มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมชื่อวิทยาลัยไทยสุริยะ ก่อนได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนา[2] ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีวิทยาเขตที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น[3]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum University
New logo spu (Converted).png
ชื่อย่อมศป. / SPU
คติพจน์การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สถาปนาวิทยาลัยไทยสุริยะ
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 (51 ปี)[1]
วิทยาลัยศรีปทุม
31 มกราคม พ.ศ. 2515 (49 ปี)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 (33 ปี)
ผู้สถาปนาดร.สุข พุคยาภรณ์
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
นายกสภาฯรองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
ที่ตั้งวิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิมวิทยาลัยไทยสุริยะ (วทส.)
Thaisuriya College (TSC)
ต้นไม้ปาล์มขวด, ดอกบัวหลวงสีชมพู
สีประจำสถาบัน██ สีฟ้า
██ สีชมพู
เพลงบัวเบิกบาน
เว็บไซต์www.spu.ac.th

ประวัติแก้ไข

 
ภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และดร.สุข พุคยาภรณ์

วิทยาลัยไทยสุริยะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2513 เป็น 1 ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรก ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2515 วิทยาลัยไทยสุริยะ ได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “วิทยาลัยศรีปทุม” (กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2515) และพระราชทานความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว" พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนาม "ศรีปทุม" และพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่1,2และ 3

ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปลี่ยนประเภทเป็น “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2530

มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายวิทยาเขตออกไปในปีการศึกษา 2530 โดยได้จัดตั้งวิทยาเขตที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศรีปทุมขออนุมัติทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนานักบริหาร โดยเปิดสอนครั้งแรก ณ อาคารเอ็กซิม (อาคารบุญผ่องเดิม) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท ต่อมาได้ย้ายสำนักงานมาเปิด ณ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 17 และชั้น 20 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักบริหาร (ปัจจุบันไม่มีการสอนที่วิทยาคารพญาไทแล้ว)

ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอนไปยังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแก้ไข

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานนาม “ศรีปทุม” แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่นดอกบัว” ดังนั้น ดอกบัวหลวงสีชมพูจึงเป็นสัญลักษณ์แทนนามศรีปทุม มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม มีรูปดอกบัวอยู่ภายใน มีความหมายดังนี้

 • ดอกบัว 3 กลีบ หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และ คารวะธรรม คือ มีความรู้หรือปัญญา มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพ และรู้จักปรับตนให้เป็นคนที่มีความเบิกบาน มีน้ำใจไมตรีในการดำเนินชีวิต
 • รูปหกเหลี่ยม หมายถึง ทิศทั้งหกในพระพุทธศาสนา ที่หมายถึงผู้มีพระคุณและผู้ที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องผู้พันในชีวิต ซึ่งก็คือ ความเป็นผู้มีคุณธรรม

การศึกษาแก้ไข

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแก้ไข

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดดำเนินการสอนใน 3 แห่ง ได้แก่

 1. วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 2. วิทยาเขตชลบุรี เลขที่ 79 ถนนเทพรัตน ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 3. วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

คณะแก้ไข

วิทยาลัยแก้ไข

คณะ/วิทยาลัยที่ไม่มีการเปิดสอนในปัจุบันแก้ไข

พิธีสำเร็จการศึกษาแก้ไข

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่แยกพิธีสำเร็จการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน แบ่งเป็น

 1. พิธีประสาทปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาเขตบางเขน
 2. พิธีประสาทปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาเขตชลบุรี
 3. พิธีประสาทปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาเขตขอนแก่น
สำเร็จการศึกษาจาก สถานที่ ประธานในพิธี
วิทยาเขตบางเขน ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตขอนแก่น ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์)
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หมายเหตุ สถานที่และประธานในพิธี อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปี

สีของแถบพาดบ่าของชุดครุยวิทยฐานะแก้ไข

สีแถบครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
████ สีเหลือง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
████ สีฟ้าคราม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัยการบิน)
████ สีเหลืองทอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
████ สีฟ้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
████ สีส้ม หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ████ สีน้ำเงิน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปัจจุบันไม่มีเปิดสอน
████ สีชมพูอมม่วง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ████ สีน้ำตาล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
████ สีม่วง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
████ สีแดงเลือดหมู หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
████ สีเทา หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
██ สีส้มริมสีเทา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
████ สีเขียว หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)
██ สีฟ้าริมสีเทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
████ สีขาว หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิติรัฐกิจและการบริหาร)
TBA หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

โครงสร้างการบริหารแก้ไข

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแก้ไข

อันดับมหาวิทยาลัยแก้ไข

 • ปี 2018 คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน และอันดับ9 มหาวิทยาลัยในไทยเว็บไซต์การจัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ "Unirank" ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เดือนมกราคม 2018 "Unirank" Top Universities in Thailand 2018 Thai University Ranking [4]
 • ปี 2016 การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในอันดับที่ 4,265 ของโลก อันดับที่ 60 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[6]

สถาบันในเครือ (ไทย-เทค)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข