สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการและการบริหารงานของ "คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน" ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ภายใต้ "พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน"

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Office of the Civil Service Commission
Ocsc.jpg
ตราสัญลักษณ์สำนักงาน ก.พ.
ที่ทำการ
47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2477
งบประมาณ 2,408.1291 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล[2], เลขาธิการ
ชมนาด ศรีสวาสดิ์[3], รองเลขาธิการ
สุลักขณา ธรรมานุสติ, รองเลขาธิการ
ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์[4], รองเลขาธิการ
ศรีสมร กสิศิลป์ [5], รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
www.ocsc.go.th

ประวัติแก้ไข

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแก้ไข

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2471 โดยใช้ชื่อขณะนั้นว่า "ก.ร.พ." หรือ "คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน" มีหน้าที่ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้ารับราชการพลเรือน และจัดการศึกษาให้นักเรียนหลวงฝ่ายพลเรือน[6]

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ชุดปัจจุบันแก้ไข

กรรมการโดยตำแหน่งแก้ไข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ดังรายนามต่อไปนี้ [7]

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีส่วนราชการในสังกัดดังนี้

รายนามเลขาธิการแก้ไข

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2477 มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาแล้วจำนวน 14 คน คือ

 1. หลวงสุขุมนัยประดิษฐ พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2507
 2. พันเอกจินดา ณ สงขลา พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2522
 3. ประวีณ ณ นคร พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2524
 4. โสรัจ สุจริตกุล พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2529
 5. สำราญ ถาวรายุศม์ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2534
 6. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
 7. ดร.วิลาศ สิงหวิสัย พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
 8. อุดล บุญประกอบ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540
 9. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2545
 10. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546
 11. สีมา สีมานันท์ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548
 12. ปรีชา วัชราภัย พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
 13. ดร.[8]เบญจวรรณ สร่างนิทร พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
 14. นนทิกร กาญจนะจิตรา พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558
 15. วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
 16. ดร.[9]เมธินี เทพมณี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข