สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2549

บทความนี้เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งในปี พ.ศ. 2549 สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (แก้ความกำกวม)

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 เป็นสภาที่ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตามมาตรา 5 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร​ภูมิพล​อดุลยเดช​เจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 242 คน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ราชอาณาจักรไทย
Seal of the Parliament of Thailand.svg
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธาน
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
สมาชิก242 คน
กลุ่มการเมือง
แต่งตั้ง
ที่ประชุม
National Legislative Assembly of Thailand (2006).svg อาคารรัฐสภา

ใน พ.ศ. 2550 สื่อมวลชนประจำรัฐสภาได้ตั้งฉายาสภานี้ว่า "ขัน-ที สีเขียว" เพราะสมาชิกได้รับการคัดสรรโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ให้เข้ามาใช้อำนาจนิติบัญญัติ สมาชิกส่วนใหญ่มาจากข้าราชการทหาร ข้าราชการประจำ และอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จนถูกมองว่าเป็นสภา "สีเขียว" สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ออกกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับ คมช. และเพิ่มอำนาจทหารหลายฉบับ โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยไม่สนใจเสียงคัดค้านอย่างหนักจากองค์กรภาคสังคม และอนุมัติกฎหมาย 70 ฉบับภายในเวลาเพียง 3 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สนช. เปรียบได้กับ "นกเขา" เมื่อเจ้าของดีดนิ้วก็พร้อม "ขัน" ตอบรับตามสัญชาตญาณทันที[1]

รายนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไข

ภาครัฐแก้ไข

ข้าราชการพลเรือน ระดับ 11 หรือเทียบเท่าแก้ไข

 • ข้าราชการพลเรือน ระดับ 11 หรือเทียบเท่า จำนวน 17 คน
 1. กฤษณ์ กาญจนกุญชร
 2. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
 3. การุณ กิตติสถาพร
 4. ไกรสร พรสุธี
 5. จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
 6. ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์
 7. ปรีชา วัชราภัย
 8. ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 9. พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
 10. พชร ยุติธรรมดำรง
 11. คุณพรทิพย์ จาละ
 12. รองพล เจริญพันธุ์
 13. วุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์
 14. พล.อ.ไวพจน์ ศรีนวล
 15. ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
 16. สมพล พันธ์มณี
 17. อำพน กิตติอำพน

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการแก้ไข

 • ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ จำนวน 12 คน
 1. กิตติ ลิ้มชัยกิจ
 2. จุทาธวัช อินทรสุขศรี
 3. ชาญชัย สุนทรมัฏฐ์
 4. ทศพร ศิริสัมพันธ์
 5. ประกิจ ประจนปัจจนึก
 6. พรชัย รุจิประภา
 7. พรเพชร วิชิตชลชัย
 8. ภิรมย์ สิมะเสถียร
 9. สุชาติ ไตรประสิทธิ์
 10. สุรชัย ภู่ประเสริฐ
 11. สุวัฒน์ อ้นใจกล้า
 12. อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ

ข้าราชการทหารแก้ไข

 • ข้าราชการทหาร จำนวน 35 คน
 1. พล.ต.คณิต สาพิทักษ์
 2. พล.ท.จิรเดช คชรัตน์
 3. พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์
 4. พล.ท.ชัยภัทร ธีระธำรง
 5. พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง
 6. พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี
 7. พล.อ.ธวัช จารุกลัส
 8. พล.ต.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
 9. พล.ร.อ.นคร อรัณยะนาค
 10. พล.ร.อ.นพพร อาชวาคม
 11. พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน
 12. พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์
 13. พล.ท.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 14. พล.ร.ท.พะจุณณ์ ตามประทีป
 15. พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย
 16. พล.อ.ไพศาล กตัญญู
 17. พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร
 18. พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์
 19. พล.อ.อ.ระเด่น พึ่งพักตร์
 20. พล.ท.วรเดช ภูมิจิตร
 21. พล.อ.ท.วัลลภ มีสมศัพย์
 22. พล.ร.อ.วิชัย ยุวนางกูร
 23. พล.ท.วิโรจน์ บัวจรูญ
 24. พล.ร.อ.วีระพล วรานนท์
 25. พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์
 26. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม
 27. พล.อ.อ.สมหมาย ดาบเพ็ชร์
 28. พล.ท.สุเจตน์ วัฒนสุข
 29. พล.ร.อ.สุชาต ญาโณทัย
 30. พล.อ.สุนทร ขำคมกุล
 31. พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์
 32. พล.อ.โสภณ ศีลพิพัฒน์
 33. พล.อ.องค์กร ทองประสม
 34. พล.อ.อ.อดิเรก จำรัสฤทธิรงค์
 35. พล.ต.อดุล อุบล
 36. พล.อ.ท.เกรียงเดช เจียจันทร์พงษ์
 37. พล.ท.จิตติพงศ์ สุวรรณเศรษฐ
 38. พล.ท.ชูศิลป์ คุณาไทย
 39. พล.อ.วุฒิชัย พรพิบูลย์
 40. พล.ท.สุจิตร สิทธิประภา
 41. พล.ร.ท.สุวิทย์ ธาระรูป

ข้าราชการ ตำรวจแก้ไข

 • ข้าราชการ ตำรวจ จำนวน 7 คน
 1. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
 2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
 3. พล.ต.ท.มาโนช ศัตรูลี้
 4. พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ
 5. พล.ต.ท.วิโรจน์ จันทรังษี
 6. พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
 7. พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจแก้ไข

 • ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 คน
 1. กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล
 2. ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
 3. ประเจิด สุขแก้ว
 4. ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
 5. พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
 6. ภราเดช พยัฆวิเชียร
 7. วรัชย์ ชวพงศ์
 8. เรืออากาศโทอภินันท์ สุมนะเศรณี

ภาคเอกชนแก้ไข

ธนาคาร และสถาบันการเงินแก้ไข

 • ธุรกิจ ธนาคาร และสถาบันการเงิน จำนวน 6 คน
 1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
 2. ชาติศิริ โสภณพนิช
 3. ไชย ไชยวรรณ
 4. ภัทรียา เบญจพลชัย
 5. ศิวะพร ทรรทรานนท์
 6. สุภัค ศิวะรักษ์

ธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม บริการ ขนส่ง ก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์แก้ไข

 • ธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม บริการ ขนส่ง ก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 19 คน
 1. กงกฤช หิรัญกิจ
 2. ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนนท์
 3. ร้อยตำรวจเอก ฉัตรชัย บุณยะอนันต์
 4. ชนินทธ์ โทณวณิก
 5. ชลิต แก้วจินดา
 6. ณรงค์ โชควัฒนา
 7. ดิลก มหาดำรงค์กุล
 8. ธีรพจน์ จรูญศรี
 9. ประมนต์ สุธีวงศ์
 10. พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
 11. โยธิน อนาลวิล
 12. วัชระ พรรณเชษฐ์
 13. วีรพงษ์ รามางกูร
 14. สมภพ เจริญกุล
 15. สันติ วิลาศศักดดานนท์
 16. สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
 17. สุนันทา สมบุญธรรม
 18. สุเมธ ตันธุวนิตย์
 19. อัศวิน ชินกำธรวงค์

ธุรกิจทั่วไปแก้ไข

 • ธุรกิจทั่วไป จำนวน 11 คน
 1. กระจ่าง จารุพฤษ์
 2. จักราวุธ นิตยสุทธิ
 3. ชัชวาล อภิบาลศรี
 4. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
 5. พล.ต.อ.บุญศรี หุ่นสวัสดิ์
 6. ร้อยโทภูมิศักดิ์ หงษ์หยก
 7. วีระชัย ตันติกุล
 8. ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
 9. สุธรรม จิตรานุเคราะห์
 10. เสถียร เศรษฐสิทธิ์
 11. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความแก้ไข

 • ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ จำนวน 7 คน
 1. ดินทร์ อัศวาณิชย์
 2. ประพันธ์ คูณมี
 3. พูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ
 4. ไพศาล พืชมงคล
 5. มีชัย ฤชุพันธุ์
 6. สฤษดิ์ผล ชมไพศาล
 7. อภิชาติ จีรพันธุ์

ภาคสังคมแก้ไข

พรรคการเมืองแก้ไข

 • พรรคการเมือง จำนวน 4 คน
 1. กัญจนา ศิลปอาชา
 2. พินิจ จารุสมบัติ
 3. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
 4. อรรคพล สรสุชาติ

นักวิชาการด้านปรัชญา ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมแก้ไข

 • นักวิชาการด้านปรัชญา ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จำนวน 11 คน
 1. กีรติ บุญเจือ
 2. ดำรง สุมาลยศักดิ์
 3. วรเดช อมรวรพิพัฒน์
 4. วินัย สะมะอุน
 5. แว ดือ ราแม มะมิงจิ
 6. แวมาฮาดี แวดาโอะ
 7. เสฐียรพงษ์ วรรณปก
 8. อับดุล รอซัค อาลี
 9. อับดุลเราะแม เจะแซ
 10. อิสมาแอ อาลี
 11. ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

สื่อสารมวลชน นักเขียน ศิลปินแก้ไข

 • สื่อสารมวลชน นักเขียน ศิลปิน จำนวน 20 คน
 1. กำแหง ภริตานนท์
 2. คำนูณ สิทธิสมาน
 3. แถมสิน รัตนพันธุ์
 4. ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์
 5. บัญญัติ ทัศนียะเวช
 6. ประทุมพร วัชรเสถียร
 7. ประภัทร์ ศรลัมพ์
 8. ประภา ศรีนวลนัด
 9. พล.ต.ประพาศ ศกุนตนาค
 10. ประสาร มาลีนนท์
 11. พิชัย วาศนาส่ง
 12. ภัทระ คำพิทักษ์
 13. สมเกียรติ อ่อนวิมล
 14. สมชาย แสวงการ
 15. สมชาย สกุลสุรัตน์
 16. สมบัติ เมทะนี
 17. สมหมาย ปาริฉัจต์
 18. สราวุธ วัชรพล
 19. สำราญ รอดเพชร
 20. สุรางค์ เปรมปรีดิ์

ข้าราชการบำนาญ ผู้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆแก้ไข

 • ข้าราชการบำนาญ ผู้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ จำนวน 43 คน
 1. กำธร อุดมฤทธิธุจ
 2. หม่อมราชวงศ์กำลูนเทพ เทวกุล
 3. พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์
 4. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
 5. พล.ท.เจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม
 6. ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
 7. พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง
 8. เชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
 9. พล.อ.โชคชัย หงษ์ทอง
 10. ทรงพล ทิมาศาสตร์
 11. คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์
 12. พล.อ.บันเทิง พูนขำ
 13. พล.ร.อ.ประเจตน์ ศิริเดช
 14. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 15. พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง
 16. น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ
 17. พล.อ.ปรีชา เปรมาสวัสดิ์
 18. พล.อ.ปรีชา โรจน์เสน
 19. พล.อ.ปรีดี สามิภักดิ์
 20. เภสัชกรหญิง ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 21. พล.อ.ท.ปัญญา ศรีสุวรรณ
 22. พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์
 23. น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช
 24. พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์
 25. วิทย์ รายนานนท์
 26. วิทยา เวชชาชีวะ
 27. พล.ต.ต.วีระพงษ์ สุทรางกูร
 28. พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์
 29. พล.อ.สมชาย อุบลเดชประชารักษ์
 30. พล.อ.สมทัต อัตตะนันทน์
 31. สมโภชน์ กาญจนาภรณ์
 32. พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา
 33. พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์
 34. พล.อ.สุเทพ สีวะรา
 35. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
 36. พล.อ.สุรพล ชินะจิตร
 37. พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง
 38. นส.อรจิต สิงคาลวนิช
 39. อัศวิน คงสิริ
 40. พล.อ.อาทร โลหิตกุล
 41. พล.อ.อาภรณ์ กุลพงศ์
 42. อุมา สุคนธมาน
 43. พล.อ.อู้ด เบื้องบน

การพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม องค์กรแรงงาน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์แก้ไข

 • การพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม องค์กรแรงงาน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ จำนวน 13 คน
 1. โคทม อารียา (ประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
 2. จุรี วิจิตรวาทการ (การส่งเสริมคุณธรรม)
 3. ชบ ยอดแก้ว (ภาคใต้)
 4. ตวง อันทะไชย (ภาคอีสาน)
 5. เตือนใจ ดีเทศน์ (ภาคเหนือ)
 6. ประยงค์ รณรงค์ (ภาคใต้)
 7. มนัส โกศล (ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย)
 8. มุกดา อินต๊ะสาร (ภาคเหนือ)
 9. วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ภาคกลาง)
 10. วิบูลย์ เข็มเฉลิม (ภาคกลาง)
 11. วิริยะ นางศิริพงศ์พันธุ์ (สมาคมคนตาบอด)
 12. โสภณ สุภาพงษ์ (การพัฒนาท้องถิ่น)
 13. อำพล จินดาวัฒนะ (การพัฒนาท้องถิ่น)

ภาควิชาการแก้ไข

อธิการบดี อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการด้านต่าง ๆ และจากภูมิภาคต่าง ๆแก้ไข

 1. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
 2. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
 3. ทวี สุรฤทธิกุล
 4. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 5. บุญสม ศิริบำรุงสุข (อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 6. ศ.ดร ประกอบ วิโรจน์กูฎ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
 7. ประสาท สืบค้า (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 8. ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
 9. ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
 10. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 11. พรชัย มาตังคสมบัติ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)
 12. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ(อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล)
 13. รังสรรค์ แสงสุข (อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 14. วัฒนา สวรรยาธิปัติ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 15. วันชัย ศิริชนะ(อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
 16. วิรุณ ตั้งเจริญ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 17. วิษณุ เครืองาม
 18. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
 19. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (คณบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 20. สังศิต พิริยะรังสรรค์ (อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
 21. สุจิต บุญบงการ
 22. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ (อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 23. สุชาติ อุปถัมภ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา)
 24. สุพัทธ์ พู่ผกา (อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
 25. สุมนต์ สกลไชย (อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 26. สุรพล นิติไกรพจน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 27. สุริชัย หวันแก้ว
 28. สุวรรณ หันไชยุงวา (ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 29. อัมมาร สยามวาลา

ผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-01-08. สืบค้นเมื่อ 2008-01-30.
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข