รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อรรถกร ศิริลัทธยากร
ตั้งแต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงศุภชลาศัย
ในฐานะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
สถาปนา21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ (2478-2495)

แก้
      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
2   หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 9 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
3
(1,2)
  หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 26 ธันวาคม พ.ศ. 2486
4   เยื้อน พาณิชวิทย์ 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
5
(1,2)
  น้อม เกตุนุติ 20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
6   ฟื้น สุพรรณสาร 22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
7   เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 28 กันยายน พ.ศ. 2493
8
(1)
  พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ (2495-2501)

แก้
      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
8
(2)
  พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 25 31 ตุลาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
9   พลตรี ศิริ สิริโยธิน 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
10   พลเอก เดช เดชประดิยุทธ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498
11   จอมพล ถนอม กิตติขจร 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
8
(3)
  พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
12   ยศ อินทรโกมาลย์สุต 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
13   พลเอก ชลอ จารุกลัส 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 1 มกราคม พ.ศ. 2501
14   อารีย์ ตันติเวชกุล 28 8 เมษายน พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
15   ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (2495-2514)

แก้
      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
8
(4)
  พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
16   จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร 26 10 สิงหาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
17   พลเอก กฤช ปุณณกันต์ 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
18   ชื่น ระวิวรรณ 28 8 เมษายน พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม 2501
19   พลเอก จิตติ นาวีเสถียร 30 13 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
20   มนูญ บริสุทธิ์ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
21
(1)
  พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศิกายน พ.ศ. 2514

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2515-ปัจจุบัน)

แก้
      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
21
(2)
  พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
22   นายแสวง กุลทองคำ
21
(3)
  พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
23   ศาสตราจารย์พิเศษ เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
24   นายพันธุ์เลิศ บูรณะศิลปิน
25
(1)
  นายไกรสร ตันติพงศ์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
26   นายสมัคร สุนทรเวช
27   นายแผน สิริเวชชะพันธ์
28   นายดาบชัย อัคราช 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
29   นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ 8 มกราคม พ.ศ. 2519
30   นายบุญส่ง สมใจ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
25
(2)
  นายไกรสร ตันติพงศ์ 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
31
(1)
  นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
25
(3)
  นายไกรสร ตันติพงศ์ 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
31
(2)
  นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
32
(1)
  นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
33   ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช
34   นายวงศ์ พลนิกร 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
32
(2)
  นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์
35   พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร
36   ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
37   นายปรีดา กรรณสูต 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
38
(1,2)
  นายอาณัติ อาภาภิรม
38
(1,2)
  นายอาณัติ อาภาภิรม 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
39   นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี 22 มกราคม พ.ศ. 2524
40   พันตำรวจเอก กฤช สังขทรัพย์ 5 กันยายน พ.ศ. 2524
41   นายโกศล ไกรฤกษ์ 22 มกราคม พ.ศ. 2524 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
42 นายณรงค์ วงศ์วรรณ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43
(1)
  นายวีระ มุสิกพงศ์ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2524
44   นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43
(2)
  นายวีระ มุสิกพงศ์ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
45   นายปรีดา พัฒนถาบุตร 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
46   นายบรม ตันเถียร 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
47
(1)
  นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์
48   นายผัน บุญชิต 15 มกราคม พ.ศ. 2529
49   นายประสพ บุษราคัม 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
50
(1)
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
51   นายเสนาะ เทียนทอง
47
(2)
  นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์
52   ร้อยตรี เจริญ คันธวงศ์ 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
53
(1)
  นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
54   นายอุดร ตันติสุนทร 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
47
(2)
  นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
55   นายสุทัศน์ เงินหมื่น 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
56   นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
53
(2)
  นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง
57
(1)
  นายวโรทัย ภิญญสาสน์
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
58   นายอาชว์ เตาลานนท์ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
59   นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
60   นายสันติ ชัยวิรัตนะ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
61   นายยุทธ อังกินันทน์
57
(2)
  นายวโรทัย ภิญญสาสน์
62   นายอำพล เสนาณรงค์ 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
50
(2)
  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537
63   นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
64   นายถวิล จันทร์ประสงค์ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537
65   นายสมุทร มงคลกิติ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
66   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537
67   ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์
68   นายสุวิทย์ คุณกิตติ 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
69   นายชาญชัย ปทุมารักษ์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
70
(1)
  นายฉัตรชัย เอียสกุล 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
71   นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
72   นายรักเกียรติ สุขธนะ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
73   นายกริช กงเพชร 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
74   นายสำเภา ประจวบเหมาะ
75   นายประวัฒน์ อุตตะโมต 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
70
(2)
  นายฉัตรชัย เอียสกุล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
53
(3)
  นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง
76   นายปองพล อดิเรกสาร 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
77   นายวิรัช รัตนเศรษฐ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
78   นายสมชาย สุนทรวัฒน์
79
(1)
  นายเนวิน ชิดชอบ 6 มกราคม พ.ศ. 2544
80 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541
81   นายอาคม เอ่งฉ้วน 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
82
(1)
  นายประภัตร โพธสุธน 11 เมษายน พ.ศ. 2543
83   นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
84   รองศาสตราจารย์ นที ขลิบทอง 4 มีนาคม พ.ศ. 2545
79
(2,3)
  นายเนวิน ชิดชอบ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
85   รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
86   นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
87
(1)
  นายธีระชัย แสนแก้ว 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
87
(2)
88   นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร
89   นายชาติชาย พุคยาภรณ์ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
90   นายศุภชัย โพธิ์สุ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
91   นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
92   นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
93   นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
94   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
95   นายวราเทพ รัตนากร 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
96   นายอำนวย ปะติเส 61 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
97   นางสาวชุติมา บุณยประภัศร 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
98   นายลักษณ์ วจนานวัช 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
99   นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
100 ไฟล์:Thamanat Prompow2023.png ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 7 กันยายน พ.ศ. 2564
101   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
82
(2)
  นายประภัตร โพธสุธน
102   นายสุนทร ปานแสงทอง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
103   นายไชยา พรหมา 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 27 เมษายน พ.ศ. 2567
104   นายอนุชา นาคาศัย
105   อรรถกร ศิริลัทธยากร 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

แก้