วิวัฒน์ ศัลยกำธร

วิวัฒน์ ศัลยกำธร เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2497 เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วิวัฒน์ ศัลยกำธร
ป.ม., ท.ช., ต.ภ., ภ.ป.ร.4
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน 2560 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ชุติมา บุณยประภัศร
ถัดไป ธรรมนัส พรหมเผ่า
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
ประภัตร โพธสุธน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มีนาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติแก้ไข

วิวัฒน์เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงสู่การปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนามนุษย์ ในขณะเดียวกันภารกิจสำคัญอีกประการได้แก่การขับเคลื่อน “หลักกสิกรรมธรรมชาติ” ผ่านการบ่มเพาะหลักคิดและหลักปฏิบัติผ่าน “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง” จังหวัดชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า มาฟื้นฟูระบบนิเวศจนสามารถพลิกฟื้นดินดานสร้างระบบนิเวศที่สมดุลต่อระบบการผลิตภาคการเกษตร พัฒนาสู่ชุมชนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่การสร้างแบบอย่างใหม่ของการศึกษาวิถีไทยในอนาคตด้วยการนำ “บวร-บ้าน วัด โรงเรียน” กลับสู่การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ในนาม “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวิวัฒน์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดสนามจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, มัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร, ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน[1]

นายวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการ คือ ผู้อำนวยการกองประเมินผลงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักนายกรัฐมนตรี ลาออกมาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นจริง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในขณะเดียวกับได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับหลายหน่วยงาน/องค์กร เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมนอกเหนือจากด้านการเกษตร อาทิ ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจการบริการ ฯลฯ

ในปี 2543 นายวิวัฒน์เคยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนาม "กลุ่มกรุงเทพสามัคคี" แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

การทำงานแก้ไข

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • ปี ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • ปี ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเหรียญตราส่วนพระองค์ คือเหรียญฯรัตนาภรณ์
 • ปี ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน

ด้านการเกษตร จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

 • ปี ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตรอินทรีย์ จากชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย
 • ปี ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคลครั้งที่๙ (ปี ๒๕๕๐)
 • ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลคนดีมีคุณธรรม อ.บ้านบึง จากสมัชชาคุณธรรม จังหวัดชลบุรี
 • ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัล “คนดีศรีราม” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัล “คนดีตามรอยพ่อ” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี ๒๕๕๑ ได้รับรางวัล “คนดีศรีนวล” จากสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ
 • ปี ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลเกียรติยศ งานคนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่๑ จัดโดยบริษัททีวีบูรพา จำกัด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ผลงานแก้ไข

ผลงานละครแก้ไข

ปี พ.ศ. เรื่อง ออกอากาศ บทบาท หมายเหตุ
2559 แผ่นดินนี้มีรัก ช่อง 5 อาจารย์ยักษ์
ตามรอยพระราชาจากภูผาสู่มหานที ช่อง 5 อาจารย์ยักษ์
ฝายน้ำใจ ช่อง 5 อาจารย์ยักษ์

อ้างอิงแก้ไข

 1. "บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.อีสาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-01-05. สืบค้นเมื่อ 2010-11-18.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๙๑, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2017-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๒ กันยายน ๒๕๒๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๒ ข หน้า ๖๕, ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙