หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล

พลโท หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล (9 สิงหาคม พ.ศ. 2448 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2509) ประสูติเมื่อวันพุธ แรม 1 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2448 ณ วังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เชิงสะพานดำรงสถิตย์ ตำบลสามยอด จังหวัดพระนคร เป็นพระโอรสลำดับที่ 20 ในพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ประสูติในหม่อมลำดวน วสันต์สิงห์

หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงศ์.JPG
ผู้บัญชาการทหารไทย ทำการร่วมรบกับสหประชาชาติ ในกรณีสงครามเกาหลี
ดำรงตำแหน่ง14 ตุลาคม 2493[1] - 11 พฤษภาคม 2494[2]
หม่อมหม่อมสวาสดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา
บุตร6 คน
ราชสกุลดิศกุล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดาหม่อมลำดวน ดิศกุล ณ อยุธยา
ประสูติ9 สิงหาคม พ.ศ. 2448
ชีพิตักษัย31 มีนาคม พ.ศ. 2509 (60 ปี)

หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล มีพระขนิษฐาร่วมพระมารดาคือหม่อมเจ้าพัฒนายุคุณวรรณ หม่อมเจ้าสิวลีวิลาศ หม่อมเจ้าทักษิณาธร และหม่อมเจ้าสุมณีนงเยาว์

หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล เสกสมรสกับ หม่อมสวาสดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา (เกตุทัต) ธิดา พระยาเวียงไนยนฤบาล และคุณหญิงเลื่อน เวียงไนยนฤบาล (จามรมาน) มีบุตรธิดาด้วยกัน 6 คน คือ

 • พลโทหม่อมราชวงศ์พงษ์ดิศ ดิศกุล ป.ช., ป.ม., ต.จ. (18 มกราคม พ.ศ. 2469 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2537) สมรสกับ นางอุษณีย์ ดิศกุล ณ อยุธยา (ทองเนื้อดี) มีบุตร ธิดา รวม 5 คนคือ
  • หม่อมหลวงปริยดา ไชยเจริญ
  • หม่อมหลวงสุภาษี กะรีบุตร
  • หม่อมหลวงนีรัช มีลาภสุข
  • พลโทหม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล อดีตผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  • หม่อมหลวงณัฐดิศ ดิศกุล
 • พันตำรวจเอกหม่อมราชวงศ์พิสิฐพงศ์ ดิศกุล
 • พันเอกหม่อมราชวงศ์พิพัฒนดิศ ดิศกุล สมรสกับ หม่อมเจ้าหญิงเฟื่องฉัตร ฉัตรไชย มีบุตร ธิดา ร่วมกัน 4 คน ได้แก่
  • หม่อมหลวงธีรฉัตร ดิศกุล (ภายหลังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงรับเป็นโอรสบุญธรรม จึงเปลี่ยนนามสกุลเป็น หม่อมหลวงธีรฉัตร บุรฉัตร) สมรสกับ ยุวดี โกมารกุล ณ นคร และ ปราณี จันทร์เวียง
   • ชนิกานดา โกมารกุล ณ นคร
   • ยุพาพิน โกมารกุล ณ นคร
   • ธานีฉัตร บุรฉัตร
  • หม่อมหลวงพิพัฒนฉัตร ดิศกุล สมรสกับ เสาวนีย์ ธีราสถาพร
  • หม่อมหลวงพิชยฉัตร ดิศกุล
  • หม่อมหลวงหญิงฉัตรฏิปปีญา ดิศกุล
 • หม่อมราชวงศ์พัฒนาดิศ คชาชีวะ
 • หม่อมราชวงศ์พิศวาท นาควานิช
 • หม่อมราชวงศ์ประสาสน์ศรี ดิศกุล (กุญชร)

การศึกษาแก้ไข

เบื้องต้นได้ทรงเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ได้ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2466 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ชั้นมัธยม 2 เมื่อ พ.ศ. 2467

การทำงานแก้ไข

 
Emblem of the the Royal Thai Expeditionary Forces to Korea

พลโท หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล เคยดำรงตำแหน่งในคณะทูตทหารบก ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารไทย ทำการร่วมรบกับสหประชาชาติ ในกรณีสงครามเกาหลี เมื่อปี 2493[1] และเคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารบก ระหว่างปี 2489 - 2490, ผู้บัญชาการเสนาธิการทหารบก ในปี พ.ศ. 2495 สุดท้ายดำรงตำแหน่งราชองครักษ์พิเศษ

ในปี พ.ศ. 2485 เมื่อครั้งมียศนายพันโท หม่อมเจ้าพิสิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวในภาวะคับขัน

ชีพิตักษัยแก้ไข

พลโท หม่อมเจ้าพิสิษฐดิศพงษ์ ดิศกุล สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509[3] พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในพ.ศ. 2509

พระเกียรติยศแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
พลโท หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
พลโท หม่อมเจ้าพิศิษฐ์ดิศพงษ์ ดิศกุล
ชั้นยศ  พลโท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ไทยแก้ไข

ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 ราชกิจจานุเบกษา 24 ตุลาคม 2493 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารไทยทำการร่วมรบกับสหประชาชาติในกรณีสงครามเกาหลีhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/058/5260.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/D/032/2177.PDF
 3. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. ISBN 974-221-818-8
 4. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘ เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓, ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖
 5. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๐๗ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐ หน้า ๒๙๙๓
 6. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๑๒๘๗ เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๒๙, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
 7. ชั้นที่ 3 (ภ.ป.ร.3)ราชกิจจานุเบกษา 1 มิถุนายน 2497 เล่มที่ 71 ตอนที่ 35://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/035/1340.PDF
 8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ หน้า ๑๘๘๘ เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๔๑, ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ หน้า ๒๐๘๑ เล่ม ๕๑, ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/051/2571_1.PDF