ธวัชชัย สมุทรสาคร

พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 กรรมการในคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่ายตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 336/2558[1] สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตราชองครักษ์พิเศษ[2] กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 อดีตแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเป็นประธานบริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ธวัชชัย สมุทรสาคร
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
แม่ทัพภาคที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
ก่อนหน้าพลโท วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์
ถัดไปพลโท จีระศักดิ์ ชมประสพ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 เมษายน พ.ศ. 2495 (72 ปี)
คู่สมรสนางศิริพร สมุทรสาคร
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการพ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2555
ยศ พลเอก
บังคับบัญชากองทัพภาคที่ 2

ประวัติ

แก้

พล.อ. ธวัชชัย สมุทรสาคร เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2495 ที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรของนายวิเชียร และนางสีมา สมุทรสาคร มีพี่น้อง4คน สมรสกับนางศิริพร สมุทรสาคร มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ พ.ท. กฤติพงศ์ สมุทรสาคร และ พ.ต. พิศุทธิ์ สมุทรสาคร เป็นเพื่อนสนิทกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

การศึกษา

แก้
 • พ.ศ. 2509 มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2514 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
 • พ.ศ. 2517 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
 • พ.ศ. 2517 หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 39
 • พ.ศ. 2518 หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 94
 • พ.ศ. 2519 หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 51 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • พ.ศ. 2526 หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 40 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • พ.ศ. 2528 หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 63 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • พ.ศ. 2531 หลักสูตรครูทำการรบ ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2538 หลักสูตร พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2539 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 41 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • พ.ศ. 2548 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.48)
 • พ.ศ. 2552 หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1 ณ สำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2553 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 1 (วปอ.มส.1)

การรับราชการ

แก้
 • พ.ศ. 2521 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 4 กรมผสมที่ 23
 • พ.ศ. 2527 ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6
 • พ.ศ. 2532 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 23
 • พ.ศ. 2540 ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 23
 • พ.ศ. 2544 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
 • พ.ศ. 2547 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์
 • พ.ศ. 2548 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
 • พ.ศ. 2550 รองแม่ทัพภาคที่ 2
 • พ.ศ. 2552 แม่ทัพน้อยที่ 2
 • พ.ศ. 2553 แม่ทัพภาคที่ 2
 • พ.ศ. 2555 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)

งานการเมือง

แก้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 พล.อ. ธวัชชัยได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติพัฒนา ลำดับที่ 1[3] ต่อมาหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยึดอำนาจการปกครองและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แล้วนั้น พล.อ.ธวัชชัยได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ถก 'วิป สปท.' นัดแรก เคาะ 4 รายชื่อ ร่วม คกก. ประสานงาน 3 ฝ่าย
 2. สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคชาติพัฒนา)
 4. พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗, ราชกิจจานุเบกษา,1 สิงหาคม 2557
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2011-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑, ๓ มิถุนายน ๒๕๒๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2017-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๕๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๘ เมษายน ๒๕๓๖