พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก[3] พรพิพัฒน์ เบญญศรี เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2503 [4] เป็นทหารบกและนักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสมาชิกวุฒิสภาไทย[5][6]เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[7] กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางสถลมารค [8]กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[9]กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[10]กรรมการใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[11][12]

พรพิพัฒน์ เบญญศรี
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด [1]
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [2]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มีนาคม พ.ศ. 2503 (60 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

การศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 95
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 (ตท.18)
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 (จปร.29)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 25

การรับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2549 ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร [13]
 • พ.ศ. 2556 ปลัดบัญชีทหาร [14]
 • พ.ศ. 2558 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2559 รองเสนาธิการทหาร
 • พ.ศ. 2560 เสนาธิการทหาร
 • พ.ศ. 2561 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/239/T_0059.PDF
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๙ ข พิเศษ หน้า ๑ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
 4. https://www.youtube.com/watch?v=_Yn-6xD79pE&t=94s
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0017.PDF
 8. แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ
 9. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 10. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/217/T_0001.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
 13. http://www.afaps.ac.th/afapscommand/afapscommandindex.php
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/118/1.PDF
 15. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๓ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข, ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 16. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๑๕ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข, ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 17. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๘, ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
 18. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชเหรียญราชการชายแดน ฉบับพิเศษ หน้า ๘๗ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐๘, ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
 19. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา หน้า ๒๔ เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข, ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
 20. Chief of Defence, Royal Thai Armed Forces Visits USINDOPACOM [Image 1 of 3]


ก่อนหน้า พรพิพัฒน์ เบญญศรี ถัดไป
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ    
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ