มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (อังกฤษ: Eastern Asia University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539[2]

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University
ชื่อย่อEAU
คติพจน์บ่อเกิดแห่งปัญญาคือการศึกษาที่กว้างไกล
(Wisdom Through Global Education)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา16 เมษายน พ.ศ. 2539 (28 ปี)
นายกสภาฯพลเอก นายแพทย์ สิงหา เสาวภาพ
อธิการบดีดร.โชติรัส ชวนิชย์
อธิการบดีดร.โชติรัส ชวนิชย์
ผู้ศึกษา1,561 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
สี   สีน้ำเงิน-ขาว
เว็บไซต์www.eau.ac.th

ประวัติ แก้

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก่อตั้งขึ้นโดย คุณชวน และคุณมานี ชวนิชย์ ซึ่งได้บริจาคทุนและที่ดินเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2539 ในช่วงแรกของการดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานเพื่อการผลิตบัณฑิตรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงได้มุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ ต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้บรรลุผลเป็นทีน่าพึงพอใจ คือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทำภายในหนึ่งปีนับจากสำเร็จการศึกษา ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ขยายการดำเนินการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันเปิดสอนทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 22 สาขาวิชา มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,500 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 10,000 คน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย แก้

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นฝ้ายคำ หรือ ต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศทางตะวันตก แต่สามารถขยายพันธุ์และเติบโตแข็งแรงได้ในต่างถิ่น มีดอกสีเหลืองทอง กลีบอ่อนนุ่มซ้อนกัน 5 กลีบ และกลุ่มใบเป็น 5 แฉก หมายถึง ความเป็นสากลร่วมกันของสังคมโลก และสัมผัสทั้งห้าที่จะทำให้การศึกษาเจริญรุ่งเรือง

คณะวิชา แก้

โดยปัจจุบันเปิดสอนทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 22 สาขาวิชา

หลักสูตรปริญญาตรี แก้

คณะกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แก้

 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ

คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก้

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะการบิน 
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก้

 • คณะเภสัชศาสตร์ (รับรองแบบมีเงื่อนไข)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก แก้

บัณฑิตวิทยาลัย แก้

หลักสูตรปริญญาโท แก้

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสุตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก แก้

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิชาบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

สถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญ แก้

 • หอนาฬิกา
 • อาคารสำนักหอสมุด
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกA) 6ชั้น
 • อาคารชวน ชวนิชย์ (ตึกC) 6ชั้น
 • อาคารมาณี (ตึกM) 4ชั้น
 • อาคารสิงห์ (อาคารปฏิบัติการแล็บรวม)
 • อาคารโรงอาหารกลาง
 • อาคารกิจกรรมรวม
 • อาคารหอประชุมใหญ่ (อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง)
 • สนามเทนนิส
 • สนามแบตมินตัน
 • สนามฟุตบอล
 • ศาลพระพรหม

ชีวิตนักศึกษา แก้

การเรียนในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดยทั่วไปจะใช้เวลา 4 ปีการศึกษา แต่สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ ใช้เวลา 6 ปีการศึกษา และสำหรับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจะใช้เวลา 1 ปีการศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา แก้

กิจกรรมมหาวิทยาลัย แก้

เป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆร่วมกัน อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา การบรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับชาติ การแข่งขันกีฬา การบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในโครงการสัปดาห์วิชาการ โครงการ EAU ลูกฝ้ายคำ โครงการ EAU จิตอาสา

กิจกรรมคณะ แก้

แต่ละคณะจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและจักกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศาสตร์วิชา และบูรณาการกิจกรรมกับรายวิชาต่างๆ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น คณะนิติศาสตร์

 • พิธีไหว้ครูกฎหมาย

คณะการบิน

 • พิธีประดับปีกเครื่องหมายการบิน และพิธีประดับบ่าอินทนูชั้นปี

คณะเภสัชศาสตร์

 • พิธีดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์และประดับเข็ม Rx

คณะพยาบาลศาสตร์

 • พิธีน้อมรำลึกพระคุณครูและติดเข็มชั้นปี

กิจกรรมชมรม แก้

 • ชมรมศาสนสัมพันธ์ สาขามุสลิม
 • ชมรมดนตรีไทย
 • ชมรมขับร้องเพลงประสานเสียง East Wind
 • ชมรมล้านนา
 • ชมรมพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • สโมสรโรตาแรคท์

ชมรมที่จัดตั้งตามศาสตร์วิชา

 • ชมรมนิติอาสา คณะนิติศาสตร์
 • ชมรม English Club คณะศิลปศาสตร์
 • ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่อาชีพการบิน คณะการบิน
 • ชมรมคนรักสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
 • ชมรม Health Science คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ แก้

 • พิธีไหว้ครู
 • โครงการถวายเทียนพรรษา
 • โครงการด้านจิตสาธารณะต่างๆ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

 • จูลี่ วิลาวรรณ แอนเดอร์สัน The Face Thailand Season 3

สมบัติ เมทะนี นักแสดง ศิลปินแห่งชาติ

คณะนิติศาสตร์ ผู้พิพากษา

อ้างอิง แก้

 1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. สถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

14°00′55″N 100°43′23″E / 14.015246°N 100.723020°E / 14.015246; 100.723020