สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ[1] สมัยรัฐบาลของดร.ทักษิณ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เคยถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นเลขาธิการสหประชาชาติในนามของ 10 ประเทศอาเซียน แต่ได้ถอนตัวในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ภายหลังทราบผลการหยั่งเสียง[2] หลังมีการรัฐประหารในประเทศไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ก่อนหน้า ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ถัดไป บดี จุณณานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ถัดไป กันตธีร์ ศุภมงคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (62 ปี)
กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง ไทยรักไทย
คู่สมรส ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (ปร.ด.)
อาชีพ นักการเมือง
นักการทูต
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เกิดวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2501 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายคนเดียวของศาสตราจารย์พิเศษ[3] ดร.สุนทร เสถียรไทย อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมธนารักษ์ และรองปลัดกระทรวงการคลัง กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สกุลเดิม สวัสดิ์-ชูโต)

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย สมรสกับดร. ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย ธิดาท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์บุษบา (กิติยากร) สธนพงศ์ กับหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ อดีตราชเลขาธิการและอดีตองคมนตรี มีบุตร 1 คน คือ ดร.สันติธาร เสถียรไทย

การศึกษาแก้ไข

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมเหรียญทอง) ปริญญาโทสาขาการเมืองและการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จาก โรงเรียนกฎหมายและการทูตเฟลตเชอร์ (The Fletcher School of Law and Diplomacy) , มหาวิทยาลัยทัฟส์ และเป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก นิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

งานการศึกษาแก้ไข

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยร่วมสอนกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กับ ศาสตราจารย์เฟรดเดอริก สโนเดอร์ ในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรกฎหมายเศรษฐกิจระหว่ช และการวิจัยสหสาขาระหว่างนิติศาสตร์และสาขาอื่นๆที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศาสตราภิชาน กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการอาวุโสของ Harvard Law School สหรัฐอเมริกา และ Member of the Advisory Council, Global Law and Policy Institute, Harvard Law School, U.S.A. และ Member of Asian Advisory Group of the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University สหรัฐอเมริกา

นอกจากนั้น ยังเป็น

 • ประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ปัจจุบัน-2565)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (2558-ปัจจุบัน)
 • นายกสภามหาวิทยาลัย CMKL (ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกาและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) (2561-ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย(ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2561-ปัจจุบัน)

งานการเมืองแก้ไข

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา (ครม.51) และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรี[4] และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตร ซึ่งได้ริเริ่มกรอบความร่วมมือต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและในภูมิภาคเอเชีย เช่น ACMECS และ ACD

งานองค์การระหว่างประเทศแก้ไข

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้รับเลือกจากประเทศในเอเชียให้เป็นประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (President of Asia Society of International Law (ASIL)) ระหว่างปี (2557-2558)[5] และ ได้รับเลือกจากสมาชิก 24 ท่านของคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council : APRC) ให้เป็นประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย ในวาระ 5 ปี 2 วาระ (พ.ศ. 2555-2560 และ พ.ศ. 2561-2566) ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้งและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย[6][7], ได้รับเลือกเป็นกรรมการของการประชุมโบอ่าว (Boao Forum for Asia) สองสมัยจนถึงปัจจุบัน, ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้นำเพื่อสันติภาพ (Leaders for Peace), ได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการวิสัยทัศน์นิติธรรม 2030 เป็นต้น

งานสังคมแก้ไข

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตั้งมา 25 ปี ซึ่งได้มีกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัย การเฝ้าระวังภัยและการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน เป็นประธานมูลนิธิส่งเสริม นักกฎหมายธุรกิจ รองประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และการเป็นประธานร่วมกับอดีตประธานาธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์ ของสหรัฐอเมริกา ในคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศเนปาล (พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2560) ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน) เป็นต้น

ในอดีตเคยเป็นประธานมูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์, ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมการแสดงโขนและวัฒนธรรมของไทย, ประธานคณะกรรมการการจัดหาทุนโครงการผ่าตัดหัวใจให้คนยากจนเทิดพระเกียรติในหลวงทั่วหล้า 84 พรรษามหาราชา (พ.ศ. 2554)

งานธุรกิจแก้ไข

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ เมื่อปีพ.ศ. 2533 นอกจากนี้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ ระหว่างการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกับกลุ่มผู้ผลิตก๊าซในพม่า ซึ่งผลการเจรจาเป็นผลให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไม่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีความ นอกจากนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในปีพ.ศ. 2540 ในฐานะประธานกรรมการ ได้นำบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ไป Roadshow ในต่างประเทศ จนประสบความสำเร็จในการออกหุ้นเพิ่มทุนแม้อยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 และยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจากับเจ้าหนี้ต่างประเทศเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการให้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด จนประสบความสำเร็จเป็นบริษัทแรกของไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 จึงเป็นผลดีต่อบริษัทที่รัฐบาลมีหุ้นใหญ่ให้เจริญก้าวหน้าได้มั่นคง และปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนต่างๆหลายแห่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ไทยแก้ไข


ต่างประเทศแก้ไข

 •   ชั้นสายสะพาย Commander Grand Cross of the Royal Order of the Polar Star ราชอาณาจักรสวีเดน[12]
 •   ชั้นสายสะพาย Grand Cross of the Order of Orange-Nassau ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ [13]
 •   ชั้นสายสะพาย The Most Honourable Order of Seri Paduka Mahkota Brunei ชั้นที่ 1 (SPMB) บรูไนดารุสซาลาม[14]
 •   ชั้นสายสะพาย The Most Blessed Order of Setia Nagara Brunei ชั้นที่ 1 (PSNB) บรูไนดารุสซาลาม[15]
            ชั้นสายสะพาย Bahrain Decoration ชั้นที่ 1 บาห์เรน

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
 2. “สุรเกียรติ์” ถอนตัวชิงเลขาฯยูเอ็น หลังรู้ผลหยั่งเสียงพ่ายยับ
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/143/6.PDF
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๕ ราย)
 5. https://www.etda.or.th/content/etda-asiansil-privacy-internet-governance.html
 6. https://www.matichon.co.th/foreign/indepth/news_744818
 7. http://www.thaibev.com/th08/detailnews.aspx?ngID=951
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกีรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔,๕๒๔ ราย) เล่ม ๑๑๓ ตอน ๒๒ ข ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย] เล่ม ๑๒๑ ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า 2
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/B/017V001/1_1.PDF
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ. เล่ม ๑๒๐ ตอน ๔ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หน้า ๕
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ. เล่ม ๑๒๑ ตอน ๖ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๒
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ. เล่ม ๑๑๙ ตอน ๑๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ หน้า ๒๘
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ. เล่ม ๑๑๙ ตอน ๑๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หน้า ๕
 16. ในราชกิจจานุเบกษาทับศัพท์ตามภาษาอังกฤษว่า "เดอะ รอยัล ออร์เดอร์ ออฟ สหไมตรี ชั้น แกรนด์ ออฟฟิซเซอร์" ดูที่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ. เล่ม ๑๑๘ ตอน ๒๑ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ หน้า ๑

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ถัดไป
ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
พินิจ จารุสมบัติ
สมศักดิ์ เทพสุทิน
   
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 55)
(11 มีนาคม พ.ศ. 2548 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549)
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.51)
(18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539)
  บดี จุณณานนท์