พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก [3] ณัฐ อินทรเจริญ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 นายทหารชาวไทย ปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม[4]เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019(ศอฉ.) โควิด-19 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ[5], อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)[6]กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[7]ประธานคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์[8]กรรมการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ[9] และ กรรมการ มูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์[10]กรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[11]

ณัฐ อินทรเจริญ
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
ปลัดกระทรวงกลาโหม
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[1]
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน พ.ศ. 2557 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 มกราคม พ.ศ. 2504 (59 ปี)
คู่สมรส รมิดา อินทรเจริญ
บุตร สุนัดดา อินทรเจริญ
ณบดี อินทรเจริญ
ภัทรภร อินทรเจริญ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2527 - ปัจจุบัน
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[2]

ประวัติแก้ไข

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ เกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายวิจัย กับนางอมร อินทรเจริญ มีพี่น้อง 7 คน คู่สมรส นางรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีบุตรและธิดา 3คน ชาย1 คนหญิง 2 คน

การศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2520 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2522 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ (ตท.20)
 • พ.ศ. 2527 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๓๑ (จปร.31)
 • พ.ศ. 2529 หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่นที่ ๗๔
 • พ.ศ. 2533 หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่นที่ ๕๓
 • พ.ศ. 2536 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๗๑
 • พ.ศ. 2558 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘

การรับราชการทหารแก้ไข

 • พ.ศ. 2527 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2531 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2534 นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2539 หัวหน้าฝ่ายการข่าวกรอง กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2540 หัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2548 เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
 • พ.ศ. 2549 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
 • พ.ศ. 2552 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2553 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (อัตราพลตรี)
 • พ.ศ. 2556 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔[12]
 • พ.ศ. 2557 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙[13]
 • พ.ศ. 2558 รองแม่ทัพภาคที่ ๑[14]
 • พ.ศ. 2559 รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2560 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[15]
 • พ.ศ. 2560 รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2561 ปลัดกระทรวงกลาโหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/191/1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/026/1023_1.PDF
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๙ ข พิเศษ หน้า ๑ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0160.PDF
 6. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๕๙ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
 7. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0039.PDF
 9. https://www.ipthailand.go.th/images/633/law_info2540.pdf
 10. รายชื่อกรรมการมูลนิธิ
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/075/1.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/024/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒๔ ข หน้า ๔๑ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/017-1/1.PDF