สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (31 กรกฎาคม 2557 – 21 พฤษภาคม 2562[ต้องการอ้างอิง]) จัดตั้งขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลังรัฐประหาร และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แทน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Seal of the Parliament of Thailand.svg
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธาน
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
เลขาธิการ
นัฑ ผาสุข[1]
โครงสร้าง
สมาชิก250[2]
6th National Legislative Assembly of Thailand (2014).svg
กลุ่มการเมือง
     ทหาร (145)
     ตำรวจ (13)
     กองอาสารักษาดินแดน (10)
     อิสระ (80)
การเลือกตั้ง
แต่งตั้ง
ที่ประชุม
Thai Parliament House.JPG
อาคารรัฐสภาไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา มีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 250 คน[3]

โดยมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอชื่อ ซึ่งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกจำนวน 200 คน ลาออกรวม 12 ราย และได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติม 31 คน หลังจากนั้นมี สมาชิกเสียชีวิต 2 ราย คงเหลือ 217 ราย วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีการแต่งตั้งเพิ่ม 33 ราย จนครบ 250 ราย วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เสียชีวิต คงเหลือสมาชิก 249 ราย

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติเลือกประธานและรองประธาน ผลปรากฏว่าศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นรองประธานคนที่ 1 และ พีระศักดิ์ พอจิต เป็นรองประธานคนที่ 2[4]

สื่อต่างประเทศวิจารณ์สภานี้ว่าเป็นสภาตรายาง เพราะมีสมาชิกที่เป็นทหารจำนวนมาก[5] ด้านภายในประเทศสภานิติบัญญัติถูกวิจารณ์เรื่องการเพิ่มอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้ง สถาปนา และถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์ และแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม[6] รวมทั้งอำนาจให้พระมหากษัตริย์ให้ทรงแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเลขานุการในคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัย[7]สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ยังนับเป็นสภาแรกที่ออกพระราชบัญญัติมากถึง 450 ฉบับ[8] พระราชกำหนด 16 ฉบับ (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) เฉพาะที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยไม่นับรวมการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 อีก 4 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 470 ฉบับ (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

สนช.ชุดนี้ยังมีมติในการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ก่อนจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีการเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562

รายนามสมาชิกแก้ไข

การแต่งตั้งรอบแรกแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[9] ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้หลังจากที่มีประกาศแต่งตั้งแล้ว อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีได้ทำหนังสือแจ้งต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอไม่รับตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากจุฬาราชมนตรีเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของศาสนาอิสลามในประเทศไทยจึงไม่สมควรรับตำแหน่งทางการเมือง และที่ผ่านมายังไม่มีใครทาบทามให้ดำรงตำแหน่งสมาชิก สนช.[30] และได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557[31] ในวันเดียวกันนี้ พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร ได้ยื่นหนังสือลาออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเพราะเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา[32] วันที่ 4 สิงหาคม 2557 พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อเลขาธิการวุฒิสภาทำหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเพราะเคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี[ต้องการอ้างอิง]

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้มีสมาชิกลาออกเพิ่มจำนวน 5 ราย ได้แก่ ณรงค์ชัย อัครเศรณี กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัชตะ รัชตะนาวิน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ[33] และ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์[34]ต่อมามีลาออกเพิ่ม 2 รายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้แก่พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์[35]และวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ได้ยื่นลาออกจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[36]ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นาย บุญทักษ์ หวังเจริญ ได้ลาออกจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมลาออก 12 ราย

การแต่งตั้งรอบสองแก้ไข

25 กันยายน 2557 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม[37][38] ดังต่อไปนี้

การแต่งตั้งรอบสามแก้ไข

22 ตุลาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติมอีก 3 รายดังต่อไปนี้[43]

การแต่งตั้งรอบสี่แก้ไข

11 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติมอีก 33 รายดังต่อไปนี้[44]

การแต่งตั้งรอบห้าแก้ไข

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติมอีก 3 คนดังต่อไปนี้ [50]

 1. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
 2. พลเอก สสิน ทองภักดี
 3. พลเอก ดร.[51] ธนเกียรติ ชอบชื่นชม

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 พลเอก ยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยให้เหตุผลเรื่องสุขภาพทำให้จำนวนสมาชิกเหลือ 245 คน

ต่อมาวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท อดีต ผู้บัญชาการทหารบก และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง อดีต ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อไปรับตำแหน่งองคมนตรีส่งผลให้เหลือสมาชิกทั้งสิ้น 243 คน ในเวลาต่อมานาย อำพน กิตติอำพน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อไปรับตำแหน่งองคมนตรี คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 238 คน

การประชุมแก้ไข

มีรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธาน วันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งแรกเพื่อเลือกประธาน ผลปรากฏว่าศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับเลือก[52]

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.19 น. มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานและรองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในเวลา 10.10 น. ได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558[ต้องการอ้างอิง]

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นวันแรก โดยคณะกรรมาธิการฯ อนุญาตให้ผู้ที่มาชี้แจงรับฟังเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการพิจารณา และไม่มีการถ่ายทอดการประชุม นรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุเหตุผลว่า อาจเป็นเพราะต้องการพิจารณาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม สื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้ไปสัมภาษณ์ คสช. ที่บริเวณชั้นลอย อาคารรัฐสภา 1 ซึ่งปกติสื่อมวลชนไปรอสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี[53]

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีวาระการประชุมวาระเดียว คือ การให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี[54] ซึ่งผลปรากฏว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือก

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้อำนาจตนเองถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นับเป็นอีกก้าวหนึ่งเพื่อถอนรากถอนโคนอิทธิพลของอดีตนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร[55]

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิเสธการเพิ่มหลักฐาน 72 ชิ้นในคดีรับจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ มีกำหนดการนั่งพิจารณาคดีการฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งครั้งแรกในวันที่ 9 มกราคม 2558[56]

วันที่ 23 มกราคม 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติฟ้องให้ขับยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งฐานละเลยต่อหน้าที่ต่อโครงการรับจำนำข้าว เป็นผลให้เธอถูกห้ามเล่นการเมืองห้าปี นอกจากนี้ ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาทางอาญาต่อโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับโทษจำคุกอีกหากพบว่ามีความผิด[57] หลังมีมติดังกล่าว ยิ่งลักษณ์ถูกห้ามแถลงข่าว[58]

วันที่ 3 มีนาคม 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ญาติของสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยให้ออกจากตำแหน่ง[59]

วันที่ 9 เมษายน 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มคำถามประชามติว่าจะให้รัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีใน 5 ปีหลังรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ได้หรือไม่[60]

ข่าวแก้ไข

ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งในคดีระหว่างพลเอก นพดล อินทปัญญา กับพวกรวม 28 คน กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยผู้ฟ้องฟ้องว่า การที่ ป.ป.ช. มีมติให้ผู้ฟ้องซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ถูกฟ้องคดี และให้ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมิใช่ผู้ดำรงตำแห่นงทางการเมือง จึงไม่จำเป็นต้องกระทำตามนั้น ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. เห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นอกจากนี้ ป.ป.ช. ยังเคยมีมติตั้งแต่ปี 2549 ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วย[61]

วันที่ 10 พฤศจิกายน มีการกำหนดค่าตอบแทนให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 75,590 บาท รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดือนละ 73,420 บาท สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดือนละ 71,230 บาท[62]

วันที่ 29 มกราคม 2558 กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อภิปรายตอบโต้แดเนียล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า การที่นายแดเนียล พูดแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยแถวบ้านตนภาษาชาวบ้านเรียกว่า “เสือก”[63]

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักข่าวอิศราได้รายงานว่ามีสมาชิกหลายรายตั้งคนในครอบครัวเป็นผู้ช่วย ซึ่งสมาชิกบางคนได้ตั้งบุตรที่ยังไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ามาช่วยงาน[64]

วันที่ 15 สิงหาคม 2558 มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งให้ สมเกียรติ รอดเจริญ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย[65]โดยพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

วันที่ 1 มีนาคม 2559 วิปสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้สมาชิกที่ตั้งบุคคลใกล้ชิดและเครือญาติมาช่วยงานปรับออกทั้งหมด โดยก่อนหน้านี้ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ ตั้งภรรยาดำรงตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง กินเงินเดือนรวม 59,000 บาท ตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งบุตรมาช่วยงาน กล่าวว่าที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทำกันเป็นปกติ จึงถามว่าที่มาพูดตอนนี้มีวาระซ่อนเร้นหรือไม่ และคาดว่าตำแหน่งที่มีเงินเดือนน้อยจะไม่มีผู้ใดรับ ส่วน สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 กล่าวว่า สมาชิกชี้แจงว่า ที่ตั้งคนในครอบครัวเพราะเหตุผลด้านการเมืองและมีข้อมูลเป็นความลับ จึงต้องการคนที่ไว้ใจ[66]

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่งตั้ง นางสาวสายพิณ นนท์ปฏิมากุล เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พีระศักดิ์ พอจิต โดยพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560[67]

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ ร้อยตำรวจตรีหญิง ณัฐสภรณ์ เทศบรรทัด เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย[68]โดย ร้อยตำรวจตรีหญิง ณัฐสภรณ์ เทศบรรทัด ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 พลเอกธีรชัย นาควานิช ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อมา วันที่ 15 ธันวาคม 2559 วีระศักดิ์ ฟูตระกูล ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[69]

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งมนตรี ธนภรรคภวิน[70] เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พีระศักดิ์ พอจิต

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง หน้า ๓๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙ กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ"
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/077/1.PDF
 4. ด่วน!!! นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับเลือกเป็นประธาน สนช.ตามโผ, sanook news, 27 สิงหาคม 2557
 5. ดิ อีโคโนมิสต์ ฉบับล่าสุด วิจารณ์ สนช. เป็นเหมือนสภาตรายาง, ข่าวสด, 27 สิงหาคม 2557
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/050/T1.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/075/1.PDF
 8. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-05-24. สืบค้นเมื่อ 2018-05-28.
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ แก้ไขคำผิดพระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, 9 กันยายน 2557
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 ราชกิจจานุเบกษา, เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล, เล่มที่ 132, ตอนที่ 22 ข, 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558, หน้า 1-18
 11. ราชกิจจานุเบกษา, เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล, เล่มที่ 132, ตอนที่ 12 ข, 26 มีนาคม พ.ศ. 2558, หน้า 1-10
 12. "Niigata University official web page (English)". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-09-01. สืบค้นเมื่อ 2015-10-29.
 13. 13.0 13.1 13.2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/031_1/1.PDF
 14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เรื่องประวัติโดยย่อนายกสภามหาวิทยาลัย[ลิงก์เสีย]
 15. ประวัติ ตวง อันทะไชย[ลิงก์เสีย]
 16. สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์, เรื่องประวัติคณบดีคณะรัฐประศาสตร์นศาสตร์
 17. สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์, เรื่องประวัติอธิการบดี
 18. "เรื่องประวัติการศึกษาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-11-12.
 19. 19.0 19.1 ราชกิจจานุเบกษา, เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล, เล่มที่ 134, ตอนที่ 12 ข, 11 มีนาคมคม พ.ศ. 2560, หน้า 1-8
 20. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ เล่มที่ 132, ตอนพิเศษ 303 ง, 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, หน้า 5
 21. ไทยรัฐออนไลน์, เรื่องประวัติรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 22. "ประวัติการศึกษาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-11-12.
 23. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, เรื่องประวัติการศึกษาประธานกรรมการ[ลิงก์เสีย]
 24. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, เรื่องประวัติการศึกษาศาตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
 25. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรื่องประวัติผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[ลิงก์เสีย]
 26. ประวัติสมพร[ลิงก์เสีย]
 27. สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, เรื่องประวัติการศึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ Archived 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/042/1.PDF
 29. ไทยรัฐออนไลน์, เรื่องประวัติการศึกษาดร.อำพน กิตติอำพน
 30. "อาศิส พิทักษ์คุมพล" จุฬาราชมนตรีขอไม่รับตำแหน่ง "สนช.", ไทยพีบีเอส, 2 สิงหาคม 2557
 31. จุฬาราชมนตรียื่นหนังสือลาออก สนช.แล้ว[ลิงก์เสีย], อสมท., 6 สิงหาคม 2557
 32. พล.อ.ธวัชชัยยื่นหนังสือลาออกสนช., โพสต์ทูเดย์, 6 สิงหาคม 2557
 33. 4 สนช. ยื่นหนังสือลาออก แจงติดภารกิจส่วนตัว[ลิงก์เสีย], sping news,28 สิงหาคม 2557
 34. 'พล.ท.สุรเชษฐ์'ลาออกสนช.เป็นคนที่ 5, กรุงเทพธุรกิจ, 28 สิงหาคม 2557
 35. ศิริชัย'-'อนันตพร' ลาออกสนช.แล้วคาดร่วมครม. Archived 2016-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สำนักงานข่าวไอเอ็นเอ็น, 20 สิงหาคม 2558
 36. วัชรพล ประสารราชกิจลาออกจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักงานข่าวเดลินิวส์, 1 ตุลาคม 2558
 37. ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม, เล่มที่ ๑๒๑, ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง, ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 38. โปรดเกล้าฯตั้งสนช.อีก28คน, กรุงเทพธุรกิจ, 27 กันยายน 2557
 39. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ,เรื่องประวัติรองศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ Archived 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 40. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ,เรื่องประวัติ นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร[ลิงก์เสีย]
 41. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,เรื่องประวัติอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
 42. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,เรื่องประวัติดร.วรพล โสคติยานุรักษ์[ลิงก์เสีย]
 43. ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม, เล่มที่ 132, ตอนพิเศษ 269 ง, 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558, หน้า 1
 44. ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม, เล่มที่ 133, ตอนพิเศษ 230 ง, 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559, หน้า 1-2
 45. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/012/1.PDF
 46. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/042/1.PDF
 47. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/042/1.PDF
 48. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/042/1.PDF
 49. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/042/1.PDF
 50. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๓๖ ง พิเศษ หน้า ๑ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 51. รายชื่ออาจารย์พิเศษ
 52. พรเพชรเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[ลิงก์เสีย] ,now26.tv,8 สิงหาคม 2557
 53. "สั่งห้ามสื่อเข้าฟัง กมธ.งบฯ 58 เข้ม! กันสื่อตรวจสอบงบ 2.5 ล้านล้าน". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-08-22. สืบค้นเมื่อ 2014-08-20.
 54. "วิปสนช.แจงเกณฑ์เลือกนายกฯ ต้องได้เสียงโหวต 99 คะแนน ขึ้นไป". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-04-23. สืบค้นเมื่อ 2014-08-21.
 55. "Thai assembly votes itself the power to impeach politicians, sideline critics". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-10-02. สืบค้นเมื่อ 2014-10-02.
 56. Shaohui, Tian (November 30, 2014). "Former Thailand's PM Yingluck Impeachment Case to Kick Off in Early 2015". Women of China. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-06-10. สืบค้นเมื่อ 30 November 2014.
 57. "Profile: Yingluck Shinawatra" (ภาษาอังกฤษ). BBC. 2015-01-23. สืบค้นเมื่อ 2015-01-24.
 58. "คสช. ประสาน "ยิ่งลักษณ์" งดแถลงที่เอสซีปาร์ค ตำรวจ-ทหาร ตรึงกำลังแน่น!". มติชน. 2015-01-23. สืบค้นเมื่อ 2015-01-24.[ลิงก์เสีย]
 59. เผยมติวิปสนช.เห็นควรให้สมาชิกเชิญ"เมีย-ลูก-ญาติ"ออกจากตำแหน่ง ผช., อิศรา, 3 มีนาคม 2558, สืบค้นวันที่ 23 มีนาคม 2558
 60. สนช.เคาะตั้งคำถามพ่วงประชามติให้รัฐสภาฯโหวตเลือกนายกฯ โพสต์ทูเดย์.
 61. “บิ๊กกี่”นำทัพสนช.28 คน ฟ้องเงียบป.ป.ช. ลงมติให้เปิดเผยทรัพย์สินโดยมิชอบ
 62. "คลอดแล้ว!ค่าตอบแทน หน.คสช. สนช. สปช. รับ 113,560 -125,590 บาท/ด". Isra News. 2014-11-10. สืบค้นเมื่อ 2014-11-14.
 63. "หลุดกลางที่ประชุมสนช. กิตติศักดิ์ กร้าว ผู้ช่วยรมว.ต่างประเทศสหรัฐ ทีหลังอย่า ′เสือก′". มติชน. 2015-01-29. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-12-22. สืบค้นเมื่อ 2015-02-01.
 64. เปิดชื่อ! สนช.กว่าครึ่งร้อยตั้ง“เมีย-ลูก-ญาติ”ช่วยงาน-เงินเดือน 1.5-2 หมื่น, อิศรา, 27 กุมภาพันธ์ 2558, สืบค้นวันที่ 23 มีนาคม 2558
 65. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/D/072/5.PDF
 66. สนช.ตั้งภรรยาควบ 3 ตำแหน่ง รับเงินเดือนละ 5.9 หมื่น[ลิงก์เสีย], มติชน, 4 มีนาคม 2559, สืบค้นวันที่ 9 มีนาคม 2559
 67. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/017/5.PDF
 68. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/024/13.PDF
 69. ‘วีระศักดิ์ ฟูตระกูล’ ลาออก สนช. เผย ยังบอกไม่ได้ ปมไปเป็นรัฐมนตรี รอความชัดเจน
 70. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/017/6.PDF

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข