หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล

พลโท หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล (9 สิงหาคม พ.ศ. 2448 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2509) ประสูติเมื่อวันพุธ แรม 1 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2448 ณ วังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เชิงสะพานดำรงสถิตย์ ตำบลสามยอด จังหวัดพระนคร เป็นพระโอรสลำดับที่ 20 ในพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ประสูติในหม่อมลำดวน วสันต์สิงห์

หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงศ์.JPG
ผู้บัญชาการทหารไทย ทำการร่วมรบกับสหประชาชาติ ในกรณีสงครามเกาหลี
ดำรงตำแหน่ง14 ตุลาคม 2493[1] - 11 พฤษภาคม 2494[2]
หม่อมหม่อมสวาสดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา
บุตร6 คน
ราชสกุลดิศกุล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดาหม่อมลำดวน ดิศกุล ณ อยุธยา
ประสูติ9 สิงหาคม พ.ศ. 2448
ชีพิตักษัย31 มีนาคม พ.ศ. 2509 (60 ปี)

หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล มีพระขนิษฐาร่วมพระมารดาคือหม่อมเจ้าพัฒนายุคุณวรรณ หม่อมเจ้าสิวลีวิลาศ หม่อมเจ้าทักษิณาธร และหม่อมเจ้าสุมณีนงเยาว์

หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล เสกสมรสกับ หม่อมสวาสดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา (เกตุทัต) ธิดา พระยาเวียงไนยนฤบาล และคุณหญิงเลื่อน เวียงไนยนฤบาล (จามรมาน) มีบุตรธิดาด้วยกัน 6 คน คือ

 • พลโทหม่อมราชวงศ์พงษ์ดิศ ดิศกุล ป.ช., ป.ม., ต.จ. (18 มกราคม พ.ศ. 2469 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2537) สมรสกับ นางอุษณีย์ ดิศกุล ณ อยุธยา (ทองเนื้อดี) มีบุตร ธิดา รวม 5 คนคือ
  • หม่อมหลวงปริยดา ไชยเจริญ
  • หม่อมหลวงสุภาษี กะรีบุตร
  • หม่อมหลวงนีรัช มีลาภสุข
  • พลโทหม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล อดีตผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  • หม่อมหลวงณัฐดิศ ดิศกุล
 • พันตำรวจเอกหม่อมราชวงศ์พิสิฐพงศ์ ดิศกุล
 • พันเอกหม่อมราชวงศ์พิพัฒนดิศ ดิศกุล สมรสกับ หม่อมเจ้าหญิงเฟื่องฉัตร ฉัตรไชย มีบุตร ธิดา ร่วมกัน 4 คน ได้แก่
  • หม่อมหลวงธีรฉัตร ดิศกุล (ภายหลังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงรับเป็นโอรสบุญธรรม จึงเปลี่ยนนามสกุลเป็น หม่อมหลวงธีรฉัตร บุรฉัตร) สมรสกับ ยุวดี โกมารกุล ณ นคร และ ปราณี จันทร์เวียง
   • ชนิกานดา โกมารกุล ณ นคร
   • ยุพาพิน โกมารกุล ณ นคร
   • ธานีฉัตร บุรฉัตร
  • หม่อมหลวงพิพัฒนฉัตร ดิศกุล สมรสกับ เสาวนีย์ ธีราสถาพร
  • หม่อมหลวงพิชยฉัตร ดิศกุล
  • หม่อมหลวงหญิงฉัตรฏิปปีญา ดิศกุล
 • หม่อมราชวงศ์พัฒนาดิศ คชาชีวะ
 • หม่อมราชวงศ์พิศวาท นาควานิช
 • หม่อมราชวงศ์ประสาสน์ศรี ดิศกุล (กุญชร)

การศึกษาแก้ไข

เบื้องต้นได้ทรงเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ได้ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2466 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ชั้นมัธยม 2 เมื่อ พ.ศ. 2467

การทำงานแก้ไข

 
Emblem of the the Royal Thai Expeditionary Forces to Korea

พลโท หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล เคยดำรงตำแหน่งในคณะทูตทหารบก ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารไทย ทำการร่วมรบกับสหประชาชาติ ในกรณีสงครามเกาหลี เมื่อปี 2493[1] และเคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารบก ระหว่างปี 2489 - 2490, ผู้บัญชาการเสนาธิการทหารบก ในปี พ.ศ. 2495 สุดท้ายดำรงตำแหน่งราชองครักษ์พิเศษ

ในปี พ.ศ. 2485 เมื่อครั้งมียศนายพันโท หม่อมเจ้าพิสิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวในภาวะคับขัน

ชีพิตักษัยแก้ไข

พลโท หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509[3] พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในพ.ศ. 2509

พระเกียรติยศแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
พลโท หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
พลโท หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล
ชั้นยศ  พลโท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ไทยแก้ไข

ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 ราชกิจจานุเบกษา 24 ตุลาคม 2493 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารไทยทำการร่วมรบกับสหประชาชาติในกรณีสงครามเกาหลีhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/058/5260.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/D/032/2177.PDF
 3. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. ISBN 974-221-818-8
 4. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘ เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓, ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖
 5. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๐๗ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐ หน้า ๒๙๙๓
 6. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๑๒๘๗ เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๒๙, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
 7. ชั้นที่ 3 (ภ.ป.ร.3)ราชกิจจานุเบกษา 1 มิถุนายน 2497 เล่มที่ 71 ตอนที่ 35://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/035/1340.PDF
 8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ หน้า ๑๘๘๘ เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๔๑, ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ หน้า ๒๐๘๑ เล่ม ๕๑, ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗
 10. พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับพิเศษ หน้า 317 เล่ม 71 ตอนที่ 87 ราชกิจจานุเบกษา 29 ธันวาคม 2497
 11. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ตอนที่ 67 เล่ม 68 ราชกิจจานุเบกษา 6 พฤศจิกายน 2494 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/D/067/5188.PDF
 12. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/047/2917.PDF
 13. ราชกิจจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/051/2571_1.PDF