รางวัลศรีบูรพา
นิลวรรณ ปิ่นทอง 2477 นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ [85]
นุสบา ปุณณกันต์ นักแสดง
ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา 2480 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นามปากกา "อุชเชนี")
ช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์ 2548 ผู้ประกาศข่าวช่อง 7
ประยอม ซองทอง 2499 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 7
บุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงต่างประเทศ กรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คุณหญิง บุญเลื่อน เครือตราชู อธิบดีกรมสามัญศึกษา
เปลื้อง ณ นคร 2471 นักเขียน [85]
ดร. วิชาวัฒน์ อิศรภักดี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตประจำประเทศสหรัฐอเมริกา รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ [87]
ผอูน จันทรศิริ ภาษาอังกฤษ นักแสดง / ผู้กำกับ
ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 2523 ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ [85]
ผุสชา โทณะวณิก ศิลปการละคร พิธีกรชื่อดังใน
หม่อมหลวง พันธุ์เทวนพ เทวกุล ศิลปการละคร ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง
คุณหญิง พรรณชื่น รื่นศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัณณิดา ภูมิวัฒน์ วรรณคดีเปรียบเทียบ นักเขียน ใช้นามปากกาทางอินเทอร์เน็ตว่า ลวิตร์ (เคียว)
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 2475 ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [85]
พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) นักร้อง (เคยศึกษา)
ศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ท่านผู้หญิง หม่อมหลวง มณีรัตน์ บุนนาค 2486 นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ [85]
มณฑล กสานติกุล ภาษาสเปน เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง / 2550 (มิ้นท์) ยูทูบเบอร์ช่อง iroamalone
มาริลิน การ์ดเนอร์ ศิลปการละคร / 2564 (เคท) นักแสดงสังกัด ช่อง 3 เอชดี
ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2514 ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา สำนักศิลปกรรม เมธีวิจัยอาวุโส สกว. พ.ศ. 2553 นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รัดเกล้า อามระดิษ นักร้อง
วลีพร หวังซื่อกุล ผู้แปลหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
วราภรณ์ สมพงษ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ศาสตราจารย์พิเศษดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ภาษาศาสตร์ 2498 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคนแรก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [85]
รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ 2509 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นามปากกา "ว.วินิจฉัยกุล", "แก้วเก้า") [85]
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ท่านผู้หญิง ศรีนาถ สุริยะ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระอาจารย์ใน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ศาสตราจารย์ ภูวดล ทรงประเสริฐ แกนนำ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรองหัวหน้าภาคประวัติศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อธิบดีกรมฝึกหัดครู รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน อดีตประธานกรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ประวัติศาสตร์ 2483 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 สมัย [85]
สุมาลี บำรุงสุข นักเขียน นักแปล ผู้แปลหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับภาษาไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
สุภา สิริสิงห 2505 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นามปากกา "โบตั๋น") [85]
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ 2511 นักแสดง [85]
ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล 2510 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล รองอธิการบดีฝ่ายสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ด้านอักษรศาสตร์คนแรก นักภาษาศาสตร์ชาวไทย พระอาจารย์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ธีราภา ไพโรหกุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง อดีตกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
ท่านผู้หญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา และอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา [88]
อัญชลี วิวัธนชัย 2512 นักประพันธ์รางวัลซีไรต์ (นามปากกา "อัญชัน") [89]
อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ศิลปการละคร เกียรตินิยมอันดับ 2/2546 (โบวี่) นักแสดง พิธีกร
คุณหญิง อัมพร มีศุข 2477 สมาชิกวุฒิสภา, รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, อธิบดีกรมวิชาการ [85]
อุรัสยา เสปอร์บันด์ วิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 2554 (ญาญ่า) นักแสดง นางแบบ
อำไพพร จิตต์ไม่งง ผู้กำกับละครยอดเยี่ยมจากรางวัลโทรทัศน์ทองคำ, คมชัดลึก อวอร์ด, ท็อปอวอร์ด [90]
รองศาสตราจารย์ อรชุมา ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาสร้างสรรค์คนละครสตูดิโอ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา เกียรติประวัติ อ้างอิง
พันเอก(พิเศษ) จอมพลเรือ นายกองเอก นายแพทย์ ดร. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชทานพระดำริเกี่ยวกับการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับแรกของประเทศไทย บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทย ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ และเป็นตัวแทนสยามในการติดต่อมูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์ให้ช่วยพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [91][92]
ศาสตราจารย์พิเศษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสอนวิชาวรรณคดี ฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2495 [93]
ศาสตราจารย์พิเศษ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ [94]
ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาจารย์ที่ภาควิชาภาษาไทย ของคณะอักษรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [95][96]

[97]

ศาสตราจารย์พิเศษ พระยาอนุมานราชธน อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ [98]
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิง เกื้อกูล เสถียรไทย คณบดีหญิงคนแรกของคณะอักษรศาสตร์ และได้ถวายงานเป็นพระอาจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวิชาภาษาฝรั่งเศส
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์ 2505 ภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา สาขาศิลปกรรม
ศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษ อำภา โอตระกูล หัวหน้าภาควิชาเยอรมันคณะอักษรศาสตร์ นายกสมาคมครูสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย กรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน Bundesverdienstkreuz ชั้นหนึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1996 ประเทศเยอรมนี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง นพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ที่ปรึกษากองการสอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการที่ปรึกษาสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ร้อยเอก หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ เลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล ประธานสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน องคมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคนแรกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ วิสุทธ์ บุษยกุล ราชบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลบุคคลดีเด่นสถาบันขงจื้อ [99]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและโทรทัศน์) ประจำปี 2554

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
นายสัตวแพทย์ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก

นายสัตวแพทย์

ศรัณย์ นราประเสริฐกุล 2554 เจ้าของ Hato Pet Wellness Center นักแสดงสังกัด เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

{| class="sortable wikitable" width="100%"

|- ! width="13%"| คำนำหน้าชื่อ || width="17%"| รายชื่อ ||width="12%"| สาขา/ปีที่เข้า || width="53%"|เกียรติประวัติ || width="5%"| อ้างอิง |- | ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. || ชลลดา บูรณกาล|| || สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบสุนัขทรงเลี้ยง ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา || |- | ศาสตราจารย์ ดร.|| อลงกรณ์ อมรศิลป์|| || รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558 สาขาเกษตรศาสตร์เคมีและชีววิทยา || |- | รองศาสตราจารย์ ดร.|| นันทริกา ชันซื่อ ||2524|| กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจากการแต่งตั้งโดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 90/2557 || |- |- | ศาสตราจารย์ ดร.|| กฤษ อังคนาพร || || ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || |- |}

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
วนัสธนา สัจจกุล EMBA, 1984 หัวหน้าพรรคพลังคนกีฬา [100]
บวร วงศ์สินอุดม กรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการอื่นในการรถไฟแห่งประเทศไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [101]
นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
บัญชา ชุมชัยเวทย์ นิสิตเก่าปริญญาโท ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจของช่อง 3 เอชดี

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 1
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชกร ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. ชรินรัตน์ พุทธปวน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งประเทศไทย คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ รองคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนา ศานติยานนท์ ขณะเรียนเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ / 2516 นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งอาเซียน (ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2008) นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งเอเชีย (ค.ศ. 2009 - ค.ศ. 2013), นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย [102][103][104]
ศาสตราจารย์ ดร. วรชาติ สิรวราภรณ์ ขณะเรียนเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ / 2517 อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาชีววิทยาโมเลกุล (พ.ศ. 2534), เมธีวิจัย สกว. รุ่น 1 [105]

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รางวัลพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2551 สาขาวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย นายกสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
ศาสตราจารย์ ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมนักประชากรไทย รองอธิการบดีด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ภัสสร ลิมานนท์ อนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา วุฒิสภา กรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย [106]

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง

แก้
คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา/ปีที่เข้า เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 ในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รองประธานกรรมการมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก

อ้างอิง

แก้
 1. "ประวัติและผลงาน." เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย. Accessed March 07, 2017. http://www.moe.go.th/moe/th/minister/history_kamol58.htm.
 2. 8 ปีเต็มแห่งความพากเพียร! “ลีซอ ธีรเทพ” เรียนจบ จุฬาฯ แล้ว campus.campus-star 21 ต.ค. 2559 สืบค้นเมื่อ 23 ธ.ค. 2563
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-08-21.
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/030/6.PDF
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-08-12. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/169/3.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/133/4.PDF
 8. http://www.nrct.go.th/downloads/d20110327164027.pdf[ลิงก์เสีย]
 9. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/143/6.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/218/20.PDF
 12. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-23. สืบค้นเมื่อ 2011-04-04.
 13. "แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-02-15. สืบค้นเมื่อ 2022-02-15.
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/137/15.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/131/5.PDF
 16. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-07-31.
 17. คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 255/2561
 18. หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. "ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ศรีจิตรา บุนนาค." Flexiplan: Faculty of Medicine Chulalangkorn University Memorial Hall. Accessed May 14, 2017. http://mdcu.flexiplan.co.th/th/hof/detail/4295.
 19. http://www.tmc.or.th/about_committee.php
 20. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-02-17. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/072/T236.PDF
 22. หนังสือ 36 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 23. "ประวัติ ศาสตราจารย์ กระมล ทองธรรมชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 24. "ประวัติ ศาสตราจารย์ กระมล ทองธรรมชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 25. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-04-02. สืบค้นเมื่อ 2012-01-08.
 26. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-05-05. สืบค้นเมื่อ 2015-04-20.
 27. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-25. สืบค้นเมื่อ 2012-04-23.
 28. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 29. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2007-07-31.
 30. [1]
 31. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-11-25.
 32. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-05-23. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 33. ศาสตราจารย์ กฤษณา ชุติมา[ลิงก์เสีย]
 34. "ประวัติชีวิต คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-08-18. สืบค้นเมื่อ 2007-07-29.
 35. "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กำจร มนุญปิจุ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 36. ศาสตราจารย์. ถาวร วัชราภัย[ลิงก์เสีย]
 37. พิจิตต รัตตกุล เก็บถาวร 2012-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ผู้จัดการออนไลน์, 28 สิงหาคม 2547
 38. "ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพบูลย์ นัยเนตร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 39. "ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิรุฬห์ สายคณิต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-18. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 40. ศาสตราจารย์ มนุวดี หังสพฤกษ์[ลิงก์เสีย]
 41. ศาสตราจารย์ มณีวรรณ กมลพัฒนะ[ลิงก์เสีย]
 42. "ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ | NSTDA Digital Archives เก็บถาวร 2020-11-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน". www.nstda.or.th. Retrieved 2017-01-21.
 43. "ศาสตราจารย์ เทพ เชียงทอง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 44. "รองศาสตราจารย์ ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-28. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 45. "ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระวี ภาวิไล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-04. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 46. ศาสตราจารย์สดศรี ไทยทอง[ลิงก์เสีย]
 47. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ[ลิงก์เสีย]
 48. "ประวัติ ศาสตราจารย์ สตางค์ มงคลสุข". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-08-10. สืบค้นเมื่อ 2007-08-04.
 49. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/118/4.PDF
 50. รองศาสตราจารย์ สนอง เอกสิทธิ์[ลิงก์เสีย]
 51. ศาสตราจารย์ สุดา เกียรติกำจร[ลิงก์เสีย]
 52. "รองศาสตราจารย์ สุภาพ ภู่ประเสริฐ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 53. "ศาสตราจารย์ ศักดา ศิริพันธุ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-24. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 54. "ศาสตราจารย์ อัญชลี ทัศนาขจร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-03-29. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 55. http://cai.md.chula.ac.th/med23/md23news/pirom/outstanding%20researcher/biography/education.html
 56. [2]
 57. ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเษก โสณกุล[ลิงก์เสีย]
 58. ศาสตราจารย์ แถบ นีละนิธิ[ลิงก์เสีย]
 59. ศาสตราจารย์ คลุ้ม วัชโรบล[ลิงก์เสีย]
 60. ศาสตราจารย์ ทศพร วงศ์รัตน์[ลิงก์เสีย]
 61. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-03-05.
 62. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ, เล่ม ๘๒, ตอน๓๒, ๒๐ เมษายน ๒๕๐๘, หน้า ๑๑๙๔
 63. "ศาสตราจารย์ เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-08-12. สืบค้นเมื่อ 2011-02-18.
 64. "ประวัติโดยย่อของ ศ. สุพจน์ หารหนองบัว". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-12-30. สืบค้นเมื่อ 2011-02-19.
 65. ศ. สุพจน์ หารหนองบัว[ลิงก์เสีย]
 66. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2012-12-30.
 67. http://www.anandamahidolfoundation.com/?q=recipient&grp=2
 68. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-26. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 69. [3]
 70. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-04-15.
 71. [4]
 72. ""นักวิจัยเคมีอินทรีย์" คว้ารางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 66". อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 - AMARIN TV HD. 2023-08-09.
 73. Thailand, BECi Corporation Ltd. "นักวิจัย ม.อ. ค้นพบสารต้นแบบยาจาก 'ราไทย' คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 66". CH3Plus.com.
 74. [5]รายชื่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทั้งหมด (พ.ศ. 2534-2566)
 75. "คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-18. สืบค้นเมื่อ 2017-03-01.
 76. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 73/2559
 77. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-10-23. สืบค้นเมื่อ 2011-04-19.
 78. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-11-02.
 79. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 80. http://www.research.chula.ac.th/congratulation/st42.html
 81. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-07-10. สืบค้นเมื่อ 2011-04-16.
 82. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/052/T_0085.PDF
 83. [6]
 84. [7]
 85. 85.00 85.01 85.02 85.03 85.04 85.05 85.06 85.07 85.08 85.09 85.10 85.11 85.12 85.13 85.14 85.15 85.16 85.17 รายพระนามและรายนามอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น
 86. "จิตร ภูมิศักดิ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-04-25. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 87. "นิสิตเก่า". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-04-08. สืบค้นเมื่อ 2023-11-20.
 88. http://www.chitraladaschool.ac.th/cd_manager.php เก็บถาวร 2012-10-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนจิตรลดา
 89. "ชุมนุมนักเขียนไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 90. "โลกละคร...งานแห่งชีวิต "อำไพพร จิตต์ไม่งง"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-04-20. สืบค้นเมื่อ 2011-02-13.
 91. ราชกิจจานุเบกษา. “ แจ้งความอนุโมทนา เรื่อง "เงินทุนบำรุงแผนกแพทย์ศาสตร์" แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์.” เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา. 5 กันยายน 2463. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/1775.PDF(7 กันยายน 2560 ที่เข้าถึง).
 92. "Thailand's "Father of Modern Medicine"". News. 2014-01-23. Retrieved 2016-12-10.
 93. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-12-04. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 94. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-07-31.
 95. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-26. สืบค้นเมื่อ 2007-07-28.
 96. [8]
 97. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-07-31.
 98. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2007-07-31.
 99. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/034/36.PDF
 100. บางส่วนของเครือข่ายศิษย์เก่าศศินทร์, นิตยสารผู้จัดการ, พฤศจิกายน 2550
 101. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/273/9.PDF
 102. สมชาย วิริยะยุทธกร, 50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย, วารสารเทคนิคการแพทย์, ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2556
 103. ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ เก็บถาวร 2015-10-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เข้าถึงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
 104. คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี 2555-2558, เข้าถึงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
 105. Curriculum Vitae of Worachart Sirawaraporn เก็บถาวร 2015-12-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เข้าถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557
 106. http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/60/file_1371811688.pdf[ลิงก์เสีย]