ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย

บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด (สธท.) เป็นอดีตรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญด้านการเกษตรโดยการจัดหาทุนในรูปปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร (โครงการโคล้านตัว) และช่วยบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรมีเทคนิคในการผลิต การแปรรูป และการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด
ที่ทำการ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2548
วันยุบเลิก 31 มกราคม พ.ศ. 2553 (5 ปี)
ในกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติแก้ไข

บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด ถูกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยมีกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ที่รัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว หรือโครงการโคล้านตัว ซึ่งเป็นแนวคิดของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ก่อนที่โครงการดังกล่าวจะถูกยกเลิกในเวลาต่อมา[1]

การดำเนินการแก้ไข

สธท. มีผลการดำเนินการตลอดระยะเวลาที่จัดตั้งบริษัท โดยมีการจัดหาโคเนื้อให้เกษตรกร และมีโคที่เกษตรกรลักลอบขายออกไปในท้องตลาด นำไปสู่การดำเนินคดีกับเกษตรกร แต่เนื่องจากบริษัทไม่มีความพร้อมในการฟ้องคดีแพ่งกับผู้เลี้ยงโค จึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ยุติการดำเนินกิจการของบริษัท[1]

กระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ให้เลิกกิจการบริษัท และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายกิจการ[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 ปิดฉาก"โคล้านตัว" ยุคทักษิณ ชงยุบบริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทยฯทิ้ง แฉจัดหาโคได้แค่2.1หมื่นตัว
  2. "มติ ครม. : ยุบเลิกบริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-11-16.