คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 34 ของไทย (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518)

คณะรัฐมนตรีสัญญา 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518
วันแต่งตั้ง30 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2517
วันสิ้นสุด15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ 2518
(0 ปี 261 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์
ประวัติ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 33
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 35

นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี สืบต่อเป็นสมัยที่ 2 ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517[1] พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย แก้

ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้[2]

 1. นายประกอบ หุตะสิงห์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 2. นายมนูญ บริสุทธิ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 4. นายสมหมาย ฮุนตระกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 5. นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 6. หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 7. นายเชาวน์ ณ ศิลวันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 8. นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 9. พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 10. นายกิตติ สีหนนทน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 11. นายเกรียง กีรติกร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 12. นายอุดม โปษะกฤษณะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 13. นายอรุณ สรเทศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 14. นายเกษม สุวรรณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
 15. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 16. พลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 17. นายสนั่น เกตุทัต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 18. พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 19. นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 20. นายพันธุ์เลิศ บูรณะศิลปิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 21. นายศรีภูมิ ศุขเนตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 22. นายประสงค์ สุขุม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 23. พลตำรวจเอก ประจวบ สุนทรางกูร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 24. พลตำรวจโท ชุมพล โลหะชาละ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 25. นายเทียน อัชกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 26. นายสมภพ โหตระกิตย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
 27. หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 28. นายก่อ สวัสดิพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 29. นายเสม พริ้งพวงแก้ว เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 30. นายประกายเพชร อินทุโสภณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การปรับคณะรัฐมนตรี แก้

 • วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 นายสนั่น เกตุทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลาออกจากตำแหน่ง
 • วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2517 นายประกายเพชร อินทุโสภณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลาออกจากตำแหน่ง
 • วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2518 พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลาออกจากตำแหน่ง

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่พ้นจากตำแหน่ง

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้