หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์

พลโท หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์ ป.ป.ร.5, อ.ป.ร.2 (15 มกราคม พ.ศ. 2454 — 26 ตุลาคม พ.ศ. 2512) [1] พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี เป็นพระอนุชาร่วมพระมารดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์
263px

ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 15 มกราคม พ.ศ. 2454
สิ้นชีพิตักษัย 26 ตุลาคม พ.ศ. 2512 (58 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระมารดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี
พระชายา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี
พระบุตร หม่อมราชวงศ์เดือนเด่น กิติยากร
หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ เสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และหม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์เดือนเด่น กิติยากร (สมรสกับ หม่อมราชวงศ์สฤษดิคุณ กิติยากร) และหม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์[2]

หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2512 พระชันษา 58 ปี


เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  2. HSH Prince Arjuna Jisnu SVASTIVATANA