ยุคล ลิ้มแหลมทอง

นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ครม.ยิ่งลักษณ์ 3) และเป็นอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุคล ลิ้มแหลมทอง
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
2 เมษายน พ.ศ. 2556 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า ธีระ วงศ์สมุทร
ถัดไป ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 เมษายน พ.ศ. 2493 (70 ปี)
เขตดุสิต กรุงเทพ
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา
คู่สมรส น.อ.หญิง สุวัฒนา ลิ้มแหลมทอง
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

ยุคล ลิ้มแหลมทอง เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2493 เป็นบุตรของนายคงเอี่ยม แซ่ลิ้ม กับนางยุพดี นโรดม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผ่านการอบรมหลักสูตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 43

ยุคล ลิ้มแหลมทอง สมรสกับนาวาอากาศเอกหญิง สุวัฒนา ลิ้มแหลมทอง (สกุลเดิม สิทธิสุข) มีบุตร 1 คน คือ นายธรรมสิริ ลิ้มแหลมทอง[1]

การทำงานแก้ไข

ยุคล ลิ้มแหลมทอง เข้ารับราชการเมื่อปี พ.ศ. 2517 ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์โท ประจำกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกอง และเป็นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ. 2539 กระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในปี พ.ศ. 2545 และได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ยุคล ลิ้มแหลมทอง ได้รับการคัดเลือกจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ให้ได้รับรางวัล OIE Meritorrious Award เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลระดับโลกในครั้งนี้[2] จากผลงานโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาและควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงที่มีการระบาดในประเทศไทยและระบาดทั่วโลก

งานการเมืองแก้ไข

ยุคล ลิ้มแหลมทอง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555[3] และได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 (แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายชุมพล ศิลปอาชา)[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า ยุคล ลิ้มแหลมทอง ถัดไป
ชุมพล ศิลปอาชา    
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 60)
(2 เมษายน พ.ศ. 2556 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  ประวิตร วงษ์สุวรรณ
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
วิษณุ เครืองาม
ธีระ วงศ์สมุทร    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครม.60)
(27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา