คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25

คณะรัฐมนตรีของประเทศไทย

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 25 ของไทย (24 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2500)

คณะรัฐมนตรีแปลก 7
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2500
วันแต่งตั้ง28 มีนาคม​ พ.ศ. 2495
วันสิ้นสุด21 มีนาคม พ.ศ. 2500
(4 ปี 358 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีแปลก พิบูลสงคราม
รองนายกรัฐมนตรี
จำนวนรัฐมนตรี26
ประวัติ
การเลือกตั้ง26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
สิ้นสุดจากการเลือกตั้ง26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
สภานิติบัญญัติสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7
วาระสภานิติบัญญัติ26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 24
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2495

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ

พลเอก พระประจนปัจจนึก ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อรัฐมนตรี

แก้
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี   ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   แต่งตั้งเพิ่ม   เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
  รัฐมนตรีลอย   ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น   ออกจากตำแหน่ง
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * แปลก พิบูลสงคราม   24 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
รองนายกรัฐมนตรี ผิน ชุณหะวัณ   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 19 เมษายน พ.ศ. 2499   ปรับออกจากตำแหน่ง
มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์   25 ธันวาคม พ.ศ. 2496 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
1 นายวรการบัญชา   4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
2 ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี   2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
สำนักนายกรัฐมนตรี   มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์   12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 25 ธันวาคม พ.ศ. 2496   ไปเป็น รองนายกรัฐมนตรี
กลาโหม   * แปลก พิบูลสงคราม   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  3 สฤษดิ์ ธนะรัชต์   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  ผิน ชุณหะวัณ   23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498   ปรับออกจากตำแหน่ง
การคลัง   4 เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  ประยูร ภมรมนตรี   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498   ปรับออกจากตำแหน่ง
  เผ่า ศรียานนท์   10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498   ปรับออกจากตำแหน่ง
การต่างประเทศ   5 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 1 มิถุนายน พ.ศ. 2498   ลาออกจากตำแหน่ง
  6 รักษ์ ปันยารชุน   23 มีนาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
สหกรณ์
(ชื่อเดิม การสหกรณ์)
  หลวงยุทธศาสตร์โกศล   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  7 หลวงสุนาวินวิวัฒน์   2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  ละม้าย อุทยานานนท์   31 ตุลาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496   ปรับออกจากตำแหน่ง
  ศิริ สิริโยธิน   12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2498   ปรับออกจากตำแหน่ง
  เดช เดชประดิยุทธ   16 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498   ปรับออกจากตำแหน่ง
  8 ถนอม กิตติขจร   2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
เกษตร   หลวงสุนาวินวิวัฒน์   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  9 ผิน ชุณหะวัณ   12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  10 ละม้าย อุทยานานนท์   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
คมนาคม   ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498   ไปเป็น รองนายกรัฐมนตรี
  11 มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์   2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  12 หลวงชำนาญอรรถยุทธ์   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  ประมาณ อดิเรกสาร   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498   ปรับออกจากตำแหน่ง
  13 ไสว ไสวแสนยากร   2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
มหาดไทย   บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  หลวงสุนาวินวิวัฒน์   12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
  * แปลก พิบูลสงคราม   2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  14 เผ่า ศรียานนท์   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  15 เดช เดชประดิยุทธ   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
ยุติธรรม   พระนิติธารณ์พิเศษ   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496   ถึงแก่อนิจกรรม
  16 พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์   31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
วัฒนธรรม   * แปลก พิบูลสงคราม   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  17 หลวงยุทธศาสตร์โกศล   2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  18 หลวงสวัสดิ์สรยุทธ   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
ศึกษาธิการ   19 มังกร พรหมโยธี   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  20 หลวงเชิดวุฒากาศ   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
เศรษฐการ   นายวรการบัญชา   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497   ไปเป็น รองนายกรัฐมนตรี
  * แปลก พิบูลสงคราม   4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 23 มีนาคม พ.ศ. 2498   ปรับออกจากตำแหน่ง
  21 ศิริ สิริโยธิน   23 มีนาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  ศิริ สิริโยธิน   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 23 มิถุนายน พ.ศ. 2498   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
สาธารณสุข   พระบริรักษ์เวชชการ   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2497   ลาออกจากตำแหน่ง
  22 ประยูร ภมรมนตรี   15 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  ประยูร ภมรมนตรี   22 มีนาคม พ.ศ. 2497 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2497   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อุตสาหกรรม   สุกิจ นิมมานเหมินท์   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495   ลาออกจากตำแหน่ง
  มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์   12 มิถุนายน พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496   ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
  บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา   12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 19 เมษายน พ.ศ. 2499   ปรับออกจากตำแหน่ง
  23 ประมาณ อดิเรกสาร   19 เมษายน พ.ศ. 2499 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  ประมาณ อดิเรกสาร   12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 19 เมษายน พ.ศ. 2499   ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  24 เลื่อน พงษ์โสภณ   28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  
  25 หม่อมหลวงชูชาติ กำภู   18 สิงหาคม พ.ศ. 2499 21 มีนาคม พ.ศ. 2500  

ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้[1]

 1. จอมพล ผิน ชุณหะวัณ เป็น รองนายกรัฐมนตรี
 2. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 3. พลตรีเภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 4. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 5. จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
 6. พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
 7. จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 8. พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 9. พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 10. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 11. พลเอก มังกร พรหมโยธี เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 12. นายวรการบัญชา เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
 13. พระบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 14. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 15. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
 16. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 17. พลตรี ประยูร ภมรมนตรี เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 18. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 19. พันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
 20. พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 21. พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 22. พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 23. พลโท เดช เดชประดิยุทธ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 24. พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 25. พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 26. พันเอก ศิริ สิริโยธิน เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
 27. นายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย

แก้

รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความไว้วางใจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2495

นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2495 เล่ม 69 ตอน 26 หน้า 1026

การปรับปรุง คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย

แก้
 • วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495[2]
  • นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
  • พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2495[3]
  • พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496[4]
  • พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แทนพระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
 • วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 มีการปรับปรุงรัฐมนตรีใหม่บางท่าน คือ[5]
  • พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
  • พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวิน) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • จอมพล ผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อีกตำแหน่งหนึ่ง
  • พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
  • พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
  • พลจัตวา ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอีกตำแหน่งหนึ่ง
 • วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2496 [6]
  • พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2497[7]
  • จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
  • พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497[8]
  • พันเอก นายวรการบัญชา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ และแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497[9]
  • พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2497 [10]
  • พลโท ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2497[11]
  • พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
  • พลโท ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497[12]
  • จอมพล ผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2498[13]
  • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
  • พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
  • พันตรี รักษ์ ปันยารชุน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2498[14]
  • นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
 • วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2498[15]
  • พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
  • พลเอก เดช เดชประดิยุทธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 ได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี[16]
  • จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกตำแหน่งหนึ่ง
  • พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวิน) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
  • จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ ไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  • พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • พลโท ไสว ไสวแสนยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
 • วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498 ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง คือ[17]
  • จอมพล ผิน ชุณหะวัณ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  • พลเอก เดช เดชประดิยุทธ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
  • พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  • พลโท ประยูร ภมรมนตรี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2499 ได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี คือ [18]
  • จอมพล ผิน ชุณหะวัณ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  • พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2499
  • หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เป็นรัฐมนตรี

การสิ้นสุดของ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย

แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุด เนื่องจากสมาชิกชุดที่ให้ความไว้วางใจขณะเข้ารับหน้าที่สิ้นสุดลงตามวาระ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

อ้างอิง

แก้
 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๗ ราย)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายสุกิจ นิมมานเหมินท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลาออกจากตำแหน่ง แต่งตั้งให้ พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมสืบแทน)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการสหกรณ์ (นายพลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง)
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๗ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษดิ์)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ (พลเรือเอก หลวงยุทธศาสตร์โกศล และพลจัตวา ศิริ สิริโยธิน)
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ (พันเอก นายวรการบัญชา และจอมพล ป. พิบูลสงคราม)
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์)
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พลโท ประยูร ภมรมนตรี)
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและแต่งตั้งรัฐมนตรี (พระยาบริรักษ์เวชชการ และพลโท ประยูร ภมรมนตรี)
 12. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (จอมพล ผิน ชุณหะวัณ)
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จอมพล ป. พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ พันตรี รักษ ปันยารชุน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)
 14. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก (นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์)
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศ ปรับปรุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ (๑. พลตรี ศิริ สิริโยธิน พ้นจากตำแหน่ง ๒. พลเอก เดช เดชประดิยุทธ ดำรงตำแหน่ง)
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๘ ราย)
 17. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง (จอมพล ผิน ชุณหะวัณ พลเอก เดช เดชประดิยุทธ นายพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ พลโท ประยูร ภมรมนตรี)
 18. พระบรมราชโองการ ประกาศ ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี (จอมพล ผิน ชุณหะวัณ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี , พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี , พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้