เปิดเมนูหลัก

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 (30 สิงหาคม 2557 – 16 กรกฎาคม 2562) คณะรัฐมนตรีไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ภายหลังรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีตาม พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2557 โดยลำดับ เป็นคณะรัฐมนตรีไทย คณะแรกที่ ประกาศใช้ กฎอัยการศึก ทั้งประเทศ ยาวนานที่สุดในบรรดาคณะรัฐมนตรีไทย โดยใช้ระหว่าง 20 พฤษภาคม 2557 ถึง 1 เมษายน 2558[1]และเป็นคณะรัฐมนตรีที่อยู่เกิน 4 ปี ในรอบ 13 ปี นับจาก คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 แห่งราชอาณาจักรไทย
Vladimir Putin meeting Prayut Chan-o-cha (2016-05-19)-02 cropped1.jpg
วันแต่งตั้ง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
วันสิ้นสุด 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(4 ปี 320 วัน)
บุคคลและองค์กร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จำนวนรัฐมนตรี 36
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด 68
ประวัติ
การเลือกตั้ง
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วาระการดำรงตำแหน่ง ไม่ได้กำหนดไว้
งบประมาณ 2558
2559
2560
2561
2562
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62

เนื้อหา

การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ตามรายนามข้างล่าง) ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

การถวายสัตย์ปฏิญาณ

 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเฝ้าฯถวายสัตย์ก่อนเข้ารับหน้าที่

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 18:03 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่[2]ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณว่า “ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ ประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”[3]

รายชื่อรัฐมนตรี

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี   ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   แต่งตั้งเพิ่ม   เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
  รัฐมนตรีลอย   ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น   ออกจากตำแหน่ง


คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   24 สิงหาคม 2557 9 มิถุนายน 2562  
รองนายกรัฐมนตรี 1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ   31 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562  
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง
ยงยุทธ ยุทธวงศ์   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร   31 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560   ปรับออกจากตำแหน่ง
2 วิษณุ เครืองาม   31 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562  
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง   19 สิงหาคม 2558 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย   19 สิงหาคม 2558 23 พฤศจิกายน 2560   ปรับออกจากตำแหน่ง
3 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์   19 สิงหาคม 2558 10 กรกฎาคม 2562  
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ   23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
สำนักนายกรัฐมนตรี   หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล   31 สิงหาคม 2557 15 ธันวาคม 2559   ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ   31 สิงหาคม 2557 15 ธันวาคม 2559   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  ออมสิน ชีวะพฤกษ์   15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560   ปรับออกจากตำแหน่ง
  สุวิทย์ เมษินทรีย์   15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ   23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
  กอบศักดิ์ ภูตระกูล   23 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
กลาโหม   * พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ   31 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562  
  พลเอก อุดมเดช สีตบุตร   31 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560   ปรับออกจากตำแหน่ง
  4 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล   23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562  
การคลัง   สมหมาย ภาษี   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง
  5 อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์   19 สิงหาคม 2558 10 กรกฎาคม 2562  
  วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ   18 พฤศจิกายน 2557 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
การต่างประเทศ   พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  6 ดอน ปรมัตถ์วินัย   19 สิงหาคม 2558 10 กรกฎาคม 2562  
  ดอน ปรมัตถ์วินัย   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  วีระศักดิ์ ฟูตระกูล   15 ธันวาคม 2559 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
การท่องเที่ยวและกีฬา   กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร   31 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560   ปรับออกจากตำแหน่ง
  วีระศักดิ์ โควสุรัตน์   23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว   31 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์   23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ยุบรวมเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562)
  พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์   31 สิงหาคม 2557 15 ธันวาคม 2559   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  อรรชกา สีบุญเรือง   15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560   ปรับออกจากตำแหน่ง
  สุวิทย์ เมษินทรีย์   23 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
เกษตรและสหกรณ์   ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ   19 สิงหาคม 2558 23 พฤศจิกายน 2560   ไปเป็น รองนายกรัฐมนตรี
  7 กฤษฎา บุญราช   23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562  
  อำนวย ปะติเส   18 พฤศจิกายน 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง
  ชุติมา บุณยประภัศร   15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560   ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  ลักษณ์ วจนานวัช   23 พฤศจิกายน 2560 9 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
  8 วิวัฒน์ ศัลยกำธร   23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562
คมนาคม   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี
  9 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ   19 สิงหาคม 2558 10 กรกฎาคม 2562
  อาคม เติมพิทยาไพสิฐ   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  ออมสิน ชีวะพฤกษ์   19 สิงหาคม 2558 15 ธันวาคม 2559   ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  พิชิต อัคราทิตย์   15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560   ปรับออกจากตำแหน่ง
  10 ไพรินทร์ ชูโชติถาวร   23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์   19 สิงหาคม 2558 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(อดีตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  พรชัย รุจิประภา   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง
  อุตตม สาวนายน   19 สิงหาคม 2558 12 กันยายน 2559   ลาออกจากตำแหน่ง
  11 พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์   15 ธันวาคม 2559 10 กรกฎาคม 2562  
พลังงาน   ณรงค์ชัย อัครเศรณี   30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง
  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์   19 สิงหาคม 2558 23 พฤศจิกายน 2560   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  12 ศิริ จิระพงษ์พันธ์   23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562  
พาณิชย์   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ   30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  อภิรดี ตันตราภรณ์   19 สิงหาคม 2558 23 พฤศจิกายน 2560   ปรับออกจากตำแหน่ง
  สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์   23 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
  อภิรดี ตันตราภรณ์   30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  สุวิทย์ เมษินทรีย์   19 สิงหาคม 2558 15 ธันวาคม 2559   ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์   15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  13 ชุติมา บุณยประภัศร   23 พฤศจิกายน 2560 10 กรกฎาคม 2562  
มหาดไทย   14 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา   31 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562  
  สุธี มากบุญ   31 สิงหาคม 2557 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
ยุติธรรม   พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา   31 สิงหาคม 2557 6 ธันวาคม 2559   ลาออกจากตำแหน่ง[4] เพื่อไปดำรงตำแหน่งองคมนตรี[5]
  สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ   15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560   ไปเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง   23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
แรงงาน   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล   19 สิงหาคม 2558 1 พฤศจิกายน 2560   ลาออกจากตำแหน่ง
  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว   23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
วัฒนธรรม   15 วีระ โรจน์พจนรัตน์   31 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562  
ศึกษาธิการ   พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี
  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ   19 สิงหาคม 2558 6 ธันวาคม 2559   ลาออกจากตำแหน่ง[6] เพื่อไปดำรงตำแหน่งองคมนตรี[7]
  ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์   15 ธันวาคม 2559 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
  กฤษณพงศ์ กีรติกร   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง
  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์   31 สิงหาคม 2557 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
  ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์   19 สิงหาคม 2558 15 ธันวาคม 2559   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล   15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560   ปรับออกจากตำแหน่ง
  อุดม คชินทร   23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
สาธารณสุข   รัชตะ รัชตะนาวิน   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง
  16 ปิยะสกล สกลสัตยาทร   19 สิงหาคม 2558 10 กรกฎาคม 2562  
  สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง
อุตสาหกรรม   จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช   31 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558   ปรับออกจากตำแหน่ง
  อรรชกา สีบุญเรือง   19 สิงหาคม 2558 15 ธันวาคม 2559   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  อุตตม สาวนายน   15 ธันวาคม 2559 29 มกราคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง
  สมชาย หาญหิรัญ   23 พฤศจิกายน 2560 8 พฤษภาคม 2562   ลาออกจากตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 1 [8] [9]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี  

 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น นายกรัฐมนตรี
 • พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 • นาย สมหมาย ภาษี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ดร. พรชัย รุจิประภา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายกองเอก สุธี มากบุญ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ยศในขณะนั้น)
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2[10]

แต่งตั้งเพิ่ม  

 • นาย วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • นาย อำนวย ปะติเส เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 3[11]

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง  

 • หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล (รองนายกรัฐมนตรี)
 • ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (รองนายกรัฐมนตรี)
 • พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)
 • นาย สมหมาย ภาษี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
 • นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • นาย อำนวย ปะติเส (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • ดร. พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 • ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
 • ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 • นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 • นาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

โยกย้าย  

 • พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งเพิ่ม  

 • ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • นาย ออมสิน ชีวะพฤกษ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ดร. อุตตม สาวนายน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • เภสัชกร สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ศาสตราจารย์คลินิก กิตติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • ดร. อรรชกา สีบุญเรือง เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 4 [12]

โยกย้าย  

 • นาย ออมสิน ชีวะพฤกษ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เภสัชกร สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • นาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • ดร. อรรชกา สีบุญเรือง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดร. อุตตม สาวนายน เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แต่งตั้งเพิ่ม  

 • นาย วีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • นางสาว ชุติมา บุณยประภัศร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ดร. พิชิต อัคราทิตย์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5 [13]

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง  

 • พลเอก ดร. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (รองนายกรัฐมนตรี)
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (รองนายกรัฐมนตรี)
 • นาย ออมสิน ชีวะพฤกษ์ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • พลเอก อุดมเดช สีตบุตร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)
 • นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
 • ดร. พิชิต อัคราทิตย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)
 • นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)
 • ดร. อรรชกา สีบุญเรือง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

โยกย้าย  

 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 • นาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นางสาว ชุติมา บุณยประภัศร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • เภสัชกร สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่งตั้งเพิ่ม  

 • ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 • นาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • นายกองเอก กฤษฎา บุญราช เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นาย ลักษณ์ วจนานวัช เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นาย วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ภายหลังคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 5  

รัฐมนตรีจำนวน 4 ราย ได้ลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 30 มกราคม 2562 ดังนี้[14]

 • นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีจำนวน 15 ราย ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลสิ้นสุดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 จำนวน 14 ราย และวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 ราย (นายลักษณ์ วจนานวัช) ดังนี้[15]

 • พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
 • นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม)

นโยบาย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 [16] [17]

ด้านเศรษฐกิจ

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสามเดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2557 ใช้เงินทั้งสิ้น 364,465.4 ล้านบาท ได้แก่ 1. การเร่งใช้เงินลงทุนของปีงบประมาณ 2557 ที่ค้างอยู่ 147,050 ล้านบาท เพื่อสร้างงาน 2. เร่งรัดทำสัญญาจ้างรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2558 ทั้งสิ้น 449,475 ล้านบาท เฉพาะในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้ 149,146 ล้านบาท 3. เป็นมาตรการเร่งลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โดยใช้งบจากโครงการไทยเข้มแข็งและงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินปี 2555-2557 ที่ยังไม่ได้จัดสรรรวม 23,000 ล้านบาท โดยเน้นการซ่อม สร้าง มากกว่าที่สนองตอบความต้องการของประชาชนจริง ๆ 4. ทบทวนเงินที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 2548-2556 วงเงิน 24,900 ล้านบาท ให้แต่ละกระทรวงหาวิธีใช้จ่ายเอง หากไม่รู้ให้คืนมาส่วนกลางเพื่อจะเอาไปใช้ในไตรมาสต่อไป และ 5. ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ชาวนา วงเงิน 40,000 ล้านบาท โดยจะแจกเงินให้ชาวนาในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ในปีนี้ ส่วนปีต่อไปให้เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว เงินที่ให้จะใช้สภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายไปก่อน แล้วรัฐบาลจะตั้งงบชดเชยให้ในปีหน้า รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า "ที่รัฐบาลใช้เงินรอบนี้ 40,000 ล้านบาท ก็ดีกว่าไปขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวปีละ 250,000 ล้านบาท และทำแค่ปีเดียวเท่านั้น ไม่เรียกว่าเป็นโครงการประชานิยม เพราะไม่ได้ต้องการคะแนนเสียง ตอนนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ"[18]

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยอาจมีวงเงินสูงกว่า 2 ล้านล้านบาท และกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาขยายเวลาจาก 8 ปีเป็น 10 ปี[19]

วันที่ 29 เมษายน 2558 มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 รัฐบาลจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย วันที่ 11 กันยายน 2558 มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2558 รัฐบาลจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน

วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2559 รัฐบาลให้อำนาจ สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ [20]ตาม ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 2559 โดยอ้างว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยประสบปัญหาการชะลอตัว วันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเพดานสูงสุดของเงินเดือนทหารและตำรวจ เฉลี่ยคนละ 400-1,300 บาทต่อเดือน ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยพลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือนจากการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน[21] วันที่ 6 ตุลาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 61/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบิน ขยายอายุเกษียณนักบินเป็น 65 ปี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม [22] รัฐบาลยังออกมาตรฐานช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปี โดยให้บุคคลดังกล่าวมาลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐเรียกว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ[23]และเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำในบางจังหวัดสูงสุดเป็น 310 บาทต่อวัน ใน 7 จังหวัด[24]

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีเป้าหมายเป็นกลไกขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่าง ๆ มีการจัดชุดปฏิบัติงานมากกว่า 7,000 ชุด ดำเนินงานในทุกตำบล/เขต ของประเทศ โดยแต่ละชุดจะมีส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวม 7 - 12 คน (ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ)[25] โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ มีงบประมาณในการดำเนินการ 2,000 ล้านบาท[26]

โดยทีมขับเคลื่อนจะลงพื้นที่ทั้งหมด 4 ครั้ง[27]
ครั้งที่หนึ่ง ระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2561 เพื่อสอบถามข้อมูล ความต้องการของประชาชน
ครั้งที่สอง ระหว่าง 21 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2561 เพื่อสร้างการรับรู้
ครั้งที่สาม ระหว่าง 11 ถึง 30 เมษายน 2561 เพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ครั้งที่สี่ ระหว่าง 1 ถึง 20 พฤษภาคม 2561 เพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

หลังจากการประชุมชี้แจงแนวทางให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และวิทยากรระดับจังหวัด รวม 2,800 คน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน[28] ซึ่งโครงการมีกรอบงานที่สำคัญ 10 เรื่อง[29] คือ

 1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง
 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน
 3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข
 4. วิถีไทยวิถีพอเพียง
 5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่
 6. รู้กลไกการบริหารราชการ
 7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
 8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี
 9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
 10. งานตามภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงาน

มีการจัดตั้งสายด่วน "สายตรง ไทยนิยม" หมายเลข 1567 และ 1111 ทำงาน 24 ชั่วโมง เพื่อรับคำร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และกระจายข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ

โครงการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นการหาเสียงปูทางก่อนเลือกตั้ง แต่รัฐบาลปฏิเสธ[27]

ทางการทูต

วันที่ 30 กันยายน 2557 มีแหล่งข่าวทางทูตว่า ความปรารถนาชัดแจ้งและดิ้นรนที่จะได้การรับรองจากตะวันตกผลักดันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสวงการให้สัญญาณเชิงสัญลักษณ์มากกว่าการริเริ่มที่มีแก่นสาร ความผิดหวังกับวิธีที่กองทัพจัดการการทูตหลังรัฐประหารยังมาจากผู้ที่คัดค้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บุคคลเหล่านั้นรู้สึกว่ากองทัพล้มเหลวในความพยายามให้ความเชื่อมั่นแก่ชุมชนระหว่างประเทศในการวางผังสิ่งที่ประเทศไทยมีแผนทำในปีสองปีข้างหน้า

การเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างใหญ่โต รวมทั้งสมาชิกครอบครัวที่นั่งเครื่องบินพิเศษไป ทำให้เห็นว่า กองทัพไทยขาดความรู้หรือความละเอียดอ่อนในการติดต่อกับโลก โดยการแสดงความหวังลม ๆ แล้ง ๆ ว่า พลเอกธนะศักดิ์สามารถสัมผัสมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา จอห์น เคอร์รี ที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือที่การประชุมสหรัฐ-อาเซียนในสมัยประชุมสหประชาชาติ แหล่งข่าวว่า "ฉะนั้นเมื่อคุณเคอร์รีไม่แสดงท่าทีผิวเผินและสัมผัสมือกับพลเอกธนะศักดิ์ดังที่ฝ่ายไทยต้องการ จึงกลายเป็นประเด็น เรากำลังเสียหน้า"

แหล่งข่าวกระทรวงการต่างประเทศอีกแหล่งหนึ่งว่า พลเอกธนะศักดิ์พาดพิง "ประชาธิปไตย" 13 ครั้งในสุนทรพจน์เขา ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐ บารัก โอบามาพาดพิงเจ็ดครั้ง และนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เดวิด แคเมอรอนพาดพิง 10 ครั้ง การอ้างถึงประชาธิปไตยบ่อยครั้งกลายเป็นเรื่องขบขันในบรรดาสมาชิกชุมชนทางทูต ข้าราชการว่า "โชคดีที่ไม่มีคนไทยประท้วงต่อต้านรัฐประหารระหว่างพลเอกธนะศักดิ์อยู่ในนิวยอร์ก หาไม่แล้วคงเป็นเหตุการณ์น่าอดสูอย่างแท้จริง"

วัลเดน เบลโล (Walden Bello) รองประธานสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน ว่า "พลเอกพูดถึงความจำเป็นสำหรับ "การเคารพหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม" โดยชัดเจนว่าไม่ตระหนักถึงการแฝงนัยลึก เหล่านี้เป็นสิ่งที่ระบอบทหารและผู้สนับสนุนในประเทศไทยเพิกเฉยและทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อบั่นทอนทำลายเป็นเวลาแปดปีมาแล้ว"[30]

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2141 (ปี 2557) เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือและคณะผู้เชี่ยวชาญภายใต้คณะกรรมการคว่ำบาตร[31]

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประณามไทยที่ส่งตัวผู้คัดค้านรัฐบาลจีนสองคนซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนแล้วกลับประเทศด้วยเหตุว่าไม่มีวีซา ทั้งสองมีกำหนดส่งตัวไปยังประเทศที่สามในอีกไม่กี่วันให้หลัง มีรายงานว่า หนึ่งในสองคนนี้ถูกจับและทรมาน[32]

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ ดำเนินการจัดตั้ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรป มีมติรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการเมืองกับรัฐบาลไทย

วันที่ 30 มกราคม 2561 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดน นาย พินเทพ เป็น กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คนแรกของประเทศ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ได้มีพิธีเปิด สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตามมติคณะรัฐมนตรีให้มีการดำเนินการจัดตั้ง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และให้ นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ [33]

วันที่ 1 มกราคม 2562 ประเทศไทยได้รับตำแหน่งประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้านสิทธิมนุษยชน

การแสดงออกทางการเมือง

รัฐบาลมีนโยบายจำกัดการแสดงออกทางการเมืองของทุกฝ่ายโดยใช้กฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2559 ประกาศหรือคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายใต้ คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 การแสดงออกทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ ถือเป็นยุยงปลุกปั่น ให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 การแสดงออกทางการเมืองมักมีความเห็นจากรัฐบาลว่า "มีเจตนาไม่บริสุทธิ์แอบแฝงทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยที่สูญเสียอำนาจ"[34]ข้อหาดังกล่าวต้องขึ้นศาลทหาร รวมถึงถูกตั้งข้อหาตามความผิดฐานขัดคำสั่งหรือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย และมักมีการแจ้งข้อหา ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพิ่มเติม การจับกุมและเรียกรายงานตัวส่วนใหญ่เน้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ พรรคเพื่อไทย จอน อึ๊งภากรณ์ นักวิชาการคณะนิติราษฎร์ นักวิชาการกลุ่ม สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย และผู้สนับสนุนคณะนิติราษฎร์ อาทิคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 และผู้ลงรายชื่อให้แก้กฎหมายดังกล่าว[35]เช่นเรียกรายงานตัว ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ จับกุม ธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการวารสารฟ้าเดียวกัน จับกุมบุคคลที่เรียกกลุ่มตัวเองว่า ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ บุคคลที่เจ้าหน้าที่สืบทราบและกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดสถาบันกษัตริย์อาทิ นายสิรภพ กรณ์อุรุษ[36] บุกรุกสำนักงานเว็บไซด์ประชาไท[37]รัฐบาลยังจัดตั้ง คณะกรรมการติดตามการป้องกันและปราบปรามกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการดังกล่าวประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559[38]โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการการหมิ่นสถาบันผ่านยูทูบและเฟซบุ๊ก[39]และจับกุมบุคคลที่หนีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่อยู่ต่างประเทศ อาทิกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่อยู่ต่างประเทศ รัฐบาลปิดกั้นเว็บไซด์ยูทูบ บางสถานีเช่น สถานีของ ดร.เสน่ห์ ถิ่นแสน ในเดือนตุลาคม 2559 ในเดือนเมษายน 2561 อัยการมีคำสั่งฟ้องบุคคล 41 ราย ในข้อหาขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนื่องจากก่อการชุมนุมทางการเมือง คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ยังนับว่าเป็นคณะรัฐมนตรีคณะแรกที่ ประกาศใช้กฎอัยการศึกยาวนานที่สุดในคณะรัฐมนตรีไทย


ซิงเกิลเกตเวย์

รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งทางออกอินเทอร์เน็ตทางเดียวทั้งประเทศ (single gateway) เพื่อให้รัฐบาลสามารถสอดส่องทุกกิจกรรมออนไลน์ได้ โดยในเดือนสิงหาคม 2558 ได้ปรากฏเอกสารข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้ง single gateway โดยอ้างเหตุผลว่า "เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต"[40]

ประเด็นสำคัญหนึ่งที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาจต้องจัดการ คือ การเข้ารหัสลับ โดยการเข้ารหัสอาจทำให้รัฐบาลไม่สามารถเฝ้าสังเกตการไหลเข้าออกประเทศของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต แปลว่าประเทศไทยอาจสั่งห้ามการเข้ารหัสลับ ร่วมกับอุปกรณ์อำพรางอย่างเครือข่ายส่วนตัวเสมือนและทอร์[41]

ในเดือนต่อมา นโยบายดังกล่าวได้รับการต่อต้านอย่างหนัก เนื่องจากเป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชนและจะก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ ในวันที่ 30 กันยายน ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศจำนวนมากได้เข้าโจมตีระบบเว็บไซต์ของทางราชการในรูปแบบ DDos จน 7 เว็บไซต์จนไม่สามารถใช้การได้เพื่อเป็นการประท้วง[ต้องการอ้างอิง]

อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้จัดตั้ง คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม[42]ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น ประธานคณะกรรมการ

ด้านสาธารณสุข

กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 7 ราย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ้นสภาพจากตำแหน่ง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้ง นาย ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2559 หลังจากนั้นมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แต่งตั้ง ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ เป็นผู้จัดการกองทุน และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 7 ราย[43]วันที่ 8 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 7 ราย[44]และอนุมัติการลาออกของ นาย ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ จากตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่สอง[45]

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 40/2558 แต่งตั้ง คณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้คนพิการที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถเลือกใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิประกันสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งได้[46]

คณะรัฐมนตรีมีแนวคิดให้ข้าราชการนั้นใช้ประกันสุขภาพของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของกรมบัญชีกลาง[47]

การแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ได้มีนายทหาร 75 ราย ตำรวจ 18 ราย เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในจำนวนรวม 93 ราย[ต้องการอ้างอิง]

นายทหารจำนวน 1 ราย เป็นประธานกรรมการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
อย่างไรก็ตามรัฐวิสาหกิจบางหน่วยงานมีทหารและตำรวจเป็นกรรมการอยู่ก่อนแล้ว คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ไม่ได้มีมติแต่งตั้งทั้งหมด โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทยในปี 2562 มีทั้งหมด 56 แห่ง มี ทหารหรือตำรวจ เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ทั้งหมด 46 แห่ง รวมทหารและตำรวจเป็นคณะกรรมการ ร้อยละ 82
รายนามนายทหารทั้งหมดที่นั่งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจไทยเป็นดังต่อไปนี้

 1. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการ
 2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็นกรรมการอิสระ พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย เป็นกรรมการอิสระ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง เป็นรักษาการประธานกรรมการ
 3. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ เป็นกรรมการอิสระ พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโท มนู เมฆหมอก เป็นกรรมการอิสระ
 4. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พลเอก สาธิต พิธรัตน์ เป็นประธานกรรมการ พลตำรวจโท อติเทพ ปัญจมานนท์[48]พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง[49] เป็นกรรมการ
 5. การไฟฟ้านครหลวง พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ และ พลตำรวจโท ไถง ปราศจากศัตรู เป็นกรรมการ
 6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลเอก วลิต โรจนภักดี เป็นกรรมการอิสระ
 7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายกองเอก ชยพล ธิติศักดิ์ เป็นประธานกรรมการ เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน เป็นกรรมการ
 8. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร. ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ
 9. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ เป็นกรรมการ
 10. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ พลอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร์[50] เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. บริษัท ขนส่ง จำกัด พลตรี สุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท พลโท พรเลิศ วรสีหะ เป็นกรรมการ
 12. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรัตน์ เป็นกรรมการ
 13. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล และ พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ เป็นกรรมการอิสระ
 14. การประปาส่วนภูมิภาค พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
 15. การประปานครหลวง นายกองเอก ฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธานกรรมการ พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ และ พลตรี ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เป็นกรรมการ
 16. การยาสูบแห่งประเทศไทย พลโท สุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ
 17. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการ พลตำรวจตรี สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ พันโท หนุน ศันสนาคม พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง
 18. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พลเอก ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ประธานคณะกรรมการ
 19. สถาบันการบินพลเรือน พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานคณะกรรมการ ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 20. การรถไฟแห่งประเทศไทย นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ[51]
 21. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ เป็นกรรมการ
 22. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ และ พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการอิสระ
 23. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ และ พลตรี ดร.สมเกียรติ สัมพันธ์ เป็นกรรมการ
 24. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการบริหาร
 25. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พลเอก ชวลิต ชุนประสาน และ พลโท[52]ไพโรจน์ ทองมาเอง เป็นกรรมการ
 26. องค์การคลังสินค้า พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการ พันเอก (พิเศษ) ดร. ดิเรก ดีประเสริฐ รองประธานกรรมการ ร้อยตำรวจเอก ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
 27. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พลเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ กรรมการ
 28. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ประธานกรรมการ พลเอก ดรัณ ยุทธวงษ์สุข กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 29. สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลตำรวจตรี กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ พลตำรวจตรี อภิชาติ สุริบุญญา ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา กรรมการ
 30. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ กรรมการ
 31. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการอิสระ
 32. การเคหะแห่งชาติ พลเอก สุชาติ หนองบัว และ พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็นกรรมการ
 33. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานกรรมการ พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ รองประธานกรรมการ พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี พลเรือโท ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร พลเรือโท โสภณ วัฒนมงคล พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร และ พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร์ เป็นกรรมการ
 34. การกีฬาแห่งประเทศไทย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานกรรมการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ‎ เป็นกรรมการ พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ เป็นกรรมการ พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬา[53]
 35. องค์การสะพานปลา พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ เป็นกรรมการ
 36. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นกรรมการ
 37. องค์การสวนสัตว์ พันเอก ขจรศักดิ์ ไทยประยูร เป็นกรรมการ
 38. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พันเอก ประเสริฐ ชูแสง เป็นกรรมการ
 39. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พลเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ เป็นประธานกรรมการ เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา พลตำรวจโท ดร. สุรเชษฐ์ หักพาล พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ เป็นกรรมการ
 40. องค์การตลาด พลตำรวจเอก ชินทัต มีศุข[54]เป็นกรรมการอื่น
 41. การยางแห่งประเทศไทย พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต เป็นกรรมการ
 42. องค์การจัดการน้ำเสีย พลอากาศเอก ปรีชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นกรรมการ
 43. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เป็นกรรมการ[55]
 44. โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล เป็นประธานกรรมการ พลตำรวจตรี อนันต์ โตสงวน พลตำรวจตรี เสน่ห์ อรุณพันธุ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พลตำรวจตรีหญิง ขนิษฐา เที่ยงทัศน์ พลตำรวจตรี สุรศักดิ์ บุญกลาง เป็นกรรมการ[56]
 45. ธนาคารออมสิน พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต กรรมการอื่น[57]
 46. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พลตรี กานต์ กลัมพสุต เป็นกรรมการ (ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)[58]

ข้อเท็จจริง

สิทธิมนุษยชน

ภายใต้ คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 มีการจับกุมบุคคลด้วยข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในอินเตอร์เน็ท ซึ่งความผิดดังกล่าวบุคคลเหล่านั้นทำก่อนที่จะเกิด การ รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2557 48/2557 49/2557 53/2557 และ 58/2557[59] เรียกบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวกับความผิดดังกล่าวให้มารายงานตัว[60]ผู้ไม่มารายงานตัวจะมีความผิดฐานขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาทิ ทอม ดันดี โดยรัฐบาลให้เหตุผลว่า รัฐบาลนี้จะไม่ยอมให้สำหรับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[61]รัฐบาลแถลงว่า การดำเนินการของรัฐบาลภายใต้คดีที่นำขึ้นศาลทหารนั้นส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัว[62] ผู้มารายงานตัวตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ถูกทำร้ายร่างกาย

อย่างไรก็ตามโทษของคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น ถูกเพิ่มขึ้นในศาลทหารภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 หมายถึงบุคคลที่กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 จะต้องรับโทษจำคุกมากขึ้น และมักไม่ได้รับการประกันตัว อาทิ นาย สิรภพ กรณ์อุรษ ถูกจำคุก 4 ปี 11 เดือน 11 วัน ก่อนได้รับการประกันตัวในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562[63]

หรือได้รับประกันตัวในวงเงินประกันที่สูงมาก[64]พร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ภายใต้รัฐบาลคณะนี้ คนไทย ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพถือว่าเป็นศัตรูกับรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[65]และจะถูกจับกุมดำเนินคดีในศาลทหาร โดยภายหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 มีผู้ถูกจำคุกในความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยที่ระบุได้จำนวน 75 ราย

ซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการส่วนหนึ่งแสดงความไม่เห็นด้วยในการเพิ่มโทษในความผิดนี้ โดยเพิ่มความผิดฐานความผิดฐานขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้กับคนที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพในอินเตอร์เน็ทที่ไม่มารายงานตัว รวมถึงการขึ้นศาลทหาร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งลงโทษ จำคุก นาย จุตภัทร์ บุญภัทรรักษา เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน สื่อรายงานว่าเขาจำคุกเพราะการแชร์บทความของ บีบีซีไทย ที่เกี่ยวกับพระราชประวัติ [66]อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นสาเหตุดังกล่าวเนื่องจากการตัดสินนั้นเป็นการพิจารณาคดีลับ

ต่อมาได้มีการยกเลิกขึ้นศาลทหารตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559[67]

รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกประกาศ คำสั่ง และ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวนมาก ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม 211 ฉบับ โดยให้บังคับใช้เป็นกฎหมาย โดยศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 กรณี นาย สมบัติ บุญงามอนงค์ ฝ่าฝืน ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่า มีโทษ จำคุก 2 เดือน ปรับ 3000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา[68] ซึ่งเป็นหลักฐานว่าศาลฎีกาไทยยอมรับว่า ประกาศ คำสั่ง และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าเป็นกฎหมาย

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ที่ถูกตำรวจตั้งข้อหาเท่ากับ 661 ราย[69] โดยในจำนวนนี้ตำรวจกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายอาญามาตรา 112 มาตรา 116 พระราชบัญญัติประชามติมาตรา 61 วรรค 2 ฝ่าฝืนประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ การประหารชีวิตได้เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลนี้ โดยเกิดในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ภายหลังไม่มีการประหารชีวิตนานถึง 9 ปี[70] คนไทยส่วนหนึ่งเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจำคุกโดยศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชนรายงานตัวเลขผู้ลี้ภัยไปต่างประเทศรวม 23 ราย[71]

มีบุคคลหนีหมายจับศาลทหารด้วยการเดินทางออกนอกประเทศอย่างน้อย 50 ราย

อย่างไรก็ตามในวันที่ 8 มกราคม 2562 รัฐบาลประสบความสำเร็จในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนด้านการประมง โดยคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ให้ ใบเขียว กับประเทศไทย เพื่อยืนยันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

เศรษฐกิจ

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 พิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ฝ่ายเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการแจกเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาทว่า "ผมไม่อยากให้รัฐบาลรังเกียจนโยบายประชานิยม อย่ามองว่าเป็นสิ่งไม่ดี เพราะสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ก็เป็นประชานิยม แต่เป็นประชานิยมแบบกล้า ๆ กลัว ๆ เพราะกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าทำนโยบายประชานิยม จึงทำให้การช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะชาวนาทำได้ไม่เต็มที่ เขายังคงเดือดร้อนอยู่ เพราะเงินที่ใส่ลงไปไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุนค้าใช้จ่ายในการทำนา"[72] รัฐบาลพยายามดำเนินการทางเศรษฐกิจโดยเน้นให้ประชาชนมีเงินมากขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่าย อาทิการลดภาษีสำหรับบุคคลที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ[73]

นาย ไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวถึงตัวเลขส่งออกการส่งออกของไทยเดือนมกราคม 2559 ที่ ติดลบ 8.91% หรือมีมูลค่า 15,711 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และมูลค่าต่ำสุดในรอบ 50 เดือน[74]

ตลอดปี 2559 ส่งออกไทยเติบโต 0.45%[75]ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ในปี 2559 ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 30.19 ของจีดีพี โดยมาจาก ภาคการทำเหมืองแร่และการทำเหมืองถ่านหิน ร้อยละ 2.79 ของจีดีพี และ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 27.43 ของจีดีพี

ในปี 2560 จีดีพีของประเทศไทยโต 3.9% อัตราภาวะเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 0.66 % โดยมีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบขาดดุลงบประมาณมากถึง 552,921.7 ล้านบาทสูงสุดในรอบ 11 ปีการบริโภคภาคเอกชน ต่อจีดีพีอยู่ที่ ร้อยละ 48.8 การใช้จ่ายภาครัฐ ต่อจีดีพีอยู่ที่ ร้อยละ 22.4 การลงทุนภาคเอกชน ต่อจีดีพีอยู่ที่ ร้อยละ 17.2 การส่งออกสุทธิต่อจีดีพีอยู่ที่ ร้อยละ 13.5 อัตราหนี้ครัวเรือน ต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 77 ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นในรอบ 5 ปี หนี้ครัวเรือนประเทศไทยลดลงในรอบ 11 ปี[76]การส่งออกไทยตลอดปี 2560 เติบโตถึง 9.90 % สูงสุดในรอบ 6 ปี[77]

แม้ตัวเลขทางเศรษฐกิจดูดีขึ้นแต่อัตราการว่างงานภายใต้รัฐบาลนี้กับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2557 อัตราการว่างงานของประเทศไทยเท่ากับ 0.8 และเพิ่มขึ้นใน ปี 2559 เป็นอัตราว่างงาน 0.9 และ 2560 อัตราว่างงานตลอดปีเท่ากับ 1.0[78]เดือน กรกฎาคม 2561 สำนักงานประกันสังคมรายงานตัวเลขผู้ว่างงานในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและพนักงานมหาวิทยาลัยว่ามากถึง 194180 คน สูงสุดตั้งแต่ เดือน มกราคม 2557 ด้วยสาเหตุที่ไม่แน่ชัด[79]

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ปรับอันดับการค้ามนุษย์ของไทยจากเทียร์ 3 เป็น เทียร์ 2 ที่ต้องจับตา[80]

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมใหญ่สมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิกมีมติให้ ประเทศไทยจะไม่ถูกกำหนดอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงด้านฟอกเงิน[81]

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้ประกาศถอดประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน[82]

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 มีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มการเติบโตแบบมีส่วนร่วมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในระยะยาว โดยธนาคารโลกได้สะท้อนว่าประเทศไทยอยู่ในระดับที่พ้นจากความยากจนมาแล้ว[83]

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade Representatives: USTR) ได้ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL)[84]องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เปิดเผยรายงานการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลกประจำปี 2561 โดยประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 51 ในปีที่แล้ว มาเป็นอันดับที่ 44

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำนักงบประมาณรายงานว่ารัฐบาลขาดดุลงบประมาณ จำนวนเงินรวม 552921.7 ล้านบาทสูงสุดในรอบ 11 ปี[85]

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าเงินบาทไทยเปิดตลาดที่ 31.29 บาทต่อดอลลาห์ แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 4 ปี 3 เดือน[86]

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ปรับอันดับการค้ามนุษย์ของไทยจากเทียร์ 2 ที่ต้องจับตา เป็น เทียร์ 2[87]

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวทีการประชุมภาคีอนุสัญญา ไซเตส ครั้งที่ 17 ประเทศไทยได้รับการพิจารณา ให้พ้นจากบัญชีดำลักลอบค้าช้างผิดกฎหมาย[88]

ในวันที่ 8 มกราคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรป ให้ “ใบเขียว” หรือการถูกระบุว่า เป็นประเทศที่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม[89]

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้รับรองมาตรฐานการบินของไทยว่าเท่าเทียบระดับสากล[90]

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ ไอเอ็มดี จัดความสามารถในการแข่งขันของไทย สูงสุดในรอบ 15 ปี อยู่ที่อันดับที่ 25 ของโลก [91]ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลค่าการซื้อขาย 204,855.67 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์[92]

การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี

มีรายชื่อรัฐมนตรีหลายคนที่เคยดำรงตำแหน่งในศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและ กองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ปรากฏว่า ดร.พรชัย รุจิประภา สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน[93] ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี วันที่ 15 ธันวาคม 2559 รัฐบาลแต่งตั้งวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย วีระศักดิ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 98/2552 ในเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 เช่นเดียวกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐบาลแต่งตั้ง นายกองเอก วิเชียร ชวลิต เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เขาเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

การทูต

ภายใต้รัฐบาลนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาแย่ลงกว่ารัฐบาลก่อน อาทิ กรณีการประท้วงนายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย [94]รัฐบาลเลือกที่จะเพิกเฉยมากกว่าใช้กฎหมายการชุมนุมทางการเมืองมากกว่า 5 คน รัฐบาลเลือกที่จะเพิกเฉยต่อบุคคลชาวอเมริกาที่ได้รับข้อกล่าวหาร้ายแรงจากชาวไทยเช่น กรณีกล่าวหา จอร์จ โซรอส ว่าแทรกแซงการเมืองไทย สื่อสารมวลชนไทย โดยให้เงินบริจาคสื่อ ประชาไท ที่รับทราบว่าเป็นสื่อตรงข้ามรัฐบาล[95] ประชาชนชาวไทยรับทราบผ่านสื่อต่างๆ ว่าคณะรัฐมนตรีมีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนและประเทศรัสเซีย[96]ตัวอย่างเช่นการเยือนทางมาไทยของนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ดมีตรี เมดเวเดฟ ซึ่งเป็นการเดินทางระดับนายกรัฐมนตรีรัสเซียในรอบ 25 ปี[97]และการบินไทยได้เปิดเส้นทางบินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโวรัสเซียอีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ด้าน สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งรองประธานาธิบดี นาย หลี่ หยวนเฉา เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เป็นการเยือนระดับ รองประธานาธิบดีในรอบ 5 ปี[98]เขาเดินทางมาอีกครั้งในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ เข้าพบ นาย ดอนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา[99] ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชา นายฮุน มานี สมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชา[100]มาเยือน ประเทศไทยและเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ เป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 10 ปี ของผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊า[101]ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 วีน-มยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เดินทางเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ และ ในวันที่ 20 มิถุนายน2561 พลเอกประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรี เดินทางไปยัง ท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเต็ด เพื่อเข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร และในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ พบ นาย แอมานุแอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส[102]12-13 กรกฎาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ เข้าพบ นาย รานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรีศรีลังกา นาย ไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 พลเอกประยุทธ์ เขาพบ อังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีประเทศเยอรมนี ที่ ประเทศเยอรมนี

ภายใต้รัฐบาลนี้ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเซีย หรือ Asian Forest Cooperation Organization

ความขัดแย้งในรัฐบาล

เป็นทีทราบกันว่า หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล[103]มีความขัดแย้งกับ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม สื่อมวลชนรายงานข่าวว่าเขาขู่หากไม่ปลดจะยกทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจออกทั้งหมดจนในที่สุดในการปรับคณะรัฐมนตรีมีการปรับหม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ออกจากทุกตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี เขายังปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด[104]และให้ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นปลัดกระทรวงพลังงานตามเดิม ภายหลังจากที่ หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล พ้นจากตำแหน่งในรัฐบาลไป เขาและบุตรชาย หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล[105]ได้กล่าวโจมตีรัฐบาลในหลายครั้งหลายโอกาส[106]

การสื่อสารมวลชน

สิ่งที่เกิดขึ้นในภายใต้การบริหารของคณะรัฐมนตรีคือ สื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ ต่างปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก[107] ขณะที่รัฐบาลเข้าบริหารประเทศซึ่งส่วนหนึ่งเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บางเหตุการณ์เช่นสำนักพิมพ์บ้านเมืองถูกเผายังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบโดยตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจร[108]สถานีโทรทัศน์ที่ปิดตัวลงอาทิ มันนีแชนแนล

รัฐบาลมีการสื่อสารที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการฟ้องร้องและจับกุมบุคคลที่หมิ่นสถาบันกษัตริย์ ทำให้สื่อมวลชนรวมถึงประชาชนทั่วไประมัดระวังอย่างมากในการนำเสนอเพราะมีโทษจำคุก ตัวอย่างเช่นตำรวจได้จับกุมบุคคลที่กระจายข่าวสารจากเฟซบุ๊ก ของ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล โดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวส่งผลให้ นาย ปณีต จิตต์นุกูลศิริ จำคุกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560[109]ซึ่งพฤติการณ์ตามคำร้อง ระบุว่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ผู้ต้องหาใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Paneet Jittnukulsiri ”แชร์และโพสต์ข้อความ ประกอบ จากเฟซบุ๊กของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นักวิชาการ โดยใช้ถ้อยคำหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาดร้ายสถาบันเบื้องสูง[110]

ภาพลักษณ์ของรัฐบาลเผด็จการทหารนั้น ได้ถูกทำให้ดูอ่อนลง กรมประชาสัมพันธ์ได้นำนักร้อง[111]และนักแสดงจำนวนมากเข้าพบหัวหน้าคณะรัฐประหารในฐานะนายกรัฐมนตรี สื่อมวลชนได้เรียกผู้นำเผด็จการทหารอย่างน่าเอ็นดูว่า "ลุงตู่"[112] การสื่อสารมวลชนได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดผ่านกสทช. ที่ทำการปิดสื่อเป็นระยะๆ[113] นับได้ว่าตั้งแต่ประเทศไทยมีการรัฐประหารมา 13 ครั้ง อาจกล่าวได้ว่านักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ยอมให้กับอำนาจของรัฐบาลทหารอย่างมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในประเทศไทย เนื่องจากการรัฐประหารครั้งที่ผ่านๆมา ไม่เคยปรากฏมาก่อนที่สื่อมวลชนเรียกผู้นำในการยึดอำนาจว่า ลุง ซึ่งเป็นคำนับญาติที่หมายถึงพี่ชายของบิดา

รัฐบาลพยายามที่จะปิดสื่อวิทยุชุมชน และก่อตั้งกลุ่มลูกเสือไซเบอร์เพื่อแทรกแซงการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ โดย กองทัพบกเปิด ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559[114]รวมถึงการออก พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ในปี 2561 รัฐบาลประกาศว่าจะสร้างนักรบไซเบอร์[115]

ในขณะที่กิจการวิทยุอาสาสมัคร ได้เปิดเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ เพลง ออลด์แลงไซน์ ที่แต่งใหม่ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ความมั่นคง

รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยอาศัยมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ[116]จัดการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงไปทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาซึ่งเรื่องนี้ถูกวิจารณ์ว่าไม่ต่างกับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่จัดตั้ง ครม.ส่วนหน้า อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นครั้งแรกที่ รัฐบาลแต่งตั้งให้น้องชายของ พลเอก ธีรชัย นาควานิช อดีตผู้บัญชาการทหารบก ได้แก่ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 นับเป็นครั้งแรกที่น้องชายอดีตผู้บัญชาการทหารบกรับตำแหน่งรับผิดชอบ พื้นที่ที่เกิดปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ภายหลังที่เกิด เหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 รัฐบาลถูกวิจารณ์ว่าบกพร่องด้านความมั่นคง

การแต่งตั้งทหารตำรวจ

รัฐบาลได้แต่งตั้งตำรวจทหารดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต เป็นอธิบดีกรมการปกครอง พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พลเอก ทวีป เนตรนิยม และ พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เป็นเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พลเอก ชนะทัพ อินทามระ เป็นประธานกรรมการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด เป็น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ [117]พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ผ่านมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และ พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน ผ่าน คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3178/2559[118]พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี เป็นนายกเมืองพัทยา พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรืออากาศโท อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [119] พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร [120]เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร เป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทร์ศรี เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เรืออากาศเอก นายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ เป็นรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทั้งสามคนเป็นทหารคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

องค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เลือก เลขาธิการ โดยมีมติให้ พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เป็นเลขาธิการ นับเป็นตำรวจในรอบ 11 ปี ที่ได้ตำแหน่งดังกล่าว พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน[121]

ในระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560 ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดโดยนับเป็นตำรวจคนแรกที่ได้ตำแหน่งดังกล่าว

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ตำแหน่งประธานกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล นับเป็นทหารคนแรกในรอบ 38 ปี ที่ได้รับตำแหน่งนี้

กรรมการบริษัทเอกชน

ส่วนของ บริษัทมหาชนจำกัด ในวันที่ 26 กันยายน 2557 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้มีการแต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นกรรมการอิสระ เขาลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ในวันที่ 15 ธันวาคม 558 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้มีการแต่งตั้ง พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นรองประธานกรรมการ และ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระ[122]

ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีการแต่งตั้ง พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ได้มีการแต่งตั้ง พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นประธานกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เป็น ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต่อมา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ได้มีการแต่งตั้ง พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ เป็นประธานกรรมการ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

ในเดือนกันยายน 2557 พลเอก สสิน ทองภักดี เป็นกรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต่อมา ในเดือนกันยายน 2559 พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็นกรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีการแต่งตั้ง พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นประธานกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา เป็น กรรมการอิสระ

นิติบุคคล

ในปี 2559 สภาทนายความ (ประเทศไทย) ได้มีนายกสภาทนายความ (ประเทศไทย) เป็นทหารคนแรก ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งใน สภาทนายความ (ประเทศไทย)

การแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการ

แม้ว่าการแต่งตั้งข้าราชการส่วนใหญ่ภายหลังการรัฐประหารเป็นที่พอใจของข้าราชการจำนวนหนึ่งเนื่องจากก่อนหน้านี้การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น อธิบดี ปลัดกระทรวง มักได้รับการแทรกแซงจากรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล[123]จนเป็นเหตุให้ศาลปกครองกลางสั่งคืนตำแหน่งให้ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งให้อาทิ นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างไรก็ตามภายใต้รัฐบาลนี้มีข้าราชการจำนวนหนึ่งอาทิ ผศ.ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ [124] พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8[125]ให้แถลงการณ์ว่าถูกกลั่นแกล้งข่มขู่และโยกย้ายไม่เป็นธรรม จนเป็นเหตุให้ลาออกจากราชการ [126]

การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุดและศาลรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดความสงสัยในเรื่องของความเป็นกลางในการตัดสินคดีโดยไม่เข้าข้างทหาร เนื่องจากสภานิติบัญญัติมีทหารและตำรวจอยู่จำนวนมาก

ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ยังได้แต่งตั้งนักธุรกิจอาทิ ศุภชัย เจียรวนนท์ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร บุญชัย โชควัฒนา ชาติศิริ โสภณพนิช บัณฑูร ล่ำซำ ปรีดี ดาวฉาย เจน นำชัยศิริ ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สุพันธุ์ มงคลสุธี เทวินทร์ วงศ์วานิช ดำรงตำแหน่งต่างๆ ผ่านคำสั่งนายกรัฐมนตรี ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาลนี้จึงได้รับการวิจารณ์ว่ามีการกลั่นแกล้งในวงข้าราชการตุลาการและข้าราชการตำรวจและมีการต่างตอบแทนนักธุรกิจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆในรัฐบาล โดยเฉพาะนักธุรกิจที่มีอิทธิพลในการผูกขาดธุรกิจในประเทศ และเนื่องจากตำแหน่งที่มีการแถลงข่าวอยู่ในวงการตุลาการและตำรวจจึงเป็นที่สนใจว่าเหตุใดภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีการแถลงข่าวลาออกจากราชการโดยให้เหตุผลว่าถูกกลั่นแกล้งจากข้าราชการด้วยกัน

การแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการอธิการบดี

รัฐบาล ได้แต่งตั้ง ข้าราชการตำแหน่งอธิการบดี อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็น กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และ ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็น กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เป็นกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[127]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[128]รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เป็น กรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต เป็น รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เมียนมาร์ รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็น อดีต กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ และ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[129]

ภายหลังปี 2562 รัฐบาลได้มีมติแต่งตั้งอธิการบดีหรืออดีตอธิการบดี อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า เป็น ประธานกรรมการคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

การสืบทอดอำนาจ

ในปี 2561 รัฐบาลได้แต่งตั้ง อดีตบุคคลสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังชล ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิ นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ สกลธี ภัททิยกุล สนธยา คุณปลื้ม และ อิทธิพล คุณปลื้ม บุคคลสำคัญของรัฐบาลอาทิ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางไปพบ เนวิน ชิดชอบ อนุทิน ชาญวีรกูล และ เมื่อถามพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่ามีความสนิทส่วนตัวกับนายเสนาะหรือไม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ออกมาระบุว่าตนเองสนิทสนมกับ เสนาะ เทียนทอง[130]

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 มีบุคคลที่มียศทหารและตำรวจไทย รวม 106 ราย ผู้มียศกองอาสารักษาดินแดน ทั้งสิ้น 10 ราย รวมบุคคลที่มียศทหารและตำรวจไทยและกองอาสารักษาดินแดน 116 ราย อนึ่ง หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล มียศทางทหารและกองอาสารักษาดินแดน ดังนั้นจึงคงเหลือทั้งสิ้น 115 ราย คือเป็นร้อยละ 46 ของสมาชิกวุฒิสภา

อ้างอิง

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/025/1.PDF
 2. ครม.ประยุทธ์เข้าเฝ้าถวายสัตย์ ในหลวง
 3. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/284/4.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/281/1.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/284/4.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/281/1.PDF
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 9. ในหลวงร.9 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้ว
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 12. พระราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 13. พระราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (จำนวน 4 ท่าน)
 15. ราชกิจจานุเบกษา, รัฐมนตรีลาออก, เล่มที่ ๑๓๖, ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑
 16. เอกสารประกอบการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
 17. รายนามคณะรัฐมนตรีชุดต่างๆที่ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
 18. 4หมื่นล.แจกชาวนา ไร่ละพัน กระตุ้นเศรษฐกิจ
 19. ยุทธศาสตร์คมนาคม 10 ปี วงเงินอาจสูงกว่า 2 ลล.
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/064/1.PDF
 21. ครม.เห็นชอบปรับเงินเดือน 'ทหาร-ตำรวจ'
 22. http://www.posttoday.com/economy/finance/463118
 23. ลงทะเบียนคนจนใครได้ 3 พันบาท
 24. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่8)
 25. http://www.komchadluek.net/news/regional/310485
 26. https://www.thairath.co.th/content/1193518
 27. 27.0 27.1 https://www.posttoday.com/politic/news/539809
 28. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/791082
 29. http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/9737
 30. Tanasak the odd man out on world stage
 31. จุดยืนไทย! ครม.อนุมัติ คว่ำบาตร "เกาหลีเหนือ" ตามข้อเสนอยูเอ็น
 32. UN condemns Thai repatriation of Chinese dissidents
 33. การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
 34. http://www.matichon.co.th/news/95902
 35. http://isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/10970--112-.html
 36. http://www.tnews.co.th/html/content/116185/
 37. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000074808
 38. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=703737
 39. https://www.isranews.org/isranews-other-news/item/47527-pnews_47527.html
 40. ที่ นร0505/ว 273 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 27 สิงหาคม 2558
 41. Thailand’s Plan For Chinese-Style ‘Great Firewall’ Could Drive US Internet Giants Like Facebook, Google From Southeast Asia’s ‘Land Of Smiles’. International Business Times. 24 September 2015.
 42. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/043/1.PDF
 43. http://thaipublica.org/2016/01/thaihealth-22-1-2559/
 44. http://thaipublica.org/2016/03/ncpo-cabinet-2559-10/
 45. http://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/item/45108-h27.html
 46. https://www.hfocus.org/content/2016/09/12741
 47. คลังไฟเขียว ประกันเอกชนดูค่ารักษา ขรก. จ่อชง ครม.เริ่มปี 61
 48. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/017/10.PDF
 49. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/038/10.PDF
 50. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/204/4.PDF
 51. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/084/48.PDF
 52. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/012/1.PDF
 53. แต่งตั้ง '3กรรมการ' การกีฬาแห่งประเทศไทย
 54. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/030/12.PDF
 55. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/114/3.PDF
 56. http://policeprinting.police.go.th/ppb/?page_id=23
 57. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/089/23.PDF
 58. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/158/T_0035.PDF
 59. http://www.isranews.org/isranews-news/item/30283-korsorchor_45_04.html
 60. http://www.posttoday.com/politic/298829
 61. http://www.thairath.co.th/content/469457
 62. http://prachatai.org/journal/2016/05/65818?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+prachatai+(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97+Prachatai.com)
 63. ศาลทหารให้ประกันตัว “สิรภพ” หลังถูกคุมขังเกือบ 5 ปี โดยคดีสืบพยานได้เพียง 3 ปาก
 64. http://www.thairath.co.th/content/617103
 65. https://thainetizen.org/2016/05/freedom-on-the-net-2015-report-thailand/
 66. https://www.bbc.com/thai/thailand-40933040
 67. คสช.ออกประกาศคำสั่ง ยกเลิกขึ้นศาลทหารทุกคดี
 68. https://prachatai.com/journal/2017/08/72722
 69. https://freedom.ilaw.or.th/politically-charged
 70. https://www.bbc.com/thai/thailand-44534477
 71. https://www.bbc.com/thai/thailand-42686477
 72. "พิชัย" ชี้ รบ.แจกไร่ละพัน ก็เป็นประชานิยม "แต่เป็นแบบกล้าๆกลัวๆ" จวก แก้ไม่ตรงจุด
 73. รัฐบาล“ประยุทธ์ ” ส่งท้ายปีแจกเงินคนจนยันเศรษฐี รวม 2 รายการ หวังเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ กว่า 4 หมื่นล้าน
 74. เอกชนตะลึงส่งออกดิ่งหนัก ชี้เหนือกว่าคาดหมาย/‘สุวิทย์’เชื่อแย่แค่เดือนเดียว
 75. ส่งออกปี59โต0.45% บวกครั้งแรกรอบ4ปี
 76. "พล.อ.ประยุทธ์" ปลื้ม! หนี้ครัวเรือนไทยลดลงครั้งแรกรอบ 11 ปี ย้ำ ปชช.รักษาวินัยใช้จ่าย
 77. ส่งออกปี 60 โต 9.9% สูงสุดในรอบ 6 ปี
 78. อัตราการว่างงาน
 79. เดือน ก.ค. 2561 ผู้ประกันตนว่างงาน 169,418 คน สูงสุดตั้งแต่ ม.ค. 2557 อีกครั้งในรอบปี
 80. ชัด!ไทยพ้นเทียร์ 3 ขึ้นเทียร์ 2 ที่ต้องจับตา สหรัฐเปิดรายงานค้ามนุษย์ปี 59
 81. เฮลั่น! ไทยหลุดแบล็กลิสต์เสี่ยงฟอกเงิน
 82. อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกับธุรกิจการบิน หลัง ICAO ปลดล็อกธงแดงประเทศไทย
 83. ไทยพ้นเส้นยากจนก้าวสู่ความมั่งคั่ง
 84. สหรัฐถอดไทยจากบัญชีPWL เชื่อตปท.เชื่อมั่นดันไทย4.0
 85. รายงานติดตามสถานะการคลัง
 86. ค่าบาท 'แข็งค่า' รอบ 51 เดือน
 87. ทางการไทยยันเดินหน้าแก้ปัญหาค้ามนุษย์ หลังถูกยกระดับอยู่ 'เทียร์ 2'
 88. ไทยหลุดจากบัญชีดำ 1 ใน 8 ประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีดำ ลักลอบค้างาช้างแอฟริกาผิดกฎหมาย
 89. ไทยเฮ! อียูปลดใบเหลืองแล้ว หลังไทยแก้ปัญหาประมงตามหลักสากล
 90. ICAO รับรองมาตรฐาน”การบินของไทย” แก้ไขข้อบกพร่องผ่านเกณฑ์สากล
 91. ขีดแข่งขันสูงสุด 15 ปี
 92. หุ้นไทยวอลุ่ม 2 แสนล้าน สูงสุดเป็นประวัติการณ์
 93. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 94. http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1449081182
 95. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000083611
 96. http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000041465
 97. http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/91142-91142
 98. รองประธานาธิบดีจีนเยือนไทย
 99. https://www.bbc.com/thai/thailand-41459976
 100. ‘ฮุน มานี’เยี่ยมคารวะ’บิ๊กตู่’ยันกัมพูชาพร้อมร่วมมือไทยทุกด้าน
 101. http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/88726-ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊าเยือนไทยอย่างเป.html
 102. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/805822
 103. http://www.thairath.co.th/content/498447
 104. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000094114
 105. [1] "ปลื้ม"จัดหนัก"บิ๊กตู่"ไร้วุฒิภาวะ ชี้ประเทศไทยมี"ตัวตลก"เป็นนายกฯ
 106. เปิดจม.ฉบับเต็ม”หม่อมอุ๋ย”ส่งสนช. แฉ 6 อดีตบิ๊กทหาร ดันตั้งบรรษัทน้ำมัน
 107. วิกฤติสื่อไทยทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหว พาเหรดปิดตัวตลอดปี 2559
 108. เพลิงเผานสพ.บ้านเมือง วอดยับ! ไฟฟ้าลัดวงจรไหม้ฝ้าที่ชั้น3 '‘กองบก.' เดิม
 109. ฝากขัง ‘ครูผู้ช่วย’ แชร์เฟซบุ๊ก ‘สมศักดิ์ เจียม’ ชวดประกัน ส่งเรือนจำ
 110. http://www.komchadluek.net/news/regional/275209
 111. "BNK48" กลยุทธ์แนวใหม่ "ประยุทธ์" เพื่อเจาะฐานคนรุ่นใหม่ ปูทางศึกเลือกตั้ง
 112. 'ลุงตู่' อวยพรนักข่าววันเสรีภาพสื่อโลก!!
 113. กสทช. สั่งปิด ‘ทีวี24’ 30วัน อ้าง ‘เสนอข่าวไม่เป็นกลาง,ไม่รอบด้าน’
 114. ผบ.ทบ.เปิดศูนย์ไซเบอร์ ทบ.สู้แฮกเกอร์-ล่าเว็บหมิ่น เตือน ม.112 ครอบคลุมงานวิชาการด้วย
 115. รัฐบาลเปิดแผนสร้าง “นักรบไซเบอร์”
 116. http://www.isranews.org/south-news/south-slide/item/50061-old_50061.html
 117. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/088/T_0002.PDF
 118. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3178/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 119. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/258/T_0032.PDF
 120. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/255/3.PDF
 121. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/299/T_0001.PDF
 122. ‘บีซีพีจี’เอกชนร่วมทุน‘โซลาร์ฟาร์ม’อผศ. ‘น้องบิ๊กป้อม-2พล.อ.’กก.- ปัดใช้อิทธิพลได้งาน
 123. “อภิสิทธิ์-สุเทพ” เด้ง “พีรพล” ปลัด มท.ไม่ชอบ สั่งคืนสิทธิประโยชน์ใน 60 วัน
 124. ‘ศิริชัย วัฒนโยธิน’ ประธานศาลอุทธรณ์ แถลง‘ลาออก’-ตอบคำถาม
 125. "พล.ต.ต.ปวีณ" ลี้ภัยแดนออสซี่...อีกหนึ่งคีย์แมนคดีค้าโรฮิงญาที่ถูกลืม
 126. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/232/7.PDF
 127. ครม.ตั้งแล้วคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย มี “จรัส สุวรรณเวลา” เป็นประธาน ทำหน้าที่ศึกษา-ให้ข้อเสนอแนะ ครม.ในการจัดการศึกษา
 128. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/215/21.PDF
 129. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/159/T_0006.PDF
 130. 'ประวิตร' รับปึ้ก ‘ป๋าเหนาะ’ นานแล้ว

แหล่งข้อมูลอื่น