รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดิมเรียก เสนาบดีว่าการกรมพระคลังมหาสมบัติ หรือ เสนาบดีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีไทย หัวหน้ากระทรวงการคลังของประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
ตราราชการของกระทรวงการคลัง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พิชัย ชุณหวชิร
ตั้งแต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
กระทรวงการคลัง
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบำราบปรปักษ์
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
สถาปนาพ.ศ. 2416
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

เสนาบดีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (พ.ศ. 2416 – พ.ศ. 2475)

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พ.ศ. 2416 พ.ศ. 2429
2   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ พ.ศ. 2429 พ.ศ. 2435
3   มหาเสวกเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2435 23 ธันวาคม พ.ศ. 2437
4   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2437 26 สิงหาคม พ.ศ. 2439
5   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 26 สิงหาคม พ.ศ. 2439 1 มิถุนายน พ.ศ. 2449
6   มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) 1 มิถุนายน พ.ศ. 2449 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450
7   มหาอำมาตย์เอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450 31 มีนาคม พ.ศ. 2450
รั้งตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2451
17 มกราคม พ.ศ. 2465
8   มหาอำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม 17 มกราคม พ.ศ. 2465 26 ตุลาคม พ.ศ. 2472
9   มหาอำมาตย์เอก พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 26 ตุลาคม พ.ศ. 2472 31 มีนาคม พ.ศ. 2473
รั้งตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2473
9 เมษายน พ.ศ. 2475
8
(2)
  มหาอำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม 9 เมษายน พ.ศ. 2475 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475
10   มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2476 – ปัจจุบัน)

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
  มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 24 มิถุนายน พ.ศ. 2476
2
(1,2)
  มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ศรีธรรมาธิเบศ ณ สงขลา) 4 24 มิถุนายน พ.ศ. 2476 15 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 21 กันยายน พ.ศ. 2477
3   มหาอำมาตย์ตรี พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
4   นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479
5
(1-3)
  มหาอำมาตย์ตรี พระยาไชยยศสมบัติ

(เสริม กฤษณามระ)

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
7 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 12 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 19 ธันวาคม พ.ศ. 2481
6
(1)
  อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 9 20 ธันวาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2484
7
(1,2)
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2484 9 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
8   พันตรี ควง อภัยวงศ์ 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 10 มกราคม พ.ศ. 2488
9   เล้ง ศรีสมวงศ์ 10 มกราคม พ.ศ. 2488 1 กันยายน พ.ศ. 2488
10
(1,2)
  ดิเรก ชัยนาม 12 1 กันยายน พ.ศ. 2488 18 กันยายน พ.ศ. 2488
13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
11   พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
6
(2,3)
  ปรีดี พนมยงค์ 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
12
(1,2)
  วิจิตร ลุลิตานนท์ 17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
13
(1,2)
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
14   พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) 21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
13
(3,4)
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 27 มิถุนายน พ.ศ. 2492
22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492
15   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
16   พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
17   หลวงวิจิตรวาทการ 23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494
7
(3,4)
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ.​ 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
18   พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
19   พจน์ สารสิน 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 กันยายน พ.ศ. 2500
20
(1,2)
  เสริม วินิจฉัยกุล 26 กันยายน พ.ศ. 2500 21 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
21   โชติ คุณะเกษม 29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
22
(1,2)
  สุนทร หงส์ลดารมภ์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 10 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
20
(3-5)
  เสริม วินิจฉัยกุล 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 10 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 15 ตุลาคม พ.ศ. 2516
23   บุญมา วงศ์สวรรค์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
24
(1)
  สมหมาย ฮุนตระกูล 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
25
(1)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 35 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 17 มีนาคม พ.ศ. 2518
26   บุญชู โรจนเสถียร 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 21 เมษายน พ.ศ. 2519
22
(2,3)
  เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 37 20 เมษายน พ.ศ. 2519 4 ตุลาคม พ.ศ. 2519
38 4 ตุลาคม พ.ศ. 2519 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519
27
(1,2)
  สุพัฒน์ สุธาธรรม 39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
28   พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
24
(2)
  สมหมาย ฮุนตระกูล 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 12 มีนาคม พ.ศ. 2523
29   ดร.อำนวย วีรวรรณ 42 12 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
24
(3,4)
  สมหมาย ฮุนตระกูล 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529
30
(3)
  สุธี สิงห์เสน่ห์ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
31   ประมวล สภาวสุ 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
32   ดร. วีรพงษ์ รามางกูร 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
33   บรรหาร ศิลปอาชา 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
30
(2,3)
  สุธี สิงห์เสน่ห์ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 16 เมษายน พ.ศ. 2535
48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
34   พนัส สิมะเสถียร 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
35
(1)
  ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
36   ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
37   บดี จุณณานนท์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 15 ตุลาคม พ.ศ. 2539
38   ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2539 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (รักษาการ)
29
(2)
  ดร.อำนวย วีรวรรณ 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 21 มิถุนายน พ.ศ. 2540
39
(1)
  ดร.ทนง พิทยะ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2540 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
40   โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
35
(2)
  ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
41
(2)
  รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
42   ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
41
(2)
  รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 55 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
39
(2)
  ดร. ทนง พิทยะ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
43   หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 1 มีนาคม พ.ศ. 2550
44   ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
45   นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
46   สุชาติ ธาดาธำรงเวช 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
47   กรณ์ จาติกวณิช 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
48   ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
49   กิตติรัตน์ ณ ระนอง 18 มกราคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
50   สมหมาย ภาษี 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
51   อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
52   อุตตม สาวนายน 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[1]
-   สันติ พร้อมพัฒน์
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[2] 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
53   ปรีดี ดาวฉาย 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563[3] 1 กันยายน พ.ศ. 2563[4]
-   สันติ พร้อมพัฒน์
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน)
1 กันยายน พ.ศ. 2563[4] 30 กันยายน พ.ศ. 2563
54   อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563[5] 1 กันยายน พ.ศ. 2566
55   เศรษฐา ทวีสิน 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 27 เมษายน พ.ศ. 2567
56   พิชัย ชุณหวชิร 27 เมษายน พ.ศ. 2567 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ยังมีชีวิตอยู่

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
พนัส สิมะเสถียร พ.ศ. 2535 29 กันยายน พ.ศ. 2476 (90 ปี)
บดี จุณณานนท์ พ.ศ. 2539 30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 (88 ปี)
สมหมาย ภาษี พ.ศ. 2557 - 2558 26 มิถุนายน พ.ศ. 2487 (80 ปี)
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ พ.ศ. 2535 - 2538;
พ.ศ. 2540 - 2544
29 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (78 ปี)
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ พ.ศ. 2539 19 กันยายน พ.ศ. 2489 (77 ปี)
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล พ.ศ. 2549 - 2550 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
ทนง พิทยะ พ.ศ. 2540;
พ.ศ. 2548 - 2549
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
พิชัย ชุณหวชิร พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 (75 ปี)
ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ พ.ศ. 2550 - 2551 10 เมษายน พ.ศ. 2493 (74 ปี)
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล พ.ศ. 2554 - 2555 21 ธันวาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
สุชาติ ธาดาธำรงเวช พ.ศ. 2551 8 สิงหาคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2544 -​ 2545;
พ.ศ. 2547 - 2548
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (71 ปี)
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ พ.ศ. 2558 - 2562 28 สิงหาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ พ.ศ. 2563 - 2566 25 กันยายน พ.ศ. 2499 (67 ปี)
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี พ.ศ. 2551 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (67 ปี)
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย พ.ศ. 2538 - ​2539 7 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (66 ปี)
กิตติรัตน์ ณ ระนอง พ.ศ. 2555 -​ 2557 3 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
ปรีดี ดาวฉาย พ.ศ. 2563 3 กันยายน พ.ศ. 2501 (65 ปี)
อุตตม สาวนายน พ.ศ. 2562 - 2563 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (64 ปี)
เศรษฐา ทวีสิน พ.ศ. 2566 - 2567 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 (62 ปี)
กรณ์ จาติกวณิช พ.ศ. 2551 -​ 2554 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 (60 ปี)

อ้างอิง

  1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี. 2020-07-30. สืบค้นเมื่อ 2020-07-30.
  2. ""บิ๊กป้อม" รักษาการ รมต. สำนักนายกฯ "วิษณุ" ควบพลังงาน". ประชาชาติ. 2020-07-21. สืบค้นเมื่อ 2020-07-22.
  3. "ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี. 2020-08-06. สืบค้นเมื่อ 2020-09-02.
  4. 4.0 4.1 "ประกาศราชกิจจา "ปรีดี ดาวฉาย" ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง". ฐานเศรษฐกิจ. 2020-09-01. สืบค้นเมื่อ 2020-09-01.
  5. "ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี" (PDF). ราชกิจจานุพเบกษา. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี. 2020-08-06. สืบค้นเมื่อ 2020-09-02.

ดูเพิ่ม