อรุณ สรเทศน์

ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ และอดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์
อรุณ สรเทศน์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
ดำรงตำแหน่ง
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
(0 ปี 218 วัน)
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้า บุญรอด บิณฑสันต์
ถัดไป เกษม สุวรรณกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(0 ปี 260 วัน)
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้า โอสถ โกศิน
ถัดไป นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
4 มิถุนายน พ.ศ. 2514 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2518
(3 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ
ถัดไป ศ.เติมศักดิ์ กฤษณามระ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2457
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เสียชีวิต พ.ศ. 2537 (อายุ 80 ปี)
คู่สมรส ท่านผู้หญิง วรรณพิมล สรเทศน์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

อรุณ สรเทศน์ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2457 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2480 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิง วรรณพิมล สรเทศน์

การทำงานแก้ไข

อรุณ สรเทศน์ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2518[1][2] ต่อมาในรัฐบาลของศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ชุดที่ 2 นอกจากนั้นยังเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

  •   จีน : พ.ศ.ไม่ปรากฎ -   Grand Cordon of the Order of brilliant star

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เล่ม ๘๘, ตอน ๘๓ ง ฉบับพิเศษ, ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔, หน้า ๒
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เล่ม ๙๐, ตอน ๙๒ ง ฉบับพิเศษ, ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๕
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๙๕ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข