รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ภูมิธรรม เวชยชัย
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงพาณิชย์
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์
สถาปนา20 สิงหาคม พ.ศ. 2463
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เว็บไซต์Ministry of Commerce

ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1   นายพลตรี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ 20 สิงหาคม 2463 15 พฤษภาคม 2469 เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์
2   นายพลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงกำแพงเพชรอัครโยธิน 15 พฤษภาคม 2469[1] 10 ธันวาคม 2475 เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง

กระทรวงเกษตรพาณิชยการ (2475 – 2476)

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.คณะที่ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) 2 10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476
3 1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476

กระทรวงเศรษฐการ (2476 – 2484)

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
2   พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 4 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476
5 21 มิถุนายน 2476 29 มีนาคม 2477
3   พระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์) 29 มีนาคม 2477 22 กันยายน 2477
4   นายพลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 6 22 กันยายน 2477 12 กุมภาพันธ์ 2478
5   นายพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) 12 กุมภาพันธ์ 2478 9 สิงหาคม 2480
7 9 สิงหาคม 2480 21 ธันวาคม 2480
8 21 ธันวาคม 2480 16 ธันวาคม 2481
9 16 ธันวาคม 2481 19 สิงหาคม 2484

กระทรวงเศรษฐกิจ (2484 – 2485)

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
5   นายพลตรี พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) 9 19 สิงหาคม 2484 16 กุมภาพันธ์ 2485
6   นายพลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน 16 กุมภาพันธ์ 2485 6 มีนาคม 2485
7   นายพลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 10 7 มีนาคม 2485 5 พฤษภาคม 2485

กระทรวงพาณิชย์ (2485 – 2495)

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
7   นายพลตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) 10 5 พฤษภาคม 2485 8 กันยายน 2485
8
(1)
  พันตรี ควง อภัยวงศ์ 8 กันยายน 2485 17 กุมภาพันธ์ 2486
9
(1)
  หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 17 กุมภาพันธ์ 2486 20 กันยายน 2487
8
(2)
  พันตรี ควง อภัยวงศ์ 11 10 มกราคม 2488 31 สิงหาคม 2488
10   นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 12 31 สิงหาคม 2488 17 กันยายน 2488
11   หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 13 17 กันยายน 2488 31 มกราคม 2489
12
(1)
  พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 14 31 มกราคม 2489 24 มีนาคม 2489
13   หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ 15 24 มีนาคม 2489 11 มิถุนายน 2489
16 11 มิถุนายน 2489 23 สิงหาคม 2489
14   พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ 17 23 สิงหาคม 2489 30 พฤษภาคม 2490
15   เดือน บุนนาค 18 30 พฤษภาคม 2490 8 พฤศจิกายน 2490
9
(2)
  หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 19 10 พฤศจิกายน 2490 21 กุมภาพันธ์ 2491
12
(2)
  พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 20 21 กุมภาพันธ์ 2491 8 เมษายน 2491
16   พระยามไหสวรรย์ (กวย สมบัติศิริ) 21 8 เมษายน 2491 16 พฤศจิกายน 2491
5   พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 16 พฤศจิกายน 2491 25 มิถุนายน 2492
22 25 มิถุนายน 2492 29 พฤศจิกายน 2494
12
(3)
  พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 23 29 พฤศจิกายน 2494 6 ธันวาคม 2494
17   พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 24 6 ธันวาคม 2494 23 มีนาคม 2495

เศรษฐการ 2495-2514

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
18   พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 25 24 มีนาคม 2495 4 กุมภาพันธ์ 2497
19   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 4 กุมภาพันธ์ 2497 23 มีนาคม 2497
20   พลตรี ศิริ สิริโยธิน 23 มีนาคม 2497 21 มีนาคม 2500
5   พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 26 21 มีนาคม 2500 16 กันยายน 2500
21   นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 27 21 กันยายน 2500 1 มกราคม 2501
28 1 มกราคม 2501 20 ตุลาคม 2501
22
(1)
  สุนทร หงส์ลดารมภ์ 29 9 กุมภาพันธ์ 2502 1 พฤษภาคม 2502
23   เกษม ศรีพยัคฆ์ 1 พฤษภาคม 2502 8 ธันวาคม 2506
30 9 ธันวาคม 2506 5 กรกฎาคม 2508
22
(2)
  สุนทร หงส์ลดารมภ์ 8 กรกฎาคม 2508 10 กุมภาพันธ์ 2511
23   พจน์ สารสิน 10 กุมภาพันธ์ 2511 7 มีนาคม 2512
24   บุญชนะ อัตถากร 31 9 มีนาคม 2512 17 พฤศจิกายน 2514

กระทรวงพาณิชย์ 2515-ปัจจุบัน

ลำดับ รูป รายนาม ครม. เริ่ม สิ้นสุด
25   ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 32 18 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
26   ชาญชัย ลี้ถาวร 33 14 ตุลาคม 2516 22 พฤษภาคม 2517
27   วิจารณ์ นิวาตวงศ์ 34 27 พฤษภาคม 2517 14 กุมภาพันธ์ 2518
28   ดำรง ลัทธพิพัฒน์ 35 15 กุมภาพันธ์ 2518 13 มีนาคม 2518
29   ทองหยด จิตตวีระ 36 14 มีนาคม 2518 12 มกราคม 2519
28   ดำรง ลัทธพิพัฒน์ 20 เมษายน 2519 20 เมษายน 2519
37 20 เมษายน 2519 25 กันยายน 2519
38 25 กันยายน 2519 6 ตุลาคม 2519
30   สุธี นาทวรทัต 39 8 ตุลาคม 2519 19 ตุลาคม 2520
31   นาม พูนวัตถุ 40 11 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
32   อบ วสุรัตน์ 41 12 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
33   ตามใจ ขำภโต 42 3 มีนาคม 2523 22 มกราคม 2524
34
(1)
  นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี 22 มกราคม 2524 4 มีนาคม 2524
35   ชวน หลีกภัย 11 มีนาคม 2524 19 ธันวาคม 2524
34
(2)
  นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี 19 ธันวาคม 2524 19 มีนาคม 2526
36   โกศล ไกรฤกษ์ 43 30 เมษายน 2526 15 มกราคม 2529
37   ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 15 มกราคม 2529 4 สิงหาคม 2529
44 5 สิงหาคม 2529 6 พฤศจิกายน 2529
38   มนตรี พงษ์พานิช 7 พฤศจิกายน 2529 4 สิงหาคม 2531
39   สุบิน ปิ่นขยัน 45 4 สิงหาคม 2531 26 สิงหาคม 2533
40
(1,2,3)
  อมเรศ ศิลาอ่อน 26 สิงหาคม 2533 9 ธันวาคม 2533
46 9 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
47 23 กุมภาพันธ์ 2534 22 มีนาคม 2535
41   อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 48 7 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535
40
(4)
  อมเรศ ศิลาอ่อน 49 10 มิถุนายน 2535 23 กันยายน 2535
42   อุทัย พิมพ์ใจชน 50 23 กันยายน 2535 12 กรกฎาคม 2538
43   ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 51 13 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
44   ณรงค์ชัย อัครเศรณี 52 25 พฤศจิกายน 2539 24 ตุลาคม 2540
45   สม จาตุศรีพิทักษ์ 24 ตุลาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
46   ศุภชัย พานิชภักดิ์ 53 14 พฤศจิกายน 2540 9 พฤศจิกายน 2543
47   อดิศัย โพธารามิก 54 17 กุมภาพันธ์ 2544 8 พฤศจิกายน 2546
48   วัฒนา เมืองสุข 8 พฤศจิกายน 2546 11 มีนาคม 2548
49   ทนง พิทยะ 55 11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548
50   สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2 สิงหาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
51   เกริกไกร จีระแพทย์ 56 8 ตุลาคม 2549 6 กุมภาพันธ์ 2551
52   มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 2 สิงหาคม 2551
53
(1,2)
  ไชยา สะสมทรัพย์ 2 สิงหาคม 2551 9 กันยายน 2551
58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
54   พรทิวา นาคาศัย 59 20 ธันวาคม 2551 9 สิงหาคม 2554
55   กิตติรัตน์ ณ ระนอง 60 9 สิงหาคม 2554 18 มกราคม 2555
56   บุญทรง เตริยาภิรมย์ 18 มกราคม 2555 30 มิถุนายน 2556
57   นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 30 มิถุนายน 2556 22 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
58   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 61 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558
59   อภิรดี ตันตราภรณ์ 19 สิงหาคม 2558 23 พฤศจิกายน 2560
60   สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 23 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2562
-   ชุติมา บุณยประภัศร 62 29 มกราคม 2562 10 กรกฎาคม 2562
61   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 10 กรกฎาคม 2562 1 กันยายน 2566
62   ภูมิธรรม เวชยชัย 63 1 กันยายน 2566 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ยังมีชีวิตอยู่

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 24 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 2535 4 มกราคม พ.ศ. 2473 (94 ปี)
อมเรศ ศิลาอ่อน 2533 - ​2535 19 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (90 ปี)
สุบิน ปิ่นขยัน 2531 - ​2533 16 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (90 ปี)
ตามใจ ขำภโต 2523 - ​2524 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 (87 ปี)
ชวน หลีกภัย 2524 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
อุทัย พิมพ์ใจชน 2535 - ​2538 14 สิงหาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
อดิศัย โพธารามิก 2544 -​ 2546 23 เมษายน พ.ศ. 2483 (84 ปี)
สม จาตุศรีพิทักษ์ 2540 23 ตุลาคม พ.ศ. 2483 (83 ปี)
เกริกไกร จีระแพทย์ 2549 -​ 2551 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 (81 ปี)
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 2538 -​ 2539 30 กันยายน พ.ศ. 2487 (79 ปี)
ณรงค์ชัย อัครเศรณี 2539 -​ 2540 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 (78 ปี)
ศุภชัย พานิชภักดิ์ 2540 -​ 2543 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 (78 ปี)
ทนง พิทยะ 2548 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 2556 -​ 2557 25 มกราคม พ.ศ. 2491 (76 ปี)
อภิรดี ตันตราภรณ์ 2558 -​ 2560 9 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 2551 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 (72 ปี)
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2548 -​ 2549 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 2557 -​ 2558 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 2562 -​ 2566 15 มีนาคม พ.ศ. 2499 (68 ปี)
วัฒนา เมืองสุข 2546 -​ 2548 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (67 ปี)
กิตติรัตน์ ณ ระนอง 2554 -​ 2555 3 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 2560 -​ 2562 19 มีนาคม พ.ศ. 2503 (64 ปี)
บุญทรง เตริยาภิรมย์ 2555 -​ 2556 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
พรทิวา ศักดิ์ศิริเวทย์กุล 2551 - ​2554 6 มิถุนายน พ.ศ. 2504 (63 ปี)

ดูเพิ่ม

อ้างอิง