สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2534

สภานิติบัญญัติของประเทศไทย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดปี พ.ศ. 2534 เกิดขึ้นเมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) นำโดย พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ พลเอก สุจินดา คราประยูร พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ และพลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี ยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 292 คน ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2534[1] ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2535 สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535

รายชื่อสมาชิก แก้

ได้มีประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2534 จำนวน 292 คน โดยสมาชิกมีรายชื่อดังต่อไปนี้ [2]

 1. พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ
 2. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
 3. นายกฤตย์ รัตนรักษ์
 4. พลอากาศเอกกันต์ พิมานทิพย์
 5. นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
 6. พลอากาศเอกเกริกชัย หาญสงคราม
 7. พลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล
 8. นายเกษม จาติกวณิช
 9. พลอากาศโทเกษม ทวีวัฒน์
 10. นายเกษม ณรงค์เดช
 11. พลโทเกษม ธรรมกุล
 12. นายเกษม วัฒนชัย
 13. พลอากาศตรีเกียรติศักดิ์ เทพกุญชร
 14. นายโกเมน ภัทรภิรมย์
 15. พลเรือโทโกสุม กมลนาวิน
 16. พลเรือโทเกาะหลัก เจริญรุกข์
 17. พลโทขจร รามัญวงศ์
 18. พลตรีเขษม ไกรสรรณ์
 19. นายขุนทอง เที่ยงตรง
 20. พลเอกคำรณ กาญจนาคม
 21. นายเคร่ง สุวรรณวงศ์
 22. นายเคี่ยง บุญเพิ่ม
 23. พลเอกงามพล นุตสถิตย์
 24. พลอากาศโทจรูญ วุฒิกาญจน์
 25. นายจรัส สุวรรณเวลา
 26. นายจิราวุส วสุรัตน์
 27. นายจัตวา กลิ่นสุนทร
 28. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
 29. พลโทจรินทร์ สว่างวรรณ
 30. พลโทเจอ โพธิ์ศรีนาค
 31. พลโทจำแลง อุชุโกมล
 32. พลโทจรัล กุลละวณิชย์
 33. พลโทจรูญ พูนสนอง
 34. พลเรือโทฉันท์ กลกิจโกวินท์
 35. พลอากาศเอกเฉลย วรินทราคม
 36. พลอากาศโทเฉลิม ประเสริฐศรี
 37. นายชาติเชื้อ กรรณสูต
 38. พลเรือโทเฉลง องอาจ
 39. พลเอกชัชชม กันหลง
 40. พลตรีชัยณรงค์ หนุนภักดี
 41. พลโทขัยวุฒิ ศรีมาศ
 42. พลอากาศโทชัยศาสตร์ ชาครียรัตน์
 43. นายชีระ ภาณุพงศ์
 44. นายชูศักดิ์ ศิรินิล
 45. พลโทเชิดชาย ธีรัทธานนท์
 46. พลเรือตรีโชคชัย พลชัย
 47. นายโชคชัย อักษรนันท์
 48. พลโทชาญ หาญยุทธ
 49. พลเรือเอกชาติ ดิษฐบรรจง
 50. พลเรือโทณรงค์ โอสถานนท์
 51. พันเอกณรงค์ กิตติขจร
 52. หม่อมหลวงตรีทศยุทธ เทวกุล
 53. พลโทถาวร รัตนาวะดี
 54. พลอากาศโทถาวร เกิดสินธุ์
 55. นายถิระชัย วุฒิธรรม
 56. พลเรือตรีทรงสิทธิ์ กิตติพีรชล
 57. นายทนง ลำใย
 58. นายทวี หนุนภักดี
 59. พลโททวีสิน สร้างสมวงษ์
 60. พลตรีทศพร ทรงสุวรรณ
 61. นายทินพันธุ์ นาคะตะ
 62. นางสาวทัศนา บุญทอง
 63. นางทักษิณา สวนานนท์
 64. พลอากาศโทดนัย โมรินทร์
 65. นายดุสิต ศิริวรรณ
 66. นายธรรมนูญ ลัดพลี
 67. นายธรรมนูญ ประจวบเหมาะ
 68. นายธวัช วิชัยดิษฐ์
 69. พลเรือเอกธวัชชัย โกศลนาวิน
 70. พลเรือเอกธัชพงษ์ วิวัฒนกุล
 71. พลตรีธิติพงษ์ เจนนุวัตร
 72. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
 73. นายธนินท์ เจียรวนนท์
 74. พลเอกเธียร ชนไมตรี
 75. นายนพพล ทองโสภิต
 76. นายนิตินัย นาครทรรพ
 77. นายนิสสัย เวชชาชีวะ
 78. พลโทนฤดล เดชประดิยุทธ์
 79. พลโทนพ พิณสายแก้ว
 80. คณหญิงนันทกา สุประภาตนันทน์
 81. นายนิพนธ์ วงศ์ตระหง่าน
 82. นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์
 83. ร้อยตรีบุญยงค์ วัตนพงษ์
 84. พลเอกบรรจบ บุนนาค
 85. นายบดี จุณณานนท์
 86. นายบุญชนะ อัตถากร
 87. พลโทบุญแทน เหนียนเฉลย
 88. นายบัญญัติ สุชีวะ
 89. พลโทประมณฑ์ ผลาสินธุ์
 90. พลตรีปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์
 91. พลตรีประเสริฐ พรรคเจริญ
 92. พลเรือโทปรีดา กาญจนรัตน์
 93. พลเรือโทประชุม เครือวัลย์
 94. พลเรือโทประวิทย์ ศิวรักษ์
 95. พลเรือโทปรีดา การสุทธิ์
 96. พลอากาศเอกประชุม ฉายศิริ
 97. พลอากาศโทปราโมทย์ วิรุตมเสน
 98. พลอากาศตรีประวิช พจน์ประพันธ์
 99. พลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์
 100. นายประดิษฐ์ เจริญไทยกวี
 101. นายปัจจัย บุนนาค
 102. นายประมาณ ชันซื่อ
 103. นายประหยัด ถิระวัฒน์
 104. นายประเสริฐ นาสกุล
 105. ร้อยตรีประจักษ์ ศรีบุญเรือง
 106. นายประพันธ์ เปรมมณี
 107. พลโทประเสริฐ สารฤทธิ์
 108. พลโทปรีชา โรจนเสน
 109. พลเรือโทประวิทย์ ปาลศรี
 110. นายประสพ รัตนากร
 111. นายประเสริฐ บุญศรี
 112. ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์
 113. นายปกิต พัฒนกุล
 114. นายปริญญา เจตาภิวัฒน์
 115. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
 116. นายปิยะ จักกะพาก
 117. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
 118. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์
 119. นายปิยะ ภิรมย์ภักดี
 120. นายเผ่าพัชร ชวนะลิขิตกร
 121. พลโทไพบูลย์ ห้องสินหลาก
 122. พลโทไพโรจน์ จันทร์อุไร
 123. พลโทไพบูลย์ เอมพันธุ์
 124. พลเรือเอกไพรัช ชูธงชัย
 125. พลเรือตรีพินิจ ทองอร่าม
 126. นายพิศาล มูลศาสตรสาทร
 127. นายพินิจ จันทรสุรินทร์
 128. พลเรือโทไพบูลย์ นาคสกุล
 129. พลอากาศโทพนม ถีรัสวาที
 130. นายพนัส สิมะเสถียร
 131. นายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา
 132. นายไพศิษฐ์ พิพัฒน์กุล
 133. นายพิศิษฐ์ ภัคเกษม
 134. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
 135. นายเพรา นิวาตวงศ์
 136. นายไพบูลย์ ช่างเรียน
 137. นายไพโรจน์ ล่ำซำ
 138. นายไพบูลย์ ลิมปพยอม
 139. นายพิชัย วาสนาส่ง
 140. พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
 141. พลอากาศเอกพิศิษฐ์ ศรีกาฬสินธุ์
 142. นายพรเทพ พรประภา
 143. คุณหญิงพัชรี ว่องไพฑูรย์
 144. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 145. นายพาณิชย์ เจริญเผ่า
 146. พลโทภิญโญ ศิริยะพันธ์
 147. พลโทภุชงค์ นิลขำ
 148. พลโทมงคล อัมพรพิสิษฐ์
 149. พลเรือตรีมนตรี วิจิตรยุทธศาสตร์
 150. นายมาโนช กาญจนฉายา
 151. นายมหิดล จันทรางกูร
 152. นางเมธ์วดี นวพันธ์
 153. คุณหญิงมาลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 154. นายยุกติ สาริกะภูติ
 155. พลโทยุทธนา คำดี
 156. พลโทยุทธนา แย้มพันธุ์
 157. พลเรือตรียรรยง กุลกำม์ธร
 158. นางเยาวลักษณ์ แพ่งสภา
 159. นายยุกต์ ณ ถลาง
 160. พลโทระวิ มุกดาประกร
 161. พลอากาศตรีรังสรรค์ ทีขะระ
 162. นายรุ่งธรรม ลัดพลี
 163. พลอากาศเอกเริงชัย สนิทพันธุ์
 164. นางลักขณา แสงสนิท
 165. พลโทวชิรา สุริยกุล ณ อยุธยา
 166. พลโทวัฒนา สรรพานิช
 167. พลโทวิทูร สุนทรจันทร์
 168. พลตรีวัฒนา บุญญะสิทธิ์
 169. พลเรือโทวิเชียร เรืองศรี
 170. นาวาเอกวิชญ์ สุกใส
 171. พลอากาศโทวิจิตร สำนองสุข
 172. พลอากาศตรีวีระ สิเนหะถาวร
 173. พลอากาศตรีวีระพงษ์ สิงหเสนี
 174. พลอากาศตรีวิรัช วิวัฒน์กุล
 175. พลอากาศเอกวีระ กิจจาพร
 176. นายวิโรจน์ นวลแข
 177. นายวิทยา เวชชาชีวะ
 178. นายวิจิตร ศรีสอ้าน
 179. นายวิรินทร์ พูนศิริวงศ์
 180. พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์
 181. นายวิโรจน์ ภู่ตระกูล
 182. นายวีระ ปิตรชาติ
 183. พลเอกวันชัย เรืองตระกูล
 184. พลเอกวิศิษฐ์ อาจคุ้มวงษ์
 185. พลเอกวิชัย เพิ่มทรัพย์
 186. พลอากาศเอกวรนาถ อภิจารี
 187. พลเอกวิจิตร สุขมาก
 188. พลเอกวิชิต บุญยะวัฒน์
 189. พลเอกวัฒนชัย วุฒิศิริ
 190. พลโทวันชัย อัมพุนันทน์
 191. พลโทวศิน อิศรางกูร ณ อยุธยา
 192. นางวีณา เชิดบุญชาติ
 193. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
 194. นายวิจิตร สุพินิจ
 195. นายวินัย สะมะอุน
 196. นายวรรณ ชันซื่อ
 197. นายวิเชียร จันทาภากุล
 198. นายวิทูรย์ ตั้งตรงจิตต์
 199. นายวิชัย โถสุวรรณจินดา
 200. นายวีกิจ วีรานุวัตร
 201. พลโทศัลย์ ศรีเพ็ญ
 202. พลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่
 203. พลอากาศโทศุภางค์ แก้วพันธุ์พงศ์
 204. นายศิววงศ์ จังคศิริ
 205. นายศิริชัย บูลกุล
 206. คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์
 207. พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์
 208. นายศุภชัย พานิชภักดิ์
 209. พลเอกสุจินดา คราประยูร
 210. พลโทสกัณฑ์ สถิตย์ยุทธการ
 211. พลตรีสมพันธ์ บุญกังวาล
 212. พลตรีสมหมาย วิชาวรณ์
 213. พลตรีสำเภา ชูศรี
 214. พลตรีสุวิทย์ ชัยประภา
 215. พลตรีสมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ
 216. พลโทสมพร เติมทองชัย
 217. พลโทสุเทพ สีวะรา
 218. พลเรือเอกสุรินทร์ ทองเจริญ
 219. พลเรือเอกสมพงษ์ กมลงาม
 220. พลเรือตรีสุรัตน์ รัตนพฤกษ์
 221. พลเรือโทสุรวุฒิ มหารมณ์
 222. พลเรือโทสำราญ สมรูป
 223. พลเรือโทสมนึก รักซ้อน
 224. พลเรือโทสุวิทย์ วัฒนกุล
 225. นาวาเอกสุทรรศน์ วงษ์ไทย
 226. พลอากาศโทสามารถ โสตสถิตย์
 227. พลอากาศโทสมศักดิ์ กุศลาศัย
 228. พลอากาศโทสุรพัฒก์ จบกลศึก
 229. พลอากาศโทสมมต สุนทรเวช
 230. พลอากาศโทสอาด กังวล
 231. พลอากาศตรีเสน่ห์ งามละเมียด
 232. พลอากาศตรีเสริมยุทธ์ บุญศิริยะ
 233. พลอากาศตรีสมศักดิ์ เวสุวรรณ์
 234. พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์
 235. พลเอกสม ขัตพันธุ์
 236. นายสรรเสริญ อุทัยเฉลิม
 237. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
 238. นายสราวุธ วัชรพล
 239. นายสุวิทย์ สุทธานุกูล
 240. นายสำราญ ถาวรายุศม์
 241. นาวาอากาศเอกโสภณ สุวรรณรุจิ
 242. พลเอกสิทธิ จิรโรจน์
 243. หม่อมราชวงศ์สฤษดิ์คุณ กิติยากร
 244. นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ
 245. นายสรรเสริญ ไกรจิตติ
 246. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
 247. นายสุวิช ฟูตระกูล
 248. นายสมภพ โหตระกิตย์
 249. พลเรือเกสมโภช ขมะสุนทร
 250. พลอากาศเอกสุวิช จันทประดิษฐ์
 251. พลโทสมเจตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
 252. พลโทสุพิทย์ วรอุทัย
 253. พลตรีสมโภชน์ สุนทรมณี
 254. นายสรวง อักษรานุเคราะห์
 255. พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
 256. นายสุวรรณ จันทร์สม
 257. นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 258. นายสุขวิช รังสิตพล
 259. นายสำเริง นิลประดิษฐ์
 260. นายสุมล สมสาร
 261. นายสุชาติ หอวัฒนกุล
 262. นายเสริมศักดิ์ การุณ
 263. นายสุธรรม อารีกุล
 264. นายสวัสดิ์ โชติพานิช
 265. พลตรีหาญ เพไทย
 266. พลเรือเอกหัน สกุลพานิช
 267. พลเอกอรุณ ปริวัติธรรม
 268. พลโทเอื้อม มโนรัตน์
 269. พลโทอานุภาพ ทรงสุนทร
 270. พลโทอารียะ อุโฆษกิจ
 271. พลเรือโทอำนาจ จันทนมัฏฐะ
 272. นายอำนาจ สอนอิ่มสาตร์
 273. นายอุดมศักดิ์ อุชชิน
 274. พลอากาศตรีอำพล จารุสมบัติ
 275. พันเอกอุดม ทวีวัฒน์
 276. นายอภิลาศ โอสถานนท์
 277. นายอุทัย สุดสุข
 278. พลเอกอัธยา แผ้วพาลชน
 279. นายอาษา เมฆสวรรค์
 280. นายโอสถ โกศิน
 281. พลตำรวจโทองอาจ ผุดผาด
 282. นายอนันต์ อติลักษณะ
 283. พลโทอรพันธ์ วัฒนวิบูลย์
 284. นายอนุวัตร ลิ้มสุวรรณ
 285. พลโทอำพล ศุภสมุทร
 286. นายอุกฤษ มงคลนาวิน
 287. นายอำนวย วีรวรรณ
 288. นายอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ
 289. นายอาซีส เบนหาวัน
 290. นายเอกชัย เอกหาญกมล
 291. นายอัฑฒ์ ศรีอาจ
 292. พลตรีฤทัย นิโลบล

ผู้ดำรงตำแหน่ง แก้

อ้างอิง แก้

 1. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-07-16.
 2. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-07-10. สืบค้นเมื่อ 2023-07-10.
 3. 3.0 3.1 3.2 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอาษา เมฆสวรรค์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒)