พนัส สิมะเสถียร

ศาสตราจารย์ พนัส สิมะเสถียร เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2475 เป็นบุตรของนายเพ็ญ กับนางจำเนียร สิมะเสถียร เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[1] อดีตปลัดกระทรวงการคลัง อดีตรักษาการอธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอดีตอธิบดีกรมสรรพากรโดยเป็นคนแรกที่จบการศึกษาปริญญาเอกในขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร

พนัส สิมะเสถียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า นายบรรหาร ศิลปอาชา
ถัดไป นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
10 มีนาคม พ.ศ. 2538 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
ก่อนหน้า ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ถัดไป รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 กันยายน พ.ศ. 2475 (88 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
คู่สมรส กัลยา สิมะเสถียร
ศาสนา พุทธ

ปัจจุบันเป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12,กฎหมายการคลัง) และประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบัน

ศ.พนัส สิมะเสถียร หรือ ศ.ดร.พนัส สิมะเสถียร สมรสกับนางกัลยา สิมะเสถียร มีบุตร 3 คน คือ นายดนุชา สิมะเสถียร, นางณัฐญา นิยมานุสร (สิมะเสถียร) และ นายธีรสุต สิมะเสถียร

ศ.พนัส สิมะเสถียร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[2]

การศึกษาแก้ไข

  • พ.ศ. 2494 ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2497 B.A., Cum Laude, สาขาบริหารธุรกิจ Claremont Men's College, California ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2498 ปริญญาโท วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2501 ปริญญาเอก วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2527 พาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข