เหรียญจักรมาลา ใช้อักษรย่อว่า ร.จ.ม. เป็นเหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสำหรับทหาร สถาปนาขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2412 โดยพระมหากษัตริย์จะทรงพระราชทานเหรียญนี้ให้แก่ข้าราชการทหารและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี

เหรียญจักรมาลา
มอบโดย พระมหากษัตริย์ไทย
อักษรย่อร.จ.ม.
ประเภทเหรียญบำเหน็จในราชการ
วันสถาปนาพ.ศ. 2425
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
จำนวนสำรับไม่จำกัดจำนวน
แพรแถบ
ผู้สมควรได้รับพระมหากษัตริย์, สมเด็จพระบรมราชินี, พระบรมวงศานุวงศ์ ทหาร ตำรวจ
มอบเพื่อสำหรับบุคคลที่มีคุณงามความดี ข้าราชการทหาร ตำรวจที่รับราชการไม่น้อยกว่า 15 ปี
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถิติการมอบ
รายล่าสุด11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
รองมาเหรียญศารทูลมาลา
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1
เสมอเหรียญจักรพรรดิมาลา
หมายเหตุพระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ หากได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา จะไม่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

ลักษณะของเหรียญ แก้

 
แพรแถบ

ลักษณะเป็นเหรียญเงินรูปกลม โดยทำเป็นรูปวงจักร กลางวงจักรเป็นรูปจุลมงกุฎประดิษฐานบนพานรองสองชั้น มีฉัตรเครื่องสูงประกอบสองข้าง ด้านหลังเป็นรูปวงจักรเช่นเดียวกับด้านหน้า กลางวงจักรมีรูปช้าง จารึกอักษรว่า ส.พ.ป.ม.จ.5 (อักษรย่อของพระปรมาภิไธย "สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์) มีห่วงสำหรับห้อยกับแพรแถบ แพรแถบนั้นกว้าง 3 เซนติเมตร พื้นสีแดงขอบเขียว มีริ้วสีเหลืองและริ้วสีน้ำเงิน ใช้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ผู้ที่ได้รับพระราชทาน แก้

แพรแถบ แก้