พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก[3] พรพิพัฒน์ เบญญศรี เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2503 [4] เป็นทหารบกและนักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสมาชิกวุฒิสภาไทย[5][6]เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[7] กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางสถลมารค [8]กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[9]กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[10]กรรมการใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[11][12]

พลเอก, พลเรือเอก, พลอากาศเอก
พรพิพัฒน์ เบญญศรี
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด [1]
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [2]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มีนาคม พ.ศ. 2503 (60 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

การศึกษาแก้ไข

การศึกษาก่อนเข้ารับราชการแก้ไข

 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 95
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 (ตท.18)
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 (จปร.29)

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้วแก้ไข

หลักสูตรทางพลเรือนแก้ไข

 • พ.ศ. 2540 ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม. การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2540 ปริญญาโท ด้าน DEFENCE STUDIES, The University of New South Wales

หลักสูตรทางทหารแก้ไข

ในประเทศแก้ไข
 • พ.ศ. 2524 หลักสูตรกระโดดร่ม รุ่นที่ 132
 • พ.ศ. 2524 หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 61
 • พ.ศ. 2524 หลักสูตรนักโดดร่มนอกกอง
 • พ.ศ. 2524 หลักสูตรการรวบรวมพิเศษ รุ่นที่ 8
 • พ.ศ. 2528 หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 70
 • พ.ศ. 2531 หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 49
 • พ.ศ. 2533 หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 66
 • พ.ศ. 2543 หลักสูตรอบรมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและการฝึก เชิงสัมมนา
 • พ.ศ. 2550 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 • พ.ศ. 2556 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25
 • พ.ศ. 2558 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 6
ต่างประเทศแก้ไข
 • พ.ศ. 2526 หลักสูตรชั้นนายร้อย กองทัพบกออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2526 หลักสูตรทำความคุ้นเคยกับประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2555 หลักสูตร Senior International Defense Management Course (SIDMC)

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญแก้ไข

ทางทหารแก้ไข

 • พ.ศ. 2525 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2527 ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 60 มิลลิเมตร กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2528 นายทหารฝ่ายการข่าว กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2529 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2531 นายทหารคนสนิท ผู้ช่วยเสนาธิการ กองทัพบก ฝ่ายการข่าว
 • พ.ศ. 2531 นายทหารคนสนิท เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
 • พ.ศ. 2532 ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • พ.ศ. 2533 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2534 รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2536 หัวหน้ากองยุทธการ กองทัพบก
 • พ.ศ. 2538,พ.ศ. 2539 อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • พ.ศ. 2540 ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก
 • พ.ศ. 2541 ประจำสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • พ.ศ. 2542 ฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมข่าวทหาร
 • พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมข่าวทหาร
 • พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการกองยุทธการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 • พ.ศ. 2547,พ.ศ. 2548 ฝ่ายเสนาธิการ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2549 ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2549 ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร

[13]

 • พ.ศ. 2552 ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • พ.ศ. 2552 รองปลัดบัญชีทหาร
 • พ.ศ. 2556 ปลัดบัญชีทหาร [14]
 • พ.ศ. 2558 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2559 รองเสนาธิการทหาร
 • พ.ศ. 2560 เสนาธิการทหาร
 • พ.ศ. 2561 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ราชการพิเศษแก้ไข

 • ราชองครักษ์เวร (พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2549)
 • ตุลาการศาลทหารกลาง
 • นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ร.1 รอ.
 • ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบ เฉพาะกิจที่ 113
 • รองเสนาธิการ กองกำลังเฉพาะกิจร่วม 972 ไทย/ติมอร์ ตะวันออก
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด
 • นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์

ทางการเมืองแก้ไข

 • สมาชิกวุฒิสภา
 • หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
 • อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ยศทางทหารแก้ไข

 • พ.ศ. 2525 ร้อยตรี
 • พ.ศ. 2526 ร้อยโท
 • พ.ศ. 2529 ร้อยเอก
 • พ.ศ. 2532 พันตรี
 • พ.ศ. 2536 พันโท
 • พ.ศ. 2539 พันเอก
 • พ.ศ. 2548 พลตรี
 • พ.ศ. 2556 พลโท
 • พ.ศ. 2558 พลเอก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

 
พงศาวลี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรีอ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/239/T_0059.PDF
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๙ ข พิเศษ หน้า ๑ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
 4. https://www.youtube.com/watch?v=_Yn-6xD79pE&t=94s
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0017.PDF
 8. แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ
 9. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 10. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/217/T_0001.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
 13. http://www.afaps.ac.th/afapscommand/afapscommandindex.php
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/118/1.PDF
 15. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๓ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข, ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 16. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า ๑๕ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข, ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 17. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๘, ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
 18. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชเหรียญราชการชายแดน ฉบับพิเศษ หน้า ๘๗ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐๘, ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
 19. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา หน้า ๒๔ เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข, ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
 20. Chief of Defence, Royal Thai Armed Forces Visits USINDOPACOM [Image 1 of 3]


ก่อนหน้า พรพิพัฒน์ เบญญศรี ถัดไป
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ    
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ