รายพระนามและชื่ออธิบดีกรมศุลกากร

ด้านล่างนี้คือรายพระนามและรายนามอธิบดีกรมศุลกากร

อธิบดีกรมศุลกากร
Director General of Customs (Kingdom of Thailand)
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายพชร อนันต์ศิลป์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยาภาสกรวงศ์
สถาปนาพ.ศ. 2422
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

รายพระนามและรายนาม แก้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   เจ้าพระยาภาสกรวงศ์
(พร บุนนาค)
พ.ศ. 2422 พ.ศ. 2435
2   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา พ.ศ. 2435
3   พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช พ.ศ. 2436 พ.ศ. 2472
-   พระยาสุพรรณสมบัติ พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2470 ทำการแทน
  พระยาชัยสุรินทร พ.ศ. 2471
4 พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2476
-   พระยาเสวกวรายุกต์ พ.ศ. 2476 ทำการแทน
5 พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2478
6   หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2481
7   นาวาอากาศเอก หลวงกาจสงคราม
(กาจ กาจสงคราม)
พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2485
8   จรูญ สืบแสง 25 มีนาคม พ.ศ. 2485 17 กันยายน พ.ศ. 2486
9   ร้อยเอก พระพนมนครานุรักษ์ พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2487
10
(1)
  หลวงบรรณกรโกวิท พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
-   หลวงไพรัชธนกิจ พ.ศ. 2489 รักษาการแทน
พลเรือตรี สังวรณ์ สุวรรณชีพ พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
ขุนกาญจน์สุงกากร พ.ศ. 2490
10
(2)
  หลวงบรรณกรโกวิท พ.ศ. 2490
11   หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2493
12   พลตรี สวัสดิ์ สีมานนทปริญญา พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2494
-   ขุนสุนทรมาตยวงศ์ พ.ศ. 2494 รักษาการแทน
13   พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล
(เจียม ลิมปิชาติ)
พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2498
14   พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2506
15   บุญมา วงศ์สวรรค์ พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2508
16   หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2515
17   สนั่น เกตุทัต พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516
18   อำนวย วีรวรรณ พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2518
19   ชาญชัย ลี้ถาวร พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2520
20   นาค ไวยหงษ์ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523
21   วิทย์ ตันตยกุล พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2525
22   ไกรศรี จาติกวณิช พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2529
23 ไฟล์:วิโรจน์ เลาหะพันธุ์.jpg วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2533
24   อรัญ ธรรมโน พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2536
25   ศุภชัย พิศิษฐวานิช พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2540
26   ปรีดี บุญยัง พ.ศ. 2540
27   สมใจนึก เองตระกูล พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2543
28   มานิต วิทยาเต็ม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545
29
(1)
  ชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547
30   สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550
29
(2)
  ชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2550
31
(1)
  วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
32   อุทิศ ธรรมวาทิน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
31
(2)
  วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ.ศ. 2552
33
(1)
  สมชัย สัจจพงษ์ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
34   ประสงค์ พูนธเนศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
35   สมชาย พูลสวัสดิ์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
36   เบญจา หลุยเจริญ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
37   ราฆพ ศรีศุภอรรถ พ.ศ. 2556 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
33
(2)
  สมชัย สัจจพงษ์ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
38   กุลิศ สมบัติศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2561
39   กฤษฎา จีนะวิจารณะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 30 กันยายน พ.ศ. 2563
40   พชร อนันต์ศิลป์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม แก้


แม่แบบ:อธิบดีกรมศุลกากร