เปิดเมนูหลัก

นายโกศล ไกรฤกษ์ (10 เมษายน พ.ศ. 2469 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก 5 สมัย และ อดีตเลขาธิการพรรคกิจสังคม กับ พรรคประชากรไทย

โกศล ไกรฤกษ์
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
30 เมษายน พ.ศ. 2526 – 15 มกราคม พ.ศ. 2529
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 เมษายน พ.ศ. 2469
กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (78 ปี)
คู่สมรส นางประดับ ไกรฤกษ์

ประวัติแก้ไข

โกศล ไกรฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2469 เป็นบุตรชายของร้อยโทจงกล ไกรฤกษ์ กับนางสำนึง (อมาตยกุล)ไกรฤกษ์ [1] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ เตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาได้เข้าเรียนต่อ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ไม่จบการศึกษา

โกศล สมรสกับ นางประดับ ไกรฤกษ์ มีบุตร-ธิดา 3 คน คือ นางสาวดวงตา ไกรฤกษ์ นางสาวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลก และ นายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก

โกศล ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

โกศล ไกรฤกษ์ เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและโรคไต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 สิริอายุรวม 78 ปี[2]

การทำงานแก้ไข

โกศลมีอาชีพเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเจ้าของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกไฟแนนซ์ ที่ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

งานการเมืองแก้ไข

โกศล ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512 และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2531 รวม 5 สมัย [3]

โกศล ไกรฤกษ์ ได้รับตำแหน่งทางการเมืองสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[4] (พ.ศ. 2523) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2524)[5] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์[6] เมื่อปี พ.ศ. 2526 รองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อปี พ.ศ. 2533, เป็นต้น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

โกศล ไกรฤกษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 5 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคอิสระ
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคกิจสังคม
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคกิจสังคม
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคกิจสังคม
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคประชากรไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2538 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก. สถาบันพระปกเกล้า. 2549
 3. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและแต่งตั้งรัฐมนตรี (พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ และนายตามใจ ขำภโต พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี นายโกศล ไกรฤกษ์ และนายวิศิษฐ์ ตันสัจจา พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีใหม่)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและตั้งรัฐมนตรี (ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๘ ราย และแต่งตั้งรัฐมนตรี จำนวน ๑๓ ราย)
 7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย) เล่ม ๑๐๐ ตอน ๒๐๗ ฉบับพิเศษ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
 8. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 9. ราชกิจจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๘๘ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓