สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (อังกฤษ: Fiscal Policy Office) หรือย่อว่า สศค. เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังและภาษีอากร วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ และวางแผนประสานและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการคลังระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Fiscal Policy Office
ที่ทำการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2504
ผู้บริหารหลัก นายลวรณ แสงสนิท, ผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.fpo.go.th

ประวัติแก้ไข

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2504 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2504 ตามดำริของนายสุนทร หงส์ลดารมภ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น ที่เห็นว่าจำเป็นต้องมีการนำวิทยาการแผนใหม่ เข้ามาใช้ในการบริหาร และการกำหนดนโยบายการคลัง ตลอดจนจนจะต้องมีองค์กร หรือจุดรวม ที่จะสามารถประสานกิจกรรม ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ จึงควรต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เหมาะสม

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

หน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2555

รายนามผู้อำนวยการแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข