รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
ตรากระทรวง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ซูการ์โน มะทา
ตั้งแต่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงชำนาญนิติเกษตร
สถาปนาพ.ศ. 2484
เว็บไซต์MOJ.go.th

รายนาม แก้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   หลวงชำนาญนิติเกษตร 9 20 มีนาคม พ.ศ. 2484 26 กันยายน พ.ศ. 2484
2   เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ 22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 11 มกราคม พ.ศ. 2494
3
(1)
  หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) 22 11 มกราคม 2494 29 พฤศจิกายน 2494
4   เลียง ไชยกาล 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
5
(1,2)
  พลโท อัมพร จินตกานนท์ 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
  พลโท อัมพร จินตกานนท์ 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
3
(2)
  หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
6   พลโท อัมพร ศรีไชยยันต์ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 20 ตุลาคม พ.ศ. 2513
(ถึงแก่อนิจกรรม)
7   มนูญ บริสุทธิ์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
8
(1,2,3)
  ศาสตราจารย์ สมภพ โหตระกิตย์ 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
9
(1)
  ชวน หลีกภัย 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
10   บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
9
(2)
  ชวน หลีกภัย 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519

ดูเพิ่ม แก้