นาย ปรีดี ดาวฉาย เกิดวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2501 เป็นประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยคนปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม[3] ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด[4] ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)[5]ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด[6]กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย[7] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 และเป็นกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน[8] สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 55/2557 กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามพระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

ปรีดี ดาวฉาย
ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
16 มีนาคม พ.ศ. 2559[1]
กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
16 มีนาคม พ.ศ. 2559
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
16 มีนาคม พ.ศ. 2559
กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[2]
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กันยายน พ.ศ. 2501

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน[9] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ กรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก[10] กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • พ.ศ. 2525 เริ่มงานที่สำนักฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย
 • พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่ Co-General Manager สาขาฮ่องกง ธนาคารกสิกรไทย
 • พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อฝ่ายอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ธนาคารกสิกรไทย
 • พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานสินเชื่อและหลักประกัน ธนาคารกสิกรไทย
 • พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารกสิกรไทย
 • พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
 • พ.ศ. 2547 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
 • พ.ศ. 2553 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ทำหน้าที่ผู้ประสานงานภูมิด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย
 • พ.ศ. 2556 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
 • พ.ศ. 2557 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 • พ.ศ. 2559 ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • พ.ศ. 2561 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การศึกษาแก้ไข

จบนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จบปริญญาโทด้านกฎหมาย กฎหมายเปรียบเทียบ จากมหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • ตั้ง'ปรีดี ดาวฉาย'นั่งเก้าอี้ประธานสมาคมธนาคารไทย
 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0032.PDF
 • คณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริษัท
 • กรรมการสมาคม
 • รายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/120/8.PDF
 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/034/1.PDF
 • http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๓ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐