สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

(เปลี่ยนทางจาก มหาวิทยาลัยเอกชน)

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนภายใต้การบริหารของหน่วยงานเอกชน

ในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนนั้น หลังจากได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว จะส่งหลักสูตรดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณารับรองคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถบรรจุเข้ารับราชการในอัตราเงินเดือนเทียบเท่ากับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเรียงตามการสถาปนา

แก้
ลำดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วันที่ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา สถานะสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
อ้างอิง
1 เกริกวิทยาลัย (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเกริก) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ใช่ [1]
2 วิทยาลัยกรุงเทพ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ใช่ [1]
3 วิทยาลัยไทยสุริยะ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีปทุม) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ใช่ [1]
4 วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ใช่ [1]
5 วิทยาลัยพัฒนา (ปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ไม่ [1]
6 วิทยาลัยการพาณิชย์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 17 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ใช่ [2]
7 วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ใช่ [3]
8 วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์) 6 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ใช่ [4]
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยสยาม) 18 กันยายน พ.ศ. 2516 ใช่ [5]
10 วิทยาลัยแมคคอร์มิค (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยพายัพ) 21 มีนาคม พ.ศ. 2517 ใช่ [6]
11 วิทยาลัยแสงธรรม 16 เมษายน พ.ศ. 2519 ใช่ [7]
12 วิทยาลัยคณาสวัสดิ์ (ชื่อล่าสุดคือวิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ) และปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ไม่ [8]
13 วิทยาลัยหัวเฉียว (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 24 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ใช่ [9]
14 วิทยาลัยคริสเตียน (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยคริสเตียน) 20 มกราคม พ.ศ. 2527 ใช่ [10]
15 วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 ใช่ [11]
16 วิทยาลัยนครศรีธรรมราช (ชื่อล่าสุดคือวิทยาลัยศรีโสภณ และปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ไม่ [12]
17 วิทยาลัยร้อยเอ็ดบัณฑิต (ปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 25 มกราคม พ.ศ. 2528 ไม่ [13]
18 วิทยาลัยรังสิต (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยรังสิต) 25 มกราคม พ.ศ. 2528 ใช่ [14]
19 วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ (ปัจจุบันคือวิทยาลัยเซนต์หลุยส์) 13 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ใช่ [15]
20 วิทยาลัยพัฒนาภาคกลาง (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยภาคกลาง) 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ใช่ [16]
21 วิทยาลัยมิชชัน (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก) 25 มีนาคม พ.ศ. 2529 ใช่ [17]
22 วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก (ปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 25 มีนาคม พ.ศ. 2529 ไม่ [18]
23 วิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 16 เมษายน พ.ศ. 2530 ใช่ [19]
24 วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร (ปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ไม่ [20]
25 วิทยาลัยโยนก (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเนชั่น) 16 กุภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ใช่ [21]
26 วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 5 เมษายน พ.ศ. 2531 ใช่ [22]
27 วิทยาลัยเซนต์จอห์น (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น) 5 มกราคม พ.ศ. 2532 ใช่ [23]
28 วิทยาลัยมหานคร (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 ใช่ [24]
29 วิทยาลัยรามาอโยธยา (ปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ไม่ [25]
30 วิทยาลัยยูเอ็มยูซีแมรี่แลนด์ (ประเทศไทย) (ปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 23 เมษายน พ.ศ. 2536 ไม่ [26]
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชธานี) 29 เมษายน พ.ศ. 2536 ใช่ [27]
32 วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ (ปัจจุบันคือสถาบันรัชต์ภาคย์) 29 เมษายน พ.ศ. 2536 ใช่ [28]
33 วิทยาลัยทองสุข 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ใช่
34 มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม (ปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ไม่ [29]
35 วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ใช่ [30]
36 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย) 16 เมษายน พ.ศ. 2539 ใช่ [31]
37 มหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย) (ปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 29 เมษายน พ.ศ. 2539 ไม่ [32]
38 วิทยาลัยดุสิตธานี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ใช่ [33]
39 วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยหาดใหญ่) 9 เมษายน พ.ศ. 2540 ใช่ [34]
40 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น) 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ใช่ [35]
41 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ชื่อล่าสุดคือมหาวิทยาลัยเอเชียน และปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ไม่ [36]
42 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง (ปัจจุบันคือวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น) 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ใช่ [37]
43 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)(ปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 18 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ไม่ [38]
44 วิทยาลัยรัตนบัณฑิต (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต) 18 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ใช่ [39]
45 สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ (ปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 25 มีนาคม พ.ศ. 2541 ไม่ [40]
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยธนบุรี) 27 มีนาคม พ.ศ. 2541 ใช่ [41]
47 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 31 มีนาคม พ.ศ. 2541 ใช่ [42]
48 วิทยาลัยอิสลามยะลา (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี) 3 เมษายน พ.ศ. 2541 ใช่ [43]
49 วิทยาลัยสันตพล 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ใช่ [44]
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร (ปัจจุบันควบรวมเข้ากับมหาวิทยาลัยราชธานี) 3 กันยายน พ.ศ. 2541 ไม่ [45]
51 วิทยาลัยตาปี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยตาปี) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ใช่ [46]
52 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ใช่ [47]
53 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ใช่ [48]
54 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก) 29 มีนาคม พ.ศ. 2542 ใช่ [49]
55 วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) 3 กันยายน พ.ศ. 2542 ใช่ [50]
56 วิทยาลัยปทุมธานี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยปทุมธานี) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ใช่ [51]
57 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ใช่ [52]
58 มหาวิทยาลัยชินวัตร 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ใช่ [53]
59 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ใช่ [54]
60 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ) 13 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ใช่ [55]
61 วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา) 3 เมษายน พ.ศ. 2544 ใช่ [56]
62 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ชื่อล่าสุดคือมหาวิทยาลัยอีสาน และปัจจุบันยุติกิจการแล้ว) 28 มกราคม พ.ศ. 2545 ไม่ [57]
63 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) 28 มกราคม พ.ศ. 2545 ใช่ [58]
64 วิทยาลัยพิษณุโลก (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยพิษณุโลก) 19 เมษายน พ.ศ. 2545 ใช่ [59]
65 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบันควบรวมเข้ากับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต) 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ไม่ [60]
66 วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย (ปัจจุบันคือวิทยาลัยเชียงราย) 28 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ใช่ [61]
67 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ใช่ [62]
68 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ใช่ [63]
69 วิทยาลัยนครราชสีมา 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ใช่ [64]
70 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา) 7 กันยายน พ.ศ. 2547 ใช่ [65]
71 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนประเภทเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ) 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ไม่ [66]
72 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ใช่ [67]
73 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ) 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ใช่ [68]
74 วิทยาลัยราชพฤกษ์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์) 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ใช่ [69]
75 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ใช่ [70]
76 สถาบันอาศรมศิลป์ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ใช่ [71]
77 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 16 มกราคม พ.ศ. 2550 ใช่ [72]
78 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา (ปัจจุบันคือสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา) 16 มกราคม พ.ศ. 2550 ใช่ [73]
79 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (ปัจจุบันคือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) 9 มีนาคม พ.ศ. 2550 ใช่ [74]
80 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ใช่ [75]
81 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ใช่ [76]
82 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ใช่ [77]
83 สถาบันกันตนา 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ใช่ [78]
84 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ใช่ [79]
85 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
(ปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเปลี่ยนประเภทเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ไม่ [80]
86 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ใช่ [81]
87 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 ใช่ [82]
88 สถาบันวิทยสิริเมธี 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ใช่ [83]
89 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ใช่ [84]

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๖๐ ง หน้า ๒๐๘๑ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
 2. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๖๐ ง หน้า ๒๐๘๒ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน (วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๓๓ ง หน้า ๒๒๕๐ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕
 4. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน "วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์", ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๑๒ ง ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ หน้า ๒๗๙๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน "วิทยาลัยเทคนิคสยาม", ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๓๙ ง ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ หน้า๓๕๔๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน "วิทยาลัยพายัพ", ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๗๙ ง ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ หน้า๑๑๘๒
 7. [1]
 8. [2]
 9. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยหัวเฉียว), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่๓ ง ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้า๑๐๓
 10. [3]
 11. [4]
 12. [5]
 13. [6]
 14. [7]
 15. [8]
 16. [9]
 17. [10]
 18. [11]
 19. [12]
 20. [13]
 21. [14]
 22. [15]
 23. [16]
 24. [17]
 25. [18]
 26. [19]
 27. [20]
 28. [21]
 29. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่๖๐ ง ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ หน้า๑๑
 30. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่๑๐๑ ง ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ หน้า๒๖
 31. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่๓๔ ง ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า๒๕
 32. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓ ตอนที่๓๖ ง ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า๔
 33. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัยดุสิตธานี, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่๔๖ ง ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า๑๓
 34. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่๓๐ ง ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ หน้า๔
 35. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยณิวัฒนา), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๖ ง ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หน้า๗
 36. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๖ ง ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หน้า๘
 37. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๐๒ ง ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หน้า๒๕
 38. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ง ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ หน้า๖
 39. [22]
 40. [23]
 41. [24]
 42. [25]
 43. [26]
 44. [27]
 45. [28]
 46. [29]
 47. [30]
 48. [31]
 49. [32]
 50. [33]
 51. [34]
 52. [35]
 53. [36]
 54. [37]
 55. [38]
 56. [39]
 57. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-02-03.
 58. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-24. สืบค้นเมื่อ 2018-02-03.
 59. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-24. สืบค้นเมื่อ 2018-02-03.
 60. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-24. สืบค้นเมื่อ 2018-02-03.
 61. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๘๓ ง ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หน้า๑๒
 62. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วิทยาลัยพุทธศาสนานาชาติ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่๙๕ ง ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ หน้า๑๒
 63. [40]
 64. [41]
 65. [42]
 66. [43]
 67. [44]
 68. [45]
 69. [46]
 70. [47]
 71. [48]
 72. [49]
 73. [50]
 74. [51]
 75. [52]
 76. [53]
 77. [54]
 78. [55]
 79. [56]
 80. [57]
 81. [58]
 82. [59]
 83. [60]
 84. [61]

ดูเพิ่ม

แก้