ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (เกิด 22 มกราคม พ.ศ. 2490) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ปีติพงศ์ ในปี พ.ศ. 2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้ายุคล ลิ้มแหลมทอง
ถัดไปฉัตรชัย สาริกัลยะ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด22 มกราคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสวัฒนพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ประวัติ แก้

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของนายเติมศักดิ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กับนางประสพสาย พึ่งบุญ ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ จาก North East Missouri State University และนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท MPA. จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33[1]

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา สมรสกับนางวัฒนพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา (สกุลเดิม อินทรกฤษณ์) มีบุตร 1 คน

การทำงาน แก้

ปีติพงศ์ เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งวิทยากร กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2514 เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วางแผนภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2516 ถึงปี พ.ศ. 2519 ต่อจากนั้นได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนกระทั่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ สปก. ในปี พ.ศ. 2530 และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2533

ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นในปีเดียวกันได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทั่งในปี พ.ศ. 2539[2] ได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงอีกครั้ง จนในที่สุดได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ. 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[3]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)[4] นับเป็นประธานกรรมการคนแรกของสถาบัน ในปี 2550 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารของและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการขององค์การมหาชน คือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)[5]

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[6]

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เขาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพันธุ์พืช จำนวน 9 ราย[7]
ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เขาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาง จำนวน 7 ราย[8] ในปี พ.ศ. 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้งเขาเป็น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560

เขาเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม[9]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [10] และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 7. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพันธุ์พืช
 8. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาง
 9. ประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
 10. เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ![ลิงก์เสีย]
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2010-02-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2017-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔๐๒, ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙
ก่อนหน้า ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ถัดไป
ยุคล ลิ้มแหลมทอง    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
  ฉัตรชัย สาริกัลยะ