เปิดเมนูหลัก

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2536[2] เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
Export-Import Bank of Thailand
Eximthai.png
"สนับสนุนมากกว่าการส่งออก..."
ที่ทำการ
1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 7 กันยายน พ.ศ. 2536 (26 ปี)
งบประมาณ 66.4922 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก สุทธิรัตน์ รัตนโชติ (อธิบดีกรมบัญชีกลาง), ประธานกรรมการ
พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา, กรรมการผู้จัดการ
วรางคณา วงศ์ข้าหลวง, รองกรรมการผู้จัดการ
วรรธนา มงคลศรี, รองกรรมการผู้จัดการ
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร, รองกรรมการผู้จัดการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
www.exim.go.th

การดำเนินงานแก้ไข

ธสน. มีขอบเขตอำนาจในการทำธุรกิจไว้อย่างกว้างขวาง ธสน. จึงสามารถให้สินเชื่อได้ทุกรูปแบบ เช่น สินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อระยะยาว สินเชื่อในประเทศและสินเชื่อต่างประเทศ โดยสามารถทำธุรกิจได้ทั้งที่เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศและออกตราสารการเงินระยะสั้นและระยะยาวขายแก่สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวโดยสรุป ธสน. สามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปเท่านั้น สำหรับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ สนับสนุนการลงทุนในรูปของการให้บริการทางการเงินทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ยังพร้อมที่จะร่วมลงทุนถือหุ้นในกิจการอีกด้วย การรับประกันความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากการส่งออก

ในปี พ.ศ. 2553 ธสน. มีผลกำไรสุทธิ 144.73 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 ที่มีผลกำไรสุทธิ 346.148 ล้านบาท[3]

สาขาแก้ไข

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย มีจำนวนสาขาทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 9 สาขา[4]

สาขาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข