ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. (อังกฤษ: Government Housing Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด[3] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496[4] ทำหน้าที่ช่วยเหลือตลาดทางการเงินให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ โดยการให้กู้ยืมเงิน และ จัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนนำเงินไป ลงทุนเกี่ยวกับการสร้างอาคารและที่ดินโดยตรงทำหน้าที่เสมือนสื่อกลางในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ ใน กิจการเคหะและเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยัง ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่เป็นของตนเอง อาทิ ให้สินเชื่อกับผู้ที่ซื้อบ้านกับการเคหะแห่งชาติ สินเชื่อกับผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้สมาชิกกู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ความช่วยเหลือด้านการมีบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Government Housing Bank
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง24 กันยายน พ.ศ. 2496; 70 ปีก่อน (2496-09-24)
สำนักงานใหญ่63 ซอยพระราม 9 ซอย 7 (ทวีมิตร) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310[2]
งบประมาณประจำปี319.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2555)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พชร อนันตศิลป์​, ประธานกรรมการ
 • กฤษณ์ เสสะเวช, กรรมการผู้จัดการ
 • กมลภพ วีระพละ, รองกรรมการผู้จัดการ
 • ทวนทอง ตรีนุภาพ, รองกรรมการผู้จัดการ
 • ศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์, รองกรรมการผู้จัดการ
 • ธิดาพร มีกิ่งทอง, รองกรรมการผู้จัดการ
 • วิทยา แสนภักดี, รองกรรมการผู้จัดการ
 • ฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์, รองกรรมการผู้จัดการ
ต้นสังกัดกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์https://www.ghbank.co.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับโอนลูกหนี้และสินทรัพย์จากองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอดีตรัฐวิสาหกิจของไทย เข้ามารวมไว้ด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2542[5]

ตราสัญลักษณ์เก่าของธนาคาร ใช้ครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2535

จำนวนสาขา แก้ไข

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีจุดบริการทั่วประเทศไทย จำนวน 146 จุด แบ่งเป็นสาขาหลัก 77 สาขา และสาขาย่อย 14 สาขา นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการสินเชื่อจำนวน 16 แห่ง ศูนย์ OSS จำนวน 26 ศูนย์ และเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 15 แห่ง[6]

อ้างอิง แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
 2. เว็บไซต์ของธนาคาร
 3. อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 4. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖
 5. การยุบเลิกองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (อบส.) โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553
 6. "สาขาธนาคาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-08-01. สืบค้นเมื่อ 2010-07-28.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข