นริส ประทุมสุวรรณ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด[1] อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[2] คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[3] กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[4] อดีตผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลเรือเอก​ ณะ อารีนิจ
ถัดไป พลเรือเอก​ ลือชัย รุดดิษฐ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2501 (63 ปี)
คู่สมรส เกสรา ประทุมสุวรรณ
บุตร ธัชพรรณ ประทุมสุวรรณ
ปณิดา ประทุมสุวรรณ
ศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 89 (OSK.89)
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 16 (ตท.16)
โรงเรียนนายเรือ รุ่น 73
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 32
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น นุ้ย
ยศ RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก

ประวัติแก้ไข

พลเรือเอกนริสหรือ บิ๊กนุ้ย เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของพันตรีสุชาย และดร.สโรชา ประทุมสุวรรณ จบการศึกษาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 89 (OSK.89) โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 16 โรงเรียนนายเรือ รุ่น 73 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และ วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 32

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนาง เกสรา ประทุมสุวรรณ (นามสกุลเดิม;ฟักสังข์) มีบุตรสาว 2 คนคือ นางสาวธัชพรรณ ประทุมสุวรรณ และ นางสาวปณิดา ประทุมสุวรรณ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไข

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งพลเรือเอกนริสเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5]

ผู้บัญชาการทหารเรือแก้ไข

ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งพลเรือเอกนริสขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือสืบต่อจากพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560[6]

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2561[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/187/3.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
 5. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๓๐ ง พิเศษ หน้า ๑ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๑๗ ง พิเศษ หน้า ๑ ๑ กันยายน ๒๕๖๐
 7. ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๖, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๘, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕