สังวรณ์ สุวรรณชีพ

พลเรือตรี สังวรณ์ สุวรรณชีพ (หลวงสังวรยุทธกิจ) (14 กรกฎาคม 2444–7 ตุลาคม 2515) นักการเมืองและทหารเรือชาวไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม สารวัตรใหญ่ทหาร เจ้ากรมเตรียมการทหาร และหนึ่งในสมาชิก คณะราษฎร

พลเรือตรี
สังวรณ์ สุวรรณชีพ
ป.ม.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2444
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต 7 ตุลาคม พ.ศ. 2515 (71 ปี)
บิดา สุด สุวรรณชีพ
มารดา สอน สุวรรณชีพ
คู่สมรส คุณหญิง เฉลิม สุวรรณชีพ
ศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนนายเรือ
สังวรณ์ สุวรรณชีพ
ประจำการ2464-2490
ชั้นยศRTN OF-7 (Rear Admiral).svg พลเรือตรี
บังคับบัญชากรมตำรวจ
คู่สมรสคุณหญิงเฉลิม สุวรรณชีพ

ประวัติแก้ไข

พลเรือตรีสังวรณ์เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 ที่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายของ นายสุด และ นางสอน สุวรรณชีพ จบการศึกษาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ โรงเรียนนายเรือ

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ คุณหญิง เฉลิม สุวรรณชีพ มีบุตร-ธิดา ทั้งสิ้น 12 คน

รับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2487 - กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งสารวัตรใหญ่ทหาร[1]
 • 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 - ควบตำแหน่งเจ้ากรมเตรียมการทหารอีกตำแหน่งหนึ่ง [2]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2489 - พ้นจากตำแหน่งเจ้ากรมเตรียมการทหาร[3]
 • 30 เมษายน พ.ศ. 2490 - สำรองราชการกองบังคับการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและรักษาราชการสารวัตรใหญ่ทหารอีกตำแหน่งหนึ่ง[4]
 • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - พ้นจากสำรองราชการกองบังคับการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการสารวัตรใหญ่ทหาร และออกจากประจำการ[5][6]

ยศแก้ไข

 • 24 มีนาคม พ.ศ. 2464 - เรือตรี [7]
 • 19 เมษายน พ.ศ. 2467 - เรือโท[8]
 • - เรือเอก
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2477 - นาวาตรี [9]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2481 - นาวาโท [10]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2483 - นาวาเอก [11]
 • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 - พลเรือตรี[12]

บรรดาศักดิ์แก้ไข

 • 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 - หลวงสังวรยุทธกิจ ศักดินา ๘๐๐[13]

งานการเมืองแก้ไข

 • 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 - ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2[14]
 • 20 ธันวาคม พ.ศ. 2481 - ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 3. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 4. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 5. คำสั่งทหารแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑/๙๐ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและออกจากประจำการ
 6. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและออกประจำการ
 7. พระราชทานยศทหารเรือ (หน้า ๙)
 8. พระราชทานยศ
 9. ประกาศ เรื่อง พระราชทานยศทหารเรือ (หน้า ๔๐๘)
 10. พระราชทานยศทหาร (หน้า ๔๓๗)
 11. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๕๕๓)
 12. พระราชทานยศทหาร (หน้า ๒๒๙๐)
 13. พระราชทานบรรดาศักดิ์ (หน้า ๖๓๙)
 14. พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖ (หน้า ๘๒๑)
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (หน้า ๗๑๑)
 16. แจ้งความ พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาไปพระราชทาน (หน้า ๒๙๙๑)
 17. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๑๙๔๖)