คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum Business School) เดิมชื่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนทั้งหมด 3 แห่งคือ

 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
 2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum Business School : SBS
สถาปนา28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภา อัครจินดานนท์
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
อาคาร9 (อาคาร 30 ปี ศรีปทุม) ชั้น9

วิทยาเขตชลบุรี
อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น3

วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร2 ชั้น2
วารสารวารสารคณะบริหารธุรกิจ
สี  สีฟ้า
เว็บไซต์www.spu.ac.th/fac/business

ประวัติคณะ

แก้

คณะบริหารธุรกิจ มีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาโดยตลอด โดยได้จัดตั้งพร้อมกับการสถาปนา “วิทยาลัยไทยสุริยะ” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2513 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2515 วิทยาลัยไทยสุริยะ ได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “วิทยาลัยศรีปทุม” พร้อมทั้งทรงพระกรุณาให้ความหมายชื่อวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยศรีปทุม” มาจากคำว่า “ศรี” กับ “ปทุม” มีความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2515 ด้วยผลงานของการพัฒนาด้านต่างๆ และปณิธานที่แน่วแน่มั่นคง ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปลี่ยนประเภทเป็น “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2530

คณะบริหารธุรกิจเดิมใช้ชื่อว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสอนเป็นครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด เมื่อปี พ.ศ. 2513 ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะบริหารธุรกิจ หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเป็นประเภทมหาวิทยาลัยแล้ว

คณะบริหารธุรกิจได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ในปี พ.ศ. 2530 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2531 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในปีการศึกษา 2532 และสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล ในปีการศึกษา 2534 และได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้แก้ไขชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการบริหาร เป็นสาขาวิชาการจัดการในปี พ.ศ. 2534 และจากสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล เป็นสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในปีการศึกษา 2541

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายโอกาสการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในปี การศึกษา 2530 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 รวมทั้งขยายการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจไปยังวิทยาเขตชลบุรีในปีการศึกษา 2530 โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตร

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
 • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

วิทยาเขตชลบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 • สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้