วิทยาลัยพัฒนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยไทยสุริยะ และวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513[1] รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิทยาลัยเอกชน ได้มีคำสั่งให้วิทยาลัยพัฒนาอยู่ในความควบคุมของทบวงมหาวิทยาลัย และได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าวิทยาลัยพัฒนาไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ วิมลศิริ ชำนาญเวช รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้มีคำสังเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2520[2]

วิทยาลัยพัฒนา
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดำเนินงาน28 พฤษภาคม พ.ศ. 251331 พฤษภาคม พ.ศ. 2520

อ้างอิง

แก้