ศาสตราจารย์ ดร. สมภพ โหตระกิตย์ (22 มกราคม พ.ศ. 2461[2] - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2540) อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตกรรมการเครื่องหมายการค้า[3]อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล[4][5]

สมภพ โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
นายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 มกราคม พ.ศ. 2461
เสียชีวิต 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
คู่สมรส วัลธิภา โหตระกิต
บุตร ดิสทัต โหตระกิตย์[1]
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

สมภพ โหตระกิตย์ เป็นบุตรของขุนกิจสุงกากร (กิจ โหตระกิตย์) กับ นางแพร โหตระกิตย์[6] จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และจบปริญญาด้านกฎหมาย พ.ศ. 2511 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา[7]

สมภพ โหตระกิตย์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 7

การทำงานแก้ไข

สมภพ โหตระกิตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2515 ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร[8] และได้ดำรงตำแหน่งต่อเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์[9] และพ้นจากตำแหน่งไปหลังมีการเลือกตั้ง

หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ[10] ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2520[11] ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[12] ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ร่างกฎหมายจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และดำรงตำแหน่งต่อในคณะรัฐมนตรีถัดมา[13] ก่อนจะพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อ พ.ศ. 2523[14]

สมภพ โหตระกิตย์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 3[15] และวุฒิสภาไทย ชุดที่ 7[16] เมื่อ พ.ศ. 2534 นายสมภพ โหตระกิตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านการเมืองและการต่างประเทศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ดิสทัต โหตระกิตย์ พ่อบ้านกมธ.ยกร่าง ลูกไม้ใต้ต้น-มือกฎหมายสายแข็ง
 2. อนุสรณ์จากพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.สมภพ โหตระกิตย์
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/092/6.PDF
 4. ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล
 5. คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๒๘/๒๕๑๙ เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล
 6. มาตานุสรณ์ by สมภพ โหตระกิตย์
 7. นักร่างกฎหมาย: เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 8. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 32 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 9. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 33 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 10. คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๔๔/๒๕๑๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 11. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 12. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 40 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 14. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 41 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 15. รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ ๓
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งคณะ จำนวน 260 ราย)
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม ๙๒ ตอน ๒๖๓ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘
 18. วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2540 เวลา 17.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระนั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานเพลิงศพ นายสมภพ โหตระกิตย์
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๘๐ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙