เปิดเมนูหลัก

เหรียญชัยสมรภูมิ เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2488 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ใช้อักษรย่อว่า ช.ส. โดยสร้างตามพระราชบัญญัติเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. 2484 เพื่อพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ หรือผู้ที่กระทำหน้าที่ อย่างทหารหรือตำรวจ ที่ได้รับคำสั่งจากหน่วยทหารหรือตำรวจให้ไปทำการรบ และได้เคลื่อนที่ไปปฏิบัติการแล้วการพระราชทานกรรมสิทธิและการเรียกคืนเช่นเดียวกับเหรียญกล้าหาญ เหรียญนี้ไม่มีประกาศนียบัตร แต่ประกาศนามผู้ได้รับพระราชทานในราชกิจจานุเบกษา

ลักษณะของเหรียญแก้ไข

ตัวเหรียญเหมือนเหรียญกล้าหาญ ห้อยกับแพรแถบเป็นสีต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นคราว ๆ ไป (ยกเว้นการรบในสงครามอินโดจีนที่ได้กำหนดแพรแถบไว้ในพระราชบัญญัติ) ให้ประดับที่หน้าอกเสื้อเบื้องซ้าย ผู้ได้รับเหรียญชัยสมรภูมิ หากได้กระทำการจนได้รับคำชมเชยจากทางราชการ หรือกระทำความชอบมีบาดเจ็บ จะได้รับเครื่องหมายสีทองเป็นรูปขีด ประกอบด้วยเปลวระเบิดติดที่แพรแถบทุกครั้ง

ชนิดของเหรียญแก้ไข

เหรียญชัยสมรภูมิสงครามอินโดจีน เหรียญชัยสมรภูมิสงครามเอเชียบูรพา เหรียญชัยสมรภูมิสงครามร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี เหรียญชัยสมรภูมิการรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม

ผู้ที่ได้รับพระราชทานแก้ไข

ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญนี้นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นประธานแล้วยังมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับพระราชทานดังนี้

 • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพา และเหรียญชัยสมรภูมิสงครามอินโดจีน
 • จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพา
 • จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเกาหลี เหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพา เหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเวียดนาม (ประดับเปลวระเบิด)
 • พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน และ เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • สุจินดา คราประยูร ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเวียดนาม (ประดับเปลวระเบิด)
 • ยุทธศักดิ์ ศศิประภาได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี และ เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนามเครื่องหมายประดับเปลวระเบิด
 • ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเวียดนาม (ประดับเปลวระเบิด)
 • บุญรอด สมทัศน์ ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเวียดนาม (ประดับเปลวระเบิด)
 • ชวลิต ยงใจยุทธ ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเวียดนาม (ประดับเปลวระเบิด)
 • เชษฐา ฐานะจาโร ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเวียดนาม (ประดับเปลวระเบิด)
 • บรรจบ บุนนาค ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน และ เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
 • สมทัต อัตตะนันทน์ ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
 • มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเวียดนาม (ประดับเปลวระเบิด)
 • สำเภา ชูศรี ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเวียดนาม (ประดับเปลวระเบิด)
 • ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม) และ เหรียญชัยสมรภูมิ กรณีสงครามเกาหลี
 • ประยุทธ จารุมณี ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิ กรณี สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • บุญชัย บำรุงพงศ์ ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิ กรณี สงครามอินโดจีน และ เหรียญชัยสมรภูมิ กรณี สงครามมหาเอเชียบูรพา
 • สัมพันธ์ บุญญานันต์ ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิกรณีสงครามเวียดนาม
 • ประภาส จารุเสถียร ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน และ เหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพา
 • เฉลียว ยางงาม กาญจนวงศ์พานิช ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิ กรณีสงครามเวียดนาม
 • พเยาว์ เกิดโชค ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิ กรณีสงครามเกาหลี
 • พิชัย มณีเปรี่ยมแสง ได้รับพระราชทาน เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา

แพรแถบแก้ไข