หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล

พลโท หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล (9 สิงหาคม พ.ศ. 2448 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2509) ประสูติเมื่อวันพุธ แรม 1 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2448 ณ วังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เชิงสะพานดำรงสถิตย์ ตำบลสามยอด จังหวัดพระนคร เป็นพระโอรสลำดับที่ 20 ในพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ประสูติในหม่อมลำดวน วสันต์สิงห์

หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล
หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล.jpg
พระนามหม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล
ฐานันดรหม่อมเจ้า
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ9 สิงหาคม พ.ศ. 2448
สิ้นชีพิตักษัย31 มีนาคม พ.ศ. 2509
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดาหม่อมลำดวน วสันต์สิงห์

หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล มีพระขนิษฐาร่วมพระมารดาคือหม่อมเจ้าพัฒนายุคุณวรรณ หม่อมเจ้าสิวลีวิลาศ หม่อมเจ้าทักษิณาธร และหม่อมเจ้าสุมณีนงเยาว์

หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล เสกสมรสกับ หม่อมสวาสดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา (เกตุทัต) ธิดา พระยาเวียงไนยนฤบาล และคุณหญิงเลื่อน เวียงไนยนฤบาล (จามรมาน) มีบุตรธิดาด้วยกัน 6 คน คือ

 • พลโทหม่อมราชวงศ์พงษ์ดิศ ดิศกุล ป.ช., ป.ม., ต.จ. (18 มกราคม พ.ศ. 2469 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2537) สมรสกับ นางอุษณีย์ ดิศกุล ณ อยุธยา (ทองเนื้อดี) มีบุตร ธิดา รวม 5 คนคือ
  • หม่อมหลวงปริยดา ไชยเจริญ
  • หม่อมหลวงสุภาษี กะรีบุตร
  • หม่อมหลวงนีรัช มีลาภสุข
  • พลโทหม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล อดีตผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  • หม่อมหลวงณัฐดิศ ดิศกุล
 • พันตำรวจเอกหม่อมราชวงศ์พิสิฐพงศ์ ดิศกุล
 • พันเอกหม่อมราชวงศ์พิพัฒนดิศ ดิศกุล สมรสกับ หม่อมเจ้าหญิงเฟื่องฉัตร ฉัตรไชย มีบุตร ธิดา ร่วมกัน 4 คน ได้แก่
  • หม่อมหลวงธีรฉัตร ดิศกุล (ภายหลังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงรับเป็นโอรสบุญธรรม จึงเปลี่ยนนามสกุลเป็น หม่อมหลวงธีรฉัตร บุรฉัตร) สมรสกับ ยุวดี โกมารกุล ณ นคร และ ปราณี จันทร์เวียง
   • ชนิกานดา โกมารกุล ณ นคร
   • ยุพาพิน โกมารกุล ณ นคร
   • ธานีฉัตร บุรฉัตร
  • หม่อมหลวงพิพัฒนฉัตร ดิศกุล สมรสกับ เสาวนีย์ ธีราสถาพร
  • หม่อมหลวงพิชยฉัตร ดิศกุล
  • หม่อมหลวงหญิงฉัตรฏิปปีญา ดิศกุล
 • หม่อมราชวงศ์พัฒนาดิศ คชาชีวะ
 • หม่อมราชวงศ์พิศวาท นาควานิช
 • หม่อมราชวงศ์ประสาสน์ศรี ดิศกุล (กุญชร)

การศึกษาแก้ไข

เบื้องต้นได้ทรงเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ได้ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2466 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ชั้นมัธยม 2 เมื่อ พ.ศ. 2467

การทำงานแก้ไข

태국 (7445445508).jpg
Emblem of the the Royal Thai Expeditionary Forces to Korea

พลโท หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล เคยดำรงตำแหน่งในคณะทูตทหารบก ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารไทย ทำการร่วมรบกับสหประชาชาติ ในกรณีสงครามเกาหลี เมื่อปี 2493[1] และเคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารบก ระหว่างปี 2489 - 2490, ผู้บัญชาการเสนาธิการทหารบก ในปี พ.ศ. 2495 สุดท้ายดำรงตำแหน่งราชองครักษ์พิเศษ

พลโท หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509[2] พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในพ.ศ. 2509

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา 24 ตุลาคม 2493 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารไทยทำการร่วมรบกับสหประชาชาติในกรณีสงครามเกาหลีhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/058/5260.PDF
 2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. ISBN 974-221-818-8
 3. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘ เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓, ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖
 4. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๐๗ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐ หน้า ๒๙๙๓
 5. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๑๒๘๗ เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๒๙, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอน 63 17 กันยายน 2485 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/061/2105.PDF
 7. ชั้นที่ 3 (ภ.ป.ร.3)ราชกิจจานุเบกษา 1 มิถุนายน 2497 เล่มที่ 71 ตอนที่ 35://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/035/1340.PDF
 8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ หน้า ๑๘๘๘ เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๔๑, ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ หน้า ๒๐๘๑ เล่ม ๕๑, ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/051/2571_1.PDF