กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)

กระทรวงรัฐบาลไทย

กระทรวงการคลัง (อังกฤษ: Ministry of Finance) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการคลัง
Ministry of Finance
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg
ตรานกวายุภักษ์เป็นตราประจำกระทรวงการคลัง
กรมประชาสัมพันธ์ & กระทรวงการคลัง.jpg
ที่ทำการกระทรวงการคลัง
ที่ทำการ
ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 (อารีย์สัมพันธ์)
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 14 เมษายน พ.ศ. 2418 (146 ปี)
สืบทอดจาก กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
เขตอำนาจ ไทย ทั่วราชอาณาจักร
บุคลากร 29,391 (พ.ศ. 2557)[1]
งบประมาณ 199,174.0666 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรี อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, รัฐมนตรีว่าการ
สันติ พร้อมพัฒน์, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ผู้บริหารหลัก กฤษฎา จีนะวิจารณะ, ปลัดกระทรวง
จำเริญ โพธิยอด, รองปลัดกระทรวง
ธีรัชย์ อัตนวานิช, รองปลัดกระทรวง
ชุณหจิต สังข์ใหม่, รองปลัดกระทรวง
ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข, รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
กระทรวงการคลัง www.mof.go.th

ประวัติ

กระทรวงการคลังได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ และจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ กรมพระคลังมหาสมบัติมีฐานะเป็นกระทรวงเพราะใช้คำภาษาอังกฤษเพื่อเรียกอธิบดีว่า มินิสเตอร์ ออฟ ฟิแนนซ์

ดูที่ ประวัติกระทรวงการคลังไทย

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ

อดีตรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแล

หน่วยงานในกำกับ / หน่วยงานอิสระ

รายชื่อเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายชื่อปลัดกระทรวงการคลัง

อ้างอิง

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น