เปิดเมนูหลัก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (เกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2494) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[1] ราชบัณฑิตและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลปัจจุบัน หัวหน้าคณะร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, อดีตที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ,กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง, นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์[2],กรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[3] ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[4]และ ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[5] ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ก่อนหน้า บดี จุณณานนท์
ถัดไป บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2494 (68 ปี)
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
คู่สมรส วัชราภรณ์ เครืองาม
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนว่าเป็นผู้ที่สามารถอธิบายกฎหมายได้เข้าใจที่สุด จากการได้รับการยอมรับจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง

เขาเป็นนักกฎหมายผู้มีผลงานทางกฎหมายจำนวนมาก คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ "เดินดินกินข้าวแกง"[6] และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ "จันทร์สนุกศุกร์สนาน"[7] และคอลัมน์พิเศษเต็มหน้า 4 ทุกวันอังคาร ตลอดจนจัดรายการโทรทัศน์ "อาทิตย์สโมสร" ทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น และยังได้รับฉายาว่าพระบิดาแห่งการยกเว้น 24[8]

ประวัติแก้ไข

วิษณุ เครืองาม เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2494 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีชื่อเดิมว่า พิธาน เครืองาม บุตรของนายบุญทรง เครืองามและนางถาวร เครืองาม มีน้องสาวชื่อ ศิริมา นิลรัตน์ น้องชาย ชื่อ พลอากาศตรี นายแพทย์ เฉลิมชัย เครืองาม สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 และศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต เครืองาม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สมรสกับวัชราภรณ์ เครืองาม (แป้ง) เดิมชื่อ วราภา มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ ดร.วิชญะ เครืองาม เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย[9]กรรมการอิสระ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) สถานภาพสมรสแล้ว เมื่อ 30 มีนาคม 2562

การศึกษาแก้ไข

วิษณุ เครืองาม จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา และโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ และมัธยมปีที่ 4-5 จากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรุงเทพมหานคร จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จนสำเร็จนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก เหรียญทองพระราชทานทุนภูมิพล) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตไทย (โดยสอบไล่ได้ลำดับที่ 2) จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

วิษณุ เครืองาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Laws (LL.M.) และปริญญาเอก Doctor of the Science of Law (J.S.D.) จาก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาล

การทำงานแก้ไข

วิษณุ เครืองาม เริ่มรับราชการใน พ.ศ. 2515 เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีต่อมาได้ย้ายมาประจำที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2529

ใน พ.ศ. 2534 ดร.วิษณุ เครืองามได้โอนมารับราชการพลเรือนในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย ในระหว่าง พ.ศ. 2535 – 2543 และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2536 – 2545

นอกจากนั้น ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน และได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2, กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน)

งานการเมืองแก้ไข

วิษณุ เครืองาม เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา (2535-2539) เคยรักษาการในตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 2535 สมัยรัฐบาลพลเอก สุจินดา คราประยูร และได้เข้าร่วมงานการเมืองอีกครั้งในรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2545 โดยรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี[10] (2 สมัย) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐบาล ต่อมาหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[11]และเป็นศาสตราภิชานคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[12]

หลังสิ้นสุดภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2551 ดร.วิษณุ เครืองาม ไม่ได้เข้ารับตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ แต่ยังรับหน้าที่ในคณะกรรมการของรัฐอีกหลายคณะ กระทั่งในปี พ.ศ. 2557 รับตำแหน่งที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดูแลด้านกฎหมายยุติธรรม และได้รับแต่งตั้งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[13] รับผิดชอบดูแลงานกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และราชบัณฑิตสภา[14]

งานการศึกษาแก้ไข

งานเขียนแก้ไข

วิษณุ เครืองาม มีผลงานหนังสือจำนวนมาก อาทิ

 • ครัว ครม. . ลงเรือแป๊ะ
 • ภูฏาน วิมานปลายฟ้า
 • โลกนี้คือละคร
 • เล่าเรื่องผู้นำ
 • หลังม่านการเมือง
 • เดินดินกินข้าวแกง

รางวัลเกียรติคุณแก้ไข

 • พ.ศ. 2534 รับพระราชทานรางวัลตัวอย่างบุคคลผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้อง และเหมาะสม จากมหาวิทยาลัยมหิดลและราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2534
 • พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขานิติศาสตร์ ประจำปี 2539 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540
 • พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2540 (รางวัลครุฑทองคำ) ของสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541[ต้องการอ้างอิง]
 • พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2541 จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
 • พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2543
 • พ.ศ. 2544 ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2546 ได้รับแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตทางนิติศาสตร์
 • พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลบุษบกทองผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย[24]
 • พ.ศ. 2556 ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี[ต้องการอ้างอิง]
 • พ.ศ. 2556 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2557 ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. แต่งตั้งประธานกรรมการ
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/7.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/3.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/193/24.PDF
 5. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559
 6. http://www.matichonbook.com/index.php/newbooks/-1044.html
 7. จันทร์สนุกศุกร์สนาน 'วิษณุ เครืองาม'สืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 8. อาทิตย์สโมสรกับวิษณุสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556[ลิงก์เสีย]
 9. http://www.komchadluek.net/news/people/278282
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๕ ราย)
 11. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศ แตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาตเลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง หนา ๗ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙
 12. ศาสตราภิชานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 14. นายกฯ"แบ่งงาน 6 รองนายกฯ....
 15. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 16. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 17. สภามหาวิทยาลัยทักษิณ >> สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 18. สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 19. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 20. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 21. กรรมการสภามหาวิทยาลัยสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 22. [http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1165&Itemid=79&limit=1&limitstart=2 สภามหาวิทยาลัย ]สืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 23. สภาสถาบันพระปกเกล้าสืบค้นข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2556
 24. ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ.สืบค้นข้อมูลเมื่อ 26 กันยายน 2556
 25. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๒ ราย เล่ม ๑๑๐ ตอน ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หน้า ๑
 26. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109: 5. 4 ธันวาคม 2535. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561.
 27. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๔๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (20 ข): 2. 1 ธันวาคม 2546. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561.
 28. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ประจำปี 2544" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (8 ข): 1. 4 พฤษภาคม 2544. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561.
 29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/B/007/1.PDF
 30. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี (จำนวน ๘๔๔ ราย)
 31. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนกนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๐ ข, ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๑๖
 32. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๔๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (2 ข): 326. 18 มกราคม 2541. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2561.
ก่อนหน้า วิษณุ เครืองาม ถัดไป
พงศ์เทพ เทพกาญจนา    
รองนายกรัฐมนตรี (ครม.61-62)
ฝ่ายกฎหมาย

(31 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ปองพล อดิเรกสาร
  รองนายกรัฐมนตรี (ครม.54-55)
(3 ตุลาคม 2545 – 24 มิถุนายน 2549)
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ไพบูลย์ คุ้มฉายา
(รัฐมนตรี)
   
รักษาราชการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(ครม.61)

(6 ธันวาคม 2559 – 15 ธันวาคม 2559)
  สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
(รัฐมนตรี)
บดี จุณณานนท์    
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(1 ตุลาคม 2536 – 2 ตุลาคม 2545)
  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์    
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม.48)
(28 เมษายน 2535 – 26 พฤษภาคม 2535)
  มนตรี เจนวิทย์การ