คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Entrepreneurship, Sripatum University) เดิมชื่อ คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2561 เป็นคณะวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้ทุกวิชาที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
School of Entrepreneurship, Sripatum University
สถาปนาพ.ศ. 2561
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
สี  สีชมพูอ่อน
สถานปฏิบัติอาคาร 4 ชั้น 2
เว็บไซต์https://www.spu.ac.th/entrepreneur/

หลักสูตร

แก้

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนความคิดและเพิ่มความต้องการให้หลากหลาย ในยุคสมัยใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้เรียนเอง ปฏิบัติเอง ผ่านแหล่งความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย กระบวนการเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนได้เดินทางสู้เป้าหมาย และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสหวิทยาการฯ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรสหวิทยาการฯ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในชื่อ "โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 "

ผู้เรียนสามารถดีไซน์หลักสูตรของตัวเองได้ อยากเรียนสถาปัติ นิเทศน์ และบริหาร

ก็สามารถนำมายำรวมกันเป็นหลักสูตรของตัวเองได้ ในชั้นปีแรกน้องๆจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน

เป็นวิชาที่น้องๆสามารถนำไปต่อยอดได้ทุกๆสาขาที่น้องๆสนใจเลือกเรียนในอนาคต

ตัวอย่างวิชาพื้นฐาน เช่น การเพิ่มคุณค่าการคิดเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • สาขาวิชาเจ้าของธุรกิจดิจิทัล และแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

  • สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
  • เพิ่มเติม

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ

แก้

เป็น YOUNG CEO ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ เริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง ผ่าน Project Based Learning สนับสนุนให้ทุกคนได้ลงมือทำจริง ปฏิบัติจริง เพื่อค้นหาตัวตน สร้างทักษะ เน้นการคิดสร้างสรรค์ เรียนกับนักธุรกิจตัวจริงระดับประเทศ และการดูแลอย่างใกล้ชิดกับ Coach ของ SE-SPU  เสริม Skill ผ่านหลักสูตรสุดพิเศษ! ที่เลือกเรียนได้โดยไม่จำกัดคณะ หรือสาขา[1]

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ? อยากเป็น YOUNG CEO? ที่นี่ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ SPU, สืบค้นเมื่อ 2024-04-05