สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (อังกฤษ: Fiscal Policy Office) หรือย่อว่า สศค. เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังและภาษีอากร วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ และวางแผนประสานและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการคลังระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Fiscal Policy Office
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง18 ตุลาคม พ.ศ. 2504; 62 ปีก่อน (2504-10-18)
สำนักงานใหญ่ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ดร.พรชัย ฐีระเวช, ผู้อำนวยการ
  • ชุมพล สุวรรณกิจบริหาร, รองผู้อำนวยการ
  • สภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ, รองผู้อำนวยการ
  • อรรถพล อรรถวรเดช, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์http://www.fpo.go.th

ประวัติ แก้

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2504 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2504 ตามดำริของนายสุนทร หงส์ลดารมภ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น ที่เห็นว่าจำเป็นต้องมีการนำวิทยาการแผนใหม่ เข้ามาใช้ในการบริหาร และการกำหนดนโยบายการคลัง ตลอดจนจนจะต้องมีองค์กร หรือจุดรวม ที่จะสามารถประสานกิจกรรม ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ จึงควรต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เหมาะสม

หน่วยงานในสังกัด แก้

หน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2555

รายนามผู้อำนวยการ แก้

อ้างอิง แก้