กรมศุลกากร (อังกฤษ: The Customs Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีชื่อว่า "หอรัษฎากรพิพัฒน์"[2] มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขาเข้าและขาออกเป็นรายได้ของรัฐ

กรมศุลกากร
The Customs Department
Flag of the Thai Customs Department.svg
ที่ทำการ
1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 (146 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 4,267.7016 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก พชร อนันต์ศิลป์, อธิบดี
สรศักดิ์ มีนะโตรี, รองอธิบดี
พันธ์ทอง ลอยกุลนันท์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.customs.go.th
"หอรัษฎากรพิพัฒน์" ในพระบรมมหาราชวัง ปัจจุบันปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประวัติแก้ไข

กิจการศุลกากรในประเทศไทย เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเรียกว่า "จกอบ" ต่อมาในสมัยอยุธยา ได้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการตรวจเก็บภาษีขาเข้าเรียกว่า "พระคลังสินค้า"

ในยุครัตนโกสินทร์ ได้มีระบบการประมูลผูกขาดการเรียกเก็บภาษีอากร เรียกว่า "ระบบเจ้าภาษีนายอากร" ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 มีการติดต่อค้าขายมากขึ้น มีการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง เปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือมาเป็น "ภาษีร้อยชักสาม" โดยมีโรงเก็บภาษีเรียกว่า "ศุลกสถาน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 ได้มีการจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นสำนักงานกลางในการรวบรวมรายได้ของแผ่นดิน และได้มีพัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นกรมศุลกากร ที่มีบทบาทหน้าที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาในและส่งออกนอกประเทศ

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

 • กองสืบสวนและปราบปราม
 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กองตรวจสอบอากร
 • กองพิกัดอัตราศุลกากร
 • กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
 • กองกฎหมาย
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
 • สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
 • สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
 • สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สำนักงานศุลกากรท่าอากาศดอนเมือง
 • สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
 • สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
 • สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
 • งานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1-4

ด่านศุลกากรแก้ไข

ด่านศุลกากร ในสังกัดกรมศุลกากรมีจำนวนทั้งสิ้น 48 ด่าน[3] ดังนี้

 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 มีด่านศุลกากร จำนวน 11 ด่าน ได้แก่ เกาะสมุย คลองใหญ่ จันทบุรี ชุมพร บ้านดอน ประจวบคีรีขันธ์ มาบตาพุด แม่กลอง ระนอง สังขละบุรี และอรัญประเทศ
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 มีด่านศุลกากร จำนวน 10 ด่าน ได้แก่ ท่าลี่ เชียงคาน หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เขมราฐ ช่องเม็ก ช่องสะงำ และช่องจอม
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 มีด่านศุลกากร จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน เชียงของ ทุ่งช้าง แม่สอด แม่สะเรียง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงดาว
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 มีด่านศุลกากร จำนวน 18 ด่าน ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต กันตัง วังประจัน สตูล ปาดังเบซาร์ สะเดา บ้านประกอบ เบตง บูเก๊ะดา สุไหงโก-ลก ตากใบ ปัตตานี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สงขลา นครศรีธรรมราช และสิชล

อธิบดีกรมศุลกากรแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประวัติความเป็นมากรมศุลกากร
 3. ที่ตั้งสำนักงาน/ด่านศุลกากรกรมศุลกากร สืบค้นวันที่ 2 พ.ย. 2553

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข