กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 โดยเริ่มเปิดดำเนินการกองทุนฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
National Savings Fund
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554; 12 ปีก่อน (2554-05-12)
สำนักงานใหญ่เลขที่ 979/37-41 ชั้น 18 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 9000 ถ. พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ, เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์www.nsf.or.th

ประวัติและความเป็นมา แก้

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554[1] มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งมิได้รับบำเหน็จบำนาญของรัฐรวมถึงเป็นหลักประกันบำนาญให้กับสมาชิก

ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดกองทุนหรือระบบบำนาญอื่นที่สมาชิกไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558[2] กำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนหรืออยู่ในระบบบำนาญอื่นของหน่วยงานรัฐ ทั้งหมด 24 หน่วยงาน

ในปีเดียวกันมีการออกพระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558[3] โดยภายใน 1 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ หากในวันที่สมัครเป็นสมาชิกผู้สมัครผู้ใดมีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้ผู้นั้นมีสิทธิเป็นสมาชิกต่อไปได้อีก 10 ปีนับแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิก และเมื่อเป็นสมาชิกครบ 10 หรือเมื่อสมาชิกซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลาออกจากการเป็นสมาชิก ให้ถือว่าเป็นกรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ ในส่วนของการกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. 2558[4] เมื่อวันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2566 กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยกำหนดการเพิ่มอัตราการส่งเงินสะสมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท และเพิ่มเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 1,800 บาท/ปีทุกช่วงอายุ และมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2566

คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ประกอบด้วย แก้

กรรมการโดยตำแหน่ง แก้

 1. ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
 2. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
 3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
 4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
 5. ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
 6. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กรรมการ
 7. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ
 8. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
 9. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ
 10. เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบํานาญ ประกอบด้วย แก้

 1. นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคเหนือ
 2. พันโท นายแพทย์ประทีป เหลือแก้ว กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคใต้
 3. นายขุ่ย มีบุญมาก กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคกลาง
 5. นายชลเดช เขมะรัตนา กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออก
 6. นายพงศ์ศักดิ์ หุตะจิตต์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก
 7. นายชูเกษ อุ่นจิตติ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ปฏิบัติหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย แก้

 1. นายกฤษฎา บุณยสมิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
 2. นางสาววิมล ชาตะมีนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบัญชี
 3. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและการลงทุน
 4. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสวัสดิการชุมชน

ผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก แก้

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 15-60 ปี
 3. ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นๆของรัฐ
 4. ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1

เงื่อนไขสมาชิก แก้

 • ส่งเงินออมขั้นต่ำ 50 บาทต่อปี สูงสุด 30,000 บาท ไม่จำเป็นต้องส่งเท่ากันทุกเดือน
 • รัฐบาลให้เงินสมทบเพิ่มสูงสุด 100% ไม่เกิน 1,800 บาท/ปี ทุกช่วงอายุ
 • สมัคร และส่งเงินออมสะสมผ่าน แอป กอช. และไลน์ กอช. : @nsf.th
 • สมัครที่ไหนไม่จำเป็นต้องส่งเงินที่เดิม

สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกับ กอช. แก้

 • เงินดำรงชีพหรือบำนาญตลอดชีพ*
 • รัฐบาลให้เงินสมทบเพิ่ม
 • รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุน
 • ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวนเงินออม

*หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กอช. กำหนด

อ้างอิง[5] แก้

 1. พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เก็บถาวร 2019-02-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 34 ก หน้า 47-62 วันที่ 11 พฤศภาคม 2554
 2. กฎกระทรวง กำหนดกองทุนหรือระบบบำนาญอื่น ที่สมาชิกไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ[ลิงก์เสีย] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 68 ก หน้า 10-12 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
 3. พระราชบัญญัติ การใช้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เก็บถาวร 2016-06-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 92 ก หน้า 12-14 วันที่ 25 กันยายน 2558
 4. กฎกระทรวง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. 2558[ลิงก์เสีย] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 69 ง หน้า 18 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
 5. กฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 140 ตอนที่ 14 ก หน้า 4 วันที่ 3 มีนาคม 2566