โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (อังกฤษ: Playingcard Factory) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ในรัฐบาลสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม[1] มีหน้าที่หลักคือ ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และกำกับการจำหน่ายไพ่ภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนจำหน่ายไพ่ให้แก่ประเทศต่างๆในแถบภูมิภาคอาเซียน[2]

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
Playingcard Factory
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481; 85 ปีก่อน (2481-07-01)
สำนักงานใหญ่1448 อาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ณัฐกร อุเทนสุต, ประธานกรรมการ
  • วิวัฒน์ เขาสกุล, รองประธานกรรมการ
  • จิติธาดา ธนะโสภณ, รองประธานกรรมการ
  • อัครุตม์ สนธยานนท์, รองประธานกรรมการ
  • พันตำรวจโท นราวิทย์ เปาอินทร์, ผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์https://playingcard.or.th

ประวัติ แก้

โรงงานไพ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 เป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต[3] ต่อมากระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้ โรงงานไพ่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นจึงได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตพ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นมา[4]

การบริหารงานโรงงานไพ่ อยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 11 คน

ในเดือนพฤษภาคม 2566 พันตำรวจโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

อ้างอิง แก้

  1. โรงงานไพ่ ครบรอบ 82 ปี เตรียมปรับตัวครั้งใหญ่รับเทรนด์ นิวนอร์มอล
  2. โรงงานไพ่ จาก ไทยรัฐออนไลน์
  3. "ประวัติความเป็นมา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-01-16. สืบค้นเมื่อ 2015-07-20.
  4. "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-05-27. สืบค้นเมื่อ 2014-12-16.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้