กรมสรรพากร (อังกฤษ: The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง[5] ที่ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433

กรมสรรพากร
The Revenue Department
เครื่องหมายราชการ
ตราพระอุเทนธิราชดีดพิณ
ภาพรวมกรม
ก่อตั้ง7 ตุลาคม พ.ศ. 2433; 133 ปีก่อน (2433-10-07)[1]
กรมก่อนหน้า
 • กรมสรรพากรนอก
 • กรมสรรพากรใน
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
งบประมาณต่อปี9,627.1293 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ฝ่ายบริหารกรม
 • กุลยา ตันติเตมิท​[3], อธิบดี
 • พงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์, รองอธิบดี
 • สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์, รองอธิบดี
 • ว่าง, รองอธิบดี
ต้นสังกัดกรมกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์http://www.rd.go.th
เชิงอรรถ
กรมสรรพากรนอกและกรมสรรพากรในเข้าเป็นกรมเดียวกัน ให้เรียกว่า กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2458[4]

กรมสรรพากร มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ จากหน้าที่ดังกล่าวเมื่อมีเหตุจลาจล กรมสรรพากรจึงมักถูกวางเพลิงเสมอ อาทิเหตุการณ์ 14 ตุลา พฤษภาทมิฬ จนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ถูกวางเพลิงมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง

นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และยังทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยในปัจจุบันกรมสรรพากรแบ่งการบริหารเป็น 15 กอง และ 1 สำนักเลขานุการกรม[6]

เขตพื้นที่สรรพากร

แก้

กรมสรรพากร ได้แบ่งพื้นที่การบริการออกเป็นภูมิภาคต่างๆ รวม 12 ภาค เรียกว่า "เขตพื้นที่สรรพากร" ทั่วประเทศ[7]

อ้างอิง

แก้
 1. การจัดตั้งกรมสรรพากร[ลิงก์เสีย]
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 318 ง หน้า 7 วันที่ 19 ธันวาคม 2566
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศยกกรมสรรพากรนอกมาขึ้นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ แล รวมกับกรมสรรพากรในเปลี่ยนนามเปนกรมสรรพากร
 5. "หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-08-14. สืบค้นเมื่อ 2007-08-19.
 6. โครงสร้างการบริหาร
 7. แผนที่เขตพื้นที่สรรพากร

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้