รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives Logo 2022.png
ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
ประภัตร โพธสุธน

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สุนทร ปานแสงทอง
ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงศุภชลาศัย
ในฐานะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
สถาปนา21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ (2478-2495)แก้ไข

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
2   หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
3
(1,2)
  หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 มีนาคม พ.ศ. 2485 26 ธันวาคม พ.ศ. 2486
4   เยื้อน พาณิชวิทย์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
5
(1,2)
  น้อม เกตุนุติ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
6   ฟื้น สุพรรณสาร 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
7   เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 28 กันยายน พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
8
(1)
  พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ (2495-2506)แก้ไข

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
8
(2,3)
  พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
9   พลตรี ศิริ สิริโยธิน
10   พลเอก เดช เดชประดิยุทธ
11   จอมพล ถนอม กิตติขจร
12   ยศ อินทรโกมาลย์สุต 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
13   ชลอ จารุกลัส
14   อารีย์ ตันติเวชกุล 8 เมษายน พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
15   ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พ.ศ. 2501

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (2495-2514)แก้ไข

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
8
(4)
  พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์
16   จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร 10 สิงหาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
17   พลเอก กฤช ปุณณกันต์ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
18   ชื่น ระวิวรรณ 8 เมษายน พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม 2501
19   จิตติ นาวีเสถียร 13 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
20   มนูญ บริสุทธิ์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
21
(1)
  พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศิกายน พ.ศ. 2514

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไข

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
21
(2)
  พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
22   นายแสวง กุลทองคำ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
21
(3)
  พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
23   ศาสตราจารย์พิเศษ เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
24   นายพันธุ์เลิศ บูรณะศิลปิน 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
25
(1)
  นายไกรสร ตันติพงศ์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
26   นายสมัคร สุนทรเวช 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
27   นายแผน สิริเวชชะพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
28   นายดาบชัย อัคราช 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
29   นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
30   นายบุญส่ง สมใจ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
25
(2)
  นายไกรสร ตันติพงศ์ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
31
(1)
  นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
25
(3)
  นายไกรสร ตันติพงศ์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
31
(2)
  นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
32
(1)
  นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
33   ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
34   นายวงศ์ พลนิกร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
32
(2)
  นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
35   พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
36   ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
37   นายปรีดา กรรณสูต 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
38
(1,2)
  นายอาณัติ อาภาภิรม 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
39   นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
40   พันตำรวจเอก กฤช สังขทรัพย์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 5 กันยายน พ.ศ. 2524
41   นายโกศล ไกรฤกษ์ 22 มกราคม พ.ศ. 2524 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
42   นายณรงค์ วงศ์วรรณ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43
(1)
  นายวีระ มุสิกพงศ์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 26 ตุลาคม พ.ศ. 2524
44   นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43
(2)
  นายวีระ มุสิกพงศ์ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
45   นายปรีดา พัฒนถาบุตร 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
46   นายบรม ตันเถียร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
47
(1)
  นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
48   นายผัน บุญชิต 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 15 มกราคม พ.ศ. 2529
49   นายประสพ บุษราคัม 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
50
(1)
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
51   นายเสนาะ เทียนทอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
47
(2)
  นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
52   ร้อยตรี เจริญ คันธวงศ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
53
(1)
  นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
54   นายอุดร ตันติสุนทร 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
47
(2)
  นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
55   นายสุทัศน์ เงินหมื่น 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
56   นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
53
(2)
  นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
57
(1)
  นายวโรทัย ภิญญสาสน์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
58   นายอาชว์ เตาลานนท์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
59   นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
60   นายสันติ ชัยวิรัตนะ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
61   นายยุทธ อังกินันทน์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
57
(2)
  นายวโรทัย ภิญญสาสน์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
62   นายอำพล เสนาณรงค์ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
50
(2)
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537
63   นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม 29 กันยายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
64   นายถวิล จันทร์ประสงค์ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537
65   นายสมุทร มงคลกิติ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
66   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
67   ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
68   นายสุวิทย์ คุณกิตติ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
69   นายชาญชัย ปทุมารักษ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
70
(1)
  นายฉัตรชัย เอียสกุล 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
71   นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
72   นายรักเกียรติ สุขธนะ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
73   นายกริช กงเพชร 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
74   นายสำเภา ประจวบเหมาะ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
75   นายประวัฒน์ อุตตะโมต 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
70
(2)
  นายฉัตรชัย เอียสกุล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
53
(3)
  นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
76   นายปองพล อดิเรกสาร 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
77   นายวิรัช รัตนเศรษฐ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
78   นายสมชาย สุนทรวัฒน์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 1 มกราคม พ.ศ. 2542
79
(1)
  นายเนวิน ชิดชอบ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
80   นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 6 มกราคม พ.ศ. 2544
81   นายอาคม เอ่งฉ้วน 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
82
(1)
  นายประภัตร โพธสุธน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 6 มกราคม พ.ศ. 2544
83   นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
84   รองศาสตราจารย์ นที ขลิบทอง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 4 มีนาคม พ.ศ. 2545
79
(2)
  นายเนวิน ชิดชอบ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
85   รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
86   นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
87   นายธีระชัย แสนแก้ว 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
88   นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
89   นายชาติชาย พุคยาภรณ์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
90   นายศุภชัย โพธิ์สุ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
91   นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
92   นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
93   นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
94   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
95   นายวราเทพ รัตนากร 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
96   นายอำนวย ปะติเส 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
97   นางสาวชุติมา บุณยประภัศร 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
98   นายลักษณ์ วจนานวัช 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
99   นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
100   ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 7 กันยายน พ.ศ. 2564
101   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
82
(2)
  นายประภัตร โพธสุธน 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
102   นายสุนทร ปานแสงทอง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข