พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย

มหาอำมาตย์เอก มหาเสวกเอก นายพันเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาห่วง เมื่อวันอังคาร เดือน 3 ขึ้น 14 ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. 1227 ตรงกับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2409

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นเอก
Jayanta Mongkol.jpg
ชายาและหม่อมหม่อมเจ้าสุภางค์ภักตร์ ไชยันต์
หม่อมน้อย
หม่อมกลีบ
หม่อมเฮียะ
หม่อมส้วน
พระบุตร13 องค์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาห่วง
ประสูติ30 มกราคม พ.ศ. 2409
สิ้นพระชนม์15 เมษายน พ.ศ. 2450 (42 ปี)

พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าไชยันตมงคล ทรงรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำแหน่งนายพันเอก ราชองครักษ์ เมื่อพ.ศ. 2438 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย[1] ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

เมื่อพ.ศ. 2449 ทรงก่อตั้งธนาคารแห่งแรกที่ดำเนินการโดยคนไทย ใช้ชื่อว่า บุคคลัภย์ (Book Club) ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้จดทะเบียนตั้งเป็นธนาคารได้ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้ชื่อว่า บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด (Siam Commercial Bank Co.) ปัจจุบันคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล ทรงได้รับการยกย่องเป็น พระบิดาแห่งวงการธนาคารไทย[2]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย สิ้นพระชนม์เมื่อวันจันทร์ เดือน 6 ขึ้น 4 ค่ำ ปีมะแมนพศก จ.ศ. 1269 ตรงกับวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2450 สิริพระชันษา 42 ปี เป็นต้นราชสกุล

พระโอรสและธิดาแก้ไข

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เป็นองค์ต้นราชสกุลไชยันต์ มีชายา 1 องค์ และมีหม่อม 4 คน ได้แก่

 1. หม่อมน้อย (สกุลเดิม ยุกตะเสวี)
 2. หม่อมกลีบ (สกุลเดิม ฌูกะวิโรจน์)
 3. หม่อมเฮียะ (สกุลเดิม ยุกตะเสวี)
 4. หม่อมส้วน (สกุลเดิม ยุกตะเสวี)
 5. หม่อมเจ้าสุภางค์ภักตร์ (ราชสกุลเดิม จรูญโรจน์) พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ กับหม่อมเจ้าโถมนา (ราชสกุลเดิม วัชรีวงศ์)

มีพระโอรส พระธิดารวมทั้งหมด 13 องค์ เป็นชาย 5 องค์ และหญิง 8 องค์

พระรูป พระนาม หม่อมมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์/สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
  1. หม่อมเจ้าหญิงสุภาภรณ์ ที่ 1 ในหม่อมน้อย 11 พฤษภาคม 2426 4 สิงหาคม 2501
  2. หม่อมเจ้าถาวรมงคลวงศ์ ที่ 1 ในหม่อมกลีบ 29 ธันวาคม 2426 7 เมษายน 2483 หม่อมหลวงคลอง (สนิทวงศ์)
  3. หม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม ที่ 2 ในหม่อมกลีบ 12 ธันวาคม 2429 21 มิถุนายน 2499 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
  4. หม่อมเจ้าหญิงภิรมย์สงวน ที่ 2 ในหม่อมน้อย 25 สิงหาคม 2430 15 ตุลาคม 2520
  5. หม่อมเจ้าหญิงประมวญทรัพย์ ที่ 3 ในหม่อมน้อย 26 พฤศจิกายน 2435 19 ธันวาคม 2467
  6. หม่อมเจ้าหญิงประดับศักดิ์ ที่ 3 ในหม่อมกลีบ 5 มกราคม 2435 1 พฤษภาคม 2526
  7. หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ที่ 1 ในหม่อมเฮียะ 12 มิถุนายน 2439 12 มิถุนายน 2473 หม่อมเจ้าประโลมจิตร (จิตรพงศ์)
  8. หม่อมเจ้าหญิงวิมลอรรถ ที่ 2 ในหม่อมเฮียะ 1 มีนาคม 2441 9 กันยายน 2518
  9. หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย
(พ.ศ. 2493: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย)
หม่อมส้วน 29 เมษายน 2442 22 สิงหาคม 2509 หม่อมราชวงศ์หญิงชวลิต (สนิทวงศ์)
หม่อมเจ้าหญิงพัฒน์คณนา (กิติยากร)
  10. หม่อมเจ้าหญิงอำไพสุวรรณ ที่ 1 ในหม่อมเจ้าสุภางค์หญิงภักตร์ 7 กรกฎาคม 2444 24 กุมภาพันธ์ 2476
  11. หม่อมเจ้าจันทรจุฑา ที่ 2 ในหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์ภักตร์ 11 สิงหาคม 2445 2 พฤษภาคม 2462
  12. หม่อมเจ้ามหาฤกษ์ ที่ 3 ในหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์ภักตร์ 16 พฤศจิกายน 2446 กรกฎาคม 2449
  13. หม่อมเจ้าหญิงสุขาวดี ที่ 4 ในหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์ภักตร์ 17 พฤศจิกายน 2448 พ.ศ. 2487

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล (30 มกราคม พ.ศ. 2409 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - 5 เมษายน พ.ศ. 2438)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (5 เมษายน พ.ศ. 2438 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)

ภายหลังการสิ้นพระชนม์

 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

พระราชสมัญญานามแก้ไข

 • พระบิดาแห่งการธนาคารไทย[8]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศการสถาปนา พระเจ้าน้องยาเธอ พระวรวงษ์เธอ เปนต่างกรม แลสถาปนา หม่อมเจ้าเปนพระองคเจ้า แลเลื่อนตำแหน่งยศข้าราชการผู้ใหญ่, เล่ม 13, ตอน 1, 5 เมษายน พ.ศ. 2438, หน้า 16
 2. พระบิดาแห่งธนาคารไทย จาก เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธี ศรีสัจปานกาลพระราชทานพระไชยวัฒน์ องค์เล็กและเครื่องราชอิสริยาภรณ์และตั้งองคมนตรี, เล่ม ๙, ตอน ๒๖, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๓ ๑๙๙
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ถวายบังคมพระบรมรูปและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๑๘๙๓, หน้า ๓๖๗
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๒, ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๕๖๔
 6. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน
 7. "พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 12 (ตอน 36): หน้า 328. 8 ธันวาคม 2439. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2562.
 8. http://www.thaibankmuseum.or.th/museum204.php
ก่อนหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ถัดไป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ   เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
(26 สิงหาคม พ.ศ. 2439 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2449)
  พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)