วุฒิสภาไทย ชุดที่ 7

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 7 (22 มีนาคม พ.ศ. 2539 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2543) เป็นวุฒิสมาชิกชุดที่มาจากการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 ซึ่งกำหนดให้รัฐสภาไทยประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภาไทย และสภาผู้แทนราษฎรไทย

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 7
ชุดที่ 6 ชุดที่ 8
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภา
วาระ22 มีนาคม 2539 – 21 มีนาคม 2543
การเลือกตั้งการสรรหา
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีบรรหาร
คณะรัฐมนตรีชวลิต
คณะรัฐมนตรีชวน 2
วุฒิสภา
สมาชิก260
ประธานมีชัย ฤชุพันธุ์
รองประธานคนที่ 1อาษา เมฆสวรรค์
รองประธานคนที่ 2ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

วุฒิสภาชุดนี้มีสมาชิกจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ มีจำนวน 260 คน อยู่ในวาระ 4 ปี ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2539[1] และสิ้นสุดในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543

รายนามสมาชิกวุฒิสภา แก้

 1. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
 2. นางกรองกาญจน์ วีสมหมาย
 3. นางกรองแก้ว อัศวชิน
 4. ร้อยโท การุณย์ เหมวนิช
 5. นายกิรินทร์ ชัชวาลวงศ์
 6. นางกีระณา สุมาวงศ์
 7. นายกู้เกียรติ สุนทรบุระ ลาออกเมื่อ 26 ก.ย. 2540 แต่งตั้งนายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ เมื่อ 9 ต.ค. 2540
 8. พลอากาศเอก เกรียงไกร สินธวานนท์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 22 เม.ย. 2543
 9. นายเกษม ณรงค์เดช
 10. พลอากาศเอก เกษม ทวีวัฒน์
 11. นายเกษม วัฒนชัย
 12. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 13. นายเกษม สรศักดิ์เกษม
 14. นายเกษม สุวรรณกุล
 15. พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข์
 16. นายโกวิท วรพิพัฒน์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 25 ธ.ค. 2543
 17. นายโกวิท วุรัสวดี
 18. คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้รับพระราชทาน (คุณหญิง) เมื่อ 5 ธ.ค. 2540
 19. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 20. พลอากาศเอก จรรยา สุคนธทรัพย์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 31 พ.ค. 2553
 21. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
 22. นายจริย์ ตุลยานนท์
 23. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ลาออกเมื่อ 29 ก.ย. 2540 แต่งตั้งพลเอก ชาญ บุญประเสริฐ]] เมื่อ 9 ต.ค. 2540
 24. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
 25. นายจำนงค์ ทองประเสริฐ
 26. นายจิรายุทธ์ วสุรัตน์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 30 มิ.ย. 2552
 27. พลเรือโท จุมพล หงส์ทอง
 28. พลเอก ฉลองชัย แย้มสระโส
 29. ร้อยตำรวจโท ฉัตรชัย บุญยะอนันต์
 30. นายเฉลิม เชี่ยวสกุล
 31. คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
 32. นายชัชวาล อภิบาลศรี
 33. พลเอก ชัชวาลย์ ปายะนันทน์
 34. นายชัยเชต สุนทรพิพิธ ลาออกเมื่อ 22 ธ.ค. 2542
 35. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช ลาออกเมื่อ 9 พ.ย. 2540
 36. นายชาญ อัศวโชค
 37. นายชาติเชื้อ กรรณสูต ลาออกเมื่อ 30 ส.ค. 2539 แต่งตั้งพลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข เมื่อ 8 ม.ค. 2540
 38. นายชาตรี โสภณพนิช ลาออกเมื่อ 15 พ.ย. 2539 แต่งตั้งพลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เมื่อ 8 ม.ค. 2540
 39. นายชุมสาย หัสดิน
 40. นายชูวงศ์ ฉายะบุตร
 41. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
 42. นายโชคชัย อักษรนันท์
 43. นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ
 44. พลตำรวจเอก ณรงค์ มหานนท์
 45. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
 46. นายดำรง พุฒตาล
 47. นายดิลก มหาดำรงค์กุล
 48. นายดุสิต ศิริวรรณ
 49. คุณหญิงเต็มศิริ บุณยสิงห์
 50. พลโท ถนอม วัชรพุทธ
 51. พลเอก ถวัลย์ แสวงพรรค์
 52. นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์
 53. นายทรง องค์ชัยวัฒนะ
 54. นายทองดี นิคงรัมย์
 55. นายทวี หนุนภักดี
 56. พลเรือโท ทวีศักดิ์ ศรีประยูร
 57. นางทักษิณา สวนานนท์
 58. หม่อมราชวงศ์เทพ เทวกุล ลาออกเมื่อ 23 ก.ค. 2540 แต่งตั้งพลเอก บุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์ เมื่อ 9 ต.ค. 2540
 59. พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์
 60. พลอากาศเอก ธนนิตย์ เนียมทันต์
 61. นายธนู กุลชล
 62. นายธรรมนูญ หวั่งหลี
 63. นายธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ
 64. พลอากาศเอก ธำรง เจริญรัชต์
 65. พลเรือเอก ธำรง วิบูลเสถียร
 66. นายธาตรี ประภาพันธ์
 67. นายธีระ พันธุมวนิช ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 7 ก.ค. 2540 แต่งตั้ง พลตำรวจเอก สล้าง บุนนาค เมื่อ 9 ต.ค. 2540
 68. พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ
 69. พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์
 70. นายธีรพจน์ จรูญศรี
 71. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
 72. คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์
 73. นายนิเชต สุนทรพิทักษ์
 74. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
 75. นายนิพนธ์ สรการ
 76. นายนิมุคตาร์ วาบา
 77. ท่านผู้หญิง (คุณหญิง) นิรมล สุริยสัตย์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 5 เม.ย. 2545
 78. นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว
 79. นายบดี จุณณานนท์
 80. นายบรม ตันเถียร
 81. พลเรือเอก บัณฑิตย์ ชุณหะวัณ
 82. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ลาออกเมื่อ 1 ต.ค. 2542
 83. นายบุญชัย พงษ์เภตรา ถึงแก่กรรมเมื่อ 11 ธ.ค. 2541
 84. นายบุญพฤกษ์ จาฎามระ
 85. นายบุญยงค์ วงศ์รักมิตร
 86. นายบุญอรรถ สายศร
 87. พลเอก บุลฤทธิ์ ทรรทรานนท์
 88. นายบูรพา อัตถากร
 89. นายปกิต พัฒนกุล
 90. พลอากาศเอก ประกอบ บุรพรัตน์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 6 ส.ค. 2542
 91. นายประจวบ ทองอุไร ถึงแก่กรรมเมื่อ 5 ก.ค. 2542
 92. พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช
 93. นายประชา มาลีนนท์
 94. นายประชา เหตระกูล
 95. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
 96. พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
 97. พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ ลาออกเมื่อ 10 ก.พ. 2540 แต่งตั้ง พลเอก ปรีชา โรจนเสน เมื่อ 8 ก.ค. 2540
 98. นายประยอม ซองทอง
 99. นายประวิทย์ โรจนเพียรสถิต
 100. นายประสพ รัตนากร
 101. พลเอก ประเสริฐ ชูหมื่นไวย
 102. นายประเสริฐ สมะลาภา
 103. นายปริญญา จินดาประเสริฐ
 104. พลเอก ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์
 105. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์
 106. นายผจญ อุลปาทร
 107. นายผัน จันทรปาน ลาออกเมื่อ 21 ก.พ. 2543
 108. นายเผ่าเทพ อุปการนิติเกษตร
 109. พลตำรวจเอก พจน์ บุญยะจินดา
 110. นายพชร ยุติธรรมดำรง
 111. นายพนัส ไทยล้วน
 112. นายพรเทพ พรประภา
 113. พลเรือเอก พัฒนพงษ์ ศรีเพ็ญ
 114. นายพากเพียร วิริยะพันธุ์
 115. นายพานิชย์ เจริญเผ่า
 116. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 117. นายพิชัย วาศนาส่ง
 118. นายพินิต อารยะศิริ
 119. นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง
 120. นายพูนศักดิ์ วรรณพงษ์
 121. นายเพรา นิวาตวงศ์
 122. นายเพียวพันธุ์ วาริชนันท์ ลาออกเมื่อ 22 มี.ค. 2539 แต่งตั้ง นายประสงค์ โฆษิตานนท์ เมื่อ 18 เม.ย. 2539
 123. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ลาออกเมื่อ 12 ธ.ค. 2540
 124. นายไพบูลย์ ช่างเรียน
 125. นายไพบูลย์ ลิมปพยอม
 126. นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
 127. พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์
 128. นายไพโรจน์ นิงสานนท์
 129. นายไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ลาออกเมื่อ 21 มี.ค. 2543
 130. นายไพศาล กุมาลย์วิสัย ลาออกเมื่อ 21 ก.พ. 2543
 131. นายไพศาล พืชมงคล
 132. นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ลาออกเมื่อ 16 มี.ค. 2543
 133. นายภุมรัตน ทักษาดิพงษ์
 134. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์
 135. นายมนัส รุ่งเรือง
 136. นายมนัส สุขสมาน
 137. นายมหิดล จันทรางกูร
 138. นายมีชัย วีระไวทยะ
 139. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
 140. นายยงยุทธ เลอลภ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 12 ก.พ. 2543
 141. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
 142. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ลาออกเมื่อ 14 ก.พ. 2543
 143. นายรังสรรค์ แสงสุข ถึงแก่กรรม เมื่อ 5 ธ.ค. 2560
 144. นายรัตน์ ศรีไกรวิน
 145. นายลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 29 ก.ค. 2552
 146. นางสาวลินดา บุนนาค
 147. ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ ลาออกเมื่อ 5 ก.พ. 2540 แต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ เสสะเวช เมื่อ 8 ก.พ. 2540
 148. นายวรรณไว พัธโนทัย
 149. พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร
 150. นายวัฒนา รัตนวิจิตร
 151. พลเอก วัฒนา สรรพานิช ลาออกเมื่อ 1 ต.ค. 2542
 152. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
 153. พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์
 154. นายวิจิตร ณ ระนอง
 155. นายวิจิตร สุพินิจ
 156. นายวิจิตร ศรีสอ้าน ลาออกเมื่อ 22 ม.ค. 2543
 157. นายวิจารณ์ ภุกพิบูลย์
 158. พลโท วิชัย คงสุวรรณ
 159. นายวิชัย โถสุวรรณจินดา
 160. นายวิชัย พรหมศิลป์
 161. พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์
 162. นายวิเชียร จันทาภากุล
 163. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
 164. นายวิเชียร อัศว์วิเศษศิวะกุล
 165. พลเรือตรี วิทุร แสงสิงแก้ว
 166. นายวินัย สะมะอุน
 167. พลโท วินิจ กระจ่างสนธิ์
 168. นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม
 169. นายวิโรจน์ ภู่ตระกูล
 170. พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท
 171. นายวิศาล ภัทรธรรมมาศ
 172. นายวิษณุ เครืองาม
 173. นายวีรพงษ์ รามางกูร
 174. นายวีระ ปิตรชาติ
 175. นายวีระ ลิมปะพันธุ์
 176. นายวีระชัย สูตรสุวรรณ
 177. พลอากาศเอก วีระพงษ์ สิงหเสนี
 178. นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์
 179. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
 180. นายศิริ เกวลินสฤษดิ์
 181. นายศิริชัย บูลกุล
 182. พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ
 183. พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่
 184. นายสง่า สรรพศรี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 29 ม.ค. 2542
 185. นายสถาพร กวิตานนท์
 186. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
 187. พลตำรวจโท สมควร หริกุล
 188. นายสมชัย วุฑฒิปรีชา
 189. ร้อยตรี สมนึก เกิดเกษ
 190. นายสมพงศ์ ศรียะพันธุ์
 191. นายสมพร เทพสิทธา
 192. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
 193. นายสมภพ โหตระกิตย์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ 5 พ.ค. 2540 แต่งตั้ง นายประยุทธ มหากิจศิริ เมื่อ 8 ก.ค. 2540
 194. นายสมลักษณ์ อัศวเหม
 195. คุณหญิงสมศรี กันธมาลา
 196. พลอากาศเอก สมศักดิ์ เวสุวรรณ์
 197. นายสมหมาย สุรกุล
 198. นายสมาน โอภาสวงศ์
 199. นายสรรเสริญ ไกรจิตติ
 200. นายสราวุธ วัชรพล
 201. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
 202. นายสากล สกุลไทย
 203. นางสายสุรี จุติกุล
 204. พลเอก สำเภา ชูศรี
 205. พลเรือโท สำราญ อ่ำสำอางค์
 206. นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 207. พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
 208. นายสิปปนนท์ เกตุทัต
 209. นางสุกัญญา ชลศึกษ์
 210. นายสุขุม เชิดชื่น
 211. นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย
 212. นายสุจินต์ จินายน
 213. นายสุชน ชาลีเครือ
 214. นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์
 215. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
 216. นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์
 217. นายสุธรรม วิชชุไตรภพ
 218. นายสุธี สิงห์เสน่ห์
 219. นายสุนทร เสถียรไทย
 220. นางสุมน สมสาร
 221. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
 222. พลโท สุรยุทธ์ จุลานนท์ ลาออกเมื่อ 2 ต.ค. 2541
 223. พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์
 224. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์
 225. นายสุลัยมาลย์ วงษ์พานิช
 226. นายสุวรรณ ปัญญาภาส
 227. คุณหญิงสุวัฒนา เพชรทองคำ
 228. นายเสรี สุขสถาพร
 229. นายโสภณ สุภาพงษ์
 230. นายอบ ทองไข่มุกต์
 231. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
 232. นายอดิศัย โพธารามิก ลาออกเมื่อ 23 พ.ย. 2542
 233. นายอนันต์ กาญจนพาสน์
 234. นายอนันต์ อนันตกูล
 235. นายอนุศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์
 236. นายอมร จันทรสมบูรณ์
 237. พลอากาศเอก อมร แนวมาลี ลาออกเมื่อ 1 ก.พ. 2541
 238. นางอรนุช โอสถานนท์
 239. พลเอก อรพันธ์ วัฒนวิบูลย์
 240. นายอรัญ ธรรมโน
 241. นางอรัญญา สุจนิล
 242. นายอรุณ ชัยเสรี
 243. นายอรุณ เชิดบุญชาติ ลาออกเมื่อ 3 พ.ย. 2541
 244. นายอรุณ เผ่าสวัสดิ์
 245. นายอรุณ ภาณุพงศ์
 246. นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 247. นายอักขราทร จุฬารัตน ลาออกเมื่อ 19 ก.พ. 2543
 248. คุณหญิงอัมพร มีศุข ลาออกเมื่อ 15 มี.ค.2543
 249. พันเอกหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ
 250. นายอาซิส เบ็ญหาวัน ลาออกเมื่อ 24 ธ.ค. 2542
 251. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
 252. พลโท อายุพูล กรรณสูต
 253. นายอารีย์ วงศ์อารยะ
 254. นายอาษา เมฆสวรรค์
 255. นายอำนาจ สอนอิ่มสาตร์
 256. พลอากาศโท อำพล อินทรไทยวงศ์
 257. นายอุดล บุญประกอบ
 258. นายเอี่ยม ฉายางาม
 259. นายโอสถ โกศิน
 260. นายโอฬาร ไชยประวัติ
 261. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ แต่งตั้งเพิ่มเมื่อ 8 ม.ค. 2540 เนื่องจากมีจำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้น
 262. นายประมาณ ชันซื่อ แต่งตั้งเพิ่มเมื่อ 8 ม.ค. 2540 และลาออกเมื่อ 12 ก.ย.2540 แต่งตั้ง นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ เมื่อ 9 ต.ค. 2540 และลาออกเมื่อ 1 ต.ค. 2542

อ้างอิง แก้