เปิดเมนูหลัก
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรีคนที่ 3
หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 26

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทย (21 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500)

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2500[1]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ

พลเอกพระประจนปัจจนึก ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทยแก้ไข

ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 1. จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 2. จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 3. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 4. พันเอก นายวรการบัญชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 5. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 6. พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 7. จอมพล ผิน ชุณหะวัณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
 8. พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 9. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 10. จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 11. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 12. พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
 13. พลตรี ศิริ สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
 14. จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 15. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 16. พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 17. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 18. พันตรี รักษ์ ปันยารชุน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 19. พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
 20. พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 21. พลตรี ประภาส จารุเสถียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 22. พันเอก หลวงบุรกรรมโกวิท (ล๊อก ดิษยนิยม หรือล้อม บุรกรรมโกวิท) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 23. นายเลียง ไชยกาล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
 24. พลเอก หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 25. พลตรี เฉลิม พงศ์สวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 26. ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 27. นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
 28. นายยศ อินทรโกมาลย์สุต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
 29. นายสวัสดิ์ คำประกอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 30. นายชื่น ระวิวรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทยแก้ไข

รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 เมษายน และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2500 เล่ม 74 ตอน 36 หน้า 931

การปรับคณะรัฐมนตรีแก้ไข

 • วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2500 คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
 • วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2500 รัฐมนตรีดังต่อไปนี้ได้ขอกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
  • จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  • พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
  • พลโท ถนอม กิตติขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
  • พลโท ประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และในวันเดียวกันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์อีก 2 ตำแหน่ง[2]

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทยแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข